ఈశావాస్యోపనిషద్ స్త్రోత్రము - Eeshaavaasyopanishhad Stotram

ఈశావాస్యోపనిషద్

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే |
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ‖

ఓం ఈశా వాస్య'మిదగ్^మ్ సర్వం యత్కించ జగ'త్వాం జగ'త్ |
తేన' త్యక్తేన' భుంజీథా మా గృ'ధః కస్య'స్విద్ధనమ్'' ‖ 1 ‖

కుర్వన్నేవేహ కర్మా''ణి జిజీవిషేచ్చతగ్^మ్ సమా''ః |
ఏవం త్వయి నాన్యథేతో''ఽస్తి న కర్మ' లిప్యతే' నరే'' ‖ 2 ‖

అసుర్యా నామ తే లోకా అంధేన తమసాఽఽవృ'తాః |
తాగంస్తే ప్రేత్యాభిగ'చ్ఛంతి యే కే చా''త్మహనో జనా''ః ‖ 3 ‖

అనే''జదేకం మన'సో జవీ''యో నైన'ద్దేవా ఆ''ప్నువన్పూర్వమర్ష'త్ |
తద్ధావ'తోఽన్యానత్యే''తి తిష్ఠత్తస్మిన్''నపో మా''తరిశ్వా'' దధాతి ‖ 4 ‖

తదే''జతి తన్నేజ'తి తద్దూరే తద్వం'తికే |
తదంతర'స్య సర్వ'స్య తదు సర్వ'స్యాస్య బాహ్యతః ‖ 5 ‖

యస్తు సర్వా''ణి భూతాన్యాత్మన్యేవానుపశ్య'తి |
సర్వభూతేషు' చాత్మానం తతో న విహు'గుప్సతే ‖ 6 ‖

యస్మిన్సర్వా''ణి భూతాన్యాత్మైవాభూ''ద్విజానతః |
తత్ర కో మోహః కః శోకః' ఏకత్వమ'నుపశ్య'తః ‖ 7 ‖

స పర్య'గాచ్చుక్రమ'కాయమ'ప్రణమ'స్నావిరగ్^మ్ శుద్ధమపా''పవిద్ధమ్ |
కవిర్మ'నీషీ ప'రిభూః స్వ'యంభూ-ర్యా''థాతథ్యతోఽర్థాన్
వ్య'దధాచ్ఛాశ్వతీభ్యః సమా''భ్యః ‖ 8 ‖

అంధం తమః ప్రవి'శంతి యేఽవి'ద్యాముపాస'తే |
తతో భూయ' ఇవ తే తమో య ఉ' విద్యాయా''గ్^మ్ రతాః ‖ 9 ‖

అన్యదేవాయురిద్యయాఽన్యదా''హురవి'ద్యయా |
ఇతి' శుశుమ ధీరా''ణాం యే నస్తద్వి'చచక్షిరే ‖ 10 ‖

విద్యాం చావి'ద్యాం చ యస్తద్వేదోభయ'గ్^మ్ సహ |
అవి'ద్యయా మృత్యుం తీర్త్వా విద్యయాఽమృత'మశ్నుతే ‖ 11 ‖

అంధం తమః ప్రవి'శంతి యేఽసమ్''భూతిముపాస'తే |
తతో భూయ' ఇవ తే తమో య ఉ సంభూ''త్యాగ్^మ్ రతాః ‖ 12 ‖

అన్యదేవాహుః సమ్''భవాదన్యదా''హురసమ్''భవాత్ |
ఇతి' శుశ్రుమ ధీరా''ణాం యే నస్తద్వి'చచక్షిరే ‖ 13 ‖

సంభూ''తిం చ విణాశం చ యస్తద్వేదోభయ'గ్^మ్ సహ |
వినాశేన' మృత్యుం తీర్త్వా సంభూ''త్యాఽమృత'మశ్నుతే ‖ 14 ‖

హిరణ్మయే''న పాత్రే''ణ సత్యస్యాపి'హితం ముఖమ్'' |
తత్వం పూ''షన్నపావృ'ణు సత్యధ''ర్మాయ దృష్టయే'' ‖ 15 ‖

పూష'న్నేకర్షే యమ సూర్య ప్రాజా''పత్య వ్యూ''హ రశ్మీన్
సమూ''హ తేజో యత్తే'' రూపం కల్యా''ణతమం తత్తే'' పశ్యామి |
యోఽసావసౌ పురు'షః సోఽహమ'స్మి ‖ 16 ‖

వాయురని'లమమృతమథేదం భస్మా''ంతగం శరీ'రమ్ |
ఓం 3 క్రతో స్మర' కృతగ్^మ్ స్మ'ర క్రతో స్మర' కృతగ్^మ్ స్మ'ర ‖ 17 ‖

అగ్నే నయ' సుపథా'' రాయే అస్మాన్ విశ్వా'ని దేవ వయనా'ని విద్వాన్ |
యుయోధ్యస్మజ్జు'హురాణమేనో భూయి'ష్టాం తే నమ'ఉక్తిం విధేమ ‖ 18 ‖

ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్పూర్ణముదచ్యతే |
పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః ‖

దేవనాగరి భాషలో - ईशावास्योपनिषद्

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते |
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ‖


ॐ ईशा वास्य'मिदग्^म् सर्वं यत्किंच जग'त्वां जग'त् |
तेन' त्यक्तेन' भुञ्जीथा मा गृ'धः कस्य'स्विद्धनम्'' ‖ 1 ‖

कुर्वन्नेवेह कर्मा''णि जिजीविषेच्चतग्^म् समा''ः |
एवं त्वयि नान्यथेतो''ऽस्ति न कर्म' लिप्यते' नरे'' ‖ 2 ‖

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृ'ताः |
तागंस्ते प्रेत्याभिग'च्छंति ये के चा''त्महनो जना''ः ‖ 3 ‖

अने''जदेकं मन'सो जवी''यो नैन'द्देवा आ''प्नुवन्पूर्वमर्ष'त् |
तद्धाव'तोऽन्यानत्ये''ति तिष्ठत्तस्मिन्''नपो मा''तरिश्वा'' दधाति ‖ 4 ‖

तदे''जति तन्नेज'ति तद्दूरे तद्वं'तिके |
तदन्तर'स्य सर्व'स्य तदु सर्व'स्यास्य बाह्यतः ‖ 5 ‖

यस्तु सर्वा''णि भूतान्यात्मन्येवानुपश्य'ति |
सर्वभूतेषु' चात्मानं ततो न विहु'गुप्सते ‖ 6 ‖

यस्मिन्सर्वा''णि भूतान्यात्मैवाभू''द्विजानतः |
तत्र को मोहः कः शोकः' एकत्वम'नुपश्य'तः ‖ 7 ‖

स पर्य'गाच्चुक्रम'कायम'प्रणम'स्नाविरग्^म् शुद्धमपा''पविद्धम् |
कविर्म'नीषी प'रिभूः स्व'यम्भू-र्या''थातथ्यतोऽर्थान्
व्य'दधाच्छाश्वतीभ्यः समा''भ्यः ‖ 8 ‖

अन्धं तमः प्रवि'शंति येऽवि'द्यामुपास'ते |
ततो भूय' इव ते तमो य उ' विद्याया''ग्^म् रताः ‖ 9 ‖

अन्यदेवायुरिद्ययाऽन्यदा''हुरवि'द्यया |
इति' शुशुम धीरा''णां ये नस्तद्वि'चचक्षिरे ‖ 10 ‖

विद्यां चावि'द्यां च यस्तद्वेदोभय'ग्^म् सह |
अवि'द्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृत'मश्नुते ‖ 11 ‖

अन्धं तमः प्रवि'शंति येऽसम्''भूतिमुपास'ते |
ततो भूय' इव ते तमो य उ सम्भू''त्याग्^म् रताः ‖ 12 ‖

अन्यदेवाहुः सम्''भवादन्यदा''हुरसम्''भवात् |
इति' शुश्रुम धीरा''णां ये नस्तद्वि'चचक्षिरे ‖ 13 ‖

सम्भू''तिं च विणाशं च यस्तद्वेदोभय'ग्^म् सह |
विनाशेन' मृत्युं तीर्त्वा सम्भू''त्याऽमृत'मश्नुते ‖ 14 ‖

हिरण्मये''न पात्रे''ण सत्यस्यापि'हितं मुखम्'' |
तत्वं पू''षन्नपावृ'णु सत्यध''र्माय दृष्टये'' ‖ 15 ‖

पूष'न्नेकर्षे यम सूर्य प्राजा''पत्य व्यू''ह रश्मीन्
समू''ह तेजो यत्ते'' रूपं कल्या''णतमं तत्ते'' पश्यामि |
योऽसावसौ पुरु'षः सोऽहम'स्मि ‖ 16 ‖

वायुरनि'लममृतमथेदं भस्मा''न्तगं शरी'रम् |
ॐ 3 क्रतो स्मर' कृतग्^म् स्म'र क्रतो स्मर' कृतग्^म् स्म'र ‖ 17 ‖

अग्ने नय' सुपथा'' राये अस्मान् विश्वा'नि देव वयना'नि विद्वान् |
युयोध्यस्मज्जु'हुराणमेनो भूयि'ष्टां ते नम'उक्तिं विधेम ‖ 18 ‖

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते |
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ‖

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ‖


EESHAAVAASYOPANISHHAD - This stotram is in plain english 

oM poorNamadaH poorNamidaM poorNaatpoorNamudachyate |
poorNasya poorNamaadaaya poorNamevaavashishhyate ‖

oM shaantiH shaantiH shaantiH ‖

oM eeshaa vaasya'midagM sarvaM yatkiMcha jaga'tvaaM jaga't |
tena' tyaktena' bhuMjeethaa maa gRRi'dhaH kasya'sviddhanam'' ‖ 1 ‖

kurvanneveha karmaa''Ni jijeevishhecchatagM samaa''H |
evaM tvayi naanyatheto''.asti na karma' lipyate' nare'' ‖ 2 ‖

asuryaa naama te lokaa aMdhena tamasaa.a.avRRi'taaH |
taagMste pretyaabhiga'cChaMti ye ke chaa''tmahano janaa''H ‖ 3 ‖

ane''jadekaM mana'so javee''yo naina'ddevaa aa''pnuvanpoorvamarshha't |
taddhaava'to.anyaanatye''ti tishhThattasmin''napo maa''tarishvaa'' dadhaati ‖ 4 ‖

tade''jati tanneja'ti taddoore tadva'Mtike |
tadaMtara'sya sarva'sya tadu sarva'syaasya baahyataH ‖ 5 ‖

yastu sarvaa''Ni bhootaanyaatmanyevaanupashya'ti |
sarvabhooteshhu' chaatmaanaM tato na vihu'gupsate ‖ 6 ‖

yasminsarvaa''Ni bhootaanyaatmaivaabhoo''dvijaanataH |
tatra ko mohaH kaH shoka'H ekatvama'nupashya'taH ‖ 7 ‖

sa parya'gaacchukrama'kaayama'praNama'snaaviragM shuddhamapaa''paviddham |
kavirma'neeshhee pa'ribhooH sva'yaMbhoo-ryaa''thaatathyato.arthaan
vya'dadhaacChaashvateebhyaH samaa''bhyaH ‖ 8 ‖

aMdhaM tamaH pravi'shaMti ye.avi'dyaamupaasa'te |
tato bhooya' iva te tamo ya u' vidyaayaa''gM rataaH ‖ 9 ‖

anyadevaayuridyayaa.anyadaa''huravi'dyayaa |
iti' shushuma dheeraa''NaaM ye nastadvi'chachakshhire ‖ 10 ‖

vidyaaM chaavi'dyaaM cha yastadvedobhaya'gM saha |
avi'dyayaa mRRityuM teertvaa vidyayaa.amRRita'mashnute ‖ 11 ‖

aMdhaM tamaH pravi'shaMti ye.asam''bhootimupaasa'te |
tato bhooya' iva te tamo ya u saMbhoo''tyaagM rataaH ‖ 12 ‖

anyadevaahuH sam''bhavaadanyadaa''hurasam''bhavaat |
iti' shushruma dheeraa''NaaM ye nastadvi'chachakshhire ‖ 13 ‖

sambhoo''tiM cha viNaashaM cha yastadvedobhaya'gM saha |
vinaashena' mRRityuM teertvaa sambhoo''tyaa.amRRita'mashnute ‖ 14 ‖

hiraNmaye''na paatre''Na satyasyaapi'hitaM mukham'' |
tatvaM poo''shhannapaavRRi'Nu satyadha''rmaaya dRRishhTaye'' ‖ 15 ‖

pooshha'nnekarshhe yama soorya praajaa''patya vyoo''ha rashmeen
samoo''ha tejo yatte'' roopaM kalyaa''NatamaM tatte'' pashyaami |
yo.asaavasau puru'shhaH so.ahama'smi ‖ 16 ‖

vaayurani'lamamRRitamathedaM bhasmaa''ntagM sharee'ram |
oM 3 krato smara' kRRitagM sma'ra krato smara' kRRitagM sma'ra ‖ 17 ‖

agne naya' supathaa'' raaye asmaan vishvaa'ni deva vayanaa'ni vidvaan |
yuyodhyasmajju'huraaNameno bhooyi'shhTaaM te nama'uktiM vidhema ‖ 18 ‖

oM poorNamadaH poorNamidaM poorNaatpoorNamudachyate |
poorNasya poorNamaadaaya poorNamevaavashishhyate ‖

oM shaantiH shaantiH shaantiH ‖


సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top