శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్ - शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् - ŚIVA AŚHṬOTTARA ŚATA NĀMA STOTRAM

శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

శివ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రమ్

శివో మహేశ్వరశ్శంభుః పినాకీ శశిశేఖరః
వామదేవో విరూపాక్షః కపర్దీ నీలలోహితః ‖ 1 ‖

శంకరశ్శూలపాణిశ్చ ఖట్వాంగీ విష్ణువల్లభః
శిపివిష్టోంబికానాథః శ్రీకంఠో భక్తవత్సలః ‖ 2 ‖

భవశ్శర్వస్త్రిలోకేశః శితికంఠః శివప్రియః
ఉగ్రః కపాలీ కామారీ అంధకాసురసూదనః ‖ 3 ‖

గంగాధరో లలాటాక్షః కాలకాలః కృపానిధిః
భీమః పరశుహస్తశ్చ మృగపాణిర్జటాధరః ‖ 4 ‖

కైలాసవాసీ కవచీ కఠోరస్త్రిపురాంతకః
వృషాంకో వృషభారూఢో భస్మోద్ధూళితవిగ్రహః ‖ 5 ‖

సామప్రియస్స్వరమయస్త్రయీమూర్తిరనీశ్వరః
సర్వజ్ఞః పరమాత్మా చ సోమసూర్యాగ్నిలోచనః ‖ 6 ‖

హవిర్యజ్ఞమయస్సోమః పంచవక్త్రస్సదాశివః
విశ్వేశ్వరో వీరభద్రో గణనాథః ప్రజాపతిః ‖ 7 ‖

హిరణ్యరేతః దుర్ధర్షః గిరీశో గిరిశోనఘః
భుజంగభూషణో భర్గో గిరిధన్వీ గిరిప్రియః ‖ 8 ‖

కృత్తివాసః పురారాతిర్భగవాన్ ప్రమథాధిపః
మృత్యుంజయస్సూక్ష్మతనుర్జగద్వ్యాపీ జగద్గురుః ‖ 9 ‖

వ్యోమకేశో మహాసేనజనకశ్చారువిక్రమః
రుద్రో భూతపతిః స్థాణురహిర్భుధ్నో దిగంబరః ‖ 10 ‖

అష్టమూర్తిరనేకాత్మా సాత్త్వికశ్శుద్ధవిగ్రహః
శాశ్వతః ఖండపరశురజః పాశవిమోచకః ‖ 11 ‖

మృడః పశుపతిర్దేవో మహాదేవోఽవ్యయో హరిః
పూషదంతభిదవ్యగ్రో దక్షాధ్వరహరో హరః ‖ 12 ‖

భగనేత్రభిదవ్యక్తో సహస్రాక్షస్సహస్రపాత్
అపవర్గప్రదోఽనంతస్తారకః పరమేశ్వరః ‖ 13 ‖

ఏవం శ్రీ శంభుదేవస్య నామ్నామష్టోత్తరంశతమ్ ‖


शिव अष्टोत्तर शत नाम स्तोत्रम् - in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి

शिवो महेश्वरश्शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः
वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः ‖ 1 ‖

शङ्करश्शूलपाणिश्च खट्वाङ्गी विष्णुवल्लभः
शिपिविष्टोम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः ‖ 2 ‖

भवश्शर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवप्रियः
उग्रः कपाली कामारी अन्धकासुरसूदनः ‖ 3 ‖

गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः
भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः ‖ 4 ‖

कैलासवासी कवची कठोरस्त्रिपुरान्तकः
वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः ‖ 5 ‖

सामप्रियस्स्वरमयस्त्रयीमूर्तिरनीश्वरः
सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः ‖ 6 ‖

हविर्यज्ञमयस्सोमः पञ्चवक्त्रस्सदाशिवः
विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः ‖ 7 ‖

हिरण्यरेतः दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोनघः
भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वी गिरिप्रियः ‖ 8 ‖

कृत्तिवासः पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः
मृत्युञ्जयस्सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः ‖ 9 ‖

व्योमकेशो महासेनजनकश्चारुविक्रमः
रुद्रो भूतपतिः स्थाणुरहिर्भुध्नो दिगम्बरः ‖ 10 ‖

अष्टमूर्तिरनेकात्मा सात्त्विकश्शुद्धविग्रहः
शाश्वतः खण्डपरशुरजः पाशविमोचकः ‖ 11 ‖

मृडः पशुपतिर्देवो महादेवोऽव्ययो हरिः
पूषदन्तभिदव्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः ‖ 12 ‖

भगनेत्रभिदव्यक्तो सहस्राक्षस्सहस्रपात्
अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः ‖ 13 ‖

एवं श्री शम्भुदेवस्य नाम्नामष्टोत्तरंशतम् ‖


ŚIVA AŚHṬOTTARA ŚATA NĀMA STOTRAM - in romanized sanskrit, English 

śivo maheśvaraśśambhuḥ pinākī śaśiśekharaḥ
vāmadevo virūpākśhaḥ kapardī nīlalohitaḥ ‖ 1 ‖

śaṅkaraśśūlapāṇiścha khaṭvāṅgī viśhṇuvallabhaḥ
śipiviśhṭombikānāthaḥ śrīkaṇṭho bhaktavatsalaḥ ‖ 2 ‖

bhavaśśarvastrilokeśaḥ śitikaṇṭhaḥ śivapriyaḥ
ugraḥ kapālī kāmārī andhakāsurasūdanaḥ ‖ 3 ‖

gaṅgādharo lalāṭākśhaḥ kālakālaḥ kṛpānidhiḥ
bhīmaḥ paraśuhastaścha mṛgapāṇirjaṭādharaḥ ‖ 4 ‖

kailāsavāsī kavachī kaṭhorastripurāntakaḥ
vṛśhāṅko vṛśhabhārūḍho bhasmoddhūḻitavigrahaḥ ‖ 5 ‖

sāmapriyassvaramayastrayīmūrtiranīśvaraḥ
sarvaGYaḥ paramātmā cha somasūryāgnilochanaḥ ‖ 6 ‖

haviryaGYamayassomaḥ pañchavaktrassadāśivaḥ
viśveśvaro vīrabhadro gaṇanāthaḥ prajāpatiḥ ‖ 7 ‖

hiraṇyaretaḥ durdharśhaḥ girīśo giriśonaghaḥ
bhujaṅgabhūśhaṇo bhargo giridhanvī giripriyaḥ ‖ 8 ‖

kṛttivāsaḥ purārātirbhagavān pramathādhipaḥ
mṛtyuñjayassūkśhmatanurjagadvyāpī jagadguruḥ ‖ 9 ‖

vyomakeśo mahāsenajanakaśchāruvikramaḥ
rudro bhūtapatiḥ sthāṇurahirbhudhno digambaraḥ ‖ 10 ‖

aśhṭamūrtiranekātmā sāttvikaśśuddhavigrahaḥ
śāśvataḥ khaṇḍaparaśurajaḥ pāśavimochakaḥ ‖ 11 ‖

mṛḍaḥ paśupatirdevo mahādevoavyayo hariḥ
pūśhadantabhidavyagro dakśhādhvaraharo haraḥ ‖ 12 ‖

bhaganetrabhidavyakto sahasrākśhassahasrapāt
apavargapradoanantastārakaḥ parameśvaraḥ ‖ 13 ‖

evaṃ śrī śambhudevasya nāmnāmaśhṭottaraṃśatam ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top