కర్ణాటక సంగీత గీతం - శ్రీ గణనాథ (లంబోదర) | कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - श्री गणनाथ (लम्बोदर) | CARNATIC MUSIC GEETHAMS - SREE GANANATHA (LAMBODARA)

కర్ణాటక సంగీత గీతం - శ్రీ గణనాథ (లంబోదర) | कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - श्री गणनाथ (लम्बोदर) | CARNATIC MUSIC GEETHAMS - SREE GANANATHA (LAMBODARA)
కర్ణాటక సంగీత గీతం - శ్రీ గణనాథ (లంబోదర)

రాగం: మళహరి (మేళకర్త 15, మాయామాళవ గౌళ జన్యరాగ)
స్వర స్థానాః: షడ్జం, శుద్ధ ఋషభం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, శుద్ధ ధైవతం
ఆరోహణ: స రి1 . . . మ1 . ప ద1 . . . స'
అవరోహణ: స' . . . ద1 ప . మ1 గ3 . . రి1 స

తాళం: చతురస్ర జాతి రూపక తాళం
అంగాః: 1 ధృతం (2 కాల) + 1 లఘు (4 కాల)

రూపకర్త: పురంధర దాస
భాషా: కన్నడ

సాహిత్యం

పల్లవి
లంబోదర లకుమికర
అంబాసుత అమరవినుత

చరణం 1
శ్రీ గణనాథ సింధూర వర్ణ
కరుణా సాగర కరివదన
(లంబోదర)

చరణం 2
సిద్ధ చారణ గణ సేవిత
సిద్ధి వినాయక తే నమో నమో
(లంబోదర)

చరణం 3
సకల విద్య-అది పూజిత
సర్వోత్తమ తే నమో నమో
(లంబోదర)

స్వరాః

చరణం 1
మ    ప    ।    ద    స'    స'    రి'  ॥    రి'  స'    ।    ద    ప    మ    ప    ॥    
శ్రీ - నా సిం ధూ - ర్ణ

రి    మ    ।    ప    ద    మ    ప    ॥    ద    ప    ।    మ    గ    రి    స    ॥    
రు ణా సా రి -

పల్లవి
స    రి    ।    మ    ,    గ    రి    ॥    స    రి    ।    గ    రి    స    ,    ॥    
లం - బో - కు మి -

రి    మ    ।    ప    ద    మ    ప    ॥    ద    ప    ।    మ    గ    రి    స    ॥    
అం - బా - సు వి ను

స    రి    ।    మ    ,    గ    రి    ॥    స    రి    ।    గ    రి    స    ,    ॥    
లం - బో - కు మి రా -

చరణం 2
మ    ప    ।    ద    స'    స'    రి'  ॥    రి'  స'    ।    ద    ప    మ    ప    ॥    
సి ద్ధ చా - సే - వి

రి    మ    ।    ప    ద    మ    ప    ॥    ద    ప    ।    మ    గ    రి    స    ॥    
సి ద్ధి వి నా తే - మో మో
(లంబోదర)

చరణం 3
మ    ప    ।    ద    స'    స'    రి'  ॥    రి'  స'    ।    ద    ప    మ    ప    ॥    
వి ద్యా - - ది పూ - జి

రి    మ    ।    ప    ద    మ    ప    ॥    ద    ప    ।    మ    గ    రి    స    ॥    
సర్ - వో - త్త తే - మో మో
(లంబోదర)

कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - श्री गणनाथ (लम्बोदर)
This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

रागम्: मलहरि (मेलकर्त 15, मायामालव गौल जन्यराग)
स्वर स्थानाः: षड्जम्, शुद्ध ऋषभम्, शुद्ध मध्यमम्, पञ्चमम्, शुद्ध धैवतम्
आरोहण: स रि1 . . . म1 . प द1 . . . स'
अवरोहण: स' . . . द1 प . म1 ग3 . . रि1 स

तालम्: चतुरस्र जाति रूपक तालम्
अङ्गाः: 1 धृतम् (2 काल) + 1 लघु (4 काल)

रूपकर्त: पुरन्धर दास
भाषा: कन्नड

साहित्यम्

पल्लवि
लम्बोदर लकुमिकर
अम्बासुत अमरविनुत

चरणम् 1
श्री गणनाथ सिन्धूर वर्ण
करुणा सागर करिवदन
(लम्बोदर)

चरणम् 2
सिद्ध चारण गण सेवित
सिद्धि विनायक ते नमो नमो
(लम्बोदर)

चरणम् 3
सकल विद्य-अदि पूजित
सर्वोत्तम ते नमो नमो
(लम्बोदर)

स्वराः

चरणम् 1
म    प    ।    द    स'    स'    रि'  ॥    रि'  स'    ।    द    प    म    प    ॥    
श्री - ना सिं धू - र्ण

रि    म    ।    प    द    म    प    ॥    द    प    ।    म    ग    रि    स    ॥    
रु णा सा रि -

पल्लवि
स    रि    ।    म    ,    ग    रि    ॥    स    रि    ।    ग    रि    स    ,    ॥    
लं - बो - कु मि -

रि    म    ।    प    द    म    प    ॥    द    प    ।    म    ग    रि    स    ॥    
अं - बा - सु वि नु


स    रि    ।    म    ,    ग    रि    ॥    स    रि    ।    ग    रि    स    ,    ॥    
लं - बो - कु मि रा -

चरणम् 2
म    प    ।    द    स'    स'    रि'  ॥    रि'  स'    ।    द    प    म    प    ॥    
सि द्ध चा - से - वि

रि    म    ।    प    द    म    प    ॥    द    प    ।    म    ग    रि    स    ॥    
सि द्धि वि ना ते - मो मो

(लम्बोदर)

चरणम् 3
म    प    ।    द    स'    स'    रि'  ॥    रि'  स'    ।    द    प    म    प    ॥    
वि द्या - - दि पू - जि

रि    म    ।    प    द    म    प    ॥    द    प    ।    म    ग    रि    स    ॥    
सर् - वो - त्त ते - मो मो

(लम्बोदर)
 
CARNATIC MUSIC GEETHAMS - SREE GANANATHA (LAMBODARA)
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard

rāgam: maḻahari (mēḻakarta 15, māyāmāḻava gauḻa janyarāga)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, śuddha ṛṣabham, śuddha madhyamam, pañchamam, śuddha dhaivatam
ārōhaṇa: S R1 . . . M1 . P D1 . . . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ . . . D1 P . M1 G3 . . R1 S

tāḻam: chaturasra jāti rūpaka tāḻam
aṅgāḥ: 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 laghu (4 kāla)

rūpakarta: purandhara dāsa
bhāṣā: kannaḍa

sāhityam

pallavi
lambōdara lakumikara
ambāsuta amaravinuta

charaṇam 1
śrī gaṇanātha sindhūra varṇa
karuṇā sāgara karivadana
(lambōdara)

charaṇam 2
siddha chāraṇa gaṇa sēvita
siddhi vināyaka tē namō namō
(lambōdara)

charaṇam 3
sakala vidya-adi pūjita
sarvōttama tē namō namō
(lambōdara)

svarāḥ

charaṇam 1
M    P    ।    D    Ṡ    Ṡ    Ṙ    ॥    Ṙ    Ṡ    ।    D    P    M    P    ॥    
śrī - ga ṇa tha siṃ dhū - ra va rṇa

R    M    ।    P    D    M    P    ॥    D    P    ।    M    G    R    S    ॥    
ka ru ṇā ga ra ka ri va da na -

pallavi
S    R    ।    M    ,    G    R    ॥    S    R    ।    G    R    S    ,    ॥    
laṃ - - da ra la ku mi ka ra -

R    M    ।    P    D    M    P    ॥    D    P    ।    M    G    R    S    ॥    
aṃ - - su ta a ma ra vi nu ta

S    R    ।    M    ,    G    R    ॥    S    R    ।    G    R    S    ,    ॥    
laṃ - - da ra la ku mi ka -

charaṇam 2
M    P    ।    D    Ṡ    Ṡ    Ṙ    ॥    Ṙ    Ṡ    ।    D    P    M    P    ॥    
si ddha chā - ra ṇa ga ṇa - vi ta

R    M    ।    P    D    M    P    ॥    D    P    ।    M    G    R    S    ॥    
si ddhi vi ya ka - na na

(lambōdara)

charaṇam 3
M    P    ।    D    Ṡ    Ṡ    Ṙ    ॥    Ṙ    Ṡ    ।    D    P    M    P    ॥    
sa ka la vi dyā - - di - ji ta

R    M    ।    P    D    M    P    ॥    D    P    ।    M    G    R    S    ॥    
sar - - tta ma - na na

(lambōdara)

கர்ணாடக ஸங்கீ3த கீ3தம் - ஶ்ரீ க3ணனாத2 (லம்போ3த3ர)

ராக3ம்: மல்த3ஹரி (மேல்த3கர்த 15, மாயாமால்த3வ கௌ3ல்த3 ஜன்யராக)3
ஸ்வர ஸ்தா2னா:: ஷட்3ஜம், ஶுத்3த4 ருஷப4ம், ஶுத்3த4 மத்4யமம், பஞ்சமம், ஶுத்3த4 தை4வதம்
ஆரோஹண: ஸ ரி1 . . . ம1 . ப த13 . . . ஸ'
அவரோஹண: ஸ' . . . த13 ப . ம1 க33 . . ரி1 ஸ

தால்த3ம்: சதுரஸ்ர ஜாதி ரூபக தால்த3ம்
அங்கா3:: 1 த்4ருதம் (2 கால) + 1 லகு4 (4 கால)

ரூபகர்த: புரன்த4ர தா3ஸ
பா4ஷா: கன்னட3

ஸாஹித்யம்

பல்லவி
லம்போ3த3ர லகுமிகர
அம்பா3ஸுத அமரவினுத

சரணம் 1
ஶ்ரீ க3ணனாத2 ஸின்தூ4ர வர்ண
கருணா ஸாக3ர கரிவத3ன
(லம்போ3த3ர)

சரணம் 2
ஸித்3த4 சாரண க3ண ஸேவித
ஸித்3தி4 வினாயக தே நமோ நமோ
(லம்போ3த3ர)

சரணம் 3
ஸகல வித்3ய-அதி3 பூஜித
ஸர்வோத்தம தே நமோ நமோ
(லம்போ3த3ர)

ஸ்வரா:

சரணம் 1
ம    ப    ।    த3 ஸ'    ஸ'    ரி'  ॥    ரி'  ஸ'    ।    த3 ப    ம    ப    ॥    
ஶ்ரீ - க3 நா த2 ஸிம் தூ4 - ர்ண

ரி    ம    ।    ப    த3 ம    ப    ॥    த3 ப    ।    ம    க3 ரி    ஸ    ॥    
ரு ணா ஸா க3 ரி த3 -

பல்லவி
ஸ    ரி    ।    ம    ,    க3 ரி    ॥    ஸ    ரி    ।    க3 ரி    ஸ    ,    ॥    
லம் - போ3 - த3 கு மி -

ரி    ம    ।    ப    த3 ம    ப    ॥    த3 ப    ।    ம    க3 ரி    ஸ    ॥    
அம் - பா3 - ஸு வி நு

ஸ    ரி    ।    ம    ,    க3 ரி    ॥    ஸ    ரி    ।    க3 ரி    ஸ    ,    ॥    
லம் - போ3 - த3 கு மி ரா -

சரணம் 2
ம    ப    ।    த3 ஸ'    ஸ'    ரி'  ॥    ரி'  ஸ'    ।    த3 ப    ம    ப    ॥    
ஸி த்3த4 சா - க3 ஸே - வி

ரி    ம    ।    ப    த3 ம    ப    ॥    த3 ப    ।    ம    க3 ரி    ஸ    ॥    
ஸி த்3தி4 வி நா தே - மோ மோ

(லம்போ3த3ர)

சரணம் 3
ம    ப    ।    த3 ஸ'    ஸ'    ரி'  ॥    ரி'  ஸ'    ।    த3 ப    ம    ப    ॥    
வி த்3யா - - தி3 பூ - ஜி

ரி    ம    ।    ப    த3 ம    ப    ॥    த3 ப    ।    ம    க3 ரி    ஸ    ॥    
ஸர் - வோ - த்த தே - மோ மோ

(லம்போ3த3ர)
 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗೀತಂ - ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ (ಲಂಬೋದರ)
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ರಾಗಂ: ಮಳಹರಿ (ಮೇಳಕರ್ತ 15, ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಜನ್ಯರಾಗ)
ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಾಃ: ಷಡ್ಜಂ, ಶುದ್ಧ ಋಷಭಂ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಂ, ಪಂಚಮಂ, ಶುದ್ಧ ಧೈವತಂ
ಆರೋಹಣ: ಸ ರಿ1 . . . ಮ1 . ಪ ದ1 . . . ಸ'
ಅವರೋಹಣ: ಸ' . . . ದ1 ಪ . ಮ1 ಗ3 . . ರಿ1 ಸ

ತಾಳಂ: ಚತುರಸ್ರ ಜಾತಿ ರೂಪಕ ತಾಳಂ
ಅಂಗಾಃ: 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಲಘು (4 ಕಾಲ)

ರೂಪಕರ್ತ: ಪುರಂಧರ ದಾಸ
ಭಾಷಾ: ಕನ್ನಡ

ಸಾಹಿತ್ಯಂ

ಪಲ್ಲವಿ
ಲಂಬೋದರ ಲಕುಮಿಕರ
ಅಂಬಾಸುತ ಅಮರವಿನುತ

ಚರಣಂ 1
ಶ್ರೀ ಗಣನಾಥ ಸಿಂಧೂರ ವರ್ಣ
ಕರುಣಾ ಸಾಗರ ಕರಿವದನ
(ಲಂಬೋದರ)

ಚರಣಂ 2
ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ ಗಣ ಸೇವಿತ
ಸಿದ್ಧಿ ವಿನಾಯಕ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ
(ಲಂಬೋದರ)

ಚರಣಂ 3
ಸಕಲ ವಿದ್ಯ-ಅದಿ ಪೂಜಿತ
ಸರ್ವೋತ್ತಮ ತೇ ನಮೋ ನಮೋ
(ಲಂಬೋದರ)

ಸ್ವರಾಃ

ಚರಣಂ 1
ಮ    ಪ    ।    ದ    ಸ'    ಸ'    ರಿ'  ॥    ರಿ'  ಸ'    ।    ದ    ಪ    ಮ    ಪ    ॥    
ಶ್ರೀ - ನಾ ಸಿಂ ಧೂ - ರ್ಣ

ರಿ    ಮ    ।    ಪ    ದ    ಮ    ಪ    ॥    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಗ    ರಿ    ಸ    ॥    
ರು ಣಾ ಸಾ ರಿ -

ಪಲ್ಲವಿ
ಸ    ರಿ    ।    ಮ    ,    ಗ    ರಿ    ॥    ಸ    ರಿ    ।    ಗ    ರಿ    ಸ    ,    ॥    
ಲಂ - ಬೋ - ಕು ಮಿ -

ರಿ    ಮ    ।    ಪ    ದ    ಮ    ಪ    ॥    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಗ    ರಿ    ಸ    ॥    
ಅಂ - ಬಾ - ಸು ವಿ ನು

ಸ    ರಿ    ।    ಮ    ,    ಗ    ರಿ    ॥    ಸ    ರಿ    ।    ಗ    ರಿ    ಸ    ,    ॥    
ಲಂ - ಬೋ - ಕು ಮಿ ರಾ -

ಚರಣಂ 2
ಮ    ಪ    ।    ದ    ಸ'    ಸ'    ರಿ'  ॥    ರಿ'  ಸ'    ।    ದ    ಪ    ಮ    ಪ    ॥    
ಸಿ ದ್ಧ ಚಾ - ಸೇ - ವಿ

ರಿ    ಮ    ।    ಪ    ದ    ಮ    ಪ    ॥    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಗ    ರಿ    ಸ    ॥    
ಸಿ ದ್ಧಿ ವಿ ನಾ ತೇ - ಮೋ ಮೋ

(ಲಂಬೋದರ)

ಚರಣಂ 3
ಮ    ಪ    ।    ದ    ಸ'    ಸ'    ರಿ'  ॥    ರಿ'  ಸ'    ।    ದ    ಪ    ಮ    ಪ    ॥    
ವಿ ದ್ಯಾ - - ದಿ ಪೂ - ಜಿ

ರಿ    ಮ    ।    ಪ    ದ    ಮ    ಪ    ॥    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಗ    ರಿ    ಸ    ॥    
ಸರ್ - ವೋ - ತ್ತ ತೇ - ಮೋ ಮೋ

(ಲಂಬೋದರ)

കര്ണാടക സംഗീത ഗീതമ് - ശ്രീ ഗണനാഥ (ലംബോദര)

രാഗമ്: മളഹരി (മേളകര്ത 15, മായാമാളവ ഗൌള ജന്യരാഗ)
സ്വര സ്ഥാനാഃ: ഷഡ്ജമ്, ശുദ്ധ ഋഷഭമ്, ശുദ്ധ മധ്യമമ്, പംചമമ്, ശുദ്ധ ധൈവതമ്
ആരോഹണ: സ രി1 . . . മ1 . പ ദ1 . . . സ'
അവരോഹണ: സ' . . . ദ1 പ . മ1 ഗ3 . . രി1 സ

താളമ്: ചതുരസ്ര ജാതി രൂപക താളമ്
അംഗാഃ: 1 ധൃതമ് (2 കാല) + 1 ലഘു (4 കാല)

രൂപകര്ത: പുരംധര ദാസ
ഭാഷാ: കന്നഡ

സാഹിത്യമ്

പല്ലവി
ലംബോദര ലകുമികര
അംബാസുത അമരവിനുത

ചരണമ് 1
ശ്രീ ഗണനാഥ സിംധൂര വര്ണ
കരുണാ സാഗര കരിവദന
(ലംബോദര)

ചരണമ് 2
സിദ്ധ ചാരണ ഗണ സേവിത
സിദ്ധി വിനായക തേ നമോ നമോ
(ലംബോദര)

ചരണമ് 3
സകല വിദ്യ-അദി പൂജിത
സര്വോത്തമ തേ നമോ നമോ
(ലംബോദര)

സ്വരാഃ

ചരണമ് 1
മ    പ    ।    ദ    സ'    സ'    രി'  ॥    രി'  സ'    ।    ദ    പ    മ    പ    ॥    
ശ്രീ - നാ സിം ധൂ - ര്ണ

രി    മ    ।    പ    ദ    മ    പ    ॥    ദ    പ    ।    മ    ഗ    രി    സ    ॥    
രു ണാ സാ രി -

പല്ലവി
സ    രി    ।    മ    ,    ഗ    രി    ॥    സ    രി    ।    ഗ    രി    സ    ,    ॥    
ലം - ബോ - കു മി -

രി    മ    ।    പ    ദ    മ    പ    ॥    ദ    പ    ।    മ    ഗ    രി    സ    ॥    
അം - ബാ - സു വി നു

സ    രി    ।    മ    ,    ഗ    രി    ॥    സ    രി    ।    ഗ    രി    സ    ,    ॥    
ലം - ബോ - കു മി രാ -
.
ചരണമ് 2
മ    പ    ।    ദ    സ'    സ'    രി'  ॥    രി'  സ'    ।    ദ    പ    മ    പ    ॥    
സി ദ്ധ ചാ - സേ - വി

രി    മ    ।    പ    ദ    മ    പ    ॥    ദ    പ    ।    മ    ഗ    രി    സ    ॥    
സി ദ്ധി വി നാ തേ - മോ മോ

(ലംബോദര)

ചരണമ് 3
മ    പ    ।    ദ    സ'    സ'    രി'  ॥    രി'  സ'    ।    ദ    പ    മ    പ    ॥    
വി ദ്യാ - - ദി പൂ - ജി

രി    മ    ।    പ    ദ    മ    പ    ॥    ദ    പ    ।    മ    ഗ    രി    സ    ॥    
സര് - വോ - ത്ത തേ - മോ മോ

(ലംബോദര)

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
: గణేశ చతుర్థి :
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం || కర్ణాటక సంగీత గీతం - శ్రీ గణనాథ (లంబోదర) .

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top