బిల్వాష్టకమ్ - BILVĀŚHṬAKAM

బిల్వాష్టకమ్ - BILVĀŚHṬAKAM

బిల్వాష్టకమ్

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 1 ‖

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 2 ‖

దర్శనం బిల్వవృక్షస్య స్పర్శనం పాపనాశనం |
అఘోరపాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 3 ‖

సాలగ్రామేషు విప్రేషు తటాకే వనకూపయోః |
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రాణాం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 4 ‖

దంతికోటి సహస్రేషు అశ్వమేధ శతాని చ |
కోటికన్యాప్రదానేన ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 5 ‖

ఏకం చ బిల్వపత్రైశ్చ కోటియజ్ఞ్న ఫలం లభేత్ |
మహాదేవైశ్చ పూజార్థం ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 6 ‖

కాశీక్షేత్రే నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం |
గయాప్రయాగ మే దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 7 ‖

ఉమయా సహ దేవేశం వాహనం నందిశంకరం |
ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో ఏకబిల్వం శివార్పితం ‖ 8 ‖

ఇతి శ్రీ బిల్వాష్టకమ్ ‖

---------------

వికల్ప సంకర్పణ

త్రిదళం త్రిగుణాకారం త్రినేత్రం చ త్రియాయుధం |
త్రిజన్మ పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

త్రిశాఖైః బిల్వపత్రైశ్చ అచ్ఛిద్రైః కోమలైః శుభైః |
తవపూజాం కరిష్యామి ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

కోటి కన్యా మహాదానం తిలపర్వత కోటయః |
కాంచనం శైలదానేన ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

కాశీక్షేత్ర నివాసం చ కాలభైరవ దర్శనం |
ప్రయాగే మాధవం దృష్ట్వా ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

ఇందువారే వ్రతం స్థిత్వా నిరాహారో మహేశ్వరాః |
నక్తం హౌష్యామి దేవేశ ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

రామలింగ ప్రతిష్ఠా చ వైవాహిక కృతం తథా |
తటాకానిచ సంధానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

అఖండ బిల్వపత్రం చ ఆయుతం శివపూజనం |
కృతం నామ సహస్రేణ ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

ఉమయా సహదేవేశ నంది వాహనమేవ చ |
భస్మలేపన సర్వాంగం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

సాలగ్రామేషు విప్రాణాం తటాకం దశకూపయోః |
యజ్ఞ్నకోటి సహస్రస్య ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

దంతి కోటి సహస్రేషు అశ్వమేధశతక్రతౌ చ |
కోటికన్యా మహాదానం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

బిల్వాణాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం |
అఘోర పాపసంహారం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

సహస్రవేద పాటేషు బ్రహ్మస్తాపనముచ్యతే |
అనేకవ్రత కోటీనాం ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

అన్నదాన సహస్రేషు సహస్రోపనయనం తధా |
అనేక జన్మపాపాని ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖

బిల్వాష్టకమిదమ్ పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి ఏకబిల్వం శివార్పణం ‖


This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి

बिल्वाष्टकम्

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं |
त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 1 ‖

त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः |
तवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 2 ‖

दर्शनं बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनं पापनाशनं |
अघोरपापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 3 ‖

सालग्रामेषु विप्रेषु तटाके वनकूपयोः |
यज्ञ्नकोटि सहस्राणां एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 4 ‖

दन्तिकोटि सहस्रेषु अश्वमेध शतानि च |
कोटिकन्याप्रदानेन एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 5 ‖

एकं च बिल्वपत्रैश्च कोटियज्ञ्न फलं लभेत् |
महादेवैश्च पूजार्थं एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 6 ‖

काशीक्षेत्रे निवासं च कालभैरव दर्शनं |
गयाप्रयाग मे दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 7 ‖

उमया सह देवेशं वाहनं नन्दिशङ्करं |
मुच्यते सर्वपापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पितं ‖ 8 ‖

इति श्री बिल्वाष्टकम् ‖

----------------

विकल्प सङ्कर्पण

त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रियायुधं |
त्रिजन्म पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

त्रिशाखैः बिल्वपत्रैश्च अच्छिद्रैः कोमलैः शुभैः |
तवपूजां करिष्यामि एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

कोटि कन्या महादानं तिलपर्वत कोटयः |
काञ्चनं शैलदानेन एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

काशीक्षेत्र निवासं च कालभैरव दर्शनं |
प्रयागे माधवं दृष्ट्वा एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

इन्दुवारे व्रतं स्थित्वा निराहारो महेश्वराः |
नक्तं हौष्यामि देवेश एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

रामलिङ्ग प्रतिष्ठा च वैवाहिक कृतं तथा |
तटाकानिच सन्धानं एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

अखण्ड बिल्वपत्रं च आयुतं शिवपूजनं |
कृतं नाम सहस्रेण एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

उमया सहदेवेश नन्दि वाहनमेव च |
भस्मलेपन सर्वाङ्गं एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

सालग्रामेषु विप्राणां तटाकं दशकूपयोः |
यज्ञ्नकोटि सहस्रस्य एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

दन्ति कोटि सहस्रेषु अश्वमेधशतक्रतौ च |
कोटिकन्या महादानं एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

बिल्वाणां दर्शनं पुण्यं स्पर्शनं पापनाशनं |
अघोर पापसंहारं एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

सहस्रवेद पाटेषु ब्रह्मस्तापनमुच्यते |
अनेकव्रत कोटीनां एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

अन्नदान सहस्रेषु सहस्रोपनयनं तधा |
अनेक जन्मपापानि एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

बिल्वाष्टकमिदम् पुण्यं यः पठेश्शिव सन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति एकबिल्वं शिवार्पणं ‖

- BILVĀŚHṬAKAM -

in romanized sanskrit English

tridaḻaṃ triguṇākāraṃ trinetraṃ ca triyāyudhaṃ |
trijanma pāpasaṃhāraṃ ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 1 ‖

triśākhaiḥ bilvapatraiśca acChidraiḥ komalaiḥ śubhaiḥ |
tavapūjāṃ kariśhyāmi ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 2 ‖

darśanaṃ bilvavṛkśhasya sparśanaṃ pāpanāśanaṃ |
aghorapāpasaṃhāraṃ ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 3 ‖

sālagrāmeśhu vipreśhu taṭāke vanakūpayoḥ |
yaGYnakoṭi sahasrāṇāṃ ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 4 ‖

dantikoṭi sahasreśhu aśvamedha śatāni ca |
koṭikanyāpradānena ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 5 ‖

ekaṃ cha bilvapatraiśca koṭiyaGYna phalaṃ labhet |
mahādevaiścha pūjārthaṃ ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 6 ‖

kāśīkśhetre nivāsaṃ cha kālabhairava darśanaṃ |
gayāprayāga me dṛśhṭvā ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 7 ‖

umayā saha deveśaṃ vāhanaṃ nandiśaṅkaraṃ |
muchyate sarvapāpebhyo ekabilvaṃ śivārpitaṃ ‖ 8 ‖

iti śrī bilvāśhṭakam ‖

----------------

vikalpa saṅkarpaṇa

tridaḻaṃ triguṇākāraṃ trinetraṃ ca triyāyudhaṃ |
trijanma pāpasaṃhāraṃ ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

triśākhaiḥ bilvapatraiśca acChidraiḥ komalaiḥ śubhaiḥ |
tavapūjāṃ kariśhyāmi ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

koṭi kanyā mahādānaṃ tilaparvata koṭayaḥ |
kāñcanaṃ śailadānena ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

kāśīkśhetra nivāsaṃ ca kālabhairava darśanaṃ |
prayāge mādhavaṃ dṛśhṭvā ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

induvāre vrataṃ sthitvā nirāhāro maheśvarāḥ |
naktaṃ hauśhyāmi deveśa ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

rāmaliṅga pratiśhṭhā ca vaivāhika kṛtaṃ tathā |
taṭākānica sandhānaṃ ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

akhaṇḍa bilvapatraṃ ca āyutaṃ śivapūjanaṃ |
kṛtaṃ nāma sahasreṇa ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

umayā sahadeveśa nandi vāhanameva ca |
bhasmalepana sarvāṅgaṃ ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

sālagrāmeśhu viprāṇāṃ taṭākaṃ daśakūpayoḥ |
yaGYnakoṭi sahasrasya ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

danti koṭi sahasreśhu aśvamedhaśatakratau cha |
koṭikanyā mahādānaṃ ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

bilvāṇāṃ darśanaṃ puṇyaṃ sparśanaṃ pāpanāśanaṃ |
aghora pāpasaṃhāraṃ ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

sahasraveda pāṭeśhu brahmastāpanamucyate |
anekavrata koṭīnāṃ ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

annadāna sahasreśhu sahasropanayanaṃ tadhā |
aneka janmapāpāni ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

bilvāśhṭakamidam puṇyaṃ yaḥ paṭheśśiva sannidhau |
śivalokamavāpnoti ekabilvaṃ śivārpaṇaṃ ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top