శివ పంచాక్షరి స్తోత్రమ్ - ŚIVA PAÑCHĀKŚHARI STOTRAM

శివ పంచాక్షరి స్తోత్రమ్ - ŚIVA PAÑCHĀKŚHARI STOTRAM

శివ పంచాక్షరి స్తోత్రమ్

ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం
ఓం నమః శివాయ శివాయ నమః ఓం

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగరాగాయ మహేశ్వరాయ |
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై "న" కారాయ నమః శివాయ ‖ 1 ‖

మందాకినీ సలిల చందన చర్చితాయ
నందీశ్వర ప్రమథనాథ మహేశ్వరాయ |
మందార ముఖ్య బహుపుష్ప సుపూజితాయ
తస్మై "మ" కారాయ నమః శివాయ ‖ 2 ‖

శివాయ గౌరీ వదనాబ్జ బృంద
సూర్యాయ దక్షాధ్వర నాశకాయ |
శ్రీ నీలకంఠాయ వృషభధ్వజాయ
తస్మై "శి" కారాయ నమః శివాయ ‖ 3 ‖

వశిష్ఠ కుంభోద్భవ గౌతమార్య
మునీంద్ర దేవార్చిత శేఖరాయ |
చంద్రార్క వైశ్వానర లోచనాయ
తస్మై "వ" కారాయ నమః శివాయ ‖ 4 ‖

యజ్ఞ స్వరూపాయ జటాధరాయ
పినాక హస్తాయ సనాతనాయ |
దివ్యాయ దేవాయ దిగంబరాయ
తస్మై "య" కారాయ నమః శివాయ ‖ 5 ‖

పంచాక్షరమిదం పుణ్యం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ‖

शिव पञ्चाक्षरि स्तोत्रम् -  in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి

ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ
ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय |
नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय
तस्मै "न" काराय नमः शिवाय ‖ 1 ‖

मन्दाकिनी सलिल चन्दन चर्चिताय
नन्दीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय |
मन्दार मुख्य बहुपुष्प सुपूजिताय
तस्मै "म" काराय नमः शिवाय ‖ 2 ‖

शिवाय गौरी वदनाब्ज बृन्द
सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय |
श्री नीलकण्ठाय वृषभध्वजाय
तस्मै "शि" काराय नमः शिवाय ‖ 3 ‖

वशिष्ठ कुम्भोद्भव गौतमार्य
मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय |
चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय
तस्मै "व" काराय नमः शिवाय ‖ 4 ‖

यज्ञ स्वरूपाय जटाधराय
पिनाक हस्ताय सनातनाय |
दिव्याय देवाय दिगम्बराय
तस्मै "य" काराय नमः शिवाय ‖ 5 ‖

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेच्छिव सन्निधौ |
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ‖

ŚIVA PAÑCHĀKŚHARI STOTRAM - in romanized sanskrit English

oṃ namaḥ śivāya śivāya namaḥ oṃ
oṃ namaḥ śivāya śivāya namaḥ oṃ

nāgendrahārāya trilochanāya
bhasmāṅgarāgāya maheśvarāya |
nityāya śuddhāya digambarāya
tasmai "na" kārāya namaḥ śivāya ‖ 1 ‖

mandākinī salila chandana charchitāya
nandīśvara pramathanātha maheśvarāya |
mandāra mukhya bahupuśhpa supūjitāya
tasmai "ma" kārāya namaḥ śivāya ‖ 2 ‖

śivāya gaurī vadanābja bṛnda
sūryāya dakśhādhvara nāśakāya |
śrī nīlakaṇṭhāya vṛśhabhadhvajāya
tasmai "śi" kārāya namaḥ śivāya ‖ 3 ‖

vaśiśhṭha kumbhodbhava gautamārya
munīndra devārchita śekharāya |
chandrārka vaiśvānara lochanāya
tasmai "va" kārāya namaḥ śivāya ‖ 4 ‖

yaGYa svarūpāya jaṭādharāya
pināka hastāya sanātanāya |
divyāya devāya digambarāya
tasmai "ya" kārāya namaḥ śivāya ‖ 5 ‖

pañchākśharamidaṃ puṇyaṃ yaḥ paṭhecChiva sannidhau |
śivalokamavāpnoti śivena saha modate ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top