అర్ధ నారీశ్వర అష్టకమ్ - अर्ध नारीश्वर अष्टकम् - ARDHA NAAREESHVARA ASHHTAKAM

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకమ్ - अर्ध नारीश्वर अष्टकम् - ARDHA NAAREESHVARA ASHHTAKAM

అర్ధ నారీశ్వర అష్టకమ్

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 1 ‖

కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 2 ‖

ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 3 ‖

విశాలనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 4 ‖

మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ |
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 5 ‖

అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 6 ‖

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 7 ‖

ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 8 ‖

ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ |
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః ‖

अर्ध नारीश्वर अष्टकम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै
कर्पूरगौरार्धशरीरकाय |
धम्मिल्लकायै च जटाधराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 1 ‖

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै
चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय |
कृतस्मरायै विकृतस्मराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 2 ‖

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै
पादाब्जराजत्फणिनूपुराय |
हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 3 ‖

विशालनीलोत्पललोचनायै
विकासिपङ्केरुहलोचनाय |
समेक्षणायै विषमेक्षणाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 4 ‖

मन्दारमालाकलितालकायै
कपालमालाङ्कितकन्धराय |
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 5 ‖

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै
तटित्प्रभाताम्रजटाधराय |
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 6 ‖

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै
समस्तसंहारकताण्डवाय |
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 7 ‖

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै
स्फुरन्महापन्नगभूषणाय |
शिवान्वितायै च शिवान्विताय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 8 ‖

एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो
भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी |
प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं
भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ‖

ARDHA NAAREESHVARA ASHHTAKAM - This stotram is in plain english

chaaMpeyagauraardhashareerakaayai
karpooragauraardhashareerakaaya |
dhammillakaayai cha jaTaadharaaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 1 ‖

kastoorikaakuMkumacharchitaayai
chitaarajaHpunja vicharchitaaya |
kRRitasmaraayai vikRRitasmaraaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 2 ‖

jhaNatkvaNatkaMkaNanoopuraayai
paadaabjaraajatphaNinoopuraaya |
hemaaMgadaayai bhujagaaMgadaaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 3 ‖

vishaalaneelotpalalochanaayai
vikaasipaMkeruhalochanaaya |
samekshhaNaayai vishhamekshhaNaaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 4 ‖

maMdaaramaalaakalitaalakaayai
kapaalamaalaaMkitakaMdharaaya |
divyaaMbaraayai cha digaMbaraaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 5 ‖

aMbhodharashyaamalakuntalaayai
taTitprabhaataamrajaTaadharaaya |
nireeshvaraayai nikhileshvaraaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 6 ‖

prapaMchasRRishhTyunmukhalaasyakaayai
samastasaMhaarakataaMDavaaya |
jagajjananyai jagadekapitre
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 7 ‖

pradeeptaratnojjvalakuMDalaayai
sphuranmahaapannagabhooshhaNaaya |
shivaanvitaayai cha shivaanvitaaya
namaH shivaayai cha namaH shivaaya ‖ 8 ‖

etatpaThedashhTakamishhTadaM yo
bhaktyaa sa maanyo bhuvi deerghajeevee |
praapnoti saubhaagyamanantakaalaM
bhooyaatsadaa tasya samastasiddhiH ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top