పంచామృత స్నానాభిషేకమ్ - Panchamruta Snanabhisekamపంచామృత స్నానాభిషేకమ్ - Panchamruta Snanabhisekam

పంచామృత స్నానాభిషేకమ్

1. క్షీరాభిషేకం
ఆప్యా'యస్వ సమే'తు తే విశ్వత'స్సోమవృష్ణి'యం | భవావాజ'స్య సంగధే ‖ క్షీరేణ స్నపయామి ‖

2. దధ్యాభిషేకం
దధిక్రావణ్ణో' అకారిషం జిష్ణోరశ్వ'స్య వాజినః' | సురభినో ముఖా'కరత్ప్రణ ఆయూగ్^మ్'షితారిషత్ ‖ దధ్నా స్నపయామి ‖

3. ఆజ్యాభిషేకం
శుక్రమ'సి జ్యోతి'రసి తేజో'ఽసి దేవోవస్స'వితోత్పు'నా త్వచ్ఛి'ద్రేణ పవిత్రే'ణ వసో స్సూర్య'స్య రశ్మిభిః' ‖ ఆజ్యేన స్నపయామి ‖

4. మధు అభిషేకం
మధువాతా' ఋతాయతే మధుక్షరంతి సింధ'వః | మాధ్వీ''ర్నస్సంత్వోష'ధీః | మధునక్త' ముతోషసి మధు'మత్పార్థి'వగం రజః' | మధుద్యౌర'స్తు నః పితా | మధు'మాన్నో వనస్పతిర్మధు'మాగ్^మ్ అస్తు సూర్యః' | మాధ్వీర్గావో' భవంతు నః ‖ మధునా స్నపయామి ‖

5. శర్కరాభిషేకం
స్వాదుః ప'వస్వ దివ్యాయ జన్మ'నే స్వాదురింద్రా''య సుహవీ''తు నామ్నే'' | స్వాదుర్మిత్రాయ వరు'ణాయ వాయవే బృహస్పత'యే మధు'మాగ్^మ్ అదా''భ్యః ‖ శర్కరయా స్నపయామి ‖

యాః ఫలినీర్యా అ'ఫలా అ'పుష్పాయాశ్చ' పుష్పిణీ''ః | బృహస్పతి' ప్రసూతాస్తానో ముంచస్త్వగ్^మ్ హ'సః ‖ ఫలోదకేన స్నపయామి ‖

శుద్ధోదక అభిషేకం
ఓం ఆపో హిష్ఠా మ'యోభువః' | తా న' ఊర్జే ద'ధాతన | మహేరణా'య చక్ష'సే | యో వః' శివత'మో రసః' | తస్య' భాజయతే హ నః | ఉషతీరి'వ మాతరః' | తస్మా అర'ంగ మామ వః | యస్య క్షయా'య జి'న్వథ | ఆపో' జనయ'థా చ నః ‖ ఇతి పంచామృతేన స్నాపయిత్వా ‖

దేవనాగరి భాషలో - पञ्चामृत स्नानाभिषेकम्

1. क्षीराभिषेकं
आप्या'यस्व समे'तु ते विश्वत'स्सोमवृष्णि'यं | भवावाज'स्य संगधे ‖ क्षीरेण स्नपयामि ‖

2. दध्याभिषेकं
दधिक्रावण्णो' अकारिषं जिष्णोरश्व'स्य वाजिनः' | सुरभिनो मुखा'करत्प्रण आयूगं'षितारिषत् ‖ दध्ना स्नपयामि ‖

3. आज्याभिषेकं
शुक्रम'सि ज्योति'रसि तेजो'ऽसि देवोवस्स'वितोत्पु'ना त्वच्छि'द्रेण पवित्रे'ण वसो स्सूर्य'स्य रश्मिभिः' ‖ आज्येन स्नपयामि ‖

4. मधु अभिषेकं
मधुवाता' ऋतायते मधुक्षरंति सिन्ध'वः | माध्वी''र्नस्सन्त्वोष'धीः | मधुनक्त' मुतोषसि मधु'मत्पार्थि'वगं रजः' | मधुद्यौर'स्तु नः पिता | मधु'मान्नो वनस्पतिर्मधु'माग्^म् अस्तु सूर्यः' | माध्वीर्गावो' भवन्तु नः ‖ मधुना स्नपयामि ‖

5. शर्कराभिषेकं
स्वादुः प'वस्व दिव्याय जन्म'ने स्वादुरिन्द्रा''य सुहवी''तु नाम्ने'' | स्वादुर्मित्राय वरु'णाय वायवे बृहस्पत'ये मधु'माग्^म् अदा''भ्यः ‖ शर्करया स्नपयामि ‖

याः फलिनीर्या अ'फला अ'पुष्पायाश्च' पुष्पिणी''ः | बृहस्पति' प्रसूतास्तानो मुञ्चस्त्वग्^म् ह'सः ‖ फलोदकेन स्नपयामि ‖

शुद्धोदक अभिषेकं
ॐ आपो हिष्ठा म'योभुवः' | ता न' ऊर्जे द'धातन | महेरणा'य चक्ष'से | यो वः' शिवत'मो रसः' | तस्य' भाजयते ह नः | उषतीरि'व मातरः' | तस्मा अर'ङ्ग माम वः | यस्य क्षया'य जि'न्वथ | आपो' जनय'था च नः ‖ इति पञ्चामृतेन स्नापयित्वा ‖

PANCHAAMRRITA SNAANAABHISHHEKAM - in English

1. kshheeraabhishhekaM
aapyaa'yasva same'tu te vishvata'ssomavRRishhNi'yaM | bhavaavaaja'sya saMgadhe ‖ kshheereNa snapayaami ‖

2. dadhyaabhishhekaM
dadhikraavaNNo' akaarishhaM jishhNorashva'sya vaajina'H | surabhino mukhaa'karatpraNa aayoog'Mshhitaarishhat ‖ dadhnaa snapayaami ‖

3. aajyaabhishhekaM
shukrama'si jyoti'rasi tejo'.asi devovassa'vitotpu'naa tvacChi'dreNa pavitre'Na vaso ssoorya'sya rashmibhi'H ‖ aajyena snapayaami ‖

4. madhu abhishhekaM
madhuvaataa' RRitaayate madhukshharaMti siMdha'vaH | maadhvee''rnassaMtvoshha'dheeH | madhunakta' mutoshhasi madhu'matpaarthi'vagM raja'H | madhudyaura'stu naH pitaa | madhu'maanno vanaspatirmadhu'maagM astu soorya'H | maadhveergaavo' bhavaMtu naH ‖ madhunaa snapayaami ‖

5. sharkaraabhishhekaM
svaaduH pa'vasva divyaaya janma'ne svaaduriMdraa''ya suhavee''tu naamne'' | svaadurmitraaya varu'Naaya vaayave bRRihaspata'ye madhu'maagM adaa''bhyaH ‖ sharkarayaa snapayaami ‖

yaaH phalineeryaa a'phalaa a'pushhpaayaashcha' pushhpiNee''H | bRRihaspati' prasootaastaano muMchastvagM ha'saH ‖ phalodakena snapayaami ‖

shuddhodaka abhishhekaM
oM aapo hishhThaa ma'yobhuva'H | taa na' oorje da'dhaatana | maheraNaa'ya chakshha'se | yo va'H shivata'mo rasa'H | tasya' bhaajayate ha naH | ushhateeri'va maatara'H | tasmaa ara'nga maama vaH | yasya kshhayaa'ya ji'nvatha | aapo' janaya'thaa cha naH ‖ iti paMchaamRRitena snaapayitvaa ‖

సంకలనం: కోటేశ్వర్

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top