శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి- Sri Shiva Ashtothara Sathanamavali

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి- Sri Shiva Ashtothara Sathanamavali

శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళి

ఓం శివాయ నమః


శ్రీ శివ అష్టోత్తర శతనామావళిఓం శివాయ నమః

 • ఓం శివాయ నమః
 • ఓం మహేశ్వరాయ నమః1
 • ఓం శంభవే నమః
 • ఓం పినాకినే నమః
 • ఓం శశిశేఖరాయ నమః
 • ఓం వామదేవాయ నమః
 • ఓం విరూపాక్షా య నమః
 • ఓం కపర్గినే నమః
 • ఓం నీలలో హితాయ నమః
 • ఓం శంకరాయ నమః 10
 • ఓం శూలపాణినే నమః
 • ఓం ఖట్వాంగినే నమః
 • ఓం విష్ణువల్లభాయ నమః
 • ఓం శిపివిష్ణాయ నమః
 • ఓం అంబికానాథాయ నమః
 • ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
 • ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
 • ఓం భవాయ నమః
 • ఓం శర్వాయ నమః
 • ఓం త్రిలో కేశాయ నమః 20
 • ఓం శితికంఠాయ నమః
 • ఓం శివాప్రియాయ నమః
 • ఓం ఉగ్రాయ నమః
 • ఓం కపాలినే నమః
 • ఓం కామారినే నమః
 • ఓం అంధకాసురసూదనాయ నమః
 • ఓం గంగాధరాయ నమః
 • ఓం లలాటాక్షాయ నమః
 • ఓం కృపానిధయే సమః
 • .ఓం భీమాయ నమః 30
 • ఓం పరశుహస్తాయ నమః
 • ఓం మృగపాణినే నమః
 • ఓం జటాధరాయ నమః
 • ఓం కైలాసవాసినే నమః
 • ఓం కవచినే నమః
 • ఓం కఠోరాయ నమః
 • ఓం త్రిపురాంతకాయ నమః
 • ఓం వృషాంకాయ నమః
 • ఓం వృషభారూఢాయ నమః:40
 • ఓం భస్మోద్ధూళితవిగ్రహాయ నమః
 • ఓం సామప్రియాయ నమః
 • ఓం సర్వమయాయ నమః
 • ఓం త్రయీమూర్తయే నమః
 • ఓం అనీశ్వరాయ నమః
 • ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
 • ఓం పరమాత్మాయ నమః
 • ఓం సోమసూర్యాగ్నిలోచనాయ నమః
 • ఓం హవి షే నమః
 • ఓం యజ్ఞమయాయ నమః
 • ఓం యజ్ఞమయాయ నమః 50

 • ఓం విశ్వేశ్వరాయ నమః1
 • ఓం వీరభద్రాయ నమః
 • ఓం గణనాథాయ నమః
 • ఓం సోమాయ నమః
 • ఓం పంచవక్త్రాయ నమః
 • ఓం సదాశివాయ నమః
 • ఓం ప్రజాపతయే నమః
 • ఓం హిరణ్యరేతాయ నమః
 • ఓం దుర్గర్ఘాయ నమః 60
 • ఓం గిరిశాయ నమః
 • ఓం గిరీశాయ నమః
 • ఓం అనఘాయ నమః
 • ఓం భుజంగభూషణాయ నమః
 • ఓం భర్గాయ నమః
 • ఓం గిరిధ్వనినే నమః
 • ఓం గిరిప్రియాయ నమః
 • ఓం కృత్తివాసాయ నమః
 • ఓం పురారాతయే నమః
 • ఓం భగవతే నమః
 • ఓం ప్రమధాధిపాయ నమః 70
 • ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
 • ఓం సూక్ష్మతనవే నమః
 • ఓం జగద్వా్యాపినే నమః
 • ఓం జగద్గురవే నమః
 • ఓం వ్యోమవేశాయ నమః
 • ఓం మహా సేనజనకాయ నమః
 • ఓం చారువిక్రమాయ నమః
 • ఓం రుద్రాయ నమః
 • ఓం భూతపతయే నమః
 • ఓం స్థాణవే నమః 80
 • ఓం అహిర్చుధ్నాయ నమః
 • ఓం దిగంబరాయ నమః
 • ఓం అష్టమూర్తయే నమః|
 • ఓం ఆనేకాత్మాయ నమః
 • ఓం సాత్త్వికాయ నమః
 • ఓం శుద్ధవిగ్రహాయ నమః
 • ఓం శాశ్వతాయ నమః
 • ఓం ఖండపరశవే నమః
 • ఓం అజాయ నమః
 • ఓం పాశవిమోచకాయ నమః 90
 • ఓం మృడాయ నమః
 • ఓం పశుపతయే నమః
 • ఓం దేవాయ నమః
 • ఓం మహాదేవాయ నమః
 • .ఓం అవ్యయాయ నమః
 • ఓం హరియే నమః
 • ఓం పూషదంతభేత్రే నమః
 • ఓం ఆవ్యగ్రాయ నమః
 • ఓం దక్షా ధ్వరహరాయ నమః
 • ఓం హఠాయ నమః 100
 • ఓం భగనేత్రభిదే నమః
 • ఓం అవ్య క్తాయ నమః
 • ఓం సహస్రాక్షా య నమః
 • ఓం సహస్రపాదవే నమః
 • ఓం ఆపవర్గ ప్రదాయ నమః
 • ఓం అనంతాయ నమః
 • ఓం తారకాయ నమః
 • ఓం పరమేశ్వరాయ నమః i }108
 • ఆథ శివాష్ణోత్తర శతనామ పూజాం సమర్పయామి
buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top