తెలుగు భాషను నేర్చుకుందాం - Learn Telugu Language

తెలుగు భాషను నేర్చుకోండి - Learn Telugu Language
ముందుగా తెలుగు భాష యొక్క అచ్చుల గురించి తెలుసుకుందాం: 

1. అచ్చులు 18 :
అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ
ఋ ౠ ఌ ౡ
ఎ ఏ ఐ ఒ ఓ ఔ
అం అః
2. హల్లులు 37 :
క ఖ గ ఘ ఙ చ ఛ జ ఝ
ఞ ట ఠ డ ఢ ణ త థ ద
ధ న ప ఫ బ భ మ  ర ల వ శ ష స హ ళ ఱ క్షౘ ౙ
౩. గుణింతాలు 31 :

గుణింతం అనగా  తెలుగు హల్లుకి అచ్చు కూడడము వలన వచ్చే శబ్దాలు. 

ఉదాహరణకి : క +అ =క,  క + ఆ = కా,  క + ఇ =కి,  క + ఈ = కీ, ఇలా............ 
 • క: క, కా, కి, కీ, కు, కూ, కె, కే, కై, కొ, కో, కౌ, కం, కః
 • ఖ: ఖ, ఖా, ఖి, ఖీ, ఖు, ఖూ, ఖె, ఖే, ఖై, ఖొ, ఖో, ఖౌ, ఖం, ఖః
 • గ: గ, గా, గి, గీ, గు, గూ, గె, గే, గై, గొ, గో, గౌ, గం, గః
 • ఘ: ఘ, ఘా, ఘి, ఘీ, ఘు, ఘూ, ఘె, ఘే, ఘై, ఘొ, ఘో, ఘౌ, ఘం, ఘః
 • చ: చ, చా, చి, చీ, చు, చూ, చె, చే, చై, చొ, చో, చౌ, చం, చః
 • ఛ: ఛ, ఛా, ఛి, ఛీ, ఛు, ఛూ, ఛె, ఛే, ఛై, ఛొ, ఛో, ఛౌ, ఛం, ఛః
 • జ: జ, జా, జి, జీ, జు, జూ, జె, జే, జై, జొ, జో, జౌ, జం, జః
 • ఝ: ఝ, ఝా, ఝి, ఝీ, ఝు, ఝూ, ఝె, ఝే, ఝై, ఝొ, ఝో, ఝౌ, ఝం, ఝః
 • ట: ట, టా, టి, టీ, టు, టూ, టె, టే, టై, టొ, టో, టౌ, టం, టః
 • ఠ: ఠ, ఠా, ఠి, ఠీ, ఠు, ఠూ, ఠె, ఠే, ఠై, ఠొ, ఠో, ఠౌ, ఠం, ఠః
 • డ: డ, డా, డి, డీ, డు, డూ, డె, డే, డై, డొ, డో, డౌ, డం, డః
 • ఢ: ఢ, ఢా, ఢి, ఢీ, ఢు, ఢూ, ఢె, ఢే, ఢై, ఢొ, ఢో, ఢౌ, ఢం, ఢః
 • ణ: ణ, ణా, ణి, ణీ, ణు, ణూ, ణె, ణే, ణై, ణొ, ణో, ణౌ, ణం, ణః
 • త: త, తా, తి, తీ, తు, తూ, తె, తే, తై, తొ తో, తౌ, తం, తః
 • థ: థ, థా, థి, థీ, థు, థూ, థె, థే, థై, థొ, థో, ధౌ, థం, థః
 • ద: ద, దా, ది, దీ, దు, దూ, దె, దే, దై, దొ, దో, దౌ, దం, దః
 • ధ: ధ, ధా, ధి, ధీ, ధు, ధూ, ధె, ధే, ధై, ధొ, ధో, ధౌ, ధం, ధః
 • న: న, నా, ని, నీ, ను, నూ, నె, నే, నై, నొ, నో, నౌ, నం, నః
 • ప: ప, పా, పి, పీ, పు, పూ, పె, పే, పై, పొ, పో, పౌ, పం, పః
 • ఫ: ఫ, ఫా, ఫి, ఫీ, ఫు, ఫూ, ఫె, ఫే, ఫై, ఫొ, ఫో, ఫౌ, ఫం, ఫః
 • బ: బ, బా, బి, బీ, బు, బూ, బె, బే, బై, బొ, బో, బౌ, బం, బః
 • భ: భ, భా, భి, భీ, భు, భూ, భె, భే, భై, భొ, భో, భౌ, భం, భః
 • మ: మ, మా, మి, మీ, ము, మూ, మె, మే, మై, మొ, మో, మౌ, మం, మః
 • య: య, యా, యి, యీ, యు, యూ, యొ, యే, యై, యొ, యో, యౌ, యం, యః
 • ర: ర, రా, రి, రీ, రు, రూ, రె, రే, రై, రొ, రో, రౌ, రం, రః
 • ల: ల, లా, లి, లీ, లు, లూ, లె, లే, లై, లొ, లో, లౌ, లం, లః
 • వ: వ, వా, వి, వీ, వు, వూ, వె, వే, వై, వొ, వో, వౌ, వం, వః
 • శ: శ, శా, శి, శీ, శు, శూ, శె, శే, శై, శొ, శో, శౌ, శం, శః
 • ష: ష, షా, షి, షీ, షు, షూ, షె, షే, షై, షొ, షో, షౌ, షం, షః
 • స: స, సా, సి, సీ, సు, సూ, సె, సే, సై, సొ, సో, సౌ, సం, సః
 • హ:  హ, హా, హి, హీ, హు, హూ, హె, హే, హై, హొ, హో, హౌ, హం, హః
4. తెలుగు సంఖ్యామానము :

 పేరుతెలుగుసంఖ్యఇండో అరబిక్ అంకెలు
సున్నా0
ఒకటి1
రెండు2
మూడు3
నాలుగు4
ఐదు5
ఆరు6
ఏడు7
ఎనిమిది8
తొమ్మిది9

తెలుగు అంకెలు, సంఖ్యలను పంచాంగము, తెలుగు కేలెండర్లలలో ప్రధానంగావాడుతారు. మిగతా వాటిల్లో ఇండో అరబిక్ రూపాలనే వాడుతారు.


రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top