నవగ్రహ మంత్రములు - Navagraha Mantramulu

నవగ్రహ మంత్రములు - Navagraha Mantramulu

నవగ్రహ మంత్రములు

1. సూర్య గ్రహ - మంత్రము
ఆ కృష్ణేన రజసా వర్తమానో నివేశయన్నమృమతం మర్త్యం చ |
హిరణ్యోన సవితా రథనా దేవోయాతి భువనాని పశ్యా ॥ 1 ॥

అగ్నిం దూతం వృణే మహే హెూతారం విశ్వవేద సం
అస్య యజ్ఞ స్య సుకృతుం ॥ 2 ॥

కదృద్బాన ప్రచేతసే మిళ్ళుష్టమాయ తవ్యవే
వోచేమ శంతమం హృదే ॥ 3 ॥


2. చంద్ర గ్రహ - మంత్రము
ఆప్యాయస్వ సమేతు తే విశ్వతస్సోమ వృష్ం |
భవా వాజస్య సన్గథీ || 1|॥
అప్పు మే సోమా అబ్రవీదంత విశ్వాణి భీషజా |
అగ్నిం చ విశ్వశంభువం |2||
గౌరి మిర్మాంయా సలిలాని తక్షత్యేక పతి ద్విపది సా చతుప్పది
అష్టాపది నవపది బభూవుషీ సహస్తాక్షారా పరమే వ్యోమన్ I 3 I3. మంగళ గ్రహ - మంత్రము
అగ్నిమూర్తా దివ: కకుత్పతి: పృథివ్యా అయం
అపాం రితాంసి జన్వతి ॥ 1

స్యోనా షృథివీ--- సప్రత: ॥ 2 ॥

కుమారం మాతా 0యవతిస్పముబ్దం గుహా బిభర్తి నదదాతి పిత్రే
అనేక మస్య నమినజ్జనాసహపుర: పశ్యంతి నిహితమర తౌ ॥ 3 ॥4. బుధ గ్రహ - మంత్రము
ఉద్భుద్భ్యధ్వం సమన్నస ఖాయస్స్మగ్ని మిన్నల్వం బహవస్స నీళ:
దధిక్రా మగ్నిముషసం చ దేవీమిందా వర్తో వసే నిహ్వంయే వహా ॥ 1 ॥

ఇదం విష్ణువిచక్రమే త్రేధా నిదధే పదం
సమూళ్ళమస్య పాంసురే ॥ |2 ॥

సహస్రశీర్షా పురుషస్సహస్తాకృష సహస్రపాత్
సభూమిం విశ్వతోవృత్వా అత్యతిష్టత్ దశాంగుళం |॥ 3 ॥5. గురు గ్రహ - మంత్రము
బృహస్పతీ అతి 0యదాయో అర్వాద్యుమద్విభాతి క్రతుమజ్జనేషు
యద్దీదయదృవస శుత ప్రజాత తదస్మాసు ద్రవిణం ధీహి చిత్రం ॥

ఇంద్రశ్రీ ష్ఠాని ద్రవిణాని ధేహి చిత్తిం దక్షస్య సుభగ్త్వ మస్మే
పోషం రయణా మరిష్ఠిం తనూనాం స్వాధ్మానం వాచస్సు దినత్వమహ్నాం ||2|

బ్రహ్మణా తే బ్రహ్మయుజా 0ునజ్మి హరీ సఖారయ సధమాద ఆశూ
స్పిరం రథం సుఖమింద్రాది తిష్షన్ ప్రజాననిఁద్వా ఉప యాహి సోమం | 3 ॥7. శుక్ర, గ్రహ - మంత్రము
శుక్రం తే అన్యద్యజతం తే అన్యద్విషురూపే అహనీ ద్యాం వాసీ
విశ్వాహి మాయా అవసి స్వధావో భద్రా తే పూషన్నిహ గాతిర స్తు ॥ 1 ॥
ఇంద్రాణీమాసు నారి షు సుభగా మహమశ్రవం
నహ్యస్య అపరం చన జరసా మరతే పతి విశ్వస్మాదింద్ర ఉత్తర: |॥ 2  ॥
ఇంద్రం వో విశ్వతన్పరి హవామహే జనేభ్య:
అస్మాక మస్తు కీవల: ॥ 3 ॥8. శని గ్రహ - మంత్రము
శమగ్ని రగ్నిభి: శర త్బన్నస్త పతు సూర్యా
శం వాతో వాత్వర పా అపస్రిధ: ॥ 1 ॥

ప్రజా పతే నత్వ దేతాన్నయన్యో విశ్వాజాతాని పరితాబభూవ
నత్యామాస్తే జుహుమస్తన్నో అస్తు వయం స్యామ పతంమో రయిణాం|॥ 2 ॥

0నుమాయ సోమం సునుత 0యమా0య జుహుతా హవి:
నమం హ యజ్జ్నో గచ్ఛత్యగ్నిదూతో ఆరంకృతః: ॥ 3 ॥9. రాహు గ్రహ - మంత్రము
కయా నశ్చిత్ర ఆభువదోతీ సదా వృధ స్సభా
కంా శచిష్ంయా వృతా ॥ 1 ॥

ఆయం గౌ: పృష్పిర క్రమీదనదన్మాతరం పుర:
పితరం చ ప్రయస్త్వ: ॥ 2 ॥

పరం మృత్యో అను పరోహి పంథాం 0యుస్తే్వ స్వ ఇతరో దేవంయానాత్
చక్షుప్మతే శృణ్వతే తే బ్రవీమి మా నః ప్రజా రి0షో మోత వీరాన్ ॥ 3 ॥కేతు గ్రహ - మంత్రము

కేతుం కృణ్వన్న కేతవే వేశో మర్యా అపేశసే
సముషద్బిర జాయథాః ॥ 1 ॥

బ్రహ్మ జజ్జానాం ప్రథమం పురస్తాద్విసీ మతస్సురుచొ వేన ఆవహ
సబుధ్న్యా ఉపమా అస్య విష్ణాస్సత శ్చంయోనిమసత శ్చవివ: ॥ 2 ॥

|సచిత్ర చిత్రం చితయన్తమస్మే చిత్రక్షత్ర చిత్రతమం వ0యోధాం
చంద్రం రయం పురువీరం బృహంతం చంద్ర చంద్రాభిగృణతే యువస్వ | ॥ 3 ॥

త్రయ్యంబకం యజామహే సుగంధిం పుష్పివర్తనం
ఉర్వారుకమివ బంధనాత్ మృత్యోర్ ముక్షీయ మాఃమృతాత్ |

ఆతూన ఇంద్ర క్షుమంతం చిత్రం గ్రాభం సంగృభాయ |
మహా హస్తీ దక్షిణేన  ||

జాతవేదసే సునవామ సోమమరాతీయ తో నిదహాతి వేద:
సన: పర్షదతి దుర్గాణి విశ్వానావేవ సింధుం దురి తాత్యగ్ని: |

క్షేత్ర స్య పతినావంయం హితేనేవ జయామసి |
గామశ్వం పోషంయిత్న్వా స నో మృళాతీదృశే ||


క్రాణా శిశుర్మహీనాం హిన్వనృతస్య దీధితం
విశ్వా పరి ప్రియ భువదదద్విత |

ఆదిత్పత్నస్య తసో జ్యోతిశ్చశ్యంతి వాసరం |
పరోంకుదిధ్యతే దివ ||

అశ్వీనావర్తరన్మద గోమధ్షస్ హిరణ్యవత్ |
అర్వాగ్రతం సమనసా నియచ్చతం ||


ఆష్టదిక్చాలక మంత్ర

ఇంద్రం వో విశ్వతస్పరి హవామహే జనేభ్య: |
అస్మాక మస్తు కేవల: ||

ఇంద్రం లోకపాలకం ఆవాహయామి|

అగ్నిం దూతం వృణీమహే హెూతారం విశ్వేదసం |
అస్య 0యజ్ఞస్య సుక్రతుం |


అగ్నిం లోకపాలకం ఆవాహంయామి |
యమమ్హ సోమం సునుత 0యమాయ జుహుతా హవి: ||

మమ్మ 0కజ్జో గచ్చత్యగ్ని దూతో అరంకృతః: ॥

యమం లోకపాలకం ఆవాహయామి |

మోషుణ: పరాపరా నిర ఋతిర్ దుర్ణా వదీత |
పదీష్ తృష్ణయ సహ ||

నిర ఋతిం లోకపాలకం ఆవాహయామి

తత్త్వాయామి బ్రహ్మణ వందమాన స్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్భి:|
అహేళ మానో వరుణే హ బోధ్యుబషం సమాన ఆంయు: ప్రమోషీ:||

వరుణం లోకపాలకం ఆవాహయామి|

తవవాయ వృతస్పతే త్వష్ఠుర్థామాతా రద్భుత|
అవామ్స్యా వృణీమహే ||


వారముం లోకపాలకం ఆవాహంామి |

సోమోధేనుం సోమో అర్వంతమాషం సోమోవీరం కర్మణ్యం దదాతి|
సాధన్యం విధత్యం సభేయం పితృత్రవణం యోదదాశ దనై్ై||

కుబేరం లోకపాలకం ఆవాహంయామి|

తమీషానం జగత: తస్తు షస్పతీం దియం జిన్వమవసే హూమహే వయం|
పూషానో యథావేదసాం అసధృతే రక్షిత పాయురదబ్బ: స్వస్తయే |॥

ఈషానం లోకపాలకం ఆవాహయామి|

తత్తవ్వాయామిత్యస్య శున:షేపో వరుణస్తి ష్టుపు|

తత్త్వాయామి బ్రహ్మణ వందమాన స్తదాశాస్తే యజమానో హవిర్చి ||
అహేళమానో వరుణేహ బోధ్యుబషం సమాన ఆయు: ప్రమోషీ:


రచన: కళ్యాణ్ 
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top