నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Thursday, July 30, 2020

శ్రీ శివ ద్వాదశ పంజర స్తోత్రము - Shri Shiva Dvadasa Panjara Stotramu1) శివాయ నిర్వికల్పాయ భవతిమిరాపహారిణే
భస్మత్రిపుండ్రభాసాయ పార్వతీపతయే నమః ||

2) శర్వాయ గిరీశాయ సత్సంతానకారిణే
వ్యోమకేశవిరూపాయ గిరిజాపతయే నమః ||

3) భవాయ మహేశాయ మహావ్యామోహహారిణే
జటాజూటధరాయ భవానీపతయే నమః ||

4) సోమాయ నిర్మలాయ విషజ్వరరోగహారిణే
త్రిపురాసురసంహరాయ శర్వాణీపతయే నమః ||

5) శంకరాయ రుద్రాయ అక్షమాలాధారిణే
వ్యాఘ్రచర్మాంబరాయ శివానీపతయే నమః ||

6) కాలాయ నీలకంఠాయ సమాధిస్థితికారణే
నాగాభరణధరాయ రుద్రాణీపతయే నమః ||

7) ఘోరాయ అఘోరాయ పాపకర్మనివారిణే
నాగయజ్ఞోపవీతాయ కాత్యాయినీపతయే నమః

8) ఈశానాయ మృడాయ వేదవేదాంతరూపిణే
కైలాసపురవాసాయ శాంకరీపతయే నమః ||

9) నిఠలాక్షాయ దేవాయ దక్షిణామూర్తిరూపిణే
సృష్టిస్థిత్యంతరూపాయ భైరవీపతయే నమః ||

10) అమృతేశ్వరాయ సాంబాయ వ్యక్తావ్యక్తస్వరూపిణే
భాషాసూత్రప్రదానాయ గౌరీపతయే నమః ||

11) పంచాననాయ భర్గాయ ఢమరుపరశుధారిణే
మార్కండేయరక్షకాయ మృడానీపతయే నమః ||

12) అభిషేకప్రియాయ యోగ్యాయ యోగానందరూపిణే
భక్తహృత్కమలవాసాయ చండికాపతయే నమః ||

ఓం నమః శివాయ


« PREV
NEXT »