స్త్రీ అను పదమునకు పర్యాయ పదాలు - Stri,Sthree, Paryaya Padalu

0
స్త్రీ అను పదమునకు పర్యాయ పదాలు - Stri,Sthree, Paryaya Padalu
ఇన్ని పదాలు ఒక్క స్త్రీ కే ఉన్నాయని ఇప్పటివరకు నాకు తెలియదు. మీరు కూడా చదివి తెలుసుకోండి.

స్త్రీ అను పదమునకు 220 పర్యాయ పదములివి. దాదాపుగా ఒక పదమునకు ఇన్ని పర్యాయ పదములు గల ఘనత మరే భాషలో ఉండవేమో ...!!!
 •  1. అంగన
 •  2. అంచయాన
 •  3. అంబుజాలోచన
 •  4. అంబుజవదన
 •  5. అంబుజాక్షి
 •  6. అంబుజనయన
 •  7. అంబురుహాక్షి
 •  8. అక్క
 •  9. అతివ
 • 10. అన్ను
 • 11. అన్నువ
 • 12. అన్నువు
 • 13. అబల
 • 14. అబ్జనయన
 • 15. అబ్జముఖి
 • 16. అలరుబోడి
 • 17. అలివేణి
 • 18. అవ్వ
 • 19. ఆటది
 • 20. ఆడది
 • 21. ఆడగూతూరు
 • 22. ఆడుబుట్టువు
 • 23. ఇంచుబోడి
 • 24. ఇంతి
 • 25. ఇదీవరాక్షి
 • 26. ఇందునిభాష్య
 • 27. ఇందుముఖి
 • 28. ఇందువదన
 • 29. ఇగురాకుబోణి
 • 30. ఇగురాకుబోడి
 • 31. ఇభయాన
 • 32. ఉగ్మలి
 • 33. ఉజ్జ్వలాంగి
 • 34. ఉవిధ
 • 35. ఎలతీగబోడి
 • 36. ఎలనాగ
 • 37. ఏతుల
 • 38. కంజముఖి
 • 39. కంబుకంఠ
 • 40. కంబుగ్రీవ
 • 41. కనకాంగి
 • 42. కన్నులకలికి
 • 43. కప్పురగంధి
 • 44. కమలాక్షి
 • 45. కరబోరువు
 • 46. కర్పూరగంది
 • 47. కలకంఠి
 • 48. కలశస్తిని
 • 49. కలికి
 • 50. కలువకంటి
 • 51. కళింగ
 • 52. కాంత
 • 53. కించిద్విలగ్న
 • 54. కిన్నెరకంఠి
 • 55. కురంగానయన
 • 56. కురంగాక్షి
 • 57. కువలయాక్షి
 • 58. కూచి
 • 59. కృషమధ్యమ
 • 60. కేశిని
 • 61. కొమ
 • 62. కొమరాలు
 • 63. కొమిరె
 • 64. కొమ్మ
 • 65. కోమ
 • 66. కోమలాంగి
 • 67. కొమలి
 • 68. క్రాలుగంటి
 • 69. గజయాన
 • 70. గరిత
 • 71. గర్త
 • 72. గుబ్బలాడి
 • 73. గుబ్బెత
 • 74. గుమ్మ
 • 75. గోతి
 • 76. గోల
 • 77. చంచరీకచికుర
 • 78. చంచలాక్షి
 • 79. చంద్రముఖి
 • 80. చంద్రవదన
 • 81. చక్కనమ్మ
 • 82. చక్కెరబొమ్మ
 • 83. చక్కెర
 • 84. ముద్దుగుమ్మ
 • 85. చాన
 • 86. చామ
 • 87. చారులోన
 • 88. చిగురుంటాకుబోడి
 • 89. చిగురుబోడి
 • 90. చిలుకలకొలోకి
 • 91. చెలి
 • 92. చెలియ
 • 93. చెలువ
 • 94. చేడి(డియ)
 • 95. చోఱుబుడత
 • 96. జక్కవచంటి
 • 97. జని
 • 98. జలజనేత్ర
 • 99. జోటి
 • 100. ఝషలోచన
 • 101. తనుమధ్య
 • 102. తన్వంగి
 • 103. తన్వి
 • 104. తమ్మికింటి
 • 105. తరళలోచన
 • 106. తరళేక్షణ
 • 107. తరుణి
 • 108. తలిరుబోడి
 • 109. తలోదరి
 • 110. తాటంకావతి
 • 111. తాటంకిని
 • 112. తామరకంటి
 • 113. తామరసనేత్ర
 • 114. తియ్యబోడి
 • 115. తీగ(వ)బోడి
 • 116. తెఱువ
 • 117. తెలిగంటి
 • 118. తొగవకంటి
 • 119. తొయ్యలి
 • 120. తోయజలోచన
 • 121. తోయజాక్షి
 • 122. తోయలి
 • 123. దుండి
 • 124. ధవలాక్షి
 • 125. ననబోడి
 • 126. నళినలోచన
 • 127. నళినాక్షి
 • 128. నవల(లా)
 • 129. నాంచారు
 • 130. నాచారు
 • 131. నాచి
 • 132. నాతి
 • 133. నాతుక
 • 134. నారి
 • 135. నితంబవతి
 • 136. నితంబిని
 • 137. నీరజాక్షి
 • 138. నీలవేణి
 • 139. నెచ్చెలి
 • 140. నెలత
 • 141. నెలతుక
 • 142. పంకజాక్షి
 • 143. పడతి
 • 144. పడతుక
 • 145. పద్మముఖి
 • 146. పద్మాక్షి
 • 147. పర్వందుముఖి
 • 148. పల్లవాధర
 • 149. పల్లవోష్ఠి
 • 150. పాటలగంధి
 • 151. పుచ్చడిక
 • 152. పుత్తడిబొమ్మ
 • 153. పువు(వ్వు)బోడి
 • 154. పువ్వారుబోడి
 • 155. పుష్కరాక్షి
 • 156. పూబోడి
 • 157. పైదలి
 • 158. పొల్తి(లతి)
 • 159. పొల్తు(లతు)క
 • 160. త్రీదర్శిని
 • 161. ప్రమద
 • 162. ప్రియ
 • 163. ప్రోడ
 • 164. ప్రోయాలు
 • 165. బంగారుకోడి
 • 166. బాగరి
 • 167. బాగులాడి
 • 168. బింబాధర
 • 169. బింబోష్ఠి
 • 170. బోటి
 • 171. భగిని
 • 172. భామ
 • 173. భామిని
 • 174. భావిని
 • 175. భీరువు
 • 176. మండయంతి
 • 177. మగువ
 • 178. మచ్చెకంటి
 • 179. మడతి
 • 180. మడతుక
 • 181. మత్తకాశిని
 • 182. మదిరనయన
 • 183. మదిరాక్షి
 • 184. మసలాడి
 • 185. మహిళ
 • 186. మానవతి
 • 187. మానిని
 • 188. మించుగంటి
 • 189. మించుబోడి
 • 190.మీనసేత్రి
 • 191. మీనాక్షి
 • 192. ముగుద
 • 193. ముదిత
 • 194. ముదిర
 • 195. ముద్దరాలు
 • 196. ముద్దియ
 • 197. ముద్దుగుమ్మ
 • 198. ముద్దులగుమ్మ
 • 199. ముద్దులాడి
 • 200. ముష్ఠిమధ్య
 • 201. మృగలోచన
 • 202. మృగాక్షి
 • 203. మృగీవిలోకన
 • 204. మెచ్చులాడి
 • 205. మెఱుగారుబోడి
 • 206. మెఱుగుబోడి(ణి)
 • 207. మెలుత
 • 208. మెళ్త(లత)మెల్లు(లతు)
 • 209. యోష
 • 210. యోషిత
 • 211. యోషిత్తు
 • 212. రమణి
 • 213. రామ
 • 214. రుచిరాంగి
 • 215. రూపరి
 • 216. రూపసి
 • 217. రోచన
 • 218. లతకూన
 • 219.లతాంగి
 • 220. లతాతన్వి
తెలుగు భాషలో ఒక్క స్త్రీ అనే పదానికి మాత్రమే ఇన్ని పర్యాయ పదాలున్నాయంటే - తెలుగు నా మాతృభాష అని చెప్పడం గర్వకారణం కదా.🌹

సంకలనం: ఎన్ కిషోర్ 

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

ఈ వ్యాసం పై మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు క్రింద ఉన్న గడిలో తెలియపరచగలరు !

ఈ వ్యాసం పై మీ అభిప్రాయాలు, సూచనలు క్రింద ఉన్న గడిలో తెలియపరచగలరు !

Post a Comment (0)

buttons=(Accept !) days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top