నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Tuesday, May 5, 2020

గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం - Gayatri Mantram Ghanapatham

గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం - Gayatri Mantram Ghanapatham
  • ఓం భూర్భువస్సువః తథ్స 'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' ధీమహి | ధియో యో నః' ప్రచోదయా''త్ ||
  • తథ్స'వితు - స్సవితు - స్తత్తథ్స 'వితుర్వరే''ణ్యం వరే''ణ్యగ్^మ్ సవితు స్తత్తథ్స'వితుర్వరే''ణ్యమ్ |
  • సవితుర్వరే''ణ్యం వరే''ణ్యగ్^మ్ సవితు-స్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గో భర్గో వరే''ణ్యగ్^మ్ సవితు-స్స'వితుర్వరే''ణ్యం భర్గః' |
  • వరే''ణ్యం భర్గో భర్గో వరే''ణ్యం వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' దేవస్య భర్గో వరే''ణ్యం వరే''ణ్యం భర్గో' దేవస్య' |
  • భర్గో' దేవస్య' దేవస్య భర్గో భర్గో' దేవస్య' ధీమహి దేవస్య భర్గో భర్గో' దేవస్య' ధీమహి |
  • దేవస్య' ధీమహి ధీమహి దేవస్య' దేవస్య' ధీమహి | ధీమహీతి' ధీమహి |
  • ధియో యో యో ధియో యో నో' నో యో ధియో ధియో యోనః' ||
  • యో నో' నో యో యోనః' ప్రచోదయా''త్ప్రచోదయా''న్నో యో యోనః' ప్రచోదయా''త్ |
  • నః ప్రచోదయా''త్ ప్రచోదయా''న్నో నః ప్రచోదయా''త్ | ప్రచోదయాదితి' ప్ర-చోదయా''త్ |

సంకలనం: కోటేశ్వర్
« PREV
NEXT »