విష్ణు సూక్తమ్ - Vishnu Suktamవిష్ణు సూక్తమ్ - Vishnu Suktam

విష్ణు సూక్తమ్

ఓం విష్ణోర్నుకం' వీర్యా'ణి ప్రవో'చం యః పార్థి'వాని విమమే రాజాగ్^మ్'సి యో అస్క'భాయదుత్త'రగ్^మ్ సధస్థం' విచక్రమాణస్త్రేధోరు'గాయో విష్ణో'రరాట'మసి విష్ణో''ః పృష్ఠమ'సి విష్ణోః శ్నప్త్రే''స్థో విష్ణోస్స్యూర'సి విష్ణో''ర్ధ్రువమ'సి వైష్ణవమ'సి విష్ణ'వే త్వా ‖

తద'స్య ప్రియమభిపాథో' అశ్యామ్ | నరో యత్ర' దేవయవో మద'ంతి | ఉరుక్రమస్య స హి బంధు'రిత్థా | విష్ణో'' పదే ప'రమే మధ్వ ఉథ్సః' | ప్రతద్విష్ణు'స్స్తవతే వీర్యా'య | మృగో న భీమః కు'చరో గి'రిష్ఠాః | యస్యోరుషు' త్రిషు విక్రమ'ణేషు | అధి'క్షయంతి భువ'నాని విశ్వా'' | పరో మాత్ర'యా తనువా' వృధాన | న తే' మహిత్వమన్వ'శ్నువంతి ‖

ఉభే తే' విద్మా రజ'సీ పృథివ్యా విష్ణో' దేవత్వమ్ | పరమస్య' విథ్సే | విచ'క్రమే పృథివీమేష ఏతామ్ | క్షేత్రా'య విష్ణుర్మను'షే దశస్యన్ | ధ్రువాసో' అస్య కీరయో జనా'సః | ఊరుక్షితిగ్^మ్ సుజని'మాచకార | త్రిర్దేవః పృ'థివీమేష ఏతామ్ | విచ'క్రమే శతర్చ'సం మహిత్వా | ప్రవిష్ణు'రస్తు తవసస్తవీ'యాన్ | త్వేషగ్గ్ హ్య'స్య స్థవి'రస్య నామ' ‖

అతో' దేవా అ'వంతు నో యతో విష్ణు'ర్విచక్రమే | పృథివ్యాః సప్తధామ'భిః | ఇదం విష్ణుర్విచ'క్రమే త్రేధా నిద'ధే పదమ్ | సమూ'ఢమస్య పాగ్^మ్ సురే ‖ త్రీణి' పదా విచ'క్రమే విష్ణు'ర్గోపా అదా''భ్యః | తతో ధర్మా'ణి ధారయన్' | విష్ణోః కర్మా'ణి పశ్యత యతో'' వ్రతాని' పస్పృశే | ఇంద్ర'స్య యుజ్యః సఖా'' ‖

తద్విష్ణో''ః పరమం పదగ్^మ్ సదా' పశ్యంతి సూరయః' | దివీవ చక్షురాత'తమ్ | తద్విప్రా'సో విపన్యవో' జాగృవాగ్^మ్ సస్సమి'ంధతే | విష్ణోర్యత్ప'రమం పదమ్ | పర్యా''ప్త్యా అన'ంతరాయాయ సర్వ'స్తోమోఽతి రాత్ర ఉ'త్తమ మహ'ర్భవతి సర్వస్యాప్త్యై సర్వ'స్య జిత్త్యై సర్వ'మేవ తేనా''ప్నోతి సర్వం' జయతి ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖

దేవనాగరి భాషలో - विष्णु सूक्तम्

ॐ विष्णोर्नुकं' वीर्या'णि प्रवो'चं यः पार्थि'वानि विममे राजागं'सि यो अस्क'भायदुत्त'रग्^म् सधस्थं' विचक्रमाणस्त्रेधोरु'गायो विष्णो'रराट'मसि विष्णो''ः पृष्ठम'सि विष्णोः श्नप्त्रे''स्थो विष्णोस्स्यूर'सि विष्णो''र्ध्रुवम'सि वैष्णवम'सि विष्ण'वे त्वा ‖

तद'स्य प्रियमभिपाथो' अश्याम् | नरो यत्र' देवयवो मद'न्ति | उरुक्रमस्य स हि बन्धु'रित्था | विष्णो'' पदे प'रमे मध्व उथ्सः' | प्रतद्विष्णु'स्स्तवते वीर्या'य | मृगो न भीमः कु'चरो गि'रिष्ठाः | यस्योरुषु' त्रिषु विक्रम'णेषु | अधि'क्षयन्ति भुव'नानि विश्वा'' | परो मात्र'या तनुवा' वृधान | न ते' महित्वमन्व'श्नुवन्ति ‖

उभे ते' विद्मा रज'सी पृथिव्या विष्णो' देवत्वम् | परमस्य' विथ्से | विच'क्रमे पृथिवीमेष एताम् | क्षेत्रा'य विष्णुर्मनु'षे दशस्यन् | ध्रुवासो' अस्य कीरयो जना'सः | ऊरुक्षितिग्^म् सुजनि'माचकार | त्रिर्देवः पृ'थिवीमेष एताम् | विच'क्रमे शतर्च'सं महित्वा | प्रविष्णु'रस्तु तवसस्तवी'यान् | त्वेषग्ग् ह्य'स्य स्थवि'रस्य नाम' ‖

अतो' देवा अ'वन्तु नो यतो विष्णु'र्विचक्रमे | पृथिव्याः सप्तधाम'भिः | इदं विष्णुर्विच'क्रमे त्रेधा निद'धे पदम् | समू'ढमस्य पाग्^म् सुरे ‖ त्रीणि' पदा विच'क्रमे विष्णु'र्गोपा अदा''भ्यः | ततो धर्मा'णि धारयन्' | विष्णोः कर्मा'णि पश्यत यतो'' व्रतानि' पस्पृशे | इन्द्र'स्य युज्यः सखा'' ‖

तद्विष्णो''ः परमं पदग्^म् सदा' पश्यन्ति सूरयः' | दिवीव चक्षुरात'तम् | तद्विप्रा'सो विपन्यवो' जागृवाग्^म् सस्समि'न्धते | विष्णोर्यत्प'रमं पदम् | पर्या''प्त्या अन'न्तरायाय सर्व'स्तोमोऽति रात्र उ'त्तम मह'र्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्व'स्य जित्त्यै सर्व'मेव तेना''प्नोति सर्वं' जयति ‖

ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖

VISHHNU SOOKTAM - Plain English

oM vishhNornuka'M veeryaa'Ni pravo'chaM yaH paarthi'vaani vimame raajaagM'si yo aska'bhaayadutta'ragM sadhastha'M vichakramaaNastredhoru'gaayo vishhNo'raraaTa'masi vishhNo''H pRRishhThama'si vishhNoH shnaptre''stho vishhNossyoora'si vishhNo''rdhruvama'si vaishhNavama'si vishhNa've tvaa ‖

tada'sya priyamabhipaatho' ashyaam | naro yatra' devayavo mada'nti | urukramasya sa hi bandhu'ritthaa | vishhNo'' pade pa'rame madhva uthsa'H | pratadvishhNu'sstavate veeryaa'ya | mRRigo na bheemaH ku'charo gi'rishhThaaH | yasyorushhu' trishhu vikrama'Neshhu | adhi'kshhayanti bhuva'naani vishvaa'' | paro maatra'yaa tanuvaa' vRRidhaana | na te' mahitvamanva'shnuvanti ‖

ubhe te' vidmaa raja'see pRRithivyaa vishhNo' devatvam | paramasya' vithse | vicha'krame pRRithiveemeshha etaam | kshhetraa'ya vishhNurmanu'shhe dashasyan | dhruvaaso' asya keerayo janaa'saH | oorukshhitigM sujani'maachakaara | trirdevaH pRRi'thiveemeshha etaam | vicha'krame shatarcha'saM mahitvaa | pravishhNu'rastu tavasastavee'yaan | tveshhagg hya'sya sthavi'rasya naama' ‖

ato' devaa a'vaMtu no yato vishhNu'rvichakrame | pRRithivyaaH saptadhaama'bhiH | idaM vishhNurvicha'krame tredhaa nida'dhe padam | samoo'Dhamasya paagM sure ‖ treeNi' padaa vicha'krame vishhNu'rgopaa adaa''bhyaH | tato dharmaa'Ni dhaarayan' | vishhNoH karmaa'Ni pashyata yato'' vrataani' paspRRishe | indra'sya yujyaH sakhaa'' ‖

tadvishhNo''H paramaM padagM sadaa' pashyanti sooraya'H | diveeva chakshhuraata'tam | tadvipraa'so vipanyavo' jaagRRivaagM sassami'ndhate | vishhNoryatpa'ramaM padam | paryaa''ptyaa ana'ntaraayaaya sarva'stomo.ati raatra u'ttama maha'rbhavati sarvasyaaptyai sarva'sya jittyai sarva'meva tenaa''pnoti sarvaM' jayati ‖

oM shaaMtiH shaaMtiH shaaMti'H ‖

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top