అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రమ్ - अर्ध नारीश्वर स्तोत्रम् - ARDHA NĀRĪŚVARA STOTRAM -

0
అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రమ్ - अर्ध नारीश्वर स्तोत्रम् - ARDHA NĀRĪŚVARA STOTRAM -

అర్ధ నారీశ్వర స్తోత్రమ్

చాంపేయగౌరార్ధశరీరకాయై
కర్పూరగౌరార్ధశరీరకాయ |
ధమ్మిల్లకాయై చ జటాధరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 1 ‖

కస్తూరికాకుంకుమచర్చితాయై
చితారజఃపుంజ విచర్చితాయ |
కృతస్మరాయై వికృతస్మరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 2 ‖

ఝణత్క్వణత్కంకణనూపురాయై
పాదాబ్జరాజత్ఫణినూపురాయ |
హేమాంగదాయై భుజగాంగదాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 3 ‖

విశాలనీలోత్పలలోచనాయై
వికాసిపంకేరుహలోచనాయ |
సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 4 ‖

మందారమాలాకలితాలకాయై
కపాలమాలాంకితకంధరాయ |
దివ్యాంబరాయై చ దిగంబరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 5 ‖

అంభోధరశ్యామలకుంతలాయై
తటిత్ప్రభాతామ్రజటాధరాయ |
నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 6 ‖

ప్రపంచసృష్ట్యున్ముఖలాస్యకాయై
సమస్తసంహారకతాండవాయ |
జగజ్జనన్యై జగదేకపిత్రే
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 7 ‖

ప్రదీప్తరత్నోజ్జ్వలకుండలాయై
స్ఫురన్మహాపన్నగభూషణాయ |
శివాన్వితాయై చ శివాన్వితాయ
నమః శివాయై చ నమః శివాయ ‖ 8 ‖

ఏతత్పఠేదష్టకమిష్టదం యో
భక్త్యా స మాన్యో భువి దీర్ఘజీవీ |
ప్రాప్నోతి సౌభాగ్యమనంతకాలం
భూయాత్సదా తస్య సమస్తసిద్ధిః ‖ 9 ‖

अर्ध नारीश्वर स्तोत्रम्
This stotram is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam)

चाम्पेयगौरार्धशरीरकायै
कर्पूरगौरार्धशरीरकाय |
धम्मिल्लकायै च जटाधराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 1 ‖

कस्तूरिकाकुङ्कुमचर्चितायै
चितारजःपुञ्ज विचर्चिताय |
कृतस्मरायै विकृतस्मराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 2 ‖

झणत्क्वणत्कङ्कणनूपुरायै
पादाब्जराजत्फणिनूपुराय |
हेमाङ्गदायै भुजगाङ्गदाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 3 ‖

विशालनीलोत्पललोचनायै
विकासिपङ्केरुहलोचनाय |
समेक्षणायै विषमेक्षणाय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 4 ‖

मन्दारमालाकलितालकायै
कपालमालाङ्कितकन्धराय |
दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 5 ‖

अम्भोधरश्यामलकुन्तलायै
तटित्प्रभाताम्रजटाधराय |
निरीश्वरायै निखिलेश्वराय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 6 ‖

प्रपञ्चसृष्ट्युन्मुखलास्यकायै
समस्तसंहारकताण्डवाय |
जगज्जनन्यै जगदेकपित्रे
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 7 ‖

प्रदीप्तरत्नोज्ज्वलकुण्डलायै
स्फुरन्महापन्नगभूषणाय |
शिवान्वितायै च शिवान्विताय
नमः शिवायै च नमः शिवाय ‖ 8 ‖

एतत्पठेदष्टकमिष्टदं यो
भक्त्या स मान्यो भुवि दीर्घजीवी |
प्राप्नोति सौभाग्यमनन्तकालं
भूयात्सदा तस्य समस्तसिद्धिः ‖ 9 ‖

ARDHA NĀRĪŚVARA STOTRAM
This is in romanized sanskrit english

cāmpeyagaurārdhaśarīrakāyai
karpūragaurārdhaśarīrakāya |
dhammillakāyai ca jaṭādharāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 1 ‖

kastūrikākuṅkumacarcitāyai
citārajaḥpuñja vicarcitāya |
kṛtasmarāyai vikṛtasmarāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 2 ‖

jhaṇatkvaṇatkaṅkaṇanūpurāyai
pādābjarājatphaṇinūpurāya |
hemāṅgadāyai bhujagāṅgadāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 3 ‖

viśālanīlotpalalocanāyai
vikāsipaṅkeruhalocanāya |
samekśhaṇāyai viśhamekśhaṇāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 4 ‖

mandāramālākalitālakāyai
kapālamālāṅkitakandharāya |
divyāmbarāyai ca digambarāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 5 ‖

ambhodharaśyāmalakuntalāyai
taṭitprabhātāmrajaṭādharāya |
nirīśvarāyai nikhileśvarāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 6 ‖

prapañcasṛśhṭyunmukhalāsyakāyai
samastasaṃhārakatāṇḍavāya |
jagajjananyai jagadekapitre
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 7 ‖

pradīptaratnojjvalakuṇḍalāyai
sphuranmahāpannagabhūśhaṇāya |
śivānvitāyai ca śivānvitāya
namaḥ śivāyai ca namaḥ śivāya ‖ 8 ‖

etatpaṭhedaśhṭakamiśhṭadaṃ yo
bhaktyā sa mānyo bhuvi dīrghajīvī |
prāpnoti saubhāgyamanantakālaṃ
bhūyātsadā tasya samastasiddhiḥ ‖ 9 ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top