జగన్నాథాష్టకమ్ - जगन्नाथाष्टकम् - JAGANNĀTHĀŚHṬAKAM


జగన్నాథాష్టకమ్
కదాచి త్కాళిందీ తటవిపినసంగీతకపరో
ముదా గోపీనారీ వదనకమలాస్వాదమధుపః
రమాశంభుబ్రహ్మా మరపతిగణేశార్చితపదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 1 ‖

భుజే సవ్యే వేణుం శిరసి శిఖిపింఛం కటితటే
దుకూలం నేత్రాంతే సహచర కటాక్షం విదధతే
సదా శ్రీమద్బృందా వనవసతిలీలాపరిచయో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 2 ‖

మహాంభోధేస్తీరే కనకరుచిరే నీలశిఖరే
వసన్ప్రాసాదాంత -స్సహజబలభద్రేణ బలినా
సుభద్రామధ్యస్థ స్సకలసురసేవావసరదో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 3 ‖

కథాపారావారా స్సజలజలదశ్రేణిరుచిరో
రమావాణీసౌమ స్సురదమలపద్మోద్భవముఖైః
సురేంద్రై రారాధ్యః శ్రుతిగణశిఖాగీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 4 ‖

రథారూఢో గచ్ఛ న్పథి మిళఙతభూదేవపటలైః
స్తుతిప్రాదుర్భావం ప్రతిపద ముపాకర్ణ్య సదయః
దయాసింధు ర్భాను స్సకలజగతా సింధుసుతయా
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 5 ‖

పరబ్రహ్మాపీడః కువలయదళోత్ఫుల్లనయనో
నివాసీ నీలాద్రౌ నిహితచరణోనంతశిరసి
రసానందో రాధా సరసవపురాలింగనసుఖో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 6 ‖

న వై ప్రార్థ్యం రాజ్యం న చ కనకితాం భోగవిభవం
న యాచే2 హం రమ్యాం నిఖిలజనకామ్యాం వరవధూం
సదా కాలే కాలే ప్రమథపతినా చీతచరితో
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 7 ‖

హర త్వం సంసారం ద్రుతతర మసారం సురపతే
హర త్వం పాపానాం వితతి మపరాం యాదవపతే
అహో దీనానాథం నిహిత మచలం నిశ్చితపదం
జగన్నాథః స్వామీ నయనపథగామీ భవతు మే ‖ 8 ‖
ఇతి జగన్నాథాకష్టకం

जगन्नाथाष्टकम्This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

कदाचि त्कालिन्दी तटविपिनसङ्गीतकपरो
मुदा गोपीनारी वदनकमलास्वादमधुपः
रमाशम्भुब्रह्मा मरपतिगणेशार्चितपदो
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 1 ‖

भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपिञ्छं कटितटे
दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते
सदा श्रीमद्बृन्दा वनवसतिलीलापरिचयो
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 2 ‖

महाम्भोधेस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखरे
वसन्प्रासादान्त -स्सहजबलभद्रेण बलिना
सुभद्रामध्यस्थ स्सकलसुरसेवावसरदो
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 3 ‖

कथापारावारा स्सजलजलदश्रेणिरुचिरो
रमावाणीसौम स्सुरदमलपद्मोद्भवमुखैः
सुरेन्द्रै राराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 4 ‖

रथारूढो गच्छ न्पथि मिलङतभूदेवपटलैः
स्तुतिप्रादुर्भावं प्रतिपद मुपाकर्ण्य सदयः
दयासिन्धु र्भानु स्सकलजगता सिन्धुसुतया
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 5 ‖

परब्रह्मापीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो
निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोनन्तशिरसि
रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 6 ‖

न वै प्रार्थ्यं राज्यं न च कनकितां भोगविभवं
न याचे2 हं रम्यां निखिलजनकाम्यां वरवधूं
सदा काले काले प्रमथपतिना चीतचरितो
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 7 ‖

हर त्वं संसारं द्रुततर मसारं सुरपते
हर त्वं पापानां वितति मपरां यादवपते
अहो दीनानाथं निहित मचलं निश्चितपद
जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ‖ 8 ‖

इति जगन्नाथाकष्टकं

JAGANNĀTHĀŚHṬAKAM in romanized sanskrit - English

kadāchi tkāḻindī taṭavipinasaṅgītakaparo
mudā gopīnārī vadanakamalāsvādamadhupaḥ
ramāśambhubrahmā marapatigaṇeśārchitapado
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 1 ‖

bhuje savye veṇuṃ śirasi śikhipiñChaṃ kaṭitaṭe
dukūlaṃ netrānte sahachara kaṭākśhaṃ vidadhate
sadā śrīmadbṛndā vanavasatilīlāparichayo
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 2 ‖

mahāmbhodhestīre kanakaruchire nīlaśikhare
vasanprāsādānta -ssahajabalabhadreṇa balinā
subhadrāmadhyastha ssakalasurasevāvasarado
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 3 ‖

kathāpārāvārā ssajalajaladaśreṇiruchiro
ramāvāṇīsauma ssuradamalapadmodbhavamukhaiḥ
surendrai rārādhyaḥ śrutigaṇaśikhāgītacharito
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 4 ‖

rathārūḍho gachCha npathi miḻaṅatabhūdevapaṭalaiḥ
stutiprādurbhāvaṃ pratipada mupākarṇya sadayaḥ
dayāsindhu rbhānu ssakalajagatā sindhusutayā
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 5 ‖

parabrahmāpīḍaḥ kuvalayadaḻotphullanayano
nivāsī nīlādrau nihitacharaṇonantaśirasi
rasānando rādhā sarasavapurāliṅganasukho
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 6 ‖

na vai prārthyaṃ rājyaṃ na cha kanakitāṃ bhogavibhavaṃ
na yāche2 haṃ ramyāṃ nikhilajanakāmyāṃ varavadhūṃ
sadā kāle kāle pramathapatinā chītacharito
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 7 ‖

hara tvaṃ saṃsāraṃ drutatara masāraṃ surapate
hara tvaṃ pāpānāṃ vitati maparāṃ yādavapate
aho dīnānāthaṃ nihita machalaṃ niśchitapadaṃ
jagannāthaḥ svāmī nayanapathagāmī bhavatu me ‖ 8 ‖
iti jagannāthākaśhṭakaṃ

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top