నిర్వాణ షట్కమ్, శివోహం శివోహం - NIRVĀṆA ŚHAṬKAM


నిర్వాణ షట్కమ్

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం

మనో బుధ్యహంకార చిత్తాని నాహం
న చ శ్రోత్ర జిహ్వా న చ ఘ్రాణనేత్రం |
న చ వ్యోమ భూమిర్-న తేజో న వాయుః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 1 ‖

అహం ప్రాణ సంజ్ఞో న వైపంచ వాయుః
న వా సప్తధాతుర్-న వా పంచ కోశాః |
నవాక్పాణి పాదౌ న చోపస్థ పాయూ
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 2 ‖

న మే ద్వేషరాగౌ న మే లోభమోహో
మదో నైవ మే నైవ మాత్సర్యభావః |
న ధర్మో న చార్ధో న కామో న మోక్షః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 3 ‖

న పుణ్యం న పాపం న సౌఖ్యం న దుఃఖం
న మంత్రో న తీర్ధం న వేదా న యజ్ఞః |
అహం భోజనం నైవ భోజ్యం న భోక్తా
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 4 ‖

అహం నిర్వికల్పో నిరాకార రూపో
విభూత్వాచ్చ సర్వత్ర సర్వేంద్రియాణామ్ |
న వా బంధనం నైవ ముక్తి న బంధః |
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 5 ‖

న మృత్యుర్-న శంకా న మే జాతి భేదః
పితా నైవ మే నైవ మాతా న జన్మ |
న బంధుర్-న మిత్రం గురుర్నైవ శిష్యః
చిదానంద రూపః శివోహం శివోహం ‖ 6 ‖

శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం, శివోహం శివోహం


निर्वाण षट्कम् - in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) దేవనాగరి భాషలో

शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं

मनो बुध्यहङ्कार चित्तानि नाहं
न च श्रोत्र जिह्वा न च घ्राणनेत्रं |
न च व्योम भूमिर्-न तेजो न वायुः
चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 1 ‖

अहं प्राण संज्ञो न वैपञ्च वायुः
न वा सप्तधातुर्-न वा पञ्च कोशाः |
नवाक्पाणि पादौ न चोपस्थ पायू
चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 2 ‖

न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहो
मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः |
न धर्मो न चार्धो न कामो न मोक्षः
चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 3 ‖

न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं
न मन्त्रो न तीर्धं न वेदा न यज्ञः |
अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता
चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 4 ‖

अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो
विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् |
न वा बन्धनं नैव मुक्ति न बन्धः |
चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 5 ‖

न मृत्युर्-न शङ्का न मे जाति भेदः
पिता नैव मे नैव माता न जन्म |
न बन्धुर्-न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः
चिदानन्द रूपः शिवोहं शिवोहं ‖ 6 ‖

शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं, शिवोहं शिवोहं


NIRVĀṆA ŚHAṬKAM - in romanized sanskrit English

śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ

mano budhyahaṅkāra cittāni nāhaṃ
na ca śrotra jihvā na ca ghrāṇanetraṃ |
na ca vyoma bhūmir-na tejo na vāyuḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivohaṃ ‖ 1 ‖

ahaṃ prāṇa saṃGYo na vaipañca vāyuḥ
na vā saptadhātur-na vā pañca kośāḥ |
navākpāṇi pādau na copastha pāyū
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivohaṃ ‖ 2 ‖

na me dveśharāgau na me lobhamoho
mado naiva me naiva mātsaryabhāvaḥ |
na dharmo na cārdho na kāmo na mokśhaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivohaṃ ‖ 3 ‖

na puṇyaṃ na pāpaṃ na saukhyaṃ na duḥkhaṃ
na mantro na tīrdhaṃ na vedā na yaGYaḥ |
ahaṃ bhojanaṃ naiva bhojyaṃ na bhoktā
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivohaṃ ‖ 4 ‖

ahaṃ nirvikalpo nirākāra rūpo
vibhūtvācca sarvatra sarvendriyāṇām |
na vā bandhanaṃ naiva mukti na bandhaḥ |
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivohaṃ ‖ 5 ‖

na mṛtyur-na śaṅkā na me jāti bhedaḥ
pitā naiva me naiva mātā na janma |
na bandhur-na mitraṃ gururnaiva śiśhyaḥ
cidānanda rūpaḥ śivohaṃ śivohaṃ ‖ 6 ‖

śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ, śivohaṃ śivohaṃ

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top