ఆధునిక తెలుగు టెక్నాలజీ భాషా, ఆంగ్లమునకు తెలుగు అర్ధాలు - New Telugu Words in Technology


ఆధునిక తెలుగు టెక్నాలజీ భాషాకు క్రొత్త అర్ధాలు:
 •  (1) అంతర్జాలం = internet
 •  (2) ముఖ గ్రంథం = Facebook
 •  (3) ఏమిటది = whatsapp
 •  (4) దరఖాస్తు = app
 •  (5) అన్వేషిక = Google
 •  (6) క్రీడా సంగ్రహణము= Play store
 •  (7) మీ ఆజ్ఞ నాళం = YouTube
 •  (8) వితరిణి = share it
 •  (9) జాబితా = file
 • (10) తపాల కట్ట = G-mail 
 • (11) గణన యంత్రం = computer
 • (12) 4వ తరం = 4G
 • (13) కీలక ఫలకం = keyboard
 • (14) చలన భాషిణి = Mobile phone
 • (15) నిస్తంత్రి భాషాంత్రర్జాల యంత్రం = WiFi
 • (16) ధర్శన చెలికాడు = vidmate
 • (17) విస్తరణ క్షేత్రం = website
 • (18) సమాచార దూత = messenger
 • (19) సల్లాపములు = chatting
 • (20) ప్రతిబింబం = image
 • (21) శ్రవణ సంబంథి = audio
 • (22) దృశ్య సంబంథి =  video
 • (23) సమాచార నిమ్న బదిలి  = download
 • (24) సమాచార ఊర్ద్వ బదిలి = upload
 • (25) మృదు సామగ్రి = software
 • (26) ఘన సామగ్రి = hardware
 • (27) బంధన = link
 • (28) ముద్ర లేఖనం = typing
 • (29) అద్దకం = Printing
 • (30) స్పర్శ తెర=Touch screen
 • (31) చాతుర్య చలన భాషిణి= smart phone
 • (32) దృశ్య పిలుపు= Video call
 • (33) శబ్ధ పిలుపు = audio call
 • (34) సమాచార బంధక క్రిమి = VIRUS
 • (35) జ్ఞప్తిక ఘన పత్రం = Memory card
 • (36) ధ్వని ముద్రీకరణ = audio Recording
 • (37) అంకాత్మక కటకము = digital camera
 • (38) ముఖ చిత్రపటం= Profile picture

రచన: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top