గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం - Gayatri Mantram Ghanapatham

గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం - Gayatri Mantram Ghanapatham
: గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం :

ఓం భూర్భువ॒స్సువః॒ తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధియో॒ యో నః॑ ప్రచోదయా᳚త్ ॥

తథ్స॑వి॒తు - స్సవి॒తు - స్తత్త॒థ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ వరే᳚ణ్యగ్ం సవి॒తు స్తత్తథ్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం ।

స॒వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం॒ వరే᳚ణ్యగ్ం సవి॒తు-స్స॑వి॒తుర్వరే᳚ణ్యం భర్గో॒ భర్గో॒ వరే᳚ణ్యగ్ం సవి॒తు-స్స॑వితు॒ర్వరే᳚ణ్యం॒ భర్గః॑ ।

వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॒ భర్గో॒ వరే᳚ణ్యం॒ వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ దే॒వస్య॒ భర్గో॒ వరే᳚ణ్యం॒ వరే᳚ణ్యం॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ।

భర్గో॑ దే॒వస్య॑ దే॒వస్య॒ భర్గో॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి దే॒వస్య॒ భర్గో॒ భర్గో॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి ।

దే॒వస్య॑ ధీమహి ధీమహి దే॒వస్య॑ దే॒వస్య॑ ధీమహి । ధీ॒మ॒హీతి॑ ధీమహి ।

ధియో॒ యో యో ధియో॒ యో నో॑ నో॒ యో ధియో॒ ధియో॒ యోనః॑ ॥

యో నో॑ నో॒ యో యోనః॑ ప్రచో॒దయా᳚త్ప్రచో॒దయా᳚న్నో॒ యో యోనః॑ ప్రచో॒దయా᳚త్ ।

నః॒ ప్ర॒చో॒దయా᳚త్ ప్రచో॒దయా᳚న్నో నః ప్రచో॒దయా᳚త్ । ప్ర॒చో॒దయా॒దితి॑ ప్ర-చో॒దయా᳚త్ ।
 
गायत्रि मन्त्रं घनापाठम्
This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

ॐ भूर्भुव॒स्सुवः॒ तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धियो॒ यो नः॑ प्रचोदया᳚त् ॥

तथ्स॑वि॒तु - स्सवि॒तु - स्तत्त॒थ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ वरे᳚ण्यग्ं सवि॒तु स्तत्तथ्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यम् ।

स॒वि॒तुर्वरे᳚ण्यं॒ वरे᳚ण्यग्ं सवि॒तु-स्स॑वि॒तुर्वरे᳚ण्यं भर्गो॒ भर्गो॒ वरे᳚ण्यग्ं सवि॒तु-स्स॑वितु॒र्वरे᳚ण्यं॒ भर्गः॑ ।

वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॒ भर्गो॒ वरे᳚ण्यं॒ वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ दे॒वस्य॒ भर्गो॒ वरे᳚ण्यं॒ वरे᳚ण्यं॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ ।

भर्गो॑ दे॒वस्य॑ दे॒वस्य॒ भर्गो॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि दे॒वस्य॒ भर्गो॒ भर्गो॑ दे॒वस्य॑ धीमहि ।

दे॒वस्य॑ धीमहि धीमहि दे॒वस्य॑ दे॒वस्य॑ धीमहि । धी॒म॒हीति॑ धीमहि ।

धियो॒ यो यो धियो॒ यो नो॑ नो॒ यो धियो॒ धियो॒ योनः॑ ॥

यो नो॑ नो॒ यो योनः॑ प्रचो॒दया᳚त्प्रचो॒दया᳚न्नो॒ यो योनः॑ प्रचो॒दया᳚त् ।

नः॒ प्र॒चो॒दया᳚त् प्रचो॒दया᳚न्नो नः प्रचो॒दया᳚त् । प्र॒चो॒दया॒दिति॑ प्र-चो॒दया᳚त् ।
 
GAYATRI MANTRAM GHANAPATHAM
This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

ōṃ bhūrbhuva̠ssuva̠ḥ tathsa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhiyō̠ yō na̍ḥ prachōdayā̎t ॥

tathsa̍vi̠tu - ssavi̠tu - statta̠thsa̍vi̠turvarē̎ṇya̠ṃ varē̎ṇyagṃ savi̠tu stattathsa̍vi̠turvarē̎ṇyam ।

sa̠vi̠turvarē̎ṇya̠ṃ varē̎ṇyagṃ savi̠tu-ssa̍vi̠turvarē̎ṇyaṃ bhargō̠ bhargō̠ varē̎ṇyagṃ savi̠tu-ssa̍vitu̠rvarē̎ṇya̠ṃ bharga̍ḥ ।

varē̎ṇya̠ṃ bhargō̠ bhargō̠ varē̎ṇya̠ṃ varē̎ṇya̠ṃ bhargō̍ dē̠vasya̍ dē̠vasya̠ bhargō̠ varē̎ṇya̠ṃ varē̎ṇya̠ṃ bhargō̍ dē̠vasya̍ ।

bhargō̍ dē̠vasya̍ dē̠vasya̠ bhargō̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi dē̠vasya̠ bhargō̠ bhargō̍ dē̠vasya̍ dhīmahi ।

dē̠vasya̍ dhīmahi dhīmahi dē̠vasya̍ dē̠vasya̍ dhīmahi । dhī̠ma̠hīti̍ dhīmahi ।

dhiyō̠ yō yō dhiyō̠ yō nō̍ nō̠ yō dhiyō̠ dhiyō̠ yōna̍ḥ ॥

yō nō̍ nō̠ yō yōna̍ḥ prachō̠dayā̎tprachō̠dayā̎nnō̠ yō yōna̍ḥ prachō̠dayā̎t ।

na̠ḥ pra̠chō̠dayā̎t prachō̠dayā̎nnō naḥ prachō̠dayā̎t । pra̠chō̠dayā̠diti̍ pra-chō̠dayā̎t ।

கா3யத்ரி மன்த்ரம் க4னாபாட2ம்

ஓம் பூ4ர்பு4வ॒ஸ்ஸுவ:॒ தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தி4யோ॒ யோ ந:॑ ப்ரசோத3யா᳚த் ॥

தத்2ஸ॑வி॒து - ஸ்ஸவி॒து - ஸ்தத்த॒த்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யக்3ம் ஸவி॒து ஸ்தத்தத்2ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம் ।

ஸ॒வி॒துர்வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யக்3ம் ஸவி॒து-ஸ்ஸ॑வி॒துர்வரே᳚ண்யம் ப4ர்கோ॒3 ப4ர்கோ॒3 வரே᳚ண்யக்3ம் ஸவி॒து-ஸ்ஸ॑விது॒ர்வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்க:॑3 ।

வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॒3 ப4ர்கோ॒3 வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தே॒3வஸ்ய॒ ப4ர்கோ॒3 வரே᳚ண்யம்॒ வரே᳚ண்யம்॒ ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ ।

ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தே॒3வஸ்ய॒ ப4ர்கோ॒3 ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி தே॒3வஸ்ய॒ ப4ர்கோ॒3 ப4ர்கோ॑3 தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி ।

தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி தீ4மஹி தே॒3வஸ்ய॑ தே॒3வஸ்ய॑ தீ4மஹி । தீ॒4ம॒ஹீதி॑ தீ4மஹி ।

தி4யோ॒ யோ யோ தி4யோ॒ யோ நோ॑ நோ॒ யோ தி4யோ॒ தி4யோ॒ யோன:॑ ॥

யோ நோ॑ நோ॒ யோ யோன:॑ ப்ரசோ॒த3யா᳚த்ப்ரசோ॒த3யா᳚ன்னோ॒ யோ யோன:॑ ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ।

ந:॒ ப்ர॒சோ॒த3யா᳚த் ப்ரசோ॒த3யா᳚ன்னோ ந: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் । ப்ர॒சோ॒த3யா॒தி3தி॑ ப்ர-சோ॒த3யா᳚த் ।
 
ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಂ ಘನಾಪಾಠಂ
This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. 

ಓಂ ಭೂರ್ಭುವ॒ಸ್ಸುವಃ॒ ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನಃ॑ ಪ್ರಚೋದಯಾ᳚ತ್ ॥

ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತು - ಸ್ಸವಿ॒ತು - ಸ್ತತ್ತ॒ಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಗ್ಂ ಸವಿ॒ತು ಸ್ತತ್ತಥ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ ।

ಸ॒ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಗ್ಂ ಸವಿ॒ತು-ಸ್ಸ॑ವಿ॒ತುರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಗ್ಂ ಸವಿ॒ತು-ಸ್ಸ॑ವಿತು॒ರ್ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗಃ॑ ।

ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ವರೇ᳚ಣ್ಯಂ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ।

ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ದೇ॒ವಸ್ಯ॒ ಭರ್ಗೋ॒ ಭರ್ಗೋ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।

ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ ಧೀಮಹಿ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಸ್ಯ॑ ಧೀಮಹಿ । ಧೀ॒ಮ॒ಹೀತಿ॑ ಧೀಮಹಿ ।

ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ಯೋ ಧಿಯೋ॒ ಯೋ ನೋ॑ ನೋ॒ ಯೋ ಧಿಯೋ॒ ಧಿಯೋ॒ ಯೋನಃ॑ ॥

ಯೋ ನೋ॑ ನೋ॒ ಯೋ ಯೋನಃ॑ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ನ್ನೋ॒ ಯೋ ಯೋನಃ॑ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।

ನಃ॒ ಪ್ರ॒ಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ನ್ನೋ ನಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ । ಪ್ರ॒ಚೋ॒ದಯಾ॒ದಿತಿ॑ ಪ್ರ-ಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ।

ഗായത്രി മംത്രം ഘനാപാഠമ്

ഓം ഭൂര്ഭുവ॒സ്സുവഃ॒ തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധിയോ॒ യോ നഃ॑ പ്രചോദയാ᳚ത് ॥

തഥ്സ॑വി॒തു - സ്സവി॒തു - സ്തത്ത॒ഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ വരേ᳚ണ്യഗ്മ് സവി॒തു സ്തത്തഥ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യമ് ।

സ॒വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം॒ വരേ᳚ണ്യഗ്മ് സവി॒തു-സ്സ॑വി॒തുര്വരേ᳚ണ്യം ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॒ വരേ᳚ണ്യഗ്മ് സവി॒തു-സ്സ॑വിതു॒ര്വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗഃ॑ ।

വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॒ വരേ᳚ണ്യം॒ വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ദേ॒വസ്യ॒ ഭര്ഗോ॒ വരേ᳚ണ്യം॒ വരേ᳚ണ്യം॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ।

ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ദേ॒വസ്യ॒ ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ദേ॒വസ്യ॒ ഭര്ഗോ॒ ഭര്ഗോ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ।

ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി ധീമഹി ദേ॒വസ്യ॑ ദേ॒വസ്യ॑ ധീമഹി । ധീ॒മ॒ഹീതി॑ ധീമഹി ।

ധിയോ॒ യോ യോ ധിയോ॒ യോ നോ॑ നോ॒ യോ ധിയോ॒ ധിയോ॒ യോനഃ॑ ॥

യോ നോ॑ നോ॒ യോ യോനഃ॑ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത്പ്രചോ॒ദയാ᳚ന്നോ॒ യോ യോനഃ॑ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ।

നഃ॒ പ്ര॒ചോ॒ദയാ᳚ത് പ്രചോ॒ദയാ᳚ന്നോ നഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് । പ്ര॒ചോ॒ദയാ॒ദിതി॑ പ്ര-ചോ॒ദയാ᳚ത് ।

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః (21)

గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) | నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | సర్వ దేవతా గాయత్రీ మంత్రాః || 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top