శ్రీ లలితా సహస్రనామం - అర్ధం, పరమార్ధము - Lalitha Sahsranaamamశ్రీ లలితా సహస్రనామం - అర్ధం, పరమార్ధము - Lalitha Sahsranaamam
లలిత సహస్రనామం
ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రేనమః 

1. || ఓం శ్రీమాత శ్రీమహారాజ్ఞీ శ్రీమత్సింహాసనేశ్వరీ చిదగ్ని కుండసంభూత దేవకార్య సముద్యత ||
 • శ్రీమాత : శ్రీదేవి అను ప్రసిద్ధనామముగల జగన్మాత , సమస్త సృష్టికి మూలమైనది.
 • శ్రీ మహారాజ్ఞీ : మహారాణి, సమస్త లోకములను పరిపాలించుచున్నది.
 • శ్రీమత్ -సింహసనేశ్వరి : సింహాసనమును అధిష్టించి దుష్ట శిక్షణ చేయునది.
 • పై మూడు నామముల వలన లలిత దేవి సృష్టి , స్థితి, లయ కారిణి అని తెలియుచున్నది. చిదగ్ని కుండసంభూత : జ్గ్యానము అను అగ్ని కుండమున పుట్టినది.
 • దేవకార్య సముద్యతా : దేవతల పని చేయుటకు పూనుకొన్నది. ( దేవతల పని అనగా ఆధ్యాత్మిక సాధన)

2.  || ఉద్యద్భాను సహస్రాభ చతుర్బాహు సమన్విత రాగాస్వరుప పాశాడ్యా క్రోధా కారంకుశోజ్జ్వల ||
 • ఉద్యద్భాను సహస్రాభ : ఉదయించిన వేయి సూర్యుల వెలుగు కలిగినది.
 • చతుర్బాహు సమన్విత : నాలుగు బాహువులు కలిగినది.
 • రాగాస్వరుప పాశాడ్యా : అనురాగమే పాశముగా కలిగినది.
 • క్రోధాకారంకుశోజ్జ్వలా : క్రోదమును అంకుశంగా కలిగినది.

3. || మనోరూపేక్షు కోదండా పంచ తన్మాత్ర సాయకా నిజారుణ ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మండమండల |||
 • మనోరూపేక్షు కోదండ : మనసే విల్లుగా కలది 
 • పంచతన్మాత్ర సాయక : ముఖ, చంద్ర , అష్టమి , రస, గంధములు అను పంచ తన్మాత్రములను బానములుగా కలది. 
 • చంద్ర ప్రభాపూర మజ్జద్బ్రహ్మాండ మండలా : తన ఎర్రన్ని కాంతి చే బ్రహ్మాండమంతయు నింపి వేసినది.

4. || చంపకాశోక పున్నాగ సౌగంధిక లసత్కచ కురువింద మణిశ్రేణి కనత్కోటీర మండిత ||
 • చంపకాశోక పున్నాగ : సంపెంగ, అశోక, పున్నాగమొదలగు పుష్పములు
 • సౌగంధిక : సువాసనగల
 • లసత్కచ : తలకట్టు
 • కురవింద మణి : కురవింద అను పేరు గల ఎర్రని మణులు
 • శ్రేణి : వరుస
 • కనత్ కోటీర మండితా : ప్రకాశం తో కూడిన కిరీటముధరించినది

5. || అష్టమిచంద్ర విభ్రాజ దళికస్తల శోభిత ముఖచంద్ర కలంకాభ మృగనాభి విశేషక ||
 • అష్టమీ చంద్ర : అష్టమి నాటి చంద్రుడు
 • విభ్రాజ : ప్రకాశించు
 • దళికస్థల : నుదిటి భాగం
 • శోబిత : ప్రకాశం కలిగినది
 • ముఖ చంద్ర : చంద్రుని ముఖమునందు
 • కళంకాభ : మచ్చ
 • మృగనాభి విశేషక : కస్తూరి తిలకం దిద్దిన అందమైనముఖము

6. || వదనస్మర మాంగల్య గృహతోరణ చిల్లిక వక్త్ర లక్ష్మి పరివాహ చలన్మీనాభ లోచన ||
 • వదనస్మర మాంగల్య : అందమైన కనుబొమ్మల తో కూడినముఖము
 • గృహ తోరణ : గృహమునకు అలంకరించిన మంగళతోరణము వలె
 • చిల్లికా : అందమైన ముఖము కలది
 • వక్త్ర లక్ష్మీ పరీవాహ : ముఖ సౌందర్యం అనే ప్రవాహమున
 • చలన్మీనాభలోచన : చేపల వంటి అందమైన కనులు కలది

7. || నవచంపక పుష్పాభ నాసదండ విరాజిత తారా కాంతి తిరస్కారి నాసాభరణ భాసుర ||
 • నవచంపక పుష్పాభ : క్రొత్త సంపెంగ మొగ్గలు
 • నాసదండ విరాజితా : అందమైన నాసిక కలది
 • తారా కాంతి : నక్షత్రాల వెలుగు
 • తిరస్కారి : మించిన
 • నాసాభరణ : ముక్కెర (నాసిక ఆభరణం)
 • భాసుర : ఆభరణం కలిగినది

8. || కదంబ మంజరీ క్లుప్త కర్ణపూరమనోహర తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండల ||
 • కదంబ మంజరీ క్లుప్త : కడిమిపూల గుత్తి చే అలకరించిన
 • కర్ణపూర మనోహర : అందమైన చెవులు కలది
 • తాటంక యుగళీభూత తపనోడుప మండల : సూర్యచంద్రులను చెవికమ్మలుగా కలిగినది

9. || పద్మరాగ శిలాదర్శ పరిభావి కపోలభూ నవవిద్రుమ బింబశ్రి న్యక్కారి దసన్నచ్చద ||
 • పద్మరాగశిలాదర్శ : పద్మరాగమణి (కెంపు) తో చేయబడినఅద్దములు
 • పరిభావి కపోలభూ : కెంపుల ప్రకాశం కంటే ఎక్కువప్రకాశం గల చెక్కిళ్ళు కలది
 • నవవిద్రుమ బింబశ్రీ న్యక్కారి రదనచ్చదా : క్రొత్త పగడమును మించిన అందమైన యెర్రని పెదవులు కలది.

10. || శుద్ధ విద్యాంకురాకార ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్జ్వల కర్పూర వీటికామోద సమాకర్ష దిగంతర ||
 • శుద్ధవిద్యాంకురాకార : శ్రీవిద్య అనబడు షోడశీమంత్రములోని పదునారు బీజాక్షరాలు
 • ద్విజపంక్తి ద్వయోజ్వల : తెల్లని ప్రకాశవంతమైనపలువరుస కలది
 • కర్పూరవీటికామోద : కర్పూర తాంబూల సువాసనలు
 • సమాకర్షదిగంతరా : నలుదిక్కులను ఆకర్షించునది.

11. || నిజసల్లాప మాధుర్య వినిర్భర్త్సిత కచ్ఛపి మందస్మిత ప్రభాపుర మజ్జత్కామేశ మానస ||
 • నిజసల్లాప మాధుర్య : తన పలుకుల మాధుర్యము చేత
 • వినిర్భర్త్సిత కచ్ఛపీ : సరస్వతీదేవి వీణా నాదమునుజయించునది
 • మందస్మిత : చిరునవ్వులు
 • ప్రభాపూర : కాంతి
 • మజ్జత్ : వశము చేసుకొను
 • కామేశ : కామేశ్వరుడు
 • మానసా : మనసును జయించునది.

12. || అనాకలిత సాదృశ్య చుబుకశ్రి విరాజిత కామేశ బద్ధమాంగాల్య సూత్ర శోభిత కంధర ||
 • అనాకలిత సాదృశ్య : పోల్చుటకు సాద్యముకాని
 • చుబుక శ్రీ విరాజితా : అందమైన గడ్డము (చుబుకము)కలది
 • కామేశ బద్ధ : కామేశ్వరుని చే
 • మాంగల్య సూత్ర : మంగళ సూత్రము
 • శోభిత : శోభిల్లుచున్న
 • కంధరా : కంట్టము కలది

13. || కనకాంగద కేయూర కమనీయ భుజాన్విత రత్నగ్రైవేయ చింతాక లోలముక్త ఫలాన్విత ||
 • కనకాంగద కేయూర : బంగారు బుజ కీర్తులతోను(వంకీలతో) కమనీయ : చూడచక్కని
 • భుజాన్వితా : భుజములు కలది
 • రత్న గ్రైవేయ : రత్నములు పొదిగిన
 • చింతాక : చింతాకు పతకము
 • లోల ముక్తా ఫలాన్వితా : ముత్యాల జాలర్లు

రచన: శ్రావణి రాజ్ 
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top