సర్ప సూక్తం | SARPA SUKTAM | सर्प सूक्तम् | ஸர்ப ஸூக்தம் | ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಂ | സര്പ സൂക്തമ്

0
సర్ప సూక్తం | SARPA SUKTAM | सर्प सूक्तम् | ஸர்ப ஸூக்தம் | ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಂ | സര്പ സൂക്തമ്
SARPA SUKTAM

సర్ప సూక్తం

This document is in సరళ తెలుగు with simplified anusvaras

నమో॑ అస్తు స॒ర్పేభ్యో॒ యే కే చ॑ పృథి॒వీ మను॑ ।
యే అం॒తరి॑క్షే॒ యే ది॒వి తేభ్యః॑ స॒ర్పేభ్యో॒ నమః॑ । (తై.సం.4.2.3)

యే॑ఽదో రో॑చ॒నే ది॒వో యే వా॒ సూర్య॑స్య ర॒శ్మిషు॑ ।
యేషా॑మ॒ప్సు సదః॑ కృ॒తం తేభ్యః॑ స॒ర్పేభ్యో॒ నమః॑ ।

యా ఇష॑వో యాతు॒ధానా॑నాం॒-యేఀ వా॒ వన॒స్పతీ॒గ్ం॒‍ రను॑ ।
యే వా॑ఽవ॒టేషు॒ శేర॑తే॒ తేభ్యః॑ స॒ర్పేభ్యో॒ నమః॑ ।

ఇ॒దగ్ం స॒ర్పేభ్యో॑ హ॒విర॑స్తు॒ జుష్టం᳚ ।
ఆ॒శ్రే॒షా యేషా॑మను॒యంతి॒ చేతః॑ ।
యే అం॒తరి॑క్షం పృథి॒వీం క్షి॒యంతి॑ ।
తే న॑స్స॒ర్పాసో॒ హవ॒మాగ॑మిష్ఠాః ।
యే రో॑చ॒నే సూర్య॒స్యాపి॑ స॒ర్పాః ।
యే దివం॑ దే॒వీమను॑స॒న్చరం॑తి ।
యేషా॑మాశ్రే॒షా అ॑ను॒యంతి॒ కామం᳚ ।
తేభ్య॑స్స॒ర్పేభ్యో॒ మధు॑మజ్జుహోమి ॥ 2 ॥

ని॒ఘృష్వై॑రస॒మాయు॑తైః ।
కాలైర్​హరిత్వ॑మాప॒న్నైః ।
ఇంద్రాయా॑హి స॒హస్ర॑యుక్ ।
అ॒గ్నిర్వి॒భ్రాష్టి॑వసనః ।
వా॒యుశ్వేత॑సికద్రు॒కః ।
సం॒​వఀ॒థ్స॒రో వి॑షూ॒వర్ణైః᳚ ।
నిత్యా॒స్తేఽనుచ॑రాస్త॒వ ।
సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం సుబ్రహ్మణ్యోగ్ం సు॑బ్రహ్మణ్యోగ్మ్ ॥ 3 ॥

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ॥

सर्प सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी  (Devanagari) with the right anusvaras marked.

नमो॑ अस्तु स॒र्पेभ्यो॒ ये के च॑ पृथि॒वी मनु॑ ।
ये अ॒न्तरि॑क्षे॒ ये दि॒वि तेभ्यः॑ स॒र्पेभ्यो॒ नमः॑ । (तै.सं.4.2.3)

ये॑ऽदो रो॑च॒ने दि॒वो ये वा॒ सूर्य॑स्य र॒श्मिषु॑ ।
येषा॑म॒प्सु सदः॑ कृ॒तं तेभ्यः॑ स॒र्पेभ्यो॒ नमः॑ ।

या इष॑वो यातु॒धाना॑नां॒-येँ वा॒ वन॒स्पती॒ग्ं॒‍ रनु॑ ।
ये वा॑ऽव॒टेषु॒ शेर॑ते॒ तेभ्यः॑ स॒र्पेभ्यो॒ नमः॑ ।

इ॒दग्ं स॒र्पेभ्यो॑ ह॒विर॑स्तु॒ जुष्टम्᳚ ।
आ॒श्रे॒षा येषा॑मनु॒यन्ति॒ चेतः॑ ।
ये अ॒न्तरि॑क्षं पृथि॒वीं क्षि॒यन्ति॑ ।
ते न॑स्स॒र्पासो॒ हव॒माग॑मिष्ठाः ।
ये रो॑च॒ने सूर्य॒स्यापि॑ स॒र्पाः ।
ये दिवं॑ दे॒वीमनु॑स॒न्चर॑न्ति ।
येषा॑माश्रे॒षा अ॑नु॒यन्ति॒ कामम्᳚ ।
तेभ्य॑स्स॒र्पेभ्यो॒ मधु॑मज्जुहोमि ॥ 2 ॥

नि॒घृष्वै॑रस॒मायु॑तैः ।
कालैर्​हरित्व॑माप॒न्नैः ।
इन्द्राया॑हि स॒हस्र॑युक् ।
अ॒ग्निर्वि॒भ्राष्टि॑वसनः ।
वा॒युश्वेत॑सिकद्रु॒कः ।
सं॒​वँ॒थ्स॒रो वि॑षू॒वर्णैः᳚ ।
नित्या॒स्तेऽनुच॑रास्त॒व ।
सुब्रह्मण्योग्ं सुब्रह्मण्योग्ं सु॑ब्रह्मण्योग्म् ॥ 3 ॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥

SARPA SUKTAM

This document is in romanized sanskrit (English)

namō̍ astu sa̠rpēbhyō̠ yē kē cha̍ pṛthi̠vī manu̍ ।
yē a̠ntari̍kṣē̠ yē di̠vi tēbhya̍-ssa̠rpēbhyō̠ nama̍ḥ । (tai.saṃ.4.2.3)

yē̍-'dō rō̍cha̠nē di̠vō yē vā̠ sūrya̍sya ra̠śmiṣu̍ ।
yēṣā̍ma̠psu sada̍ḥ kṛ̠ta-ntēbhya̍-ssa̠rpēbhyō̠ nama̍ḥ ।

yā iṣa̍vō yātu̠dhānā̍nā̠ṃ yē vā̠ vana̠spatī̠g̠ṃ‍ ranu̍ ।
yē vā̍-'va̠ṭēṣu̠ śēra̍tē̠ tēbhya̍-ssa̠rpēbhyō̠ nama̍ḥ ।

i̠dagṃ sa̠rpēbhyō̍ ha̠vira̍stu̠ juṣṭam̎ ।
ā̠śrē̠ṣā yēṣā̍manu̠yanti̠ chēta̍ḥ ।
yē a̠ntari̍kṣa-mpṛthi̠vī-ṅkṣi̠yanti̍ ।
tē na̍ssa̠rpāsō̠ hava̠māga̍miṣṭhāḥ ।
yē rō̍cha̠nē sūrya̠syāpi̍ sa̠rpāḥ ।
yē diva̍-ndē̠vīmanu̍sa̠nchara̍nti ।
yēṣā̍māśrē̠ṣā a̍nu̠yanti̠ kāmam̎ ।
tēbhya̍ssa̠rpēbhyō̠ madhu̍majjuhōmi ॥ 2 ॥

ni̠ghṛṣvai̍rasa̠māyu̍taiḥ ।
kālair​haritva̍māpa̠nnaiḥ ।
indrāyā̍hi sa̠hasra̍yuk ।
a̠gnirvi̠bhrāṣṭi̍vasanaḥ ।
vā̠yuśvēta̍sikadru̠kaḥ ।
sa̠ṃva̠thsa̠rō vi̍ṣū̠varṇai̎ḥ ।
nityā̠stē-'nucha̍rāsta̠va ।
subrahmaṇyōgṃ subrahmaṇyōgṃ su̍brahmaṇyōgm ॥ 3 ॥

ōṃ śānti-śśānti-śśāntiḥ ॥

ஸர்ப ஸூக்தம்

This document is in Tamil.

நமோ॑ அஸ்து ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ யே கே ச॑ ப்ருதி॒2வீ மனு॑ ।
யே அ॒ன்தரி॑க்ஷே॒ யே தி॒3வி தேப்4ய॑-ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ நம:॑ । (தை.ஸம்.4.2.3)

யே॑தோ3 ரோ॑ச॒னே தி॒3வோ யே வா॒ ஸூர்ய॑ஸ்ய ர॒ஶ்மிஷு॑ ।
யேஷா॑ம॒ப்ஸு ஸத:॑3 க்ரு॒த-ன்தேப்4ய॑-ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ நம:॑ ।

யா இஷ॑வோ யாது॒தா4னா॑னாம்॒ யே வா॒ வன॒ஸ்பதீ॒க்3ம்॒‍ ரனு॑ ।
யே வா॑வ॒டேஷு॒ ஶேர॑தே॒ தேப்4ய॑-ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ நம:॑ ।

இ॒த3கஂ3 ஸ॒ர்பேப்4யோ॑ ஹ॒விர॑ஸ்து॒ ஜுஷ்டம்᳚ ।
ஆ॒ஶ்ரே॒ஷா யேஷா॑மனு॒யன்தி॒ சேத:॑ ।
யே அ॒ன்தரி॑க்ஷ-ம்ப்ருதி॒2வீ-ங்க்ஷி॒யன்தி॑ ।
தே ந॑ஸ்ஸ॒ர்பாஸோ॒ ஹவ॒மாக॑3மிஷ்டா2: ।
யே ரோ॑ச॒னே ஸூர்ய॒ஸ்யாபி॑ ஸ॒ர்பா: ।
யே தி3வம்॑ தே॒3வீமனு॑ஸ॒ன்சர॑ன்தி ।
யேஷா॑மாஶ்ரே॒ஷா அ॑னு॒யன்தி॒ காமம்᳚ ।
தேப்4ய॑ஸ்ஸ॒ர்பேப்4யோ॒ மது॑4மஜ்ஜுஹோமி ॥ 2 ॥

நி॒க்4ருஷ்வை॑ரஸ॒மாயு॑தை: ।
காலைர்​ஹரித்வ॑மாப॒ன்னை: ।
இன்த்3ராயா॑ஹி ஸ॒ஹஸ்ர॑யுக் ।
அ॒க்3னிர்வி॒ப்4ராஷ்டி॑வஸன: ।
வா॒யுஶ்வேத॑ஸிகத்3ரு॒க: ।
ஸம்॒வ॒த்2ஸ॒ரோ வி॑ஷூ॒வர்ணை:᳚ ।
நித்யா॒ஸ்தேனுச॑ராஸ்த॒வ ।
ஸுப்3ரஹ்மண்யோகஂ3 ஸுப்3ரஹ்மண்யோகஂ3 ஸு॑ப்3ரஹ்மண்யோக்3ம் ॥ 3 ॥

ஓஂ ஶான்தி-ஶ்ஶான்தி-ஶ்ஶான்தி: ॥

ಸರ್ಪ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ (kannda) with simplified anusvaras.

ನಮೋ॑ ಅಸ್ತು ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಯೇ ಕೇ ಚ॑ ಪೃಥಿ॒ವೀ ಮನು॑ ।
ಯೇ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷೇ॒ ಯೇ ದಿ॒ವಿ ತೇಭ್ಯಃ॑ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ । (ತೈ.ಸಂ.4.2.3)

ಯೇ॑ಽದೋ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ದಿ॒ವೋ ಯೇ ವಾ॒ ಸೂರ್ಯ॑ಸ್ಯ ರ॒ಶ್ಮಿಷು॑ ।
ಯೇಷಾ॑ಮ॒ಪ್ಸು ಸದಃ॑ ಕೃ॒ತಂ ತೇಭ್ಯಃ॑ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ ।

ಯಾ ಇಷ॑ವೋ ಯಾತು॒ಧಾನಾ॑ನಾಂ॒-ಯೇಁ ವಾ॒ ವನ॒ಸ್ಪತೀ॒ಗ್ಂ॒‍ ರನು॑ ।
ಯೇ ವಾ॑ಽವ॒ಟೇಷು॒ ಶೇರ॑ತೇ॒ ತೇಭ್ಯಃ॑ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ನಮಃ॑ ।

ಇ॒ದಗ್ಂ ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॑ ಹ॒ವಿರ॑ಸ್ತು॒ ಜುಷ್ಟಂ᳚ ।
ಆ॒ಶ್ರೇ॒ಷಾ ಯೇಷಾ॑ಮನು॒ಯಂತಿ॒ ಚೇತಃ॑ ।
ಯೇ ಅಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ ಪೃಥಿ॒ವೀಂ ಕ್ಷಿ॒ಯಂತಿ॑ ।
ತೇ ನ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪಾಸೋ॒ ಹವ॒ಮಾಗ॑ಮಿಷ್ಠಾಃ ।
ಯೇ ರೋ॑ಚ॒ನೇ ಸೂರ್ಯ॒ಸ್ಯಾಪಿ॑ ಸ॒ರ್ಪಾಃ ।
ಯೇ ದಿವಂ॑ ದೇ॒ವೀಮನು॑ಸ॒ನ್ಚರಂ॑ತಿ ।
ಯೇಷಾ॑ಮಾಶ್ರೇ॒ಷಾ ಅ॑ನು॒ಯಂತಿ॒ ಕಾಮಂ᳚ ।
ತೇಭ್ಯ॑ಸ್ಸ॒ರ್ಪೇಭ್ಯೋ॒ ಮಧು॑ಮಜ್ಜುಹೋಮಿ ॥ 2 ॥

ನಿ॒ಘೃಷ್ವೈ॑ರಸ॒ಮಾಯು॑ತೈಃ ।
ಕಾಲೈರ್​ಹರಿತ್ವ॑ಮಾಪ॒ನ್ನೈಃ ।
ಇಂದ್ರಾಯಾ॑ಹಿ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಯುಕ್ ।
ಅ॒ಗ್ನಿರ್ವಿ॒ಭ್ರಾಷ್ಟಿ॑ವಸನಃ ।
ವಾ॒ಯುಶ್ವೇತ॑ಸಿಕದ್ರು॒ಕಃ ।
ಸಂ॒​ವಁ॒ಥ್ಸ॒ರೋ ವಿ॑ಷೂ॒ವರ್ಣೈಃ᳚ ।
ನಿತ್ಯಾ॒ಸ್ತೇಽನುಚ॑ರಾಸ್ತ॒ವ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಂ ಸು॑ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೋಗ್ಮ್ ॥ 3 ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ॥

സര്പ സൂക്തമ്

This document is in Malayalam

നമോ॑ അസ്തു സ॒ര്പേഭ്യോ॒ യേ കേ ച॑ പൃഥി॒വീ മനു॑ ।
യേ അം॒തരി॑ക്ഷേ॒ യേ ദി॒വി തേഭ്യഃ॑ സ॒ര്പേഭ്യോ॒ നമഃ॑ । (തൈ.സം.4.2.3)

യേ॑ഽദോ രോ॑ച॒നേ ദി॒വോ യേ വാ॒ സൂര്യ॑സ്യ ര॒ശ്മിഷു॑ ।
യേഷാ॑മ॒പ്സു സദഃ॑ കൃ॒തം തേഭ്യഃ॑ സ॒ര്പേഭ്യോ॒ നമഃ॑ ।

യാ ഇഷ॑വോ യാതു॒ധാനാ॑നാം॒-യേഁ വാ॒ വന॒സ്പതീ॒ഗ്മ്॒‍ രനു॑ ।
യേ വാ॑ഽവ॒ടേഷു॒ ശേര॑തേ॒ തേഭ്യഃ॑ സ॒ര്പേഭ്യോ॒ നമഃ॑ ।

ഇ॒ദഗ്മ് സ॒ര്പേഭ്യോ॑ ഹ॒വിര॑സ്തു॒ ജുഷ്ടമ്᳚ ।
ആ॒ശ്രേ॒ഷാ യേഷാ॑മനു॒യംതി॒ ചേതഃ॑ ।
യേ അം॒തരി॑ക്ഷം പൃഥി॒വീം ക്ഷി॒യംതി॑ ।
തേ ന॑സ്സ॒ര്പാസോ॒ ഹവ॒മാഗ॑മിഷ്ഠാഃ ।
യേ രോ॑ച॒നേ സൂര്യ॒സ്യാപി॑ സ॒ര്പാഃ ।
യേ ദിവം॑ ദേ॒വീമനു॑സ॒ന്ചരം॑തി ।
യേഷാ॑മാശ്രേ॒ഷാ അ॑നു॒യംതി॒ കാമമ്᳚ ।
തേഭ്യ॑സ്സ॒ര്പേഭ്യോ॒ മധു॑മജ്ജുഹോമി ॥ 2 ॥

നി॒ഘൃഷ്വൈ॑രസ॒മായു॑തൈഃ ।
കാലൈര്​ഹരിത്വ॑മാപ॒ന്നൈഃ ।
ഇംദ്രായാ॑ഹി സ॒ഹസ്ര॑യുക് ।
അ॒ഗ്നിര്വി॒ഭ്രാഷ്ടി॑വസനഃ ।
വാ॒യുശ്വേത॑സികദ്രു॒കഃ ।
സം॒​വഁ॒ഥ്സ॒രോ വി॑ഷൂ॒വര്ണൈഃ᳚ ।
നിത്യാ॒സ്തേഽനുച॑രാസ്ത॒വ ।
സുബ്രഹ്മണ്യോഗ്മ് സുബ്രഹ്മണ്യോഗ്മ് സു॑ബ്രഹ്മണ്യോഗ്മ് ॥ 3 ॥

ഓം ശാംതിഃ ശാംതിഃ ശാംതിഃ ॥

ସର୍ପ ସୂକ୍ତମ୍

ନମୋ॑ ଅସ୍ତୁ ସ॒ର୍ପେଭ୍ୟୋ॒ ୟେ କେ ଚ॑ ପୃଥି॒ଵୀ ମନୁ॑ ।
ୟେ ଅଂ॒ତରି॑କ୍ଷେ॒ ୟେ ଦି॒ଵି ତେଭ୍ୟଃ॑ ସ॒ର୍ପେଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ । (ତୈ.ସଂ.4.2.3)

ୟେ॑ଽଦୋ ରୋ॑ଚ॒ନେ ଦି॒ଵୋ ୟେ ଵା॒ ସୂର୍ୟ॑ସ୍ୟ ର॒ଶ୍ମିଷୁ॑ ।
ୟେଷା॑ମ॒ପ୍ସୁ ସଦଃ॑ କୃ॒ତଂ ତେଭ୍ୟଃ॑ ସ॒ର୍ପେଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ ।

ୟା ଇଷ॑ଵୋ ୟାତୁ॒ଧାନା॑ନାଂ॒-ୟେଁ ଵା॒ ଵନ॒ସ୍ପତୀ॒ଗ୍-ମ୍॒‍ ରନୁ॑ ।
ୟେ ଵା॑ଽଵ॒ଟେଷୁ॒ ଶେର॑ତେ॒ ତେଭ୍ୟଃ॑ ସ॒ର୍ପେଭ୍ୟୋ॒ ନମଃ॑ ।

ଇ॒ଦଗ୍-ମ୍ ସ॒ର୍ପେଭ୍ୟୋ॑ ହ॒ଵିର॑ସ୍ତୁ॒ ଜୁଷ୍ଟମ୍᳚ ।
ଆ॒ଶ୍ରେ॒ଷା ୟେଷା॑ମନୁ॒ୟଂତି॒ ଚେତଃ॑ ।
ୟେ ଅଂ॒ତରି॑କ୍ଷଂ ପୃଥି॒ଵୀଂ କ୍ଷି॒ୟଂତି॑ ।
ତେ ନ॑ସ୍ସ॒ର୍ପାସୋ॒ ହଵ॒ମାଗ॑ମିଷ୍ଠାଃ ।
ୟେ ରୋ॑ଚ॒ନେ ସୂର୍ୟ॒ସ୍ୟାପି॑ ସ॒ର୍ପାଃ ।
ୟେ ଦିଵଂ॑ ଦେ॒ଵୀମନୁ॑ସ॒ନ୍ଚରଂ॑ତି ।
ୟେଷା॑ମାଶ୍ରେ॒ଷା ଅ॑ନୁ॒ୟଂତି॒ କାମମ୍᳚ ।
ତେଭ୍ୟ॑ସ୍ସ॒ର୍ପେଭ୍ୟୋ॒ ମଧୁ॑ମଜ୍ଜୁହୋମି ॥ 2 ॥

ନି॒ଘୃଷ୍ଵୈ॑ରସ॒ମାୟୁ॑ତୈଃ ।
କାଲୈର୍​ହରିତ୍ଵ॑ମାପ॒ନ୍ନୈଃ ।
ଇଂଦ୍ରାୟା॑ହି ସ॒ହସ୍ର॑ୟୁକ୍ ।
ଅ॒ଗ୍ନିର୍ଵି॒ଭ୍ରାଷ୍ଟି॑ଵସନଃ ।
ଵା॒ୟୁଶ୍ଵେତ॑ସିକଦ୍ରୁ॒କଃ ।
ସଂ॒​ଵଁ॒ଥ୍ସ॒ରୋ ଵି॑ଷୂ॒ଵର୍ଣୈଃ᳚ ।
ନିତ୍ୟା॒ସ୍ତେଽନୁଚ॑ରାସ୍ତ॒ଵ ।
ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋଗ୍-ମ୍ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋଗ୍-ମ୍ ସୁ॑ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟୋଗ୍ମ୍ ॥ 3 ॥

ଓଂ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ଶାଂତିଃ ॥

সর্প সূক্তম্

This document is in Assamese

নমো॑ অস্তু স॒র্পেভ্যো॒ যে কে চ॑ পৃথি॒বী মনু॑ ।
যে অং॒তরি॑ক্ষে॒ যে দি॒বি তেভ্যঃ॑ স॒র্পেভ্যো॒ নমঃ॑ । (তৈ.সং.4.2.3)

যে॑ঽদো রো॑চ॒নে দি॒বো যে বা॒ সূর্য॑স্য র॒শ্মিষু॑ ।
যেষা॑ম॒প্সু সদঃ॑ কৃ॒তং তেভ্যঃ॑ স॒র্পেভ্যো॒ নমঃ॑ ।

যা ইষ॑বো যাতু॒ধানা॑নাং॒-যেঁ বা॒ বন॒স্পতী॒গ্-ম্॒‍ রনু॑ ।
যে বা॑ঽব॒টেষু॒ শের॑তে॒ তেভ্যঃ॑ স॒র্পেভ্যো॒ নমঃ॑ ।

ই॒দগ্-ম্ স॒র্পেভ্যো॑ হ॒বির॑স্তু॒ জুষ্টম্᳚ ।
আ॒শ্রে॒ষা যেষা॑মনু॒যংতি॒ চেতঃ॑ ।
যে অং॒তরি॑ক্ষং পৃথি॒বীং ক্ষি॒যংতি॑ ।
তে ন॑স্স॒র্পাসো॒ হব॒মাগ॑মিষ্ঠাঃ ।
যে রো॑চ॒নে সূর্য॒স্যাপি॑ স॒র্পাঃ ।
যে দিবং॑ দে॒বীমনু॑স॒ন্চরং॑তি ।
যেষা॑মাশ্রে॒ষা অ॑নু॒যংতি॒ কামম্᳚ ।
তেভ্য॑স্স॒র্পেভ্যো॒ মধু॑মজ্জুহোমি ॥ 2 ॥

নি॒ঘৃষ্বৈ॑রস॒মাযু॑তৈঃ ।
কালৈর্​হরিত্ব॑মাপ॒ন্নৈঃ ।
ইংদ্রাযা॑হি স॒হস্র॑যুক্ ।
অ॒গ্নির্বি॒ভ্রাষ্টি॑বসনঃ ।
বা॒যুশ্বেত॑সিকদ্রু॒কঃ ।
সং॒​বঁ॒থ্স॒রো বি॑ষূ॒বর্ণৈঃ᳚ ।
নিত্যা॒স্তেঽনুচ॑রাস্ত॒ব ।
সুব্রহ্মণ্যোগ্-ম্ সুব্রহ্মণ্যোগ্-ম্ সু॑ব্রহ্মণ্যোগ্ম্ ॥ 3 ॥

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥

সর্প সূক্তম্

নমো॑ অস্তু স॒র্পেভ্যো॒ যে কে চ॑ পৃথি॒বী মনু॑ ।
যে অং॒তরি॑ক্ষে॒ যে দি॒বি তেভ্যঃ॑ স॒র্পেভ্যো॒ নমঃ॑ । (তৈ.সং.4.2.3)

যে॑ঽদো রো॑চ॒নে দি॒বো যে বা॒ সূর্য॑স্য র॒শ্মিষু॑ ।
যেষা॑ম॒প্সু সদঃ॑ কৃ॒তং তেভ্যঃ॑ স॒র্পেভ্যো॒ নমঃ॑ ।

যা ইষ॑বো যাতু॒ধানা॑নাং॒-যেঁ বা॒ বন॒স্পতী॒গ্-ম্॒‍ রনু॑ ।
যে বা॑ঽব॒টেষু॒ শের॑তে॒ তেভ্যঃ॑ স॒র্পেভ্যো॒ নমঃ॑ ।

ই॒দগ্-ম্ স॒র্পেভ্যো॑ হ॒বির॑স্তু॒ জুষ্টম্᳚ ।
আ॒শ্রে॒ষা যেষা॑মনু॒যংতি॒ চেতঃ॑ ।
যে অং॒তরি॑ক্ষং পৃথি॒বীং ক্ষি॒যংতি॑ ।
তে ন॑স্স॒র্পাসো॒ হব॒মাগ॑মিষ্ঠাঃ ।
যে রো॑চ॒নে সূর্য॒স্যাপি॑ স॒র্পাঃ ।
যে দিবং॑ দে॒বীমনু॑স॒ন্চরং॑তি ।
যেষা॑মাশ্রে॒ষা অ॑নু॒যংতি॒ কামম্᳚ ।
তেভ্য॑স্স॒র্পেভ্যো॒ মধু॑মজ্জুহোমি ॥ 2 ॥

নি॒ঘৃষ্বৈ॑রস॒মাযু॑তৈঃ ।
কালৈর্​হরিত্ব॑মাপ॒ন্নৈঃ ।
ইংদ্রাযা॑হি স॒হস্র॑যুক্ ।
অ॒গ্নির্বি॒ভ্রাষ্টি॑বসনঃ ।
বা॒যুশ্বেত॑সিকদ্রু॒কঃ ।
সং॒​বঁ॒থ্স॒রো বি॑ষূ॒বর্ণৈঃ᳚ ।
নিত্যা॒স্তেঽনুচ॑রাস্ত॒ব ।
সুব্রহ্মণ্যোগ্-ম্ সুব্রহ্মণ্যোগ্-ম্ সু॑ব্রহ্মণ্যোগ্ম্ ॥ 3 ॥

ওং শাংতিঃ শাংতিঃ শাংতিঃ ॥

सर्प सूक्तम्

This document is in Nepali

नमो॑ अस्तु स॒र्पेभ्यो॒ ये के च॑ पृथि॒वी मनु॑ ।
ये अं॒तरि॑क्षे॒ ये दि॒वि तेभ्यः॑ स॒र्पेभ्यो॒ नमः॑ । (तै.सं.4.2.3)

ये॑ऽदो रो॑च॒ने दि॒वो ये वा॒ सूर्य॑स्य र॒श्मिषु॑ ।
येषा॑म॒प्सु सदः॑ कृ॒तं तेभ्यः॑ स॒र्पेभ्यो॒ नमः॑ ।

या इष॑वो यातु॒धाना॑नां॒-येँ वा॒ वन॒स्पती॒ग्ं॒‍ रनु॑ ।
ये वा॑ऽव॒टेषु॒ शेर॑ते॒ तेभ्यः॑ स॒र्पेभ्यो॒ नमः॑ ।

इ॒दग्ं स॒र्पेभ्यो॑ ह॒विर॑स्तु॒ जुष्टम्᳚ ।
आ॒श्रे॒षा येषा॑मनु॒यंति॒ चेतः॑ ।
ये अं॒तरि॑क्षं पृथि॒वीं क्षि॒यंति॑ ।
ते न॑स्स॒र्पासो॒ हव॒माग॑मिष्ठाः ।
ये रो॑च॒ने सूर्य॒स्यापि॑ स॒र्पाः ।
ये दिवं॑ दे॒वीमनु॑स॒न्चरं॑ति ।
येषा॑माश्रे॒षा अ॑नु॒यंति॒ कामम्᳚ ।
तेभ्य॑स्स॒र्पेभ्यो॒ मधु॑मज्जुहोमि ॥ 2 ॥

नि॒घृष्वै॑रस॒मायु॑तैः ।
कालैर्​हरित्व॑माप॒न्नैः ।
इंद्राया॑हि स॒हस्र॑युक् ।
अ॒ग्निर्वि॒भ्राष्टि॑वसनः ।
वा॒युश्वेत॑सिकद्रु॒कः ।
सं॒​वँ॒थ्स॒रो वि॑षू॒वर्णैः᳚ ।
नित्या॒स्तेऽनुच॑रास्त॒व ।
सुब्रह्मण्योग्ं सुब्रह्मण्योग्ं सु॑ब्रह्मण्योग्म् ॥ 3 ॥

ॐ शांतिः शांतिः शांतिः ॥

සර්ප සූක්තම්

This document is in Sinhala

නමෝ॑ අස්තු ස॒ර්පේභ්යෝ॒ යේ කේ ච॑ පෘථි॒වී මනු॑ ।
යේ අං॒තරි॑ක්ෂේ॒ යේ දි॒වි තේභ්යඃ॑ ස॒ර්පේභ්යෝ॒ නමඃ॑ । (තෛ.සං.4.2.3)

යේ॑ऽදෝ රෝ॑ච॒නේ දි॒වෝ යේ වා॒ සූර්ය॑ස්ය ර॒ශ්මිෂු॑ ।
යේෂා॑ම॒ප්සු සදඃ॑ කෘ॒තං තේභ්යඃ॑ ස॒ර්පේභ්යෝ॒ නමඃ॑ ।

යා ඉෂ॑වෝ යාතු॒ධානා॑නාං॒-යේඁ වා॒ වන॒ස්පතී॒ග්-ම්॒‍ රනු॑ ।
යේ වා॑ऽව॒ටේෂු॒ ශේර॑තේ॒ තේභ්යඃ॑ ස॒ර්පේභ්යෝ॒ නමඃ॑ ।

ඉ॒දග්-ම් ස॒ර්පේභ්යෝ॑ හ॒විර॑ස්තු॒ ජුෂ්ටම්᳚ ।
ආ॒ශ්රේ॒ෂා යේෂා॑මනු॒යංති॒ චේතඃ॑ ।
යේ අං॒තරි॑ක්ෂං පෘථි॒වීං ක්ෂි॒යංති॑ ।
තේ න॑ස්ස॒ර්පාසෝ॒ හව॒මාග॑මිෂ්ඨාඃ ।
යේ රෝ॑ච॒නේ සූර්ය॒ස්යාපි॑ ස॒ර්පාඃ ।
යේ දිවං॑ දේ॒වීමනු॑ස॒න්චරං॑ති ।
යේෂා॑මාශ්රේ॒ෂා අ॑නු॒යංති॒ කාමම්᳚ ।
තේභ්ය॑ස්ස॒ර්පේභ්යෝ॒ මධු॑මජ්ජුහෝමි ॥ 2 ॥

නි॒ඝෘෂ්වෛ॑රස॒මායු॑තෛඃ ।
කාලෛර්​හරිත්ව॑මාප॒න්නෛඃ ।
ඉංද්රායා॑හි ස॒හස්ර॑යුක් ।
අ॒ග්නිර්වි॒භ්රාෂ්ටි॑වසනඃ ।
වා॒යුශ්වේත॑සිකද්රු॒කඃ ।
සං॒​වඁ॒ථ්ස॒රෝ වි॑ෂූ॒වර්ණෛඃ᳚ ।
නිත්යා॒ස්තේऽනුච॑රාස්ත॒ව ।
සුබ්රහ්මණ්යෝග්-ම් සුබ්රහ්මණ්යෝග්-ම් සු॑බ්රහ්මණ්යෝග්ම් ॥ 3 ॥

ඕං ශාංතිඃ ශාංතිඃ ශාංතිඃ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top