మేధా సూక్తమ్ - MEDHAA SOOKTAM
మేధా సూక్తమ్

తైత్తిరీయారణ్యకమ్ - 4, ప్రపాఠకః - 10, అనువాకః - 41-44

ఓం యశ్ఛంద'సామృషభో విశ్వరూ'పః | ఛందోభ్యోఽధ్యమృతా''థ్సంబభూవ' | స మేంద్రో' మేధయా'' స్పృణోతు | అమృత'స్య దేవధార'ణో భూయాసమ్ | శరీ'రం మే విచ'ర్షణమ్ | జిహ్వా మే మధు'మత్తమా | కర్ణా''భ్యాం భూరివిశ్రు'వమ్ | బ్రహ్మ'ణః కోశో'ఽసి మేధయా పి'హితః | శ్రుతం మే' గోపాయ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం మేధాదేవీ జుషమా'ణా న ఆగా''ద్విశ్వాచీ' భద్రా సు'మనస్య మా'నా | త్వయా జుష్టా' నుదమా'నా దురుక్తా''న్ బృహద్వ'దేమ విదథే' సువీరా''ః | త్వయా జుష్ట' ఋషిర్భ'వతి దేవి త్వయా బ్రహ్మా'ఽఽగతశ్రీ'రుత త్వయా'' | త్వయా జుష్ట'శ్చిత్రం వి'ందతే వసు సా నో' జుషస్వ ద్రవి'ణో న మేధే ‖

మేధాం మ ఇంద్రో' దదాతు మేధాం దేవీ సర'స్వతీ | మేధాం మే' అశ్వినా'వుభా-వాధ'త్తాం పుష్క'రస్రజా | అప్సరాసు' చ యా మేధా గం'ధర్వేషు' చ యన్మనః' | దైవీం'' మేధా సర'స్వతీ సా మాం'' మేధా సురభి'ర్జుషతాగ్ స్వాహా'' ‖

ఆమాం'' మేధా సురభి'ర్విశ్వరూ'పా హిర'ణ్యవర్ణా జగ'తీ జగమ్యా | ఊర్జ'స్వతీ పయ'సా పిన్వ'మానా సా మాం'' మేధా సుప్రతీ'కా జుషంతామ్ ‖

మయి' మేధాం మయి' ప్రజాం మయ్యగ్నిస్తేజో' దధాతు మయి' మేధాం మయి' ప్రజాం మయీంద్ర' ఇంద్రియం ద'ధాతు మయి' మేధాం మయి' ప్రజాం మయి సూర్యో భ్రాజో' దధాతు ‖

ఓం హంస హంసాయ' విద్మహే' పరమహంసాయ' ధీమహి | తన్నో' హంసః ప్రచోదయా''త్ ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

मेधा सूक्तम् - దేవనాగరి భాషలో

तैत्तिरीयारण्यकम् - 4, प्रपाठकः - 10, अनुवाकः - 41-44

ॐ यश्छन्द'सामृषभो विश्वरू'पः | छन्दोभ्योऽध्यमृता''थ्सम्बभूव' | स मेन्द्रो' मेधया'' स्पृणोतु | अमृत'स्य देवधार'णो भूयासम् | शरी'रं मे विच'र्षणम् | जिह्वा मे मधु'मत्तमा | कर्णा''भ्यां भूरिविश्रु'वम् | ब्रह्म'णः कोशो'ऽसि मेधया पि'हितः | श्रुतं मे' गोपाय ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' ‖

ॐ मेधादेवी जुषमा'णा न आगा''द्विश्वाची' भद्रा सु'मनस्य मा'ना | त्वया जुष्टा' नुदमा'ना दुरुक्ता''न् बृहद्व'देम विदथे' सुवीरा''ः | त्वया जुष्ट' ऋषिर्भ'वति देवि त्वया ब्रह्मा'ऽऽगतश्री'रुत त्वया'' | त्वया जुष्ट'श्चित्रं वि'न्दते वसु सा नो' जुषस्व द्रवि'णो न मेधे ‖

मेधां म इन्द्रो' ददातु मेधां देवी सर'स्वती | मेधां मे' अश्विना'वुभा-वाध'त्तां पुष्क'रस्रजा | अप्सरासु' च या मेधा गं'धर्वेषु' च यन्मनः' | दैवीं'' मेधा सर'स्वती सा मां'' मेधा सुरभि'र्जुषताग् स्वाहा'' ‖

आमां'' मेधा सुरभि'र्विश्वरू'पा हिर'ण्यवर्णा जग'ती जगम्या | ऊर्ज'स्वती पय'सा पिन्व'माना सा मां'' मेधा सुप्रती'का जुषन्ताम् ‖

मयि' मेधां मयि' प्रजां मय्यग्निस्तेजो' दधातु मयि' मेधां मयि' प्रजां मयीन्द्र' इंद्रियं द'धातु मयि' मेधां मयि' प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो' दधातु ‖

ॐ हंस हंसाय' विद्महे' परमहंसाय' धीमहि | तन्नो' हंसः प्रचोदया''त् ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः' ‖

MEDHAA SOOKTAM - English 

taittireeyaaraNyakam - 4, prapaaThakaH - 10, anuvaakaH - 41-44

oM yashChanda'saamRRishhabho vishvaroo'paH | Chandobhyo.adhyamRRitaa''thsambabhoova' | sa mendro' medhayaa'' spRRiNotu | amRRita'sya devadhaara'No bhooyaasam | sharee'raM me vicha'rshhaNam | jihvaa me madhu'mattamaa | karNaa''bhyaaM bhoorivishru'vam | brahma'NaH kosho'.asi medhayaa pi'hitaH | shrutaM me' gopaaya ‖

oM shaantiH shaantiH shaanti'H ‖

oM medhaadevee jushhamaa'Naa na aagaa''dvishvaachee' bhadraa su'manasya maa'naa | tvayaa jushhTaa' nudamaa'naa duruktaa''n bRRihadva'dema vidathe' suveeraa''H | tvayaa jushhTa' RRishhirbha'vati devi tvayaa brahmaa'.a.agatashree'ruta tvayaa'' | tvayaa jushhTa'shchitraM vi'ndate vasu saa no' jushhasva dravi'No na medhe ‖

medhaaM ma iMdro' dadaatu medhaaM devee sara'svatee | medhaaM me' ashvinaa'vubhaa-vaadha'ttaaM pushhka'rasrajaa | apsaraasu' cha yaa medhaa ga'Mdharveshhu' cha yanmana'H | daivee''M medhaa sara'svatee saa maa''M medhaa surabhi'rjushhataag svaahaa'' ‖

aamaa''M medhaa surabhi'rvishvaroo'paa hira'NyavarNaa jaga'tee jagamyaa | oorja'svatee paya'saa pinva'maanaa saa maa''M medhaa supratee'kaa jushhantaam ‖

mayi' medhaaM mayi' prajaaM mayyagnistejo' dadhaatu mayi' medhaaM mayi' prajaaM mayeeMdra' iMdriyaM da'dhaatu mayi' medhaaM mayi' prajaaM mayi sooryo bhraajo' dadhaatu ‖

oM haMsa haMsaaya' vidmahe' paramahaMsaaya' dheemahi | tanno' haMsaH prachodayaa''t ‖

oM shaantiH shaantiH shaanti'H ‖
సంకలనం: కోటీశ్వర

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top