నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Tuesday, March 17, 2020

ముఖ్యమైన బీజములు - Mukjyamina Beejamulu


|| ముఖ్యమైన బీజములు || 
 •  ఓం - ప్రణవము సృష్టికి మూలం
 •  హ్రీం - శక్తి (మాయా) బీజం
 •  ఈం - మహామాయ
 •  ఐం - వాగ్బీజం
 •  క్లీం - మన్మధ బీజం
 •  సౌః - సౌభాగ్య బీజం
 •  ఆం - పాశబీజం
 •  క్రోం - అంకుశము
 •  హ్రాం - సూర్య బీజం
 •  సోం, సః - చంద్ర బీజం
 •  లం - ఇంద్ర బీజం, పృథివీ బీజం
 •  వం - వరుణ బీజం,జల బీజం
 •  రం - అగ్ని బీజం
 •  హం - ఆకాశ బీజం, యమ బీజం
 •  యం - వాయు బీజం
 •  శం - ఈశాన్య బీజం, శాంతి బీజం
 •  షం , క్షం - నిరృతి బీజము
 •  సం - సోమ (కుబేర) బీజము
 •  జూం - మృత్యుంజయ, కాలభైరవ బీజం
 •  భం - భైరవ బీజం
 •  శ్రీం - లక్ష్మీ బీజం
 •  Hsau (హసౌ) - ప్రాసాద , హయగ్రీవ బీజం 
 •  క్ష్రౌం - నృసింహ బీజం 
 •  ఖేం - మారణ బీజం 
 •  ఖట్ - సంహారబీజం 
 •  ఫట్ - అస్త్రబీజం 
 •  హుం - కవచబీజం 
 •  వషట్ - వశీకరణ బీజం 
 •  వౌషట్ - ఆవేశబీజం 
 •  ష్ట్రీమ్ - యమబీజం 
 •  ధూం - ధూమావతిబీజం 
 •  క్రీం - కాళీ బీజం 
 •  గం - గణపతిబీజం 
 •  గ్లౌం - వారాహి,గణపతి బీజం 
 •  ఘే - గణపతిబీజం 
 •  త్రీం -తారా బీజం 
 •  స్త్రీం - తారాబీజం 
 •  హూం - కూర్చము,క్రోధము,ధేనువు 
 •  బ్లూం - సమ్మోహనము 
 •  ద్రాం -ద్రావణ, దత్తాత్రేయబీజం 
 •  ద్రీం - ఉద్దీపనం 
 •  దం - దత్తాత్రేయ బీజం 
 •  అం - బ్రహ్మ బీజం 
 •  కం - బ్రహ్మబీజం 
 •  ఇం - నేత్రబీజం 
 •  ఉం - శ్రోత్రబీజం 
 •  స్లీం - బగళాబీజం 
 •  గ్రీం - గణపతిబీజం
 •  ఠ - స్థంభనము 
 •  హిలి - వశీకరణ,
 •  కిలి కిలి - దేవతా భాషణం 
 •  చులు - బాధా నివారణ 
 • ➛ హులు - బాధా నివారణ
     🌷శ్రీ మాత్రే నమః🌷
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com