శ్రీ దత్తాష్టకం - Sri Datta Ashtakam

0

బ్రహ్మ శ్రీ శహర స్వరూపమచలం – లింగం జగద్వ్యాపకం
సత్యజ్ఞాన మనన్త మక్షర మజం – చాంతర్భహిర్వ్యాపకం
స్వచ్ఛన్దం సుగుణాశ్రితం సదమలం – సర్వేశ్వరం శాశ్వతం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

విశ్వస్యాయతనం విరాట్ తనుభృతం – వేదాన్త సారంవిదు
శ్చంద్రాదిత్యకృశానునేత్ర మనఘం – జ్యోతిఃపరం జీవనమ్
ఉత్పత్తిస్థితి నాశనం జగదినం – చైతన్య బీజాత్మకమ్
వన్దేహం గురుపూర్ణభోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

శాస్త్రాకార మనేక కావ్య రచనా – దీక్షోపామంగీకృతం
కాలాతీత మనాది సిద్ధపరమం – కర్పూర గౌరోపమం
నిశ్శీమం నిగమాదితం నిధిపరం ! నేతీతి నిర్ధారితం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

భూతానామధి దైవతం నిజమహో – తత్త్వం పురాణం పరం
మూలస్థాననివాసినం మునివరం – మృత్యుంజయం ముక్తిదం
సర్వోపాధివివర్జితం చ విషయైః – సర్వేన్ధ్రియైః స్వాధితం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

ఆధివ్యాధిహరం వృణామతిశయం – చారోగ్యమాయఃకరం
సౌభాగ్యం సకలేప్సితార్థకరణం – సంపత్కరం శోభనం
కళ్యాణం కలిదుఃఖదోషశమనం – కారుణ్య పుణ్యేశ్వరం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

ఆనందానందకర్త – త్రిభువన గురుః శుద్ధసత్త్వప్రధానమ్
అజ్ఞానాం జ్ఞానడాటా – గణయతి శయనం – శుద్ధసత్త్వ ప్రకాశమ్
సోహం సర్వాత్మతత్త్వే – జగదఖిలపదం – పూర్ణబోధం పురాణం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

భక్తానామభయంకరం భవభయ – క్లేశాపహారం శుభం
నిర్విఘ్నం నిరుపద్రవం సునియతం – నిత్యోత్సవం నిర్మలం
శత్రోస్తామసహారిణం లఘునతా – తాపత్రయోన్మూలం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ | 

సోహంహంసః – స్వగతవరపరం – పూర్ణమానన్దసాక్షీ
వ్యోమాకారం విశాలం – నిభవప్రభవ – భూతమాద్యన్తసాక్షీ
జ్ఞానం జ్ఞానార్ధసారం – ఆహామిహ నియతం అద్వితీయం
వన్దేహం గురుపూర్ణబోధమనిశం – శ్రీదత్త యోగీశ్వరమ్ ||

సంకలనం: నాగవరపు రవీంద్ర

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top