సంశ్లేష తెలుగు అక్షరాలు - Samslesha Telugu Aksharalu

0
సంశ్లేష తెలుగు అక్షరాలు - Samslesha Telugu Aksharalu
సంశ్లేష తెలుగు అక్షరాలు

సంశ్లేష అక్షరాలు

ఒక హల్లుకు - రెండు ఒత్తులు చేరే అక్షరాలు

రాష్ట్రపతి ( ష + ట + ర = ష్ట్ర )
ఈర్ష్య ( ర + ష + య = ర్ష్య )
కక్ష్య ( క్ష + య = క్ష్య )
స్వాతంత్ర్యము ( త + ర + య = త్ర్య )
అర్ఘ్యము ( ర + ఘ + య = ర్ఘ్య )
ఉఛ్చ్వాస ( ఛ + చ + వ = ఛ్చ్వా )
జ్యోత్స్న ( త + స + న = త్స్న )
వస్త్రము (స + త + ర = స్త్ర)
ధృతరాష్ట్రుడు (షు + ట +ర = ష్ట్రు)
స్త్రీ (సీ + తి + రి = స్త్రీ)
ఇన్స్పెక్టర్ (నె + స + ప = న్స్పె)
వైశిష్ట్యము (ష + ట + య = ష్ట్య)
సామర్ధ్యము (ర + ధ + య = ర్ధ్య)
దారిద్ర్యము (ద + ర + య = ద్ర్య)
లక్ష్మయ్య (క + క్ష + మ = క్ష్మ)
కర్ఫ్యూ (రూ + ఫ + య = ర్ఫ్యూ)
రాష్ట్రము (ష + ట + ర = ష్ట్ర)
ఉత్ప్రేక్ష (తే + ప + ర = త్ప్రే)
సంస్కృతి (స + క + ర = స్కృ)

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top