ఏసూ దేవుడు కాదు అనడానికి 23 ముఖ్యమైన కారణాలు----నిజమేనా ? - Jesus is not God, why it is true?

ఏసూ దేవుడు కాదు అనడానికి 20 ముఖ్యమైన కారణాలు----నిజమేనా ? - Jesus is not God, why it is true?
 1. దేవుడు మార్పులేనివాడు (మలాకీ 3:6)
 2. దేవుడు ఏసూ కన్నా గొప్పవాడు 
 3. (యోహాన్ 14:28)
 4. సత్పురుషులు ఎవరూ లేరు ఏసూతో సహా ఒక్క దేవుడు తప్ప (లూకా 18:19)
 5. ఆ గడియ గురించి ఏసూకు కూడా తెలీదంట.దేవుడికి మాత్రమే తెలుసని చెబుతున్నాడు (మార్కు 13:32)
 6. 5) ఏసూ ఇలా అన్నాడు "మన దేవుడు ఒక్కడే" (మార్కు 12:29)
 7. 6) ఏసూ ఇలా కూడా అన్నాడు ."నా దేవుడు మీ దేవుడు" (యోహాను 20:17)
 8. ఏసూ సాకిలపడి దేవుడ్ని ప్రార్దించాడు.(మత్తయి 26:39)
 9. ఏసూ 40 రోజులు సాతాను చేత శోదింపబడ్డాడు.(మత్తయి 4:1)..
 10. కానీ దేవుడు శోదింపబడడు (యాకోబు 1:13)
 11. దేవుడు అబద్దమాడుటకు మానవుడు కాడు.పశ్చాత్తాపపడుటకు ఆయన నరపుత్రుడు కాడు (సంఖ్యాకాండం 23:19)
 12. దేవుడిని ఎవరూ చూడలేదు (1 యోహాను 4:20) కానీ ఏసును చూసారు.
 13. దేవుడు ఎల్లప్పుడూ ఉండువాడు.(హుబుక్కు 1:12)
 14. ఏసూను ప్రజలందరూ ఈయన దేవుడినుండి పంపబడ్డ ప్రవక్త అని సాక్ష్యం ఇచ్చారు..(మత్తయి 21:10-11)
 15. నేనే మీ దేవుడ్ని అని యెహోవా ప్రకటించాడు (యె హెజ్కేల్ 20:20) - కానీ ఏసూ ఎప్పుడూ అలా నేను దేవుడ్ని అని చెప్పలేదు
 16. ఏసూ రాకడకు అసలు కారణం దేవుని సువార్త ప్రకటించటం.బలియాగం కాదు.
 17. (మార్కు 1:38)
 18. ఏసూ ఒక దాసుడు (మత్తయి 10:24,24:45,12:18), (యోహాను 13:16)
 19. ఏసూ ఒక ప్రవక్త (మత్తయి 8:20,13:16,21:11) (మార్కు 6:15,6:4,9:37) (లూకా 7:16,9:8,9:19) (యోహాను 13:17,7:16,1:14,7:40)
 20. ఏసూ మనుష్యకుమారుడు (మత్తయి 5:9,17:22,8:20,18:11,26:2) (లూకా 9:22) (యోహాను 5:27)
 21. ఏసూ తనంతట తాను ఏమీ చేయలేడు (యోహాను 5:30)
 22. తనని ఆరాధించమని చెప్పలేదు.దేవున్ని ఆరాధించమని చెప్పాడు (మార్కు 12:29)
 23.  ఏసే దేవుడైతే ఆ పంపిన వాడు ఎవడు?? ( యోహాను 7: 16)
అందుకు యేసు నేను చేయు బోధ నాది కాదు; నన్ను పంపినవానిదే.
ఇట్లు,

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top