నారాయణ సూక్తమ్ - Narayana Suktham



నారాయణ సూక్తమ్

ఓం సహ నా'వవతు | సహ నౌ' భునక్తు | సహ వీర్యం' కరవావహై | తేజస్వినావధీ'తమస్తు మా వి'ద్విషావహై'' ‖
 ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

ఓం ‖ సహస్రశీర్'షం దేవం విశ్వాక్షం' విశ్వశం'భువమ్ | విశ్వం' నారాయ'ణం దేవమక్షరం' పరమం పదమ్ | విశ్వతః పర'మాన్నిత్యం విశ్వం నా'రాయణగ్^మ్ హ'రిమ్ | విశ్వ'మేవేదం పురు'ష-స్తద్విశ్వ-ముప'జీవతి | పతిం విశ్వ'స్యాత్మేశ్వ'రగం శాశ్వ'తగ్^మ్ శివ-మచ్యుతమ్ | నారాయణం మ'హాజ్ఞేయం విశ్వాత్మా'నం పరాయ'ణమ్ | నారాయణప'రో జ్యోతిరాత్మా నా'రాయణః ప'రః | నారాయణపరం' బ్రహ్మ తత్త్వం నా'రాయణః ప'రః | నారాయణప'రో ధ్యాతా ధ్యానం నా'రాయణః ప'రః | యచ్చ' కించిజ్జగత్సర్వం దృశ్యతే'' శ్రూయతేఽపి' వా

అంత'ర్బహిశ్చ' తత్సర్వం వ్యాప్య నా'రాయణః స్థి'తః | అనంతమవ్యయం' కవిగ్^మ్ స'ముద్రేఽంతం' విశ్వశం'భువమ్ | పద్మకోశ-ప్ర'తీకాశగం హృదయం' చాప్యధోము'ఖమ్ | అధో' నిష్ట్యా వి'తస్యాంతే నాభ్యాము'పరి తిష్ఠ'తి | జ్వాలమాలాకు'లం భాతీ విశ్వస్యాయ'తనం మ'హత్ | సంతత'గ్^మ్ శిలాభి'స్తు లంబత్యాకోశసన్ని'భమ్ | తస్యాంతే' సుషిరగ్^మ్ సూక్ష్మం తస్మిన్'' సర్వం ప్రతి'ష్ఠితమ్ | తస్య మధ్యే' మహాన'గ్నిర్-విశ్వార్చి'ర్-విశ్వతో'ముఖః | సోఽగ్ర'భుగ్విభ'జంతిష్ఠ-న్నాహా'రమజరః కవిః | తిర్యగూర్ధ్వమ'ధశ్శాయీ రశ్మయ'స్తస్య సంత'తా | సంతాపయ'తి స్వం దేహమాపా'దతలమస్త'కః | తస్యమధ్యే వహ్ని'శిఖా అణీయో''ర్ధ్వా వ్యవస్థి'తః | నీలతో'-యద'మధ్యస్థాద్-విధ్యుల్లే'ఖేవ భాస్వ'రా | నీవారశూక'వత్తన్వీ పీతా భా''స్వత్యణూప'మా | తస్యా''ః శిఖాయా మ'ధ్యే పరమా''త్మా వ్యవస్థి'తః | స బ్రహ్మ స శివః స హరిః సేంద్రః సోఽక్ష'రః పరమః స్వరాట్

ఋతగ్^మ్ సత్యం ప'రం బ్రహ్మ పురుషం' కృష్ణపింగ'లమ్ | ఊర్ధ్వరే'తం వి'రూపా'క్షం విశ్వరూ'పాయ వై నమో నమః'

ఓం నారాయణాయ' విద్మహే' వాసుదేవాయ' ధీమహి | తన్నో' విష్ణుః ప్రచోదయా''త్ ‖
ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

This stotram is in దేవనాగరి భాషలో (హింది)

नारायण सूक्तम्

ॐ सह ना'ववतु | सह नौ' भुनक्तु | सह वीर्यं' करवावहै | तेजस्विनावधी'तमस्तु मा वि'द्विषावहै'' ‖ 
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

ॐ ‖ सहस्रशीर्'षं देवं विश्वाक्षं' विश्वशं'भुवम् | विश्वं' नाराय'णं देवमक्षरं' परमं पदम् | विश्वतः पर'मान्नित्यं विश्वं ना'रायणग्^म् ह'रिम् | विश्व'मेवेदं पुरु'ष-स्तद्विश्व-मुप'जीवति | पतिं विश्व'स्यात्मेश्व'रगं शाश्व'तग्^म् शिव-मच्युतम् | नारायणं म'हाज्ञेयं विश्वात्मा'नं पराय'णम् | नारायणप'रो ज्योतिरात्मा ना'रायणः प'रः | नारायणपरं' ब्रह्म तत्त्वं ना'रायणः प'रः | नारायणप'रो ध्याता ध्यानं ना'रायणः प'रः | यच्च' किञ्चिज्जगत्सर्वं दृश्यते'' श्रूयतेऽपि' वा ‖

अन्त'र्बहिश्च' तत्सर्वं व्याप्य ना'रायणः स्थि'तः | अनंतमव्ययं' कविग्^म् स'मुद्रेऽन्तं' विश्वशं'भुवम् | पद्मकोश-प्र'तीकाशगं हृदयं' चाप्यधोमु'खम् | अधो' निष्ट्या वि'तस्यांते नाभ्यामु'परि तिष्ठ'ति | ज्वालमालाकु'लं भाती विश्वस्याय'तनं म'हत् | सन्तत'ग्^म् शिलाभि'स्तु लंबत्याकोशसन्नि'भम् | तस्यान्ते' सुषिरग्^म् सूक्ष्मं तस्मिन्'' सर्वं प्रति'ष्ठितम् | तस्य मध्ये' महान'ग्निर्-विश्वार्चि'र्-विश्वतो'मुखः | सोऽग्र'भुग्विभ'जंतिष्ठ-न्नाहा'रमजरः कविः | तिर्यगूर्ध्वम'धश्शायी रश्मय'स्तस्य सन्त'ता | संतापय'ति स्वं देहमापा'दतलमस्त'कः | तस्यमध्ये वह्नि'शिखा अणीयो''र्ध्वा व्यवस्थि'तः | नीलतो'-यद'मध्यस्थाद्-विध्युल्ले'खेव भास्व'रा | नीवारशूक'वत्तन्वी पीता भा''स्वत्यणूप'मा | तस्या''ः शिखाया म'ध्ये परमा''त्मा व्यवस्थि'तः | स ब्रह्म स शिवः स हरिः सेंद्रः सोऽक्ष'रः परमः स्वराट् ‖

ऋतग्^म् सत्यं प'रं ब्रह्म पुरुषं' कृष्णपिङ्ग'लम् | ऊर्ध्वरे'तं वि'रूपा'क्षं विश्वरू'पाय वै नमो नमः' ‖

ॐ नारायणाय' विद्महे' वासुदेवाय' धीमहि | तन्नो' विष्णुः प्रचोदया''त् ‖
ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖
This stotram is in plain english ( ఆంగ్లములో )

  NAARAAYANA SOOKTAM

oM saha naa'vavatu | saha nau' bhunaktu | saha veerya'M karavaavahai | tejasvinaavadhee'tamastu maa vi'dvishhaavahai'' ‖ 
oM shaaMtiH shaaMtiH shaaMti'H ‖

oM ‖ sahasrasheer'shhaM devaM vishvaakshha'M vishvasha'Mbhuvam | vishva'M naaraaya'NaM devamakshhara'M paramaM padam | vishvataH para'maannityaM vishvaM naa'raayaNagM ha'rim | vishva'mevedaM puru'shha-stadvishva-mupa'jeevati | patiM vishva'syaatmeshva'ragM shaashva'tagM shiva-machyutam | naaraayaNaM ma'haagnyeyaM vishvaatmaa'naM paraaya'Nam | naaraayaNapa'ro jyotiraatmaa naa'raayaNaH pa'raH | naaraayaNapara'M brahma tattvaM naa'raayaNaH pa'raH | naaraayaNapa'ro dhyaataa dhyaanaM naa'raayaNaH pa'raH | yaccha' kiMchijjagatsarvaM dRRishyate'' shrooyate.api' vaa ‖

aMta'rbahishcha' tatsarvaM vyaapya naa'raayaNaH sthi'taH | anaMtamavyaya'M kavigM sa'mudre.aMta'M vishvasha'Mbhuvam | padmakosha-pra'teekaashagM hRRidaya'M chaapyadhomu'kham | adho' nishhTyaa vi'tasyaaMte naabhyaamu'pari tishhTha'ti | jvaalamaalaaku'laM bhaatee vishvasyaaya'tanaM ma'hat | santata'gM shilaabhi'stu laMbatyaakoshasanni'bham | tasyaaMte' sushhiragM sookshhmaM tasmin'' sarvaM prati'shhThitam | tasya madhye' mahaana'gnir-vishvaarchi'r-vishvato'mukhaH | so.agra'bhugvibha'jaMtishhTha-nnaahaa'ramajaraH kaviH | tiryagoordhvama'dhashshaayee rashmaya'stasya saMta'taa | saMtaapaya'ti svaM dehamaapaa'datalamasta'kaH | tasyamadhye vahni'shikhaa aNeeyo''rdhvaa vyavasthi'taH | neelato'-yada'madhyasthaad-vidhyulle'kheva bhaasva'raa | neevaarashooka'vattanvee peetaa bhaa''svatyaNoopa'maa | tasyaa''H shikhaayaa ma'dhye paramaa''tmaa vyavasthi'taH | sa brahma sa shivaH sa hariH seMdraH so.akshha'raH paramaH svaraaT ‖

RRitagM satyaM pa'raM brahma purushha'M kRRishhNapiMga'lam | oordhvare'taM vi'roopaa'kshhaM vishvaroo'paaya vai namo nama'H ‖

oM naaraayaNaaya' vidmahe' vaasudevaaya' dheemahi | tanno' vishhNuH prachodayaa''t ‖
oM shaaMtiH shaaMtiH shaaMti'H ‖

సంకలనం: కోటి మాధవ్ బాలు చౌదరి

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top