సంకష్టహర చతుర్ధి - Sankatahar Chaturdi
గణేశ పూజ

సంకష్టహర చతుర్ధి - Sankatahar Chaturdi

గణేశా సంకష్టహర చతుర్ధి సంకష్టహర చతుర్థి, దీన్నే సంకట చతుర్థి, సంకట చవితి అని కూడా అంటారు. నిజానికి ఇది సంకటహర చవితి. గణ…

0