మంత్ర పుష్పమ్ - Mantra Pushpam

మంత్ర పుష్పమ్ - Mantra Pushpam

మంత్ర పుష్పమ్

యో'ఽపాం పుష్పం వేద' పుష్ప'వాన్ ప్రజావా''న్ పశుమాన్ భ'వతి | చంద్రమా వా అపాం పుష్పమ్'' | పుష్ప'వాన్ ప్రజావా''న్ పశుమాన్ భ'వతి | య ఏవం వేద' | యోఽపామాయత'నం వేద' | ఆయతన'వాన్ భవతి |

అగ్నిర్వా అపామాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | యో''గ్నేరాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపోవా అగ్నేరాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో'ఽపామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి |

వాయుర్వా అపామాయత'నమ్ | ఆయత'నవాన్ భవతి | యో వాయోరాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపో వై వాయోరాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో'ఽపామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి |

అసౌ వై తప'న్నపామాయత'నం ఆయత'నవాన్ భవతి | యో'ఽముష్యతప'త ఆయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపో' వా అముష్యతప'త ఆయత'నం |ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో'ఽపామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి |

చంద్రమా వా అపామాయత'నమ్ | ఆయత'నవాన్ భవతి | యః చంద్రమ'స ఆయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపో వై చంద్రమ'స ఆయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో'ఽపామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి |

నక్ష్త్ర'త్రాణి వా అపామాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | యో నక్ష్త్ర'త్రాణామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపో వై నక్ష'త్రాణామాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో'ఽపామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి |

పర్జన్యో వా అపామాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | యః పర్జన్య'స్యాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపో వై పర్జన్యస్యాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో'ఽపామాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి |

సంవత్సరో వా అపామాయత'నం | ఆయత'నవాన్ భవతి | యః సం'వత్సరస్యాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | ఆపో వై సం'వత్సరస్యాయత'నం వేద' | ఆయత'నవాన్ భవతి | య ఏవం వేద' | యో''ఽప్సు నావం ప్రతి'ష్ఠితాం వేద' | ప్రత్యేవ తి'ష్ఠతి |

ఓం రాజాధిరాజాయ' ప్రసహ్య సాహినే'' | నమో' వయం వై''శ్రవణాయ' కుర్మహే | స మే కామాన్ కామ కామా'య మహ్యమ్'' | కామేశ్వరో వై''శ్రవణో ద'దాతు | కుబేరాయ' వైశ్రవణాయ' | మహారాజాయ నమః' |

ఓం'' తద్బ్రహ్మ | ఓం'' తద్వాయుః | ఓం'' తదాత్మా |
ఓం'' తద్సత్యమ్ | ఓం'' తత్సర్వమ్'' | ఓం'' తత్-పురోర్నమః ‖

అంతశ్చరతి భూతేషు గుహాయాం విశ్వమూర్తిషు
త్వం యజ్ఞస్త్వం వషట్కారస్త్వ-మింద్రస్త్వగ్^మ్
రుద్రస్త్వం విష్ణుస్త్వం బ్రహ్మత్వం' ప్రజాపతిః |
త్వం తదాప ఆపో జ్యోతీరసోఽమృతం బ్రహ్మ భూర్భువస్సువరోమ్ |

ఈశానస్సర్వ విద్యానామీశ్వర స్సర్వభూతానాం
బ్రహ్మాధిపతిర్-బ్రహ్మణోఽధిపతిర్-బ్రహ్మా శివో మే అస్తు సదా శివోమ్ |

తద్విష్నోః పరమం పదగ్^మ్ సదా పశ్యంతి
సూరయః దివీవచక్షు రాతతం తద్వి ప్రాసో
విపస్యవో జాగృహాన్ సత్సమింధతే
తద్విష్నోర్య-త్పరమం పదమ్ |

ఋతగ్^మ్ సత్యం ప'రం బ్రహ్మ పురుషం' కృష్ణపింగ'లమ్ |
ఊర్ధ్వరే'తం వి'రూపా'క్షం విశ్వరూ'పాయ వై నమో నమః' ‖

ఓం నారాయణాయ' విద్మహే' వాసుదేవాయ' ధీమహి |
తన్నో' విష్ణుః ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' |

This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - హిందీ - దేవనాగరి

मन्त्र पुष्पम्

यो'ऽपां पुष्पं वेद' पुष्प'वान् प्रजावा''न् पशुमान् भ'वति | चन्द्रमा वा अपां पुष्पम्'' | पुष्प'वान् प्रजावा''न् पशुमान् भ'वति | य एवं वेद' | योऽपामायत'नं वेद' | आयतन'वान् भवति |

अग्निर्वा अपामायत'नं | आयत'नवान् भवति | यो''ग्नेरायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपोवा अग्नेरायत'नं | आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो'ऽपामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति |

वायुर्वा अपामायत'नम् | आयत'नवान् भवति | यो वायोरायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपो वै वायोरायत'नं | आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो'ऽपामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति |

असौ वै तप'न्नपामायत'नं आयत'नवान् भवति | यो'ऽमुष्यतप'त आयत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपो' वा अमुष्यतप'त आयत'नं |आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो'ऽपामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति |

चन्द्रमा वा अपामायत'नम् | आयत'नवान् भवति | यः चन्द्रम'स आयत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपो वै चन्द्रम'स आयत'नं | आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो'ऽपामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति |

नक्ष्त्र'त्राणि वा अपामायत'नं | आयत'नवान् भवति | यो नक्ष्त्र'त्राणामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपो वै नक्ष'त्राणामायत'नं | आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो'ऽपामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति |

पर्जन्यो वा अपामायत'नं | आयत'नवान् भवति | यः पर्जन्य'स्यायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपो वै पर्जन्यस्यायत'नं | आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो'ऽपामायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति |

संवत्सरो वा अपामायत'नं | आयत'नवान् भवति | यः सं'वत्सरस्यायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | आपो वै सं'वत्सरस्यायत'नं वेद' | आयत'नवान् भवति | य एवं वेद' | यो''ऽप्सु नावं प्रति'ष्ठितां वेद' | प्रत्येव ति'ष्ठति |

ॐ राजाधिराजाय' प्रसह्य साहिने'' | नमो' वयं वै''श्रवणाय' कुर्महे | स मे कामान् काम कामा'य मह्यम्'' | कामेश्वरो वै''श्रवणो द'दातु | कुबेराय' वैश्रवणाय' | महाराजाय नमः' |

ॐ'' तद्ब्रह्म | ॐ'' तद्वायुः | ॐ'' तदात्मा |
ॐ'' तद्सत्यम् | ॐ'' तत्सर्वम्'' | ॐ'' तत्-पुरोर्नमः ‖

अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूर्तिषु
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्व-मिन्द्रस्त्वग्^म्
रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मत्वं' प्रजापतिः |
त्वं तदाप आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरोम् |

ईशानस्सर्व विद्यानामीश्वर स्सर्वभूतानां
ब्रह्माधिपतिर्-ब्रह्मणोऽधिपतिर्-ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम् |

तद्विष्नोः परमं पदग्^म् सदा पश्यन्ति
सूरयः दिवीवचक्षु राततं तद्वि प्रासो
विपस्यवो जागृहान् सत्समिन्धते
तद्विष्नोर्य-त्परमं पदम् |

ऋतग्^म् सत्यं प'रं ब्रह्म पुरुषं' कृष्णपिङ्ग'लम् |
ऊर्ध्वरे'तं वि'रूपा'क्षं विश्वरू'पाय वै नमो नमः' ‖

ॐ नारायणाय' विद्महे' वासुदेवाय' धीमहि |
तन्नो' विष्णुः प्रचोदया''त् ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' |

This stotram is in plain english - MAMTRA PUSHHPAM

yo'.apaaM pushhpaM veda' pushhpa'vaan prajaavaa''n pashumaan bha'vati | chaMdramaa vaa apaaM pushhpam'' | pushhpa'vaan prajaavaa''n pashumaan bha'vati | ya evaM veda' | yo.apaamaayata'naM veda' | aayatana'vaan bhavati |

agnirvaa apaamaayata'naM | aayata'navaan bhavati | yo''gneraayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapovaa agneraayata'naM | aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo'.apaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati |

vaayurvaa apaamaayata'nam | aayata'navaan bhavati | yo vaayoraayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapo vai vaayoraayata'naM | aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo'.apaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati |

asau vai tapa'nnapaamaayata'naM aayata'navaan bhavati | yo'.amushhyatapa'ta aayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapo' vaa amushhyatapa'ta aayata'naM |aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo'.apaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati |

chaMdramaa vaa apaamaayata'nam | aayata'navaan bhavati | yaH chaMdrama'sa aayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapo vai chaMdrama'sa aayata'naM | aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo'.apaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati |

nakshhtra'traaNi vaa apaamaayata'naM | aayata'navaan bhavati | yo nakshhtra'traaNaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapo vai nakshha'traaNaamaayata'naM | aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo'.apaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati |

parjanyo vaa apaamaayata'naM | aayata'navaan bhavati | yaH parjanya'syaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapo vai parjanyasyaayata'naM | aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo'.apaamaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati |

saMvatsaro vaa apaamaayata'naM | aayata'navaan bhavati | yaH sa'Mvatsarasyaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | aapo vai sa'Mvatsarasyaayata'naM veda' | aayata'navaan bhavati | ya evaM veda' | yo''.apsu naavaM prati'shhThitaaM veda' | pratyeva ti'shhThati |

oM raajaadhiraajaaya' prasahya saahine'' | namo' vayaM vai''shravaNaaya' kurmahe | sa me kaamaan kaama kaamaa'ya mahyam'' | kaameshvaro vai''shravaNo da'daatu | kuberaaya' vaishravaNaaya' | mahaaraajaaya nama'H |

o''M tadbrahma | o''M tadvaayuH | o''M tadaatmaa |
o''M tadsatyam | o''M tatsarvam'' | o''M tat-purornamaH ‖

aMtashcharati bhooteshhu guhaayaaM vishvamoortishhu
tvaM yagnyastvaM vashhaTkaarastva-miMdrastvagM
rudrastvaM vishhNustvaM brahmatva'M prajaapatiH |
tvaM tadaapa aapo jyoteeraso.amRRitaM brahma bhoorbhuvassuvarom |

eeshaanassarva vidyaanaameeshvara ssarvabhootaanaaM
brahmaadhipatir-brahmaNo.adhipatir-brahmaa shivo me astu sadaa shivom |

tadvishhnoH paramaM padagM sadaa pashyaMti
soorayaH diveevachakshhu raatataM tadvi praaso
vipasyavo jaagRRihaan satsamiMdhate
tadvishhnorya-tparamaM padam |

RRitagM satyaM pa'raM brahma purushha'M kRRishhNapiMga'lam |
oordhvare'taM vi'roopaa'kshhaM vishvaroo'paaya vai namo nama'H ‖

oM naaraayaNaaya' vidmahe' vaasudevaaya' dheemahi |
tanno' vishhNuH prachodayaa''t ‖
oM shaaMtiH shaaMtiH shaaMti'H |

సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top