నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

468x60

19, నవంబర్ 2020, గురువారం

అక్షర క్రమంలో సనాతన హైందవ ఋషుల పేర్లు - ఋషుల జాబితా - Rushulu, Rushi


ఋషుల జాబితా!
అక్షర క్రమంలో ఋషుల పేర్లు
అ – ఆ – ఇ – ఈ – ఉ – ఊ – ఋ – ఎ – ఏ – ఐ – ఒ – ఓ – ఔ – అం – క – ఖ – గ – ఘ – చ – ఛ – జ – ఝ – ట – ఠ – డ – ఢ – త – థ – ద – ధ – న-
ప – ఫ – బ – భ – మ -య – ర – ల – వ – శ – ష – స – హ – ళ – క్ష

దేవర్షి : దేవలోకంలో ప్రతిష్ఠి కలవారు దేవర్షులు.
బ్రహ్మర్షి : ఉత్తమ శ్రేణికి చెందిన మహర్షులను బ్రహ్మర్షులు అంటారు.
మహర్షి : సామాన్య ఋషి స్థాయిని దాటిని గొప్ప ఋషులను మహర్షి అంటారు.
రాజర్షి : రాజుగా ఉంటూనే ఋషిత్వం పొందినవాడు రాజర్షి.

 అ   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
అగ్ని మహర్షి
అగస్త్య మహర్షి
అంగీరస మహర్షి
అంగిరో మహర్షి
అత్రి మహర్షి
అర్వరీవత మహర్షి
అభినామన మహర్షి
అగ్నివేశ మహర్షి
అరుణి మహర్షి
అష్టావక్ర మహర్షి
అష్టిక మహర్షి
అథర్వణ మహర్షి
ఆత్రేయ మహర్షి
అథర్వాకృతి‎
అమహీయుడు
అజామిళ్హుడు‎
అప్రతిరథుడు‎
అయాస్యుడు‎
అవస్యుడు
అంబరీషుడు

 ఇ    అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
ఇరింబిఠి‎

 ఉ    అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
ఉపమన్యు మహర్షి
ఉత్తమ మహర్షి
ఉన్మోచన
ఉపరిబభ్రవుడు
ఉద్దాలకుడు‎
ఉశనసుడు
ఉత్కీలుడు

 ఊ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
ఊర్ఝ మహర్షి
ఊర్ద్వబాహు మహర్షి

 ఋ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
ఋచీక మహర్షి
ఋషభ మహర్షి
ఋష్యశృంగ మహర్షి
ఋషి

 ఔ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
ఔపమన్యవ మహర్షి
ఔరవ మహర్షి

 క  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
కపిల మహర్షి
కశ్యప మహర్షి
క్రతు మహర్షి
కౌకుండి మహర్షి
కురుండి మహర్షి
కావ్య మహర్షి
కాంభోజ మహర్షి
కంబ స్వాయంభువ మహర్షి
కాండ్వ మహర్షి
కణ్వ మహర్షి
కాణ్వ మహర్షి
కిందమ మహర్షి
కుత్స మహర్షి
కౌరుపథి‎
కౌశికుడు‎
కురువు
కాణుడు‎
కలి
కాంకాయనుడు
కపింజలుడు‎
కుసీదుడు
కౌడిన్యమహర్షి

 గ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
గౌతమ మహర్షి
గర్గ మహర్షి
గృత్సమద మహర్షి
గృత్సదుడు‎
గోపథుడు‎
గోతముడు
గౌరీవీతి
గోపవనుడు
గయుడు

 చ   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
చ్యవన మహర్షి
చైత్ర మహర్షి
చాతనుడు‎

  జ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
జమదగ్ని మహర్షి
జైమిని మహర్షి
జ్యోతిర్ధామ మహర్షి
జాహ్న మహర్షి
జగద్బీజ
జాటికాయనుడు‎

 త  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
తండి మహర్షి
తిత్తిరి మహర్షి
త్రితుడు
తృణపాణి

 ద  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
దధీచి మహర్షి
దుర్వాస మహర్షి
దేవల మహర్షి
దత్తోలి మహర్షి
దాలయ మహర్షి
దీర్ఘతమ మహర్షి
ద్రవిణోదస్సు‎

 న  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
నచికేత మహర్షి
నారద మహర్షి
నిశ్ఛర మహర్షి
సుమేధా మహర్షి
నోధా
నృమేధుడు

 ప   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
పరశురాముడు
పరాశర మహర్షి
పరిజన్య మహర్షి
పులస్త్య మహర్షి
ప్రాచేతస మహర్షి
పులహ మహర్షి
ప్రాణ మహర్షి
ప్రవహిత మహర్షి
పృథు మహర్షి
పివర మహర్షి
పిప్పలాద మహర్షి
ప్రత్య్సంగిరసుడు
పతివేదనుడు
ప్రమోచన‎
ప్రశోచనుడు‎
ప్రియమేథుడు
పార్వతుడు
పురుహన్మ‎
ప్రస్కణ్వుడు
ప్రాగాథుడు
ప్రాచీనబర్హి
ప్రయోగుడు
పూరుడు
పాయు

 బ   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
భరద్వాజ మహర్షి
భృగు మహర్షి
భృంగి మహర్షి
బ్రహ్మర్షి మహర్షి
బభ్రుపింగళుడు
భార్గవవైదర్భి‎
భాగలి
భృగ్వంగిరాబ్రహ్మ
బ్రహ్మస్కందుడు‎
భగుడు‎
బ్రహ్మర్షి
బృహత్కీర్తి‎
బృహజ్జ్యోతి‎
భర్గుడు

 మ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
మరీచి మహర్షి
మార్కండేయ మహర్షి
మిత మహర్షి
మృకండు మహర్షి
మహాముని మహర్షి
మధు మహర్షి
మాండవ్య మహర్షి
మాయు
మృగారుడు‎
మాతృనామ‎
మయోభువు‎
మేధాతిథి
మధుచ్ఛందుడు
మనువు
మారీచుడు

 య   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
యాజ్ఞవల్క మహర్షి
యయాతి‎

 ర   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
రురు మహర్షి
రాజర్షి మహర్షి
రేభుడు

 వ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
వశిష్ట మహర్షి
వాలఖిల్యులు
వాల్మీకి మహర్షి
విశ్వామిత్ర మహర్షి
వ్యాస మహర్షి
విభాండక ఋషి
వాదుల మహర్షి
వాణక మహర్షి
వేదశ్రీ మహర్షి
వేదబాహు మహర్షి
విరాజా మహర్షి
వైశేషిక మహర్షి
వైశంపాయన మహర్షి
వర్తంతు మహర్షి
వృషాకపి
విరూపుడు‎
వత్సుడు‎
వేనుడు
వామదేవుడు‎
వత్సప్రి
విందుడు

 శ  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
శంఖ మహర్షి
శంకృతి మహర్షి
శతానంద మహర్షి
శుక మహర్షి
శుక్ర మహర్షి
శృంగి ఋషి
శశికర్ణుడు
శంభు‎
శౌనకుడు
శంయువు‎
శ్రుతకక్షుడు

 స  అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
సమ్మిత మహర్షి
సనత్కుమారులు
సప్తర్షులు
స్థంభ మహర్షి
సుధామ మహర్షి
సహిష్ణు మహర్షి
సాంఖ్య మహర్షి
సాందీపణి మహర్షి
సావిత్రీసూర్య
సుశబ్దుడు‎
సుతకక్షుడు‎
సుకక్షుడు‎
సౌభరి
సుకీర్తి‎
సవితామహర్షి సామావేదానికి మూలము.
సింధుద్వీపుడు
శునఃశేపుడు
సుదీతి

 హ   అను అక్షర క్రమంలో వచ్చు ఋషుల పేర్లు
హవిష్మంత మహర్షి
హిరణ్యరోమ మహర్షి .


రచన: నాగవరపు రవీంద్ర
« PREV
NEXT »