Shara niyamamulu

ఆహార నియమము
అహారమునకు పలురకముల ధాన్యములు, పండలు, పాలు,
పెరుగు మున్నగునవి వాడుచున్నారు. ధాన్యములలో వడ్ల నే
14
హిత బోధిని
వడ్లను
వాని పైన “విబమినులు” అను ఒక
ఎక్కువగా నుపయోగించు చున్నారు
బిర్యు ము మంచివి
విధమైన బలకరమగు పదార్దము ఉండును
పోదు. మరబియ్యముపై అట్టి పదార్థము
మినులు లేని మరబియ్య ము తినుటవలన న జు. కయ మున్నగు
గోప్ప వ్యాధులు కలుగును
ఇంటిలో నివారికి బాగా సరిపోవునట్లు బియ్యమును కొలిచి వండు
నప్పుడు కొంచెము పెనగూడ వేయవలయును. ఆట్లు వేసిన
బియ్యము బిచ్చగాండ్రకు పెట్టుటకు సరిపోవును. అట్లుగాక
ఎక్కు వతక్కువగా వండిన నష్టము కష్టము కలుగును
దంచిన
అది దంపినచో
ఉండదు
విట్
కడ
22/

పప్పు, కూరలు, పచ్చడులు మున్నగువాని విషయ
ములో గూడ నియమము నే గమనింపవలెను. ఇంటిలో ఇద్దరు
మనుష్యులుంటే నలుగురికి సరిపోవునట్లు వండుటచేత ఎక్కు వ
దుబారాగా పారవేయవలసి వచ్చును. ఇది ప్రతివారు చక్కగా
గమనింపవలయును, కూరలు మున్సగు వాటినిగూడ
అడాయమును బట్టి కొనవలెను. ఎప్పుడోతప్ప సాధ్యమైనంత
వరకు చౌక కూరలగే వాడుచుండవలెను. కంద, 'పెండలము
మొగలగు దుంచకూరలను బండ్లతో తెచ్చి అమ్ముచుందురు
అట్టివానిని ఎక్కు వగా 6ని నిలువ చేసికొనవలయును. శొన్ని
రోజులతరువాత, అవి ప్రియమగును
రము ఒక నెలకు సరీపడునంత తప్ప ఎక్కువగా
ట్టి నిలువ యుంచుకొసరాదు. ఎక్కువగా ఒకేసారి 5ొట్టిన
తమ


తుబైలుకట్టి పురుగుపట్టిపోవును. ఒక వేళ పురుగుపట్టినను, దానిని
ఎండలో పెట వలెనేగాని పారవేయరాదు. బియ్యము
విషయ
ములో ఈ పద్ధతి సనికిరాదు. వురుగుపట్టిన బియ్యమును చెకెగి
బాగు చేయనలెనే కాని, ఎండబెట్టిన, సడుములు విరిగి ఆన్న ము
సంకటి అగును
ఉప్పును దేవదారుకత్త పెళ్టెలోగాని బుట్టలోగాని
పోసి ఉంచరాదు. వరాకాలనున అది
అంతేగాక ఇల్లు ఉప్పు ఉరిసిపాడైపో వును. తొలిచిన కట్ఱలొట్టి
గాని జాడీగాని, కుండగాని ఉపయోగింపవలెను
కరిగి నీరైపోవును
కందులు, మిరపకాయలు, మున్న గునానిని
నుండు తరుణముదే సంవత్సరమునకు ఒక సారి
కంటుంబమునకు
సరిపడునంత కొనవలెను. తరువాత ధర పెరీగినను
మనకు
నష్టముండదు
నంట చెరకును పావుటన్ను కు తక్కు వలేకుండ ఒకేసారి కొని
నిలువయుంచు కొనవలయును అందువలన
ప్రతిపర్యాయము
తెప్సించు కూలి కలిసివచ్చుటయే గాక మొ తముమీద కొంత
తక్కువగగూడ లభించును. ఒకచోట నుండి మఱీయొక చోటునకు
బదిలీచేయబడు బోర్డు స్కూలు ఉపాధ్యాయులు మొదలగు
నారు ఒ కేసారి సంవత్సరమునకు సరిపోవునంత కొనరామ


వారు ఒకేసారి సంవత్సరమునకు సరిపోవునంత కొనరాదు
వసువులను బదిలీచేయబడిన స్థలములకు తెసికొనిపోవుటకు
ఎక్కువ చార్జీ అగును
అగును. అట్టివాని విషయములో ఆలోచించికొనవలెను
అప్పుడు అవి ఖరీదునకు రెట్టింపు
ca
హి త బో ధి ని
చింతకాయ, ఉసిరిక కాయ మొదలగు
పచ్చడులు
నిమ్మ, దబ్బ, ఆవకాయ, మొదలగు ఊరుగాయలు తప్పక పెట్టి
ఉంచవలెను
అవసరము ఉండదు
ఇందువల
ప్రతిదినము పచ్చడి
నూరు
మనము భుజించిన తరువాత ఎప్పుడెన
బంధువులు వచ్చినను, ఇంటిలో స్త్రీల
ఊరుగాయలు బాగుగా ఉపయోగించును
ఉన్నను
ఉరుగాయలు సాధారణముగా జాడీలలో
చుందురు. మడి పదతి గలవారు జాడీల పైన పట్టుగుడ
వాసెన కట్టవలయును. ఊరక జాడీపై మూత పెట్టిన లాభము
లేదు. జాడీ మూతలు లోపలికిదిగి ఉండును గాన దుమ్ము? మట్టి
పెట్టుకొను
ca
వేసి


మున్న గునవి
తీయునపుడు ఆ విషయమును
మూతలపై గల మురికి పదారములు జాడీలలో పడుచుండును
గుడ్డ కట్టిన ఇట్టివి కలుగవు. కాబట్టి జాడీలపై న తప్పక గుడ్డ
కట్టవలెను. ఊరుగాయలు పెట్టుట కొందరికి చేతగాదు
వారు (తమకు చేతగాకపోయిన ఇతరుల వద్దకు పోదుమా' అని
అభిమానపడి చెడగొట్టుట కంటె చేతనె న వారిని పిలుచుకొని
వచ్చి పెటించుట మంచిది. ఇవిగాక వడియములు, అప్పడములు
మున్న గు వరుగులు చేసి
గడ్డలు, ఎలుక పెంటికలు
వాని పైన
బడును
మూత
గమనింపకుండిన
ఇది
ca
ca
దోసకాయ, వంకాయ
నిలువ
యుంచుకొనుట చాల మంచిది
పాడి మన దేశీయులకు ముఖ్యముగా ఉండవలసినది
ఉచితముగ దొరకనివారికి, పెరుగు, చల కొనవలసియుండును
ఆహార నియమము
17.


ఎవరై నను తరచుగా పెరుగు భుజించుటకు అలవాటుపడరాదు
దానివలన ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చగుటయే గాక మలబద్ధకము
చేసి వ్యాధులు గూడ
వాడవలయును. ఇది ఎక్కువ ఖరీదు గలది. గమనించి వాడిన
ఖర్చు తక్కువ అగును, సిల్లలకు ముద్దముద్దకు వేరిన నేయి
వేసి పెట్టు అలవాటు మంచిది కాదు. బాహ్మణ కుటుంబము
ఈ నేలిని మిక్కి లిగా వాడుదురు. ఏదియెనను అమిత
ముగా వాడుట, తిన్నంత పారవేయుట మూలమున కొన్ని
కుటుబములు తినుటకు కూడుగూడ లేక బీదగొని ఉన్న వి
బయలు దేరును
.నేతిని
మితముగా
వ్యవసాయము చేయు వారు పండిన ధాన్యముల నే ఆహా
రమునకు నాడుట మంచిది. జొన్నల మున్న గు ధాన్యములను
ఒక పూట తినిన శరీరమునకు మంచి బలము కలుగ జేయును
పాలు, పెరుగు, వెన్న, నేయి మోొదలగువాటిని పాడి
గలవారు తమకు కావలసినంత ఉంచుకొని మిగిలినది
అమ్ముక
వచ్చును. మనకుకావలసినది కొనునప్పుడు, మనకు ఎక్కునగా
నున్నవి అమ్ముకొనక ఉచితముగా
తప్ప ఇతరులకు పనికిరాదు
నొసగు పదతి ధనికులకు
అటుల
అమ్ముటవలన వచ్చిన
69 SZ

18
ఆదాయముతో కుటుంబావసరముల్కు మఱికొన్నిటిని
కూర్చుకొనవచ్చును. కొన్ని బీద కుటుంబములను ఒక గేదె
ఒక రాటము రక్షించుచుండుట మనము చాలచోటుల చూచు
సమ
చున్నాము. బస్తీలలో గాని పల్లెలలో గాని పాలు
కొను పక్షమున మనమే పోయి పోయించుకొనక ఒకరిని నియ
పెరుగు
స్ప్రీ, హిత బో ధి ని
మముగా వచ్చి, పోయునటుల ఏర్పాటు చేసికొని ఆసమయ
మున తాను ఉడవలయును. అట్లు గాకున్న ఒక్కొక్క ప్పుడు
చాల ఇబ్బంది కలుగును, అని పోయించుకొనిన వెంటనే ఉ్"
మీద పెట్టి మూత బెట్టవలెను. కొందరు పెరుగు పోయించు
కొనిన గిన్నె ను 'తరువాత ఉట్టిమీద పెట్టుదును లే
అశ్రద్ధవలన గూటిలోనో
మున్న గునవి దానిపై మూత బెట్టుదురు. కొంతసేపటికి మగ చి
పోదురు. బయటికి నెల్లినప్ుు పిల్లిగాని, కాకి గాని, పిల్లలుగాని
అను
అలమరలోనో బెట్టి
అదము


దానిని దొరి ంచెదరు,. అందువలన కొనిన పెరుగు పోవుట యే
గాక దానిపై బెట్టిన అదము మొదలగునవి గూడ పగిలిపోయి,
నష్టమగును. పై గా గిన్నెలు, సొట్టలు, చిల్లులు షడును. ఆనాడు "
ఉత్తఅన్న మే లినవలసి ఉండును. పాలు, పెరుగు విషయములో
అజాగ్రతగా నుండీన ఇన్ని ఇబ్బందులు, నషములు కలుగును
కాబట్టి వాటి విషయములో చాల జాగరూకతగా నుండవలెను
ఆహారపదారములలో అనుదినము అలము కొతి మెర
కరివేపాకు వాడుటవలన
గలిగించును. తరచుగ చారు మొదలగు ద్రవపదార్ధములను
ఉపయోగించుట మంచిది
అజీర్ణ మును పోగొటి
జీర శ కిని
e3
23
కొన్ని చోట
అన్ని
ఉపయోగములకు మంచినీ రే
మరికో
ప్రదేశముల్యో అట్లుగాక ఉప్పునీరు
ఉండును
ఇంటిసా మానులు : అవిఉంచవలసిన విధము


buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top