పితృ సూక్తం | पितृ सूक्तम् | PITRU SUKTAM

0
PITRU SUKTAM
PITRU SUKTAM

పితృ సూక్తం

This document is in సరళ తెలుగు

(ఋ.1.10.15.1)

ఉదీ॑రతా॒మవ॑ర॒ ఉత్పరా॑స॒ ఉన్మ॑ధ్య॒మాః పి॒తరః॑ సో॒మ్యాసః॑ ।
అసు॒ం-యఀ ఈ॒యుర॑వృ॒కా ఋ॑త॒జ్ఞాస్తే నో॑ఽవంతు పి॒తరో॒ హవే॑షు ॥ 01

ఇ॒దం పి॒తృభ్యో॒ నమో॑ అస్త్వ॒ద్య యే పూర్వా॑సో॒ య ఉప॑రాస ఈ॒యుః ।
యే పార్థి॑వే॒ రజ॒స్యా నిష॑త్తా॒ యే వా॑ నూ॒నం సు॑వృ॒జనా॑సు వి॒క్షు ॥ 02

ఆహం పి॒తౄన్సు॑వి॒దత్రాం॑ అవిత్సి॒ నపా॑తం చ వి॒క్రమ॑ణం చ॒ విష్ణోః॑ ।
బ॒ర్​హి॒షదో॒ యే స్వ॒ధయా॑ సు॒తస్య॒ భజం॑త పి॒త్వస్త ఇ॒హాగ॑మిష్ఠాః ॥ 03

బర్​హి॑షదః పితర ఊ॒త్య(1॒॑ )ర్వాగి॒మా వో॑ హ॒వ్యా చ॑కృమా జు॒షధ్వ॑మ్ ।
త ఆ గ॒తావ॑సా॒ శంత॑మే॒నాథా॑ న॒ః శం-యోఀర॑ర॒పో ద॑ధాత ॥ 04

ఉప॑హూతాః పి॒తరః॑ సో॒మ్యాసో॑ బర్​హి॒ష్యే॑షు ని॒ధిషు॑ ప్రి॒యేషు॑ ।
త ఆ గ॑మంతు॒ త ఇ॒హ శ్రు॑వ॒ంత్వధి॑ బ్రువంతు॒ తే॑ఽవంత్వ॒స్మాన్ ॥ 05

ఆచ్యా॒ జాను॑ దక్షిణ॒తో ని॒షద్యే॒మం-యఀ॒జ్ఞమ॒భి గృ॑ణీత॒ విశ్వే॑ ।
మా హిం॑సిష్ట పితర॒ః కేన॑ చిన్నో॒ యద్వ॒ ఆగః॑ పురు॒షతా॒ కరా॑మ ॥ 06

ఆసీ॑నాసో అరు॒ణీనా॑ము॒పస్థే॑ ర॒యిం ధ॑త్త దా॒శుషే॒ మర్త్యా॑య ।
పు॒త్రేభ్యః॑ పితర॒స్తస్య॒ వస్వ॒ః ప్ర య॑చ్ఛత॒ త ఇ॒హోర్జం॑ దధాత ॥ 07

యే న॒ః పూర్వే॑ పి॒తరః॑ సో॒మ్యాసో॑ఽనూహి॒రే సో॑మపీ॒థం-వఀసి॑ష్ఠాః ।
తేభి॑ర్య॒మః సం॑రరా॒ణో హ॒వీం‍ష్యు॒శన్ను॒శద్భిః॑ ప్రతికా॒మమ॑త్తు ॥ 08

యే తా॑తృ॒షుర్దే॑వ॒త్రా జేహ॑మానా హోత్రా॒విద॒ః స్తోమ॑తష్టాసో అ॒ర్కైః ।
ఆగ్నే॑ యాహి సువి॒దత్రే॑భిర॒ర్వాఙ్‍ స॒త్యైః క॒వ్యైః పి॒తృభి॑ర్ఘర్మ॒సద్భిః॑ ॥ 09

యే స॒త్యాసో॑ హవి॒రదో॑ హవి॒ష్పా ఇంద్రే॑ణ దే॒వైః స॒రథ॒ం దధా॑నాః ।
ఆగ్నే॑ యాహి స॒హస్రం॑ దేవవ॒ందైః పరై॒ః పూర్వైః॑ పి॒తృభి॑ర్ఘర్మ॒సద్భిః॑ ॥ 10

అగ్ని॑ష్వాత్తాః పితర॒ ఏహ గ॑చ్ఛత॒ సదః॑సదః సదత సుప్రణీతయః ।
అ॒త్తా హ॒వీంషి॒ ప్రయ॑తాని బ॒ర్​హిష్యథా॑ ర॒యిం సర్వ॑వీరం దధాతన ॥ 11

త్వమ॑గ్న ఈళి॒తో జా॑తవే॒దోఽవా॑డ్ఢ॒వ్యాని॑ సుర॒భీణి॑ కృ॒త్వీ ।
ప్రాదాః॑ పి॒తృభ్యః॑ స్వ॒ధయా॒ తే అ॑క్షన్న॒ద్ధి త్వం దే॑వ॒ ప్రయ॑తా హ॒వీంషి॑ ॥ 12

యే చే॒హ పి॒తరో॒ యే చ॒ నేహ యాం‍శ్చ॑ వి॒ద్మ యాఁ ఉ॑ చ॒ న ప్ర॑వి॒ద్మ ।
త్వం-వేఀ ॑త్థ॒ యతి॒ తే జా॑తవేదః స్వ॒ధాభి॑ర్య॒జ్ఞం సుకృ॑తం జుషస్వ ॥ 13

యే అ॑గ్నిద॒గ్ధా యే అన॑గ్నిదగ్ధా॒ మధ్యే॑ ది॒వః స్వ॒ధయా॑ మా॒దయం॑తే ।
తేభిః॑ స్వ॒రాళసు॑నీతిమే॒తాం-యఀ ॑థావ॒శం త॒న్వం॑ కల్పయస్వ ॥ 14

ఓం శాంతి॒ః శాంతి॒ః శాంతిః॑ ।

पितृ सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी ( Devanagari-Sanskrit)

(ऋ.1.10.15.1)

उदी॑रता॒मव॑र॒ उत्परा॑स॒ उन्म॑ध्य॒माः पि॒तरः॑ सो॒म्यासः॑ ।
असु॒ं-यँ ई॒युर॑वृ॒का ऋ॑त॒ज्ञास्ते नो॑ऽवन्तु पि॒तरो॒ हवे॑षु ॥ 01

इ॒दं पि॒तृभ्यो॒ नमो॑ अस्त्व॒द्य ये पूर्वा॑सो॒ य उप॑रास ई॒युः ।
ये पार्थि॑वे॒ रज॒स्या निष॑त्ता॒ ये वा॑ नू॒नं सु॑वृ॒जना॑सु वि॒क्षु ॥ 02

आहं पि॒तॄन्सु॑वि॒दत्रां॑ अवित्सि॒ नपा॑तं च वि॒क्रम॑णं च॒ विष्णोः॑ ।
ब॒र्​हि॒षदो॒ ये स्व॒धया॑ सु॒तस्य॒ भज॑न्त पि॒त्वस्त इ॒हाग॑मिष्ठाः ॥ 03

बर्​हि॑षदः पितर ऊ॒त्य(1॒॑ )र्वागि॒मा वो॑ ह॒व्या च॑कृमा जु॒षध्व॑म् ।
त आ ग॒ताव॑सा॒ शन्त॑मे॒नाथा॑ न॒ः शं-योँर॑र॒पो द॑धात ॥ 04

उप॑हूताः पि॒तरः॑ सो॒म्यासो॑ बर्​हि॒ष्ये॑षु नि॒धिषु॑ प्रि॒येषु॑ ।
त आ ग॑मन्तु॒ त इ॒ह श्रु॑व॒न्त्वधि॑ ब्रुवन्तु॒ ते॑ऽवन्त्व॒स्मान् ॥ 05

आच्या॒ जानु॑ दक्षिण॒तो नि॒षद्ये॒मं-यँ॒ज्ञम॒भि गृ॑णीत॒ विश्वे॑ ।
मा हिं॑सिष्ट पितर॒ः केन॑ चिन्नो॒ यद्व॒ आगः॑ पुरु॒षता॒ करा॑म ॥ 06

आसी॑नासो अरु॒णीना॑मु॒पस्थे॑ र॒यिं ध॑त्त दा॒शुषे॒ मर्त्या॑य ।
पु॒त्रेभ्यः॑ पितर॒स्तस्य॒ वस्व॒ः प्र य॑च्छत॒ त इ॒होर्जं॑ दधात ॥ 07

ये न॒ः पूर्वे॑ पि॒तरः॑ सो॒म्यासो॑ऽनूहि॒रे सो॑मपी॒थं-वँसि॑ष्ठाः ।
तेभि॑र्य॒मः सं॑ररा॒णो ह॒वीं‍ष्यु॒शन्नु॒शद्भिः॑ प्रतिका॒मम॑त्तु ॥ 08

ये ता॑तृ॒षुर्दे॑व॒त्रा जेह॑माना होत्रा॒विद॒ः स्तोम॑तष्टासो अ॒र्कैः ।
आग्ने॑ याहि सुवि॒दत्रे॑भिर॒र्वाङ्‍ स॒त्यैः क॒व्यैः पि॒तृभि॑र्घर्म॒सद्भिः॑ ॥ 09

ये स॒त्यासो॑ हवि॒रदो॑ हवि॒ष्पा इन्द्रे॑ण दे॒वैः स॒रथ॒ं दधा॑नाः ।
आग्ने॑ याहि स॒हस्रं॑ देवव॒न्दैः परै॒ः पूर्वैः॑ पि॒तृभि॑र्घर्म॒सद्भिः॑ ॥ 10

अग्नि॑ष्वात्ताः पितर॒ एह ग॑च्छत॒ सदः॑सदः सदत सुप्रणीतयः ।
अ॒त्ता ह॒वींषि॒ प्रय॑तानि ब॒र्​हिष्यथा॑ र॒यिं सर्व॑वीरं दधातन ॥ 11

त्वम॑ग्न ईलि॒तो जा॑तवे॒दोऽवा॑ड्ढ॒व्यानि॑ सुर॒भीणि॑ कृ॒त्वी ।
प्रादाः॑ पि॒तृभ्यः॑ स्व॒धया॒ ते अ॑क्षन्न॒द्धि त्वं दे॑व॒ प्रय॑ता ह॒वींषि॑ ॥ 12

ये चे॒ह पि॒तरो॒ ये च॒ नेह यां‍श्च॑ वि॒द्म याँ उ॑ च॒ न प्र॑वि॒द्म ।
त्वं-वेँ॑त्थ॒ यति॒ ते जा॑तवेदः स्व॒धाभि॑र्य॒ज्ञं सुकृ॑तं जुषस्व ॥ 13

ये अ॑ग्निद॒ग्धा ये अन॑ग्निदग्धा॒ मध्ये॑ दि॒वः स्व॒धया॑ मा॒दय॑न्ते ।
तेभिः॑ स्व॒रालसु॑नीतिमे॒तां-यँ॑थाव॒शं त॒न्वं॑ कल्पयस्व ॥ 14

ॐ शान्ति॒ः शान्ति॒ः शान्तिः॑ ।

PITRU SUKTAM

This document is in English

(ṛ.1.10.15.1)

udī̍ratā̠mava̍ra̠ utparā̍sa̠ unma̍dhya̠māḥ pi̠tara̍-ssō̠myāsa̍ḥ ।
asu̠ṃ ya ī̠yura̍vṛ̠kā ṛ̍ta̠jñāstē nō̍-'vantu pi̠tarō̠ havē̍ṣu ॥ 01

i̠da-mpi̠tṛbhyō̠ namō̍ astva̠dya yē pūrvā̍sō̠ ya upa̍rāsa ī̠yuḥ ।
yē pārthi̍vē̠ raja̠syā niṣa̍ttā̠ yē vā̍ nū̠naṃ su̍vṛ̠janā̍su vi̠kṣu ॥ 02

āha-mpi̠tṝnsu̍vi̠datrā̍ṃ avitsi̠ napā̍ta-ñcha vi̠krama̍ṇa-ñcha̠ viṣṇō̍ḥ ।
ba̠r​hi̠ṣadō̠ yē sva̠dhayā̍ su̠tasya̠ bhaja̍nta pi̠tvasta i̠hāga̍miṣṭhāḥ ॥ 03

bar​hi̍ṣadaḥ pitara ū̠tya(1̠̍ )rvāgi̠mā vō̍ ha̠vyā cha̍kṛmā ju̠ṣadhva̍m ।
ta ā ga̠tāva̍sā̠ śanta̍mē̠nāthā̍ na̠-śśaṃ yōra̍ra̠pō da̍dhāta ॥ 04

upa̍hūtāḥ pi̠tara̍-ssō̠myāsō̍ bar​hi̠ṣyē̍ṣu ni̠dhiṣu̍ pri̠yēṣu̍ ।
ta ā ga̍mantu̠ ta i̠ha śru̍va̠ntvadhi̍ bruvantu̠ tē̍-'vantva̠smān ॥ 05

āchyā̠ jānu̍ dakṣiṇa̠tō ni̠ṣadyē̠maṃ ya̠jñama̠bhi gṛ̍ṇīta̠ viśvē̍ ।
mā hi̍ṃsiṣṭa pitara̠ḥ kēna̍ chinnō̠ yadva̠ āga̍ḥ puru̠ṣatā̠ karā̍ma ॥ 06

āsī̍nāsō aru̠ṇīnā̍mu̠pasthē̍ ra̠yi-ndha̍tta dā̠śuṣē̠ martyā̍ya ।
pu̠trēbhya̍ḥ pitara̠stasya̠ vasva̠ḥ pra ya̍chChata̠ ta i̠hōrja̍-ndadhāta ॥ 07

yē na̠ḥ pūrvē̍ pi̠tara̍-ssō̠myāsō̍-'nūhi̠rē sō̍mapī̠thaṃ vasi̍ṣṭhāḥ ।
tēbhi̍rya̠ma-ssa̍ṃrarā̠ṇō ha̠vīṃ‍ṣyu̠śannu̠śadbhi̍ḥ pratikā̠mama̍ttu ॥ 08

yē tā̍tṛ̠ṣurdē̍va̠trā jēha̍mānā hōtrā̠vida̠-sstōma̍taṣṭāsō a̠rkaiḥ ।
āgnē̍ yāhi suvi̠datrē̍bhira̠rvāṅ‍ sa̠tyaiḥ ka̠vyaiḥ pi̠tṛbhi̍rgharma̠sadbhi̍ḥ ॥ 09

yē sa̠tyāsō̍ havi̠radō̍ havi̠ṣpā indrē̍ṇa dē̠vai-ssa̠ratha̠-ndadhā̍nāḥ ।
āgnē̍ yāhi sa̠hasra̍-ndēvava̠ndaiḥ parai̠ḥ pūrvai̍ḥ pi̠tṛbhi̍rgharma̠sadbhi̍ḥ ॥ 10

agni̍ṣvāttāḥ pitara̠ ēha ga̍chChata̠ sada̍ssada-ssadata supraṇītayaḥ ।
a̠ttā ha̠vīṃṣi̠ praya̍tāni ba̠r​hiṣyathā̍ ra̠yiṃ sarva̍vīra-ndadhātana ॥ 11

tvama̍gna īḻi̠tō jā̍tavē̠dō-'vā̍ḍḍha̠vyāni̍ sura̠bhīṇi̍ kṛ̠tvī ।
prādā̍ḥ pi̠tṛbhya̍-ssva̠dhayā̠ tē a̍kṣanna̠ddhi tva-ndē̍va̠ praya̍tā ha̠vīṃṣi̍ ॥ 12

yē chē̠ha pi̠tarō̠ yē cha̠ nēha yāṃ‍ścha̍ vi̠dma yāँ u̍ cha̠ na pra̍vi̠dma ।
tvaṃ vē̍ttha̠ yati̠ tē jā̍tavēda-ssva̠dhābhi̍rya̠jñaṃ sukṛ̍ta-ñjuṣasva ॥ 13

yē a̍gnida̠gdhā yē ana̍gnidagdhā̠ madhyē̍ di̠va-ssva̠dhayā̍ mā̠daya̍ntē ।
tēbhi̍-ssva̠rāḻasu̍nītimē̠tāṃ ya̍thāva̠śa-nta̠nva̍-ṅkalpayasva ॥ 14

ōṃ śānti̠-śśānti̠-śśānti̍ḥ ।

பித்ரு ஸூக்தம்

This document is in English

(ரு.1.1௦.15.1)

உதீ॑3ரதா॒மவ॑ர॒ உத்பரா॑ஸ॒ உன்ம॑த்4ய॒மா: பி॒தர॑-ஸ்ஸோ॒ம்யாஸ:॑ ।
அஸும்॒ ய ஈ॒யுர॑வ்ரு॒கா ரு॑த॒ஜ்ஞாஸ்தே நோ॑வன்து பி॒தரோ॒ ஹவே॑ஷு ॥ ௦1

இ॒த-3ம்பி॒த்ருப்4யோ॒ நமோ॑ அஸ்த்வ॒த்3ய யே பூர்வா॑ஸோ॒ ய உப॑ராஸ ஈ॒யு: ।
யே பார்தி॑2வே॒ ரஜ॒ஸ்யா நிஷ॑த்தா॒ யே வா॑ நூ॒னஂ ஸு॑வ்ரு॒ஜனா॑ஸு வி॒க்ஷு ॥ ௦2

ஆஹ-ம்பி॒த்ரூன்ஸு॑வி॒த3த்ராம்॑ அவித்ஸி॒ நபா॑த-ஞ்ச வி॒க்ரம॑ண-ஞ்ச॒ விஷ்ணோ:॑ ।
ப॒3ர்​ஹி॒ஷதோ॒3 யே ஸ்வ॒த4யா॑ ஸு॒தஸ்ய॒ பஜ॑4ன்த பி॒த்வஸ்த இ॒ஹாக॑3மிஷ்டா2: ॥ ௦3

ப3ர்​ஹி॑ஷத:3 பிதர ஊ॒த்ய(1॒॑ )ர்வாகி॒3மா வோ॑ ஹ॒வ்யா ச॑க்ருமா ஜு॒ஷத்4வ॑ம் ।
த ஆ க॒3தாவ॑ஸா॒ ஶன்த॑மே॒னாதா॑2 ந॒-ஶ்ஶஂ-யோഁர॑ர॒போ த॑3தா4த ॥ ௦4

உப॑ஹூதா: பி॒தர॑-ஸ்ஸோ॒ம்யாஸோ॑ ப3ர்​ஹி॒ஷ்யே॑ஷு நி॒தி4ஷு॑ ப்ரி॒யேஷு॑ ।
த ஆ க॑3மன்து॒ த இ॒ஹ ஶ்ரு॑வ॒ன்த்வதி॑4 ப்3ருவன்து॒ தே॑வன்த்வ॒ஸ்மான் ॥ ௦5

ஆச்யா॒ ஜானு॑ த3க்ஷிண॒தோ நி॒ஷத்3யே॒மஂ-யഁ॒ஜ்ஞம॒பி4 க்3ரு॑ணீத॒ விஶ்வே॑ ।
மா ஹிம்॑ஸிஷ்ட பிதர॒: கேன॑ சின்னோ॒ யத்3வ॒ ஆக:॑3 புரு॒ஷதா॒ கரா॑ம ॥ ௦6

ஆஸீ॑னாஸோ அரு॒ணீனா॑மு॒பஸ்தே॑2 ர॒யிம் த॑4த்த தா॒3ஶுஷே॒ மர்த்யா॑ய ।
பு॒த்ரேப்4ய:॑ பிதர॒ஸ்தஸ்ய॒ வஸ்வ॒: ப்ர ய॑ச்ச2த॒ த இ॒ஹோர்ஜம்॑ த3தா4த ॥ ௦7

யே ந॒: பூர்வே॑ பி॒தர॑-ஸ்ஸோ॒ம்யாஸோ॑னூஹி॒ரே ஸோ॑மபீ॒தஂ2-வഁஸி॑ஷ்டா2: ।
தேபி॑4ர்ய॒ம-ஸ்ஸம்॑ரரா॒ணோ ஹ॒வீம்‍ஷ்யு॒ஶன்னு॒ஶத்3பி॑4: ப்ரதிகா॒மம॑த்து ॥ ௦8

யே தா॑த்ரு॒ஷுர்தே॑3வ॒த்ரா ஜேஹ॑மானா ஹோத்ரா॒வித॒3-ஸ்ஸ்தோம॑தஷ்டாஸோ அ॒ர்கை: ।
ஆக்3னே॑ யாஹி ஸுவி॒த3த்ரே॑பி4ர॒ர்வாங்‍ ஸ॒த்யை: க॒வ்யை: பி॒த்ருபி॑4ர்க4ர்ம॒ஸத்3பி॑4: ॥ ௦9

யே ஸ॒த்யாஸோ॑ ஹவி॒ரதோ॑3 ஹவி॒ஷ்பா இன்த்3ரே॑ண தே॒3வை-ஸ்ஸ॒ரத2ம்॒ த3தா॑4னா: ।
ஆக்3னே॑ யாஹி ஸ॒ஹஸ்ரம்॑ தே3வவ॒ன்தை3: பரை॒: பூர்வை:॑ பி॒த்ருபி॑4ர்க4ர்ம॒ஸத்3பி॑4: ॥ 1௦

அக்3னி॑ஷ்வாத்தா: பிதர॒ ஏஹ க॑3ச்ச2த॒ ஸத॑3ஸ்ஸத-3ஸ்ஸத3த ஸுப்ரணீதய: ।
அ॒த்தா ஹ॒வீம்ஷி॒ ப்ரய॑தானி ப॒3ர்​ஹிஷ்யதா॑2 ர॒யிஂ ஸர்வ॑வீரம் த3தா4தன ॥ 11

த்வம॑க்3ன ஈல்தி॒3தோ ஜா॑தவே॒தோ3வா॑ட்3ட॒4வ்யானி॑ ஸுர॒பீ4ணி॑ க்ரு॒த்வீ ।
ப்ராதா॑3: பி॒த்ருப்4ய॑-ஸ்ஸ்வ॒த4யா॒ தே அ॑க்ஷன்ன॒த்3தி4 த்வம் தே॑3வ॒ ப்ரய॑தா ஹ॒வீம்ஷி॑ ॥ 12

யே சே॒ஹ பி॒தரோ॒ யே ச॒ நேஹ யாம்‍ஶ்ச॑ வி॒த்3ம யா஁ உ॑ ச॒ ந ப்ர॑வி॒த்3ம ।
த்வஂ-வேഁ॑த்த॒2 யதி॒ தே ஜா॑தவேத-3ஸ்ஸ்வ॒தா4பி॑4ர்ய॒ஜ்ஞஂ ஸுக்ரு॑த-ஞ்ஜுஷஸ்வ ॥ 13

யே அ॑க்3னித॒3க்3தா4 யே அன॑க்3னித3க்3தா॒4 மத்4யே॑ தி॒3வ-ஸ்ஸ்வ॒த4யா॑ மா॒த3ய॑ன்தே ।
தேபி॑4-ஸ்ஸ்வ॒ரால்த3ஸு॑னீதிமே॒தாஂ-யഁ॑தா2வ॒ஶ-ன்த॒ன்வம்॑ கல்பயஸ்வ ॥ 14

ஓஂ ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி॒-ஶ்ஶான்தி:॑ ।

ಪಿತೃ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ

(ಋ.1.10.15.1)

ಉದೀ॑ರತಾ॒ಮವ॑ರ॒ ಉತ್ಪರಾ॑ಸ॒ ಉನ್ಮ॑ಧ್ಯ॒ಮಾಃ ಪಿ॒ತರಃ॑ ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸಃ॑ ।
ಅಸು॒ಂ-ಯಁ ಈ॒ಯುರ॑ವೃ॒ಕಾ ಋ॑ತ॒ಜ್ಞಾಸ್ತೇ ನೋ॑ಽವಂತು ಪಿ॒ತರೋ॒ ಹವೇ॑ಷು ॥ 01

ಇ॒ದಂ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯೋ॒ ನಮೋ॑ ಅಸ್ತ್ವ॒ದ್ಯ ಯೇ ಪೂರ್ವಾ॑ಸೋ॒ ಯ ಉಪ॑ರಾಸ ಈ॒ಯುಃ ।
ಯೇ ಪಾರ್ಥಿ॑ವೇ॒ ರಜ॒ಸ್ಯಾ ನಿಷ॑ತ್ತಾ॒ ಯೇ ವಾ॑ ನೂ॒ನಂ ಸು॑ವೃ॒ಜನಾ॑ಸು ವಿ॒ಕ್ಷು ॥ 02

ಆಹಂ ಪಿ॒ತೄನ್ಸು॑ವಿ॒ದತ್ರಾಂ॑ ಅವಿತ್ಸಿ॒ ನಪಾ॑ತಂ ಚ ವಿ॒ಕ್ರಮ॑ಣಂ ಚ॒ ವಿಷ್ಣೋಃ॑ ।
ಬ॒ರ್​ಹಿ॒ಷದೋ॒ ಯೇ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॑ ಸು॒ತಸ್ಯ॒ ಭಜಂ॑ತ ಪಿ॒ತ್ವಸ್ತ ಇ॒ಹಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ ॥ 03

ಬರ್​ಹಿ॑ಷದಃ ಪಿತರ ಊ॒ತ್ಯ(1॒॑ )ರ್ವಾಗಿ॒ಮಾ ವೋ॑ ಹ॒ವ್ಯಾ ಚ॑ಕೃಮಾ ಜು॒ಷಧ್ವ॑ಮ್ ।
ತ ಆ ಗ॒ತಾವ॑ಸಾ॒ ಶಂತ॑ಮೇ॒ನಾಥಾ॑ ನ॒ಃ ಶಂ-ಯೋಁರ॑ರ॒ಪೋ ದ॑ಧಾತ ॥ 04

ಉಪ॑ಹೂತಾಃ ಪಿ॒ತರಃ॑ ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸೋ॑ ಬರ್​ಹಿ॒ಷ್ಯೇ॑ಷು ನಿ॒ಧಿಷು॑ ಪ್ರಿ॒ಯೇಷು॑ ।
ತ ಆ ಗ॑ಮಂತು॒ ತ ಇ॒ಹ ಶ್ರು॑ವ॒ಂತ್ವಧಿ॑ ಬ್ರುವಂತು॒ ತೇ॑ಽವಂತ್ವ॒ಸ್ಮಾನ್ ॥ 05

ಆಚ್ಯಾ॒ ಜಾನು॑ ದಕ್ಷಿಣ॒ತೋ ನಿ॒ಷದ್ಯೇ॒ಮಂ-ಯಁ॒ಜ್ಞಮ॒ಭಿ ಗೃ॑ಣೀತ॒ ವಿಶ್ವೇ॑ ।
ಮಾ ಹಿಂ॑ಸಿಷ್ಟ ಪಿತರ॒ಃ ಕೇನ॑ ಚಿನ್ನೋ॒ ಯದ್ವ॒ ಆಗಃ॑ ಪುರು॒ಷತಾ॒ ಕರಾ॑ಮ ॥ 06

ಆಸೀ॑ನಾಸೋ ಅರು॒ಣೀನಾ॑ಮು॒ಪಸ್ಥೇ॑ ರ॒ಯಿಂ ಧ॑ತ್ತ ದಾ॒ಶುಷೇ॒ ಮರ್ತ್ಯಾ॑ಯ ।
ಪು॒ತ್ರೇಭ್ಯಃ॑ ಪಿತರ॒ಸ್ತಸ್ಯ॒ ವಸ್ವ॒ಃ ಪ್ರ ಯ॑ಚ್ಛತ॒ ತ ಇ॒ಹೋರ್ಜಂ॑ ದಧಾತ ॥ 07

ಯೇ ನ॒ಃ ಪೂರ್ವೇ॑ ಪಿ॒ತರಃ॑ ಸೋ॒ಮ್ಯಾಸೋ॑ಽನೂಹಿ॒ರೇ ಸೋ॑ಮಪೀ॒ಥಂ-ವಁಸಿ॑ಷ್ಠಾಃ ।
ತೇಭಿ॑ರ್ಯ॒ಮಃ ಸಂ॑ರರಾ॒ಣೋ ಹ॒ವೀಂ‍ಷ್ಯು॒ಶನ್ನು॒ಶದ್ಭಿಃ॑ ಪ್ರತಿಕಾ॒ಮಮ॑ತ್ತು ॥ 08

ಯೇ ತಾ॑ತೃ॒ಷುರ್ದೇ॑ವ॒ತ್ರಾ ಜೇಹ॑ಮಾನಾ ಹೋತ್ರಾ॒ವಿದ॒ಃ ಸ್ತೋಮ॑ತಷ್ಟಾಸೋ ಅ॒ರ್ಕೈಃ ।
ಆಗ್ನೇ॑ ಯಾಹಿ ಸುವಿ॒ದತ್ರೇ॑ಭಿರ॒ರ್ವಾಙ್‍ ಸ॒ತ್ಯೈಃ ಕ॒ವ್ಯೈಃ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ರ್ಘರ್ಮ॒ಸದ್ಭಿಃ॑ ॥ 09

ಯೇ ಸ॒ತ್ಯಾಸೋ॑ ಹವಿ॒ರದೋ॑ ಹವಿ॒ಷ್ಪಾ ಇಂದ್ರೇ॑ಣ ದೇ॒ವೈಃ ಸ॒ರಥ॒ಂ ದಧಾ॑ನಾಃ ।
ಆಗ್ನೇ॑ ಯಾಹಿ ಸ॒ಹಸ್ರಂ॑ ದೇವವ॒ಂದೈಃ ಪರೈ॒ಃ ಪೂರ್ವೈಃ॑ ಪಿ॒ತೃಭಿ॑ರ್ಘರ್ಮ॒ಸದ್ಭಿಃ॑ ॥ 10

ಅಗ್ನಿ॑ಷ್ವಾತ್ತಾಃ ಪಿತರ॒ ಏಹ ಗ॑ಚ್ಛತ॒ ಸದಃ॑ಸದಃ ಸದತ ಸುಪ್ರಣೀತಯಃ ।
ಅ॒ತ್ತಾ ಹ॒ವೀಂಷಿ॒ ಪ್ರಯ॑ತಾನಿ ಬ॒ರ್​ಹಿಷ್ಯಥಾ॑ ರ॒ಯಿಂ ಸರ್ವ॑ವೀರಂ ದಧಾತನ ॥ 11

ತ್ವಮ॑ಗ್ನ ಈಳಿ॒ತೋ ಜಾ॑ತವೇ॒ದೋಽವಾ॑ಡ್ಢ॒ವ್ಯಾನಿ॑ ಸುರ॒ಭೀಣಿ॑ ಕೃ॒ತ್ವೀ ।
ಪ್ರಾದಾಃ॑ ಪಿ॒ತೃಭ್ಯಃ॑ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॒ ತೇ ಅ॑ಕ್ಷನ್ನ॒ದ್ಧಿ ತ್ವಂ ದೇ॑ವ॒ ಪ್ರಯ॑ತಾ ಹ॒ವೀಂಷಿ॑ ॥ 12

ಯೇ ಚೇ॒ಹ ಪಿ॒ತರೋ॒ ಯೇ ಚ॒ ನೇಹ ಯಾಂ‍ಶ್ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮ ಯಾಁ ಉ॑ ಚ॒ ನ ಪ್ರ॑ವಿ॒ದ್ಮ ।
ತ್ವಂ-ವೇಁ॑ತ್ಥ॒ ಯತಿ॒ ತೇ ಜಾ॑ತವೇದಃ ಸ್ವ॒ಧಾಭಿ॑ರ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ಸುಕೃ॑ತಂ ಜುಷಸ್ವ ॥ 13

ಯೇ ಅ॑ಗ್ನಿದ॒ಗ್ಧಾ ಯೇ ಅನ॑ಗ್ನಿದಗ್ಧಾ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ದಿ॒ವಃ ಸ್ವ॒ಧಯಾ॑ ಮಾ॒ದಯಂ॑ತೇ ।
ತೇಭಿಃ॑ ಸ್ವ॒ರಾಳಸು॑ನೀತಿಮೇ॒ತಾಂ-ಯಁ॑ಥಾವ॒ಶಂ ತ॒ನ್ವಂ॑ ಕಲ್ಪಯಸ್ವ ॥ 14

ಓಂ ಶಾಂತಿ॒ಃ ಶಾಂತಿ॒ಃ ಶಾಂತಿಃ॑ ।

പിതൃ സൂക്തമ്

This document is in Malayalam 

(ഋ.1.10.15.1)

ഉദീ॑രതാ॒മവ॑ര॒ ഉത്പരാ॑സ॒ ഉന്മ॑ധ്യ॒മാഃ പി॒തരഃ॑ സോ॒മ്യാസഃ॑ ।
അസു॒ം-യഁ ഈ॒യുര॑വൃ॒കാ ഋ॑ത॒ജ്ഞാസ്തേ നോ॑ഽവംതു പി॒തരോ॒ ഹവേ॑ഷു ॥ 01

ഇ॒ദം പി॒തൃഭ്യോ॒ നമോ॑ അസ്ത്വ॒ദ്യ യേ പൂര്വാ॑സോ॒ യ ഉപ॑രാസ ഈ॒യുഃ ।
യേ പാര്ഥി॑വേ॒ രജ॒സ്യാ നിഷ॑ത്താ॒ യേ വാ॑ നൂ॒നം സു॑വൃ॒ജനാ॑സു വി॒ക്ഷു ॥ 02

ആഹം പി॒തൄന്സു॑വി॒ദത്രാം॑ അവിത്സി॒ നപാ॑തം ച വി॒ക്രമ॑ണം ച॒ വിഷ്ണോഃ॑ ।
ബ॒ര്​ഹി॒ഷദോ॒ യേ സ്വ॒ധയാ॑ സു॒തസ്യ॒ ഭജം॑ത പി॒ത്വസ്ത ഇ॒ഹാഗ॑മിഷ്ഠാഃ ॥ 03

ബര്​ഹി॑ഷദഃ പിതര ഊ॒ത്യ(1॒॑ )ര്വാഗി॒മാ വോ॑ ഹ॒വ്യാ ച॑കൃമാ ജു॒ഷധ്വ॑മ് ।
ത ആ ഗ॒താവ॑സാ॒ ശംത॑മേ॒നാഥാ॑ ന॒ഃ ശം-യോഁര॑ര॒പോ ദ॑ധാത ॥ 04

ഉപ॑ഹൂതാഃ പി॒തരഃ॑ സോ॒മ്യാസോ॑ ബര്​ഹി॒ഷ്യേ॑ഷു നി॒ധിഷു॑ പ്രി॒യേഷു॑ ।
ത ആ ഗ॑മംതു॒ ത ഇ॒ഹ ശ്രു॑വ॒ംത്വധി॑ ബ്രുവംതു॒ തേ॑ഽവംത്വ॒സ്മാന് ॥ 05

ആച്യാ॒ ജാനു॑ ദക്ഷിണ॒തോ നി॒ഷദ്യേ॒മം-യഁ॒ജ്ഞമ॒ഭി ഗൃ॑ണീത॒ വിശ്വേ॑ ।
മാ ഹിം॑സിഷ്ട പിതര॒ഃ കേന॑ ചിന്നോ॒ യദ്വ॒ ആഗഃ॑ പുരു॒ഷതാ॒ കരാ॑മ ॥ 06

ആസീ॑നാസോ അരു॒ണീനാ॑മു॒പസ്ഥേ॑ ര॒യിം ധ॑ത്ത ദാ॒ശുഷേ॒ മര്ത്യാ॑യ ।
പു॒ത്രേഭ്യഃ॑ പിതര॒സ്തസ്യ॒ വസ്വ॒ഃ പ്ര യ॑ച്ഛത॒ ത ഇ॒ഹോര്ജം॑ ദധാത ॥ 07

യേ ന॒ഃ പൂര്വേ॑ പി॒തരഃ॑ സോ॒മ്യാസോ॑ഽനൂഹി॒രേ സോ॑മപീ॒ഥം-വഁസി॑ഷ്ഠാഃ ।
തേഭി॑ര്യ॒മഃ സം॑രരാ॒ണോ ഹ॒വീം‍ഷ്യു॒ശന്നു॒ശദ്ഭിഃ॑ പ്രതികാ॒മമ॑ത്തു ॥ 08

യേ താ॑തൃ॒ഷുര്ദേ॑വ॒ത്രാ ജേഹ॑മാനാ ഹോത്രാ॒വിദ॒ഃ സ്തോമ॑തഷ്ടാസോ അ॒ര്കൈഃ ।
ആഗ്നേ॑ യാഹി സുവി॒ദത്രേ॑ഭിര॒ര്വാങ്‍ സ॒ത്യൈഃ ക॒വ്യൈഃ പി॒തൃഭി॑ര്ഘര്മ॒സദ്ഭിഃ॑ ॥ 09

യേ സ॒ത്യാസോ॑ ഹവി॒രദോ॑ ഹവി॒ഷ്പാ ഇംദ്രേ॑ണ ദേ॒വൈഃ സ॒രഥ॒ം ദധാ॑നാഃ ।
ആഗ്നേ॑ യാഹി സ॒ഹസ്രം॑ ദേവവ॒ംദൈഃ പരൈ॒ഃ പൂര്വൈഃ॑ പി॒തൃഭി॑ര്ഘര്മ॒സദ്ഭിഃ॑ ॥ 10

അഗ്നി॑ഷ്വാത്താഃ പിതര॒ ഏഹ ഗ॑ച്ഛത॒ സദഃ॑സദഃ സദത സുപ്രണീതയഃ ।
അ॒ത്താ ഹ॒വീംഷി॒ പ്രയ॑താനി ബ॒ര്​ഹിഷ്യഥാ॑ ര॒യിം സര്വ॑വീരം ദധാതന ॥ 11

ത്വമ॑ഗ്ന ഈലി॒തോ ജാ॑തവേ॒ദോഽവാ॑ഡ്ഢ॒വ്യാനി॑ സുര॒ഭീണി॑ കൃ॒ത്വീ ।
പ്രാദാഃ॑ പി॒തൃഭ്യഃ॑ സ്വ॒ധയാ॒ തേ അ॑ക്ഷന്ന॒ദ്ധി ത്വം ദേ॑വ॒ പ്രയ॑താ ഹ॒വീംഷി॑ ॥ 12

യേ ചേ॒ഹ പി॒തരോ॒ യേ ച॒ നേഹ യാം‍ശ്ച॑ വി॒ദ്മ യാഁ ഉ॑ ച॒ ന പ്ര॑വി॒ദ്മ ।
ത്വം-വേഁ ॑ത്ഥ॒ യതി॒ തേ ജാ॑തവേദഃ സ്വ॒ധാഭി॑ര്യ॒ജ്ഞം സുകൃ॑തം ജുഷസ്വ ॥ 13

യേ അ॑ഗ്നിദ॒ഗ്ധാ യേ അന॑ഗ്നിദഗ്ധാ॒ മധ്യേ॑ ദി॒വഃ സ്വ॒ധയാ॑ മാ॒ദയം॑തേ ।
തേഭിഃ॑ സ്വ॒രാലസു॑നീതിമേ॒താം-യഁ ॑ഥാവ॒ശം ത॒ന്വം॑ കല്പയസ്വ ॥ 14

ഓം ശാംതി॒ഃ ശാംതി॒ഃ ശാംതിഃ॑ ।

পিতৃ সূক্তম্

This document is in  Assamese

(ঋ.1.10.15.1)

উদী॑রতা॒মব॑র॒ উত্পরা॑স॒ উন্ম॑ধ্য॒মাঃ পি॒তরঃ॑ সো॒ম্যাসঃ॑ ।
অসু॒ং-যঁ ঈ॒যুর॑বৃ॒কা ঋ॑ত॒জ্ঞাস্তে নো॑ঽবংতু পি॒তরো॒ হবে॑ষু ॥ 01

ই॒দং পি॒তৃভ্যো॒ নমো॑ অস্ত্ব॒দ্য যে পূর্বা॑সো॒ য উপ॑রাস ঈ॒যুঃ ।
যে পার্থি॑বে॒ রজ॒স্যা নিষ॑ত্তা॒ যে বা॑ নূ॒নং সু॑বৃ॒জনা॑সু বি॒ক্ষু ॥ 02

আহং পি॒তৄন্সু॑বি॒দত্রাং॑ অবিত্সি॒ নপা॑তং চ বি॒ক্রম॑ণং চ॒ বিষ্ণোঃ॑ ।
ব॒র্​হি॒ষদো॒ যে স্ব॒ধযা॑ সু॒তস্য॒ ভজং॑ত পি॒ত্বস্ত ই॒হাগ॑মিষ্ঠাঃ ॥ 03

বর্​হি॑ষদঃ পিতর ঊ॒ত্য(1॒॑ )র্বাগি॒মা বো॑ হ॒ব্যা চ॑কৃমা জু॒ষধ্ব॑ম্ ।
ত আ গ॒তাব॑সা॒ শংত॑মে॒নাথা॑ ন॒ঃ শং-যোঁর॑র॒পো দ॑ধাত ॥ 04

উপ॑হূতাঃ পি॒তরঃ॑ সো॒ম্যাসো॑ বর্​হি॒ষ্যে॑ষু নি॒ধিষু॑ প্রি॒যেষু॑ ।
ত আ গ॑মংতু॒ ত ই॒হ শ্রু॑ব॒ংত্বধি॑ ব্রুবংতু॒ তে॑ঽবংত্ব॒স্মান্ ॥ 05

আচ্যা॒ জানু॑ দক্ষিণ॒তো নি॒ষদ্যে॒মং-যঁ॒জ্ঞম॒ভি গৃ॑ণীত॒ বিশ্বে॑ ।
মা হিং॑সিষ্ট পিতর॒ঃ কেন॑ চিন্নো॒ যদ্ব॒ আগঃ॑ পুরু॒ষতা॒ করা॑ম ॥ 06

আসী॑নাসো অরু॒ণীনা॑মু॒পস্থে॑ র॒যিং ধ॑ত্ত দা॒শুষে॒ মর্ত্যা॑য ।
পু॒ত্রেভ্যঃ॑ পিতর॒স্তস্য॒ বস্ব॒ঃ প্র য॑চ্ছত॒ ত ই॒হোর্জং॑ দধাত ॥ 07

যে ন॒ঃ পূর্বে॑ পি॒তরঃ॑ সো॒ম্যাসো॑ঽনূহি॒রে সো॑মপী॒থং-বঁসি॑ষ্ঠাঃ ।
তেভি॑র্য॒মঃ সং॑ররা॒ণো হ॒বীং‍ষ্যু॒শন্নু॒শদ্ভিঃ॑ প্রতিকা॒মম॑ত্তু ॥ 08

যে তা॑তৃ॒ষুর্দে॑ব॒ত্রা জেহ॑মানা হোত্রা॒বিদ॒ঃ স্তোম॑তষ্টাসো অ॒র্কৈঃ ।
আগ্নে॑ যাহি সুবি॒দত্রে॑ভির॒র্বাঙ্‍ স॒ত্যৈঃ ক॒ব্যৈঃ পি॒তৃভি॑র্ঘর্ম॒সদ্ভিঃ॑ ॥ 09

যে স॒ত্যাসো॑ হবি॒রদো॑ হবি॒ষ্পা ইংদ্রে॑ণ দে॒বৈঃ স॒রথ॒ং দধা॑নাঃ ।
আগ্নে॑ যাহি স॒হস্রং॑ দেবব॒ংদৈঃ পরৈ॒ঃ পূর্বৈঃ॑ পি॒তৃভি॑র্ঘর্ম॒সদ্ভিঃ॑ ॥ 10

অগ্নি॑ষ্বাত্তাঃ পিতর॒ এহ গ॑চ্ছত॒ সদঃ॑সদঃ সদত সুপ্রণীতযঃ ।
অ॒ত্তা হ॒বীংষি॒ প্রয॑তানি ব॒র্​হিষ্যথা॑ র॒যিং সর্ব॑বীরং দধাতন ॥ 11

ত্বম॑গ্ন ঈলি॒তো জা॑তবে॒দোঽবা॑ড্ঢ॒ব্যানি॑ সুর॒ভীণি॑ কৃ॒ত্বী ।
প্রাদাঃ॑ পি॒তৃভ্যঃ॑ স্ব॒ধযা॒ তে অ॑ক্ষন্ন॒দ্ধি ত্বং দে॑ব॒ প্রয॑তা হ॒বীংষি॑ ॥ 12

যে চে॒হ পি॒তরো॒ যে চ॒ নেহ যাং‍শ্চ॑ বি॒দ্ম যাঁ উ॑ চ॒ ন প্র॑বি॒দ্ম ।
ত্বং-বেঁ॑ত্থ॒ যতি॒ তে জা॑তবেদঃ স্ব॒ধাভি॑র্য॒জ্ঞং সুকৃ॑তং জুষস্ব ॥ 13

যে অ॑গ্নিদ॒গ্ধা যে অন॑গ্নিদগ্ধা॒ মধ্যে॑ দি॒বঃ স্ব॒ধযা॑ মা॒দযং॑তে ।
তেভিঃ॑ স্ব॒রালসু॑নীতিমে॒তাং-যঁ॑থাব॒শং ত॒ন্বং॑ কল্পযস্ব ॥ 14

ওং শাংতি॒ঃ শাংতি॒ঃ শাংতিঃ॑ ।

පිතෘ සූක්තම්

This document is in Sinhala

(ඍ.1.10.15.1)

උදී॑රතා॒මව॑ර॒ උත්පරා॑ස॒ උන්ම॑ධ්ය॒මාඃ පි॒තරඃ॑ සෝ॒ම්යාසඃ॑ ।
අසු॒ං-යඁ ඊ॒යුර॑වෘ॒කා ඍ॑ත॒ජ්ඤාස්තේ නෝ॑ऽවංතු පි॒තරෝ॒ හවේ॑ෂු ॥ 01

ඉ॒දං පි॒තෘභ්යෝ॒ නමෝ॑ අස්ත්ව॒ද්ය යේ පූර්වා॑සෝ॒ ය උප॑රාස ඊ॒යුඃ ।
යේ පාර්ථි॑වේ॒ රජ॒ස්යා නිෂ॑ත්තා॒ යේ වා॑ නූ॒නං සු॑වෘ॒ජනා॑සු වි॒ක්ෂු ॥ 02

ආහං පි॒තॄන්සු॑වි॒දත්රාං॑ අවිත්සි॒ නපා॑තං ච වි॒ක්රම॑ණං ච॒ විෂ්ණෝඃ॑ ।
බ॒ර්​හි॒ෂදෝ॒ යේ ස්ව॒ධයා॑ සු॒තස්ය॒ භජං॑ත පි॒ත්වස්ත ඉ॒හාග॑මිෂ්ඨාඃ ॥ 03

බර්​හි॑ෂදඃ පිතර ඌ॒ත්ය(1॒॑ )ර්වාගි॒මා වෝ॑ හ॒ව්යා ච॑කෘමා ජු॒ෂධ්ව॑ම් ।
ත ආ ග॒තාව॑සා॒ ශංත॑මේ॒නාථා॑ න॒ඃ ශං-යෝඁර॑ර॒පෝ ද॑ධාත ॥ 04

උප॑හූතාඃ පි॒තරඃ॑ සෝ॒ම්යාසෝ॑ බර්​හි॒ෂ්යේ॑ෂු නි॒ධිෂු॑ ප්රි॒යේෂු॑ ।
ත ආ ග॑මංතු॒ ත ඉ॒හ ශ්රු॑ව॒ංත්වධි॑ බ්රුවංතු॒ තේ॑ऽවංත්ව॒ස්මාන් ॥ 05

ආච්යා॒ ජානු॑ දක්ෂිණ॒තෝ නි॒ෂද්යේ॒මං-යඁ॒ජ්ඤම॒භි ගෘ॑ණීත॒ විශ්වේ॑ ।
මා හිං॑සිෂ්ට පිතර॒ඃ කේන॑ චින්නෝ॒ යද්ව॒ ආගඃ॑ පුරු॒ෂතා॒ කරා॑ම ॥ 06

ආසී॑නාසෝ අරු॒ණීනා॑මු॒පස්ථේ॑ ර॒යිං ධ॑ත්ත දා॒ශුෂේ॒ මර්ත්යා॑ය ।
පු॒ත්රේභ්යඃ॑ පිතර॒ස්තස්ය॒ වස්ව॒ඃ ප්ර ය॑ච්ඡත॒ ත ඉ॒හෝර්ජං॑ දධාත ॥ 07

යේ න॒ඃ පූර්වේ॑ පි॒තරඃ॑ සෝ॒ම්යාසෝ॑ऽනූහි॒රේ සෝ॑මපී॒ථං-වඁසි॑ෂ්ඨාඃ ।
තේභි॑ර්ය॒මඃ සං॑රරා॒ණෝ හ॒වීං‍ෂ්යු॒ශන්නු॒ශද්භිඃ॑ ප්රතිකා॒මම॑ත්තු ॥ 08

යේ තා॑තෘ॒ෂුර්දේ॑ව॒ත්රා ජේහ॑මානා හෝත්රා॒විද॒ඃ ස්තෝම॑තෂ්ටාසෝ අ॒ර්කෛඃ ।
ආග්නේ॑ යාහි සුවි॒දත්රේ॑භිර॒ර්වාඞ්‍ ස॒ත්යෛඃ ක॒ව්යෛඃ පි॒තෘභි॑ර්ඝර්ම॒සද්භිඃ॑ ॥ 09

යේ ස॒ත්යාසෝ॑ හවි॒රදෝ॑ හවි॒ෂ්පා ඉංද්රේ॑ණ දේ॒වෛඃ ස॒රථ॒ං දධා॑නාඃ ।
ආග්නේ॑ යාහි ස॒හස්රං॑ දේවව॒ංදෛඃ පරෛ॒ඃ පූර්වෛඃ॑ පි॒තෘභි॑ර්ඝර්ම॒සද්භිඃ॑ ॥ 10

අග්නි॑ෂ්වාත්තාඃ පිතර॒ ඒහ ග॑ච්ඡත॒ සදඃ॑සදඃ සදත සුප්රණීතයඃ ।
අ॒ත්තා හ॒වීංෂි॒ ප්රය॑තානි බ॒ර්​හිෂ්යථා॑ ර॒යිං සර්ව॑වීරං දධාතන ॥ 11

ත්වම॑ග්න ඊළි॒තෝ ජා॑තවේ॒දෝऽවා॑ඩ්ඪ॒ව්යානි॑ සුර॒භීණි॑ කෘ॒ත්වී ।
ප්රාදාඃ॑ පි॒තෘභ්යඃ॑ ස්ව॒ධයා॒ තේ අ॑ක්ෂන්න॒ද්ධි ත්වං දේ॑ව॒ ප්රය॑තා හ॒වීංෂි॑ ॥ 12

යේ චේ॒හ පි॒තරෝ॒ යේ ච॒ නේහ යාං‍ශ්ච॑ වි॒ද්ම යාං උ॑ ච॒ න ප්ර॑වි॒ද්ම ।
ත්වං-වේඁ ॑ත්ථ॒ යති॒ තේ ජා॑තවේදඃ ස්ව॒ධාභි॑ර්ය॒ජ්ඤං සුකෘ॑තං ජුෂස්ව ॥ 13

යේ අ॑ග්නිද॒ග්ධා යේ අන॑ග්නිදග්ධා॒ මධ්යේ॑ දි॒වඃ ස්ව॒ධයා॑ මා॒දයං॑තේ ।
තේභිඃ॑ ස්ව॒රාළසු॑නීතිමේ॒තාං-යඁ ॑ථාව॒ශං ත॒න්වං॑ කල්පයස්ව ॥ 14

ඕං ශාංති॒ඃ ශාංති॒ඃ ශාංතිඃ॑ ।

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top