కౌరవులు వారి నామధేయముల పట్టిక - Names of Kauravas - Kauravulu

కౌరవులు వారి నామధేయముల పట్టిక - Names of Kauravas - Kauravulu

వందమంది కౌరవులు వారి నామధేయముల
 • 1.దుర్యోధనుడు
 • 2.దుశ్శాసనుడు
 • 3.దుస్సహుడు
 • 4.దుశ్శలుడు
 • 5.జలసంధుడు
 • 6. సముడు
 • 7.సహుడు
 • 8. విందుడు,
 • 9.అనువిందుడు,
 • 10.దుర్దర్షుడు,
 • 11.సుబాహుడు,
 • 12.దుష్పప్రదర్శనుడు,
 • 13.దుర్మర్షణుడు,
 • 14.దుర్ముఖుడు,
 • 15.దుష్కర్ణుడు,
 • 16. కర్ణుడు,
 • 17. వివింశతుడు,
 • 18.వికర్ణుడు,
 • 19. శలుడు
 • 20.సత్వుడు,
 • 21.సులోచనుడు,
 • 22.చిత్రుడు,
 • 23.ఉపచిత్రుడు,
 • 24.చిత్రాక్షుడు,
 • 25.చారుచిత్రుడు,
 • 26.శరాసనుడు,
 • 27.దుర్మధుడు,
 • 28.దుర్విగాహుడు,
 • 29.వివిత్సుడు,
 • 30.వికటాననుడు,
 • 31.నోర్ణనాభుడు,
 • 32.సునాభుడు,
 • 33.నందుడు,
 • 34.ఉపనందుడు,
 • 35.చిత్రాణుడు,
 • 36.చిత్రవర్మ,
 • 37.సువర్మ,
 • 38.దుర్విమోచనుడు,
 • 39.అయోబాహుడు,
 • 40.మహాబాహుడు,
 • 41.చిత్రాంగుడు,
 • 42.చిత్రకుండలుడు,
 • 43.భీమవేగుడు,
 • 44.భీమలుడు,
 • 45.బలాకుడు,
 • 46.బలవర్ధనుడు,
 • 47.నోగ్రాయుధుడు,
 • 48.సుషేణుడు,
 • 49.కుండధారుడు,
 • 50.మహోదరుడు,
 • 51.చిత్రాయుధుడు,
 • 52.నిషింగుడు,
 • 53.పాశుడు,
 • 54.బృందారకుడు,
 • 55.దృఢవర్మ,
 • 56.దృఢక్షత్రుడు,
 • 57.సోమకీర్తి,
 • 58.అనూదరుడు,
 • 59.దృఢసంధుడు,
 • 60.జరాసంధుడు,
 • 61.సదుడు,
 • 62.సువాగుడు,
 • 63.ఉగ్రశ్రవుడు,
 • 64.ఉగ్రసేనుడు,
 • 65.సేనాని
 • 66.దుష్పరాజుడు,
 • 67.అపరాజితుడు,
 • 68.కుండశాయి,
 • 69.విశాలాక్షుడు,
 • 70.దురాధరుడు,
 • 71.దుర్జయుడు,
 • 72.దృఢహస్థుడు,
 • 73.సుహస్తుడు,
 • 74.వాయువేగుడు,
 • 75.సువర్చుడు,
 • 76.ఆదిత్యకేతుడు,
 • 77.బహ్వాశి,
 • 78.నాగదత్తుడు,
 • 79.అగ్రయాయుడు,
 • 80.కవచుడు,
 • 81.క్రధనుడు,
 • 82.కుండినుడు,
 • 83.ధనుర్ధరోగుడు,
 • 84.భీమరధుడు,
 • 85.వీరబాహుడు,
 • 86.వలోలుడు,
 • 87.రుద్రకర్ముడు
 • 88.దృఢరదాశ్రుడు,
 • 89.అదృష్యుడు,
 • 90.కుండభేది,
 • 91.విరావి,
 • 92.ప్రమధుడు,
 • 93.ప్రమాధి,
 • 94.దీర్గరోముడు,
 • 95.దీర్గబాహువు,
 • 96.ఊడోరుడు,
 • 97.కనకద్వజుడు,
 • 98.ఉపాభయుడు,
 • 99.కుండాశి,
 • 100.విరజనుడు.
 • @నూట ఒకటవ కుండనుండి
 • దుశ్శల అనే ఆడపిల్ల జన్మించింది.

రచన: నాగవరపు రవీంద్ర

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top