శుద్ధోసి బుద్ధోసి | शुद्धोसि बुद्धोसि | Suddhosi Buddhosi

శుద్ధోసి బుద్ధోసి | शुद्धोसि बुद्धोसि | Suddhosi Buddhosi Mantra

శుద్ధోసి బుద్ధోసి

శుద్ధోసి బుద్ధోసి నిరంజనోఽసి
సంసారమాయా పరివర్జితోఽసి ।
సంసారస్వప్నం త్యజ మోహనిద్రాం
మదాలసోల్లాపమువాచ పుత్రం ॥ 1 ॥

శుద్ధోఽసి రే తాత న తేఽస్తి నామ
కృతం హి తత్కల్పనయాధునైవ ।
పంచాత్మకం దేహ-మిదం న తేఽస్తి
నైవాస్య త్వం రోదిషి కస్య హేతో ॥ 2 ॥

న వై భవాన్ రోదితి విక్ష్వజన్మా
శబ్ధోయమాయాధ్య మహీశ సూనూం ।
వికల్ప్యమానో వివిధైర్గుణైస్తే
గుణాశ్చ భౌతాః సకలేందియేషు ॥ 3 ॥

భూతాని భూతైః పరిదుర్బలాని
వృద్ధిం సమాయాంతి యథేహ పుంసః ।
అన్నాంబుపానాదిభిరేవ తస్మాత్
న తేస్తి వృద్ధిర్ న చ తేస్తి హానిః ॥ 4 ॥

త్వం కంచుకే శీర్యమాణే నిజోస్మిన్
తస్మిన్ దేహే మూఢతాం మా వ్రజేథాః ।
శుభాశుభౌః కర్మభిర్దేహమేతత్
మృదాదిభిః కంచుకస్తే పినద్ధః ॥ 5 ॥

తాతేతి కించిత్ తనయేతి కించిత్
అంబేతి కించిద్ధయితేతి కించిత్ ।
మమేతి కించిన్న మమేతి కించిత్
త్వం భూతసంఘం బహు మ నయేథాః ॥ 6 ॥

సుఖాని దుఃఖోపశమాయ భోగాన్
సుఖాయ జానాతి విమూఢచేతాః ।
తాన్యేవ దుఃఖాని పునః సుఖాని
జానాతి విద్ధన విమూఢ చేతాః ॥ 7 ॥

యానం చిత్తౌ తత్ర గతశ్చ దేహో
దేహోఽపిచాన్యః పురుషో నివిష్ఠః ।
మమత్వమురోయా న యథ తథాస్మిన్
దేహేతి మాత్రం బత మూఢరౌష ॥ 8 ॥

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

शुद्धोसि बुद्धोसि

शुद्धोसि बुद्धोसि निरञ्जनोऽसि
संसारमाया परिवर्जितोऽसि ।
संसारस्वप्नं त्यज मोहनिद्रां
मदालसोल्लापमुवाच पुत्रम् ॥ 1 ॥

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम
कृतं हि तत्कल्पनयाधुनैव ।
पञ्चात्मकं देह-मिदं न तेऽस्ति
नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतो ॥ 2 ॥

न वै भवान् रोदिति विक्ष्वजन्मा
शब्धोयमायाध्य महीश सूनूम् ।
विकल्प्यमानो विविधैर्गुणैस्ते
गुणाश्च भौताः सकलेन्दियेषु ॥ 3 ॥

भूतानि भूतैः परिदुर्बलानि
वृद्धिं समायान्ति यथेह पुंसः ।
अन्नाम्बुपानादिभिरेव तस्मात्
न तेस्ति वृद्धिर् न च तेस्ति हानिः ॥ 4 ॥

त्वम् कञ्चुके शीर्यमाणे निजोस्मिन्
तस्मिन् देहे मूढतां मा व्रजेथाः ।
शुभाशुभौः कर्मभिर्देहमेतत्
मृदादिभिः कञ्चुकस्ते पिनद्धः ॥ 5 ॥

तातेति किञ्चित् तनयेति किञ्चित्
अम्बेति किञ्चिद्धयितेति किञ्चित् ।
ममेति किञ्चिन्न ममेति किञ्चित्
त्वम् भूतसङ्घं बहु म नयेथाः ॥ 6 ॥

सुखानि दुःखोपशमाय भोगान्
सुखाय जानाति विमूढचेताः ।
तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि
जानाति विद्धन विमूढ चेताः ॥ 7 ॥

यानं चित्तौ तत्र गतश्च देहो
देहोऽपिचान्यः पुरुषो निविष्ठः ।
ममत्वमुरोया न यथ तथास्मिन्
देहेति मात्रं बत मूढरौष ॥ 8 ॥

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard. 

SHUDDHOSI BUDDHOSI

śuddhōsi buddhōsi nirañjanōsi
saṃsāramāyā parivarjitōsi ।
saṃsārasvapnaṃ tyaja mōhanidrāṃ
madālasōllāpamuvācha putram ॥ 1 ॥

śuddhōsi rē tāta na tēsti nāma
kṛtaṃ hi tatkalpanayādhunaiva ।
pañchātmakaṃ dēha-midaṃ na tēsti
naivāsya tvaṃ rōdiṣi kasya hētō ॥ 2 ॥

na vai bhavān rōditi vikṣvajanmā
śabdhōyamāyādhya mahīśa sūnūm ।
vikalpyamānō vividhairguṇaistē
guṇāścha bhautāḥ sakalēndiyēṣu ॥ 3 ॥

bhūtāni bhūtaiḥ paridurbalāni
vṛddhiṃ samāyānti yathēha puṃsaḥ ।
annāmbupānādibhirēva tasmāt
na tēsti vṛddhir na cha tēsti hāniḥ ॥ 4 ॥

tvam kañchukē śīryamāṇē nijōsmin
tasmin dēhē mūḍhatāṃ mā vrajēthāḥ ।
śubhāśubhauḥ karmabhirdēhamētat
mṛdādibhiḥ kañchukastē pinaddhaḥ ॥ 5 ॥

tātēti kiñchit tanayēti kiñchit
ambēti kiñchiddhayitēti kiñchit ।
mamēti kiñchinna mamēti kiñchit
tvam bhūtasaṅghaṃ bahu ma nayēthāḥ ॥ 6 ॥

sukhāni duḥkhōpaśamāya bhōgān
sukhāya jānāti vimūḍhachētāḥ ।
tānyēva duḥkhāni punaḥ sukhāni
jānāti viddhana vimūḍha chētāḥ ॥ 7 ॥

yānaṃ chittau tatra gataścha dēhō
dēhōpichānyaḥ puruṣō niviṣṭhaḥ ।
mamatvamurōyā na yatha tathāsmin
dēhēti mātraṃ bata mūḍharauṣa ॥ 8 ॥

ஶுத்3தோ4ஸி பு3த்3தோ4ஸி

ஶுத்3தோ4ஸி பு3த்3தோ4ஸி நிரஞ்ஜனோஸி
ஸம்ஸாரமாயா பரிவர்ஜிதோஸி ।
ஸம்ஸாரஸ்வப்னம் த்யஜ மோஹனித்3ராம்
மதா3லஸோல்லாபமுவாச புத்ரம் ॥ 1 ॥

ஶுத்3தோ4ஸி ரே தாத ந தேஸ்தி நாம
க்ருதம் ஹி தத்கல்பனயாது4னைவ ।
பஞ்சாத்மகம் தே3ஹ-மித3ம் ந தேஸ்தி
நைவாஸ்ய த்வம் ரோதி3ஷி கஸ்ய ஹேதோ ॥ 2 ॥

ந வை ப4வான் ரோதி3தி விக்ஷ்வஜன்மா
ஶப்3தோ4யமாயாத்4ய மஹீஶ ஸூனூம் ।
விகல்ப்யமானோ விவிதை4ர்கு3ணைஸ்தே
கு3ணாஶ்ச பௌ4தா: ஸகலேன்தி3யேஷு ॥ 3 ॥

பூ4தானி பூ4தை: பரிது3ர்ப3லானி
வ்ருத்3தி4ம் ஸமாயான்தி யதே2ஹ பும்ஸ: ।
அன்னாம்பு3பானாதி3பி4ரேவ தஸ்மாத்
ந தேஸ்தி வ்ருத்3தி4ர் ந ச தேஸ்தி ஹானி: ॥ 4 ॥

த்வம் கஞ்சுகே ஶீர்யமாணே நிஜோஸ்மின்
தஸ்மின் தே3ஹே மூட4தாம் மா வ்ரஜேதா2: ।
ஶுபா4ஶுபௌ4: கர்மபி4ர்தே3ஹமேதத்
ம்ருதா3தி3பி4: கஞ்சுகஸ்தே பினத்3த:4 ॥ 5 ॥

தாதேதி கிஞ்சித் தனயேதி கிஞ்சித்
அம்பே3தி கிஞ்சித்3த4யிதேதி கிஞ்சித் ।
மமேதி கிஞ்சின்ன மமேதி கிஞ்சித்
த்வம் பூ4தஸங்க4ம் ப3ஹு ம நயேதா2: ॥ 6 ॥

ஸுகா2னி து3:கோ2பஶமாய போ4கா3ன்
ஸுகா2ய ஜானாதி விமூட4சேதா: ।
தான்யேவ து3:கா2னி புன: ஸுகா2னி
ஜானாதி வித்3த4ன விமூட4 சேதா: ॥ 7 ॥

யானம் சித்தௌ தத்ர க3தஶ்ச தே3ஹோ
தே3ஹோபிசான்ய: புருஷோ நிவிஷ்ட:2 ।
மமத்வமுரோயா ந யத2 ததா2ஸ்மின்
தே3ஹேதி மாத்ரம் ப3த மூட4ரௌஷ ॥ 8 ॥

ಶುದ್ಧೋಸಿ ಬುದ್ಧೋಸಿ

ಶುದ್ಧೋಸಿ ಬುದ್ಧೋಸಿ ನಿರಂಜನೋಽಸಿ
ಸಂಸಾರಮಾಯಾ ಪರಿವರ್ಜಿತೋಽಸಿ ।
ಸಂಸಾರಸ್ವಪ್ನಂ ತ್ಯಜ ಮೋಹನಿದ್ರಾಂ
ಮದಾಲಸೋಲ್ಲಾಪಮುವಾಚ ಪುತ್ರಂ ॥ 1 ॥

ಶುದ್ಧೋಽಸಿ ರೇ ತಾತ ನ ತೇಽಸ್ತಿ ನಾಮ
ಕೃತಂ ಹಿ ತತ್ಕಲ್ಪನಯಾಧುನೈವ ।
ಪಂಚಾತ್ಮಕಂ ದೇಹ-ಮಿದಂ ನ ತೇಽಸ್ತಿ
ನೈವಾಸ್ಯ ತ್ವಂ ರೋದಿಷಿ ಕಸ್ಯ ಹೇತೋ ॥ 2 ॥

ನ ವೈ ಭವಾನ್ ರೋದಿತಿ ವಿಕ್ಷ್ವಜನ್ಮಾ
ಶಬ್ಧೋಯಮಾಯಾಧ್ಯ ಮಹೀಶ ಸೂನೂಂ ।
ವಿಕಲ್ಪ್ಯಮಾನೋ ವಿವಿಧೈರ್ಗುಣೈಸ್ತೇ
ಗುಣಾಶ್ಚ ಭೌತಾಃ ಸಕಲೇಂದಿಯೇಷು ॥ 3 ॥

ಭೂತಾನಿ ಭೂತೈಃ ಪರಿದುರ್ಬಲಾನಿ
ವೃದ್ಧಿಂ ಸಮಾಯಾಂತಿ ಯಥೇಹ ಪುಂಸಃ ।
ಅನ್ನಾಂಬುಪಾನಾದಿಭಿರೇವ ತಸ್ಮಾತ್
ನ ತೇಸ್ತಿ ವೃದ್ಧಿರ್ ನ ಚ ತೇಸ್ತಿ ಹಾನಿಃ ॥ 4 ॥

ತ್ವಂ ಕಂಚುಕೇ ಶೀರ್ಯಮಾಣೇ ನಿಜೋಸ್ಮಿನ್
ತಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ ಮೂಢತಾಂ ಮಾ ವ್ರಜೇಥಾಃ ।
ಶುಭಾಶುಭೌಃ ಕರ್ಮಭಿರ್ದೇಹಮೇತತ್
ಮೃದಾದಿಭಿಃ ಕಂಚುಕಸ್ತೇ ಪಿನದ್ಧಃ ॥ 5 ॥

ತಾತೇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ತನಯೇತಿ ಕಿಂಚಿತ್
ಅಂಬೇತಿ ಕಿಂಚಿದ್ಧಯಿತೇತಿ ಕಿಂಚಿತ್ ।
ಮಮೇತಿ ಕಿಂಚಿನ್ನ ಮಮೇತಿ ಕಿಂಚಿತ್
ತ್ವಂ ಭೂತಸಂಘಂ ಬಹು ಮ ನಯೇಥಾಃ ॥ 6 ॥

ಸುಖಾನಿ ದುಃಖೋಪಶಮಾಯ ಭೋಗಾನ್
ಸುಖಾಯ ಜಾನಾತಿ ವಿಮೂಢಚೇತಾಃ ।
ತಾನ್ಯೇವ ದುಃಖಾನಿ ಪುನಃ ಸುಖಾನಿ
ಜಾನಾತಿ ವಿದ್ಧನ ವಿಮೂಢ ಚೇತಾಃ ॥ 7 ॥

ಯಾನಂ ಚಿತ್ತೌ ತತ್ರ ಗತಶ್ಚ ದೇಹೋ
ದೇಹೋಽಪಿಚಾನ್ಯಃ ಪುರುಷೋ ನಿವಿಷ್ಠಃ ।
ಮಮತ್ವಮುರೋಯಾ ನ ಯಥ ತಥಾಸ್ಮಿನ್
ದೇಹೇತಿ ಮಾತ್ರಂ ಬತ ಮೂಢರೌಷ ॥ 8 ॥

ശുദ്ധോസി ബുദ്ധോസി

ശുദ്ധോസി ബുദ്ധോസി നിരംജനോഽസി
സംസാരമായാ പരിവര്ജിതോഽസി ।
സംസാരസ്വപ്നം ത്യജ മോഹനിദ്രാം
മദാലസോല്ലാപമുവാച പുത്രമ് ॥ 1 ॥

ശുദ്ധോഽസി രേ താത ന തേഽസ്തി നാമ
കൃതം ഹി തത്കല്പനയാധുനൈവ ।
പംചാത്മകം ദേഹ-മിദം ന തേഽസ്തി
നൈവാസ്യ ത്വം രോദിഷി കസ്യ ഹേതോ ॥ 2 ॥

ന വൈ ഭവാന് രോദിതി വിക്ഷ്വജന്മാ
ശബ്ധോയമായാധ്യ മഹീശ സൂനൂമ് ।
വികല്പ്യമാനോ വിവിധൈര്ഗുണൈസ്തേ
ഗുണാശ്ച ഭൌതാഃ സകലേംദിയേഷു ॥ 3 ॥

ഭൂതാനി ഭൂതൈഃ പരിദുര്ബലാനി
വൃദ്ധിം സമായാംതി യഥേഹ പുംസഃ ।
അന്നാംബുപാനാദിഭിരേവ തസ്മാത്
ന തേസ്തി വൃദ്ധിര് ന ച തേസ്തി ഹാനിഃ ॥ 4 ॥

ത്വം കംചുകേ ശീര്യമാണേ നിജോസ്മിന്
തസ്മിന് ദേഹേ മൂഢതാം മാ വ്രജേഥാഃ ।
ശുഭാശുഭൌഃ കര്മഭിര്ദേഹമേതത്
മൃദാദിഭിഃ കംചുകസ്തേ പിനദ്ധഃ ॥ 5 ॥

താതേതി കിംചിത് തനയേതി കിംചിത്
അംബേതി കിംചിദ്ധയിതേതി കിംചിത് ।
മമേതി കിംചിന്ന മമേതി കിംചിത്
ത്വം ഭൂതസംഘം ബഹു മ നയേഥാഃ ॥ 6 ॥

സുഖാനി ദുഃഖോപശമായ ഭോഗാന്
സുഖായ ജാനാതി വിമൂഢചേതാഃ ।
താന്യേവ ദുഃഖാനി പുനഃ സുഖാനി
ജാനാതി വിദ്ധന വിമൂഢ ചേതാഃ ॥ 7 ॥

യാനം ചിത്തൌ തത്ര ഗതശ്ച ദേഹോ
ദേഹോഽപിചാന്യഃ പുരുഷോ നിവിഷ്ഠഃ ।
മമത്വമുരോയാ ന യഥ തഥാസ്മിന്
ദേഹേതി മാത്രം ബത മൂഢരൌഷ ॥ 8 ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

నిత్య పారాయణం

|| గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | పురుష సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిర్వాణ షట్కం | శ్రీ వేంకటేశ్వర సుప్రభాతం | నిత్య పారాయణ శ్లోకాః | శ్రీ సూర్య నమస్కార మంత్రం | శ్రీ విష్ణు అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | శ్రీ హయగ్రీవ స్తోత్రం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | శుద్ధోసి బుద్ధోసి | తిరుప్పావై | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top