శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్ - Śrī rudraṁ laghun'yāsam - Samskritam - English
శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసమ్

ఓం అథాత్మానగ్^మ్ శివాత్మానగ్ శ్రీ రుద్రరూపం ధ్యాయేత్ ‖

శుద్ధస్ఫటిక సంకాశం త్రినేత్రం పంచ వక్త్రకం |
గంగాధరం దశభుజం సర్వాభరణ భూషితమ్ ‖

నీలగ్రీవం శశాంకాంకం నాగ యజ్ఞోప వీతినమ్ |
వ్యాఘ్ర చర్మోత్తరీయం చ వరేణ్యమభయ ప్రదమ్ ‖

కమండల్-వక్ష సూత్రాణాం ధారిణం శూలపాణినం |
జ్వలంతం పింగళజటా శిఖా ముద్ద్యోత ధారిణమ్ ‖

వృష స్కంధ సమారూఢం ఉమా దేహార్థ ధారిణం |
అమృతేనాప్లుతం శాంతం దివ్యభోగ సమన్వితమ్ ‖

దిగ్దేవతా సమాయుక్తం సురాసుర నమస్కృతం |
నిత్యం చ శాశ్వతం శుద్ధం ధ్రువ-మక్షర-మవ్యయమ్ |
సర్వ వ్యాపిన-మీశానం రుద్రం వై విశ్వరూపిణం |
ఏవం ధ్యాత్వా ద్విజః సమ్యక్ తతో యజనమారభేత్ ‖

అథాతో రుద్ర స్నానార్చనాభిషేక విధిం వ్యా''క్ష్యాస్యామః | ఆదిత ఏవ తీర్థే స్నాత్వా ఉదేత్య శుచిః ప్రయతో బ్రహ్మచారీ శుక్లవాసా దేవాభిముఖః స్థిత్వా ఆత్మని దేవతాః స్థాపయేత్ ‖

ప్రజననే బ్రహ్మా తిష్ఠతు | పాదయోర్-విష్ణుస్తిష్ఠతు | హస్తయోర్-హరస్తిష్ఠతు | బాహ్వోరింద్రస్తిష్టతు | జఠరేఽఅగ్నిస్తిష్ఠతు | హృద'యే శివస్తిష్ఠతు | కంఠే వసవస్తిష్ఠంతు | వక్త్రే సరస్వతీ తిష్ఠతు | నాసికయోర్-వాయుస్తిష్ఠతు | నయనయోశ్-చంద్రాదిత్యౌ తిష్టేతాం | కర్ణయోరశ్వినౌ తిష్టేతాం | లలాటే రుద్రాస్తిష్ఠంతు | మూర్థ్న్యాదిత్యాస్తిష్ఠంతు | శిరసి మహాదేవస్తిష్ఠతు | శిఖాయాం వామదేవాస్తిష్ఠతు | పృష్ఠే పినాకీ తిష్ఠతు | పురతః శూలీ తిష్ఠతు | పార్శ్యయోః శివాశంకరౌ తిష్ఠేతాం | సర్వతో వాయుస్తిష్ఠతు | తతో బహిః సర్వతోఽగ్నిర్-జ్వాలామాలా-పరివృతస్తిష్ఠతు | సర్వేష్వంగేషు సర్వా దేవతా యథాస్థానం తిష్ఠంతు | మాగ్^మ్ రక్షంతు |

అగ్నిర్మే' వాచి శ్రితః | వాగ్ధృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి |
వాయుర్మే'' ప్రాణే శ్రితః | ప్రాణో హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | సూర్యో' మే చక్షుషి శ్రితః | చక్షుర్-హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | చంద్రమా' మే మన'సి శ్రితః | మనో హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | దిశో' మే శ్రోత్రే'' శ్రితాః | శ్రోత్రగ్ం హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | ఆపోమే రేతసి శ్రితాః | రేతో హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | పృథివీ మే శరీ'రే శ్రితాః | శరీ'రగ్ం హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | ఓషధి వనస్పతయో' మే లోమ'సు శ్రితాః | లోమా'ని హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | ఇంద్రో' మే బలే'' శ్రితః | బలగ్ం హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | పర్జన్యో' మే మూర్ద్ని శ్రితః | మూర్ధా హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | ఈశా'నో మే మన్యౌ శ్రితః | మన్యుర్-హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | ఆత్మా మ' ఆత్మని' శ్రితః | ఆత్మా హృద'యే | హృద'యం మయి' | అహమమృతే'' | అమృతం బ్రహ్మ'ణి | పున'ర్మ ఆత్మా పునరాయు రాగా''త్ | పునః' ప్రాణః పునరాకూ'తమాగా''త్ | వైశ్వానరో రశ్మిభి'ర్-వావృధానః | అంతస్తి'ష్ఠత్వమృత'స్య గోపాః ‖

అస్య శ్రీ రుద్రాధ్యాయ ప్రశ్న మహామంత్రస్య, అఘోర ఋషిః, అనుష్టుప్ చందః, సంకర్షణ మూర్తి స్వరూపో యోఽసావాదిత్యః పరమపురుషః స ఏష రుద్రో దేవతా | నమః శివాయేతి బీజం | శివతరాయేతి శక్తిః | మహాదేవాయేతి కీలకం | శ్రీ సాంబ సదాశివ ప్రసాద సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ‖

ఓం అగ్నిహోత్రాత్మనే అంగుష్ఠాభ్యాం నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే తర్జనీభ్యాం నమః | చాతుర్-మాస్యాత్మనే మధ్యమాభ్యాం నమః | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే అనామికాభ్యాం నమః | జ్యోతిష్టోమాత్మనే కనిష్ఠికాభ్యాం నమః | సర్వక్రత్వాత్మనే కరతల కరపృష్ఠాభ్యాం నమః ‖

అగ్నిహోత్రాత్మనే హృదయాయ నమః | దర్శపూర్ణ మాసాత్మనే శిరసే స్వాహా | చాతుర్-మాస్యాత్మనే శిఖాయై వషట్ | నిరూఢ పశుబంధాత్మనే కవచాయ హుం | జ్యోతిష్టోమాత్మనే నేత్రత్రయాయ వౌషట్ | సర్వక్రత్వాత్మనే అస్త్రాయఫట్ | భూర్భువస్సువరోమితి దిగ్బంధః ‖

ధ్యానం%

ఆపాతాళ-నభఃస్థలాంత-భువన-బ్రహ్మాండ-మావిస్ఫురత్-
జ్యోతిః స్ఫాటిక-లింగ-మౌళి-విలసత్-పూర్ణేందు-వాంతామృతైః |
అస్తోకాప్లుత-మేక-మీశ-మనిశం రుద్రాను-వాకాంజపన్
ధ్యాయే-దీప్సిత-సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోఽభిషించే-చ్చివమ్ ‖

బ్రహ్మాండ వ్యాప్తదేహా భసిత హిమరుచా భాసమానా భుజంగైః
కంఠే కాలాః కపర్దాః కలిత-శశికలా-శ్చండ కోదండ హస్తాః |
త్ర్యక్షా రుద్రాక్షమాలాః ప్రకటితవిభవాః శాంభవా మూర్తిభేదాః
రుద్రాః శ్రీరుద్రసూక్త-ప్రకటితవిభవా నః ప్రయచ్చంతు సౌఖ్యమ్ ‖

ఓం గణానా''మ్ త్వా గణప'తిగ్^మ్ హవామహే కవిం క'వీనాము'పమశ్ర'వస్తమం | జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మ'ణాం బ్రహ్మణస్పద ఆ నః' శృణ్వన్నూతిభి'స్సీద సాద'నం ‖ మహాగణపతయే నమః ‖

శం చ' మే మయ'శ్చ మే ప్రియం చ' మేఽనుకామశ్చ' మే కామ'శ్చ మే సౌమనసశ్చ' మే భద్రం చ' మే శ్రేయ'శ్చ మే వస్య'శ్చ మే యశ'శ్చ మే భగ'శ్చ మే ద్రవి'ణం చ మే యంతా చ' మే ధర్తా చ' మే క్షేమ'శ్చ మే ధృతి'శ్చ మే విశ్వం' చ మే మహ'శ్చ మే సంవిచ్చ' మే జ్ఞాత్రం' చ మే సూశ్చ' మే ప్రసూశ్చ' మే సీరం' చ మే లయశ్చ' మ ఋతం చ' మేఽమృతం' చ మేఽయక్ష్మం చ మేఽనా'మయచ్చ మే జీవాతు'శ్చ మే దీర్ఘాయుత్వం చ' మేఽనమిత్రం చ మేఽభ'యం చ మే సుగం చ' మే శయ'నం చ మే సూషా చ' మే సుదినం' చ మే ‖

ఓం శాంతిః శాంతిః శాంతిః' ‖


श्री रुद्रं लघुन्यासम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

ॐ अथात्मानग्^म् शिवात्मानग् श्री रुद्ररूपं ध्यायेत् ‖

शुद्धस्फटिक सङ्काशं त्रिनेत्रं पञ्च वक्त्रकं |
गङ्गाधरं दशभुजं सर्वाभरण भूषितम् ‖

नीलग्रीवं शशाङ्काङ्कं नाग यज्ञोप वीतिनम् |
व्याघ्र चर्मोत्तरीयं च वरेण्यमभय प्रदम् ‖

कमण्डल्-वक्ष सूत्राणां धारिणं शूलपाणिनं |
ज्वलन्तं पिङ्गलजटा शिखा मुद्द्योत धारिणम् ‖

वृष स्कन्ध समारूढं उमा देहार्थ धारिणं |
अमृतेनाप्लुतं शान्तं दिव्यभोग समन्वितम् ‖

दिग्देवता समायुक्तं सुरासुर नमस्कृतं |
नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुव-मक्षर-मव्ययम् |
सर्व व्यापिन-मीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणं |
एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमारभेत् ‖

अथातो रुद्र स्नानार्चनाभिषेक विधिं व्या''क्ष्यास्यामः | आदित एव तीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः प्रयतो ब्रह्मचारी शुक्लवासा देवाभिमुखः स्थित्वा आत्मनि देवताः स्थापयेत् ‖

प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतु | पादयोर्-विष्णुस्तिष्ठतु | हस्तयोर्-हरस्तिष्ठतु | बाह्वोरिन्द्रस्तिष्टतु | जठरेऽअग्निस्तिष्ठतु | हृद'ये शिवस्तिष्ठतु | कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु | वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु | नासिकयोर्-वायुस्तिष्ठतु | नयनयोश्-चन्द्रादित्यौ तिष्टेतां | कर्णयोरश्विनौ तिष्टेतां | ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु | मूर्थ्न्यादित्यास्तिष्ठन्तु | शिरसि महादेवस्तिष्ठतु | शिखायां वामदेवास्तिष्ठतु | पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु | पुरतः शूली तिष्ठतु | पार्श्ययोः शिवाशङ्करौ तिष्ठेतां | सर्वतो वायुस्तिष्ठतु | ततो बहिः सर्वतोऽग्निर्-ज्वालामाला-परिवृतस्तिष्ठतु | सर्वेष्वङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु | माग्^म् रक्षन्तु |

अग्निर्मे' वाचि श्रितः | वाग्धृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि |
वायुर्मे'' प्राणे श्रितः | प्राणो हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | सूर्यो' मे चक्षुषि श्रितः | चक्षुर्-हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | चन्द्रमा' मे मन'सि श्रितः | मनो हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | दिशो' मे श्रोत्रे'' श्रिताः | श्रोत्रग्ं हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | आपोमे रेतसि श्रिताः | रेतो हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | पृथिवी मे शरी'रे श्रिताः | शरी'रग्ं हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | ओषधि वनस्पतयो' मे लोम'सु श्रिताः | लोमा'नि हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | इन्द्रो' मे बले'' श्रितः | बलग्ं हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | पर्जन्यो' मे मूर्द्नि श्रितः | मूर्धा हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | ईशा'नो मे मन्यौ श्रितः | मन्युर्-हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | आत्मा म' आत्मनि' श्रितः | आत्मा हृद'ये | हृद'यं मयि' | अहममृते'' | अमृतं ब्रह्म'णि | पुन'र्म आत्मा पुनरायु रागा''त् | पुनः' प्राणः पुनराकू'तमागा''त् | वैश्वानरो रश्मिभि'र्-वावृधानः | अन्तस्ति'ष्ठत्वमृत'स्य गोपाः ‖

अस्य श्री रुद्राध्याय प्रश्न महामन्त्रस्य, अघोर ऋषिः, अनुष्टुप् चन्दः, सङ्कर्षण मूर्ति स्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता | नमः शिवायेति बीजं | शिवतरायेति शक्तिः | महादेवायेति कीलकं | श्री साम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ‖

ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः | दर्शपूर्ण मासात्मने तर्जनीभ्यां नमः | चातुर्-मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः | निरूढ पशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः | ज्योतिष्टोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः | सर्वक्रत्वात्मने करतल करपृष्ठाभ्यां नमः ‖

अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः | दर्शपूर्ण मासात्मने शिरसे स्वाहा | चातुर्-मास्यात्मने शिखायै वषट् | निरूढ पशुबन्धात्मने कवचाय हुं | ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् | सर्वक्रत्वात्मने अस्त्रायफट् | भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः ‖

ध्यानं%

आपाताल-नभःस्थलान्त-भुवन-ब्रह्माण्ड-माविस्फुरत्-
ज्योतिः स्फाटिक-लिङ्ग-मौलि-विलसत्-पूर्णेन्दु-वान्तामृतैः |
अस्तोकाप्लुत-मेक-मीश-मनिशं रुद्रानु-वाकाञ्जपन्
ध्याये-दीप्सित-सिद्धये ध्रुवपदं विप्रोऽभिषिञ्चे-च्चिवम् ‖

ब्रह्माण्ड व्याप्तदेहा भसित हिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः
कण्ठे कालाः कपर्दाः कलित-शशिकला-श्चण्ड कोदण्ड हस्ताः |
त्र्यक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभेदाः
रुद्राः श्रीरुद्रसूक्त-प्रकटितविभवा नः प्रयच्चन्तु सौख्यम् ‖

ॐ गणाना''म् त्वा गणप'तिग्^म् हवामहे कविं क'वीनामु'पमश्र'वस्तमं | ज्येष्ठराजं ब्रह्म'णां ब्रह्मणस्पद आ नः' शृण्वन्नूतिभि'स्सीद साद'नं ‖ महागणपतये नमः ‖

शं च' मे मय'श्च मे प्रियं च' मेऽनुकामश्च' मे काम'श्च मे सौमनसश्च' मे भद्रं च' मे श्रेय'श्च मे वस्य'श्च मे यश'श्च मे भग'श्च मे द्रवि'णं च मे यन्ता च' मे धर्ता च' मे क्षेम'श्च मे धृति'श्च मे विश्वं' च मे मह'श्च मे संविच्च' मे ज्ञात्रं' च मे सूश्च' मे प्रसूश्च' मे सीरं' च मे लयश्च' म ऋतं च' मेऽमृतं' च मेऽयक्ष्मं च मेऽना'मयच्च मे जीवातु'श्च मे दीर्घायुत्वं च' मेऽनमित्रं च मेऽभ'यं च मे सुगं च' मे शय'नं च मे सूषा च' मे सुदिनं' च मे ‖

ॐ शांतिः शांतिः शान्तिः' ‖ŚRĪ RUDRAṂ LAGHUNYĀSAM - in romanized sanskrit - English

oṃ athātmānagṃ śivātmānag śrī rudrarūpaṃ dhyāyet ‖

śuddhasphaṭika saṅkāśaṃ trinetraṃ pañcha vaktrakaṃ |
gaṅgādharaṃ daśabhujaṃ sarvābharaṇa bhūśhitam ‖

nīlagrīvaṃ śaśāṅkāṅkaṃ nāga yaGYopa vītinam |
vyāghra charmottarīyaṃ cha vareṇyamabhaya pradam ‖

kamaṇḍal-vakśha sūtrāṇāṃ dhāriṇaṃ śūlapāṇinaṃ |
jvalantaṃ piṅgaḻajaṭā śikhā muddyota dhāriṇam ‖

vṛśha skandha samārūḍhaṃ umā dehārtha dhāriṇaṃ |
amṛtenāplutaṃ śāntaṃ divyabhoga samanvitam ‖

digdevatā samāyuktaṃ surāsura namaskṛtaṃ |
nityaṃ cha śāśvataṃ śuddhaṃ dhruva-makśhara-mavyayam |
sarva vyāpina-mīśānaṃ rudraṃ vai viśvarūpiṇaṃ |
evaṃ dhyātvā dvijaḥ samyak tato yajanamārabhet ‖

athāto rudra snānārchanābhiśheka vidhiṃ vyā''kśhyāsyāmaḥ | ādita eva tīrthe snātvā udetya śuchiḥ prayato brahmachārī śuklavāsā devābhimukhaḥ sthitvā ātmani devatāḥ sthāpayet ‖

prajanane brahmā tiśhṭhatu | pādayor-viśhṇustiśhṭhatu | hastayor-harastiśhṭhatu | bāhvorindrastiśhṭatu | jaṭhareaagnistiśhṭhatu | hṛda'ye śivastiśhṭhatu | kaṇṭhe vasavastiśhṭhantu | vaktre sarasvatī tiśhṭhatu | nāsikayor-vāyustiśhṭhatu | nayanayoś-chandrādityau tiśhṭetāṃ | karṇayoraśvinau tiśhṭetāṃ | lalāṭe rudrāstiśhṭhantu | mūrthnyādityāstiśhṭhantu | śirasi mahādevastiśhṭhatu | śikhāyāṃ vāmadevāstiśhṭhatu | pṛśhṭhe pinākī tiśhṭhatu | purataḥ śūlī tiśhṭhatu | pārśyayoḥ śivāśaṅkarau tiśhṭhetāṃ | sarvato vāyustiśhṭhatu | tato bahiḥ sarvatoagnir-jvālāmālā-parivṛtastiśhṭhatu | sarveśhvaṅgeśhu sarvā devatā yathāsthānaṃ tiśhṭhantu | māgṃ rakśhantu |

agnirme' vāchi śritaḥ | vāgdhṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi |
vāyurme'' prāṇe śritaḥ | prāṇo hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | sūryo' me chakśhuśhi śritaḥ | chakśhur-hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | chandramā' me mana'si śritaḥ | mano hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | diśo' me śrotre'' śritāḥ | śrotragṃ hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | āpome retasi śritāḥ | reto hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | pṛthivī me śarī're śritāḥ | śarī'ragṃ hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | ośhadhi vanaspatayo' me loma'su śritāḥ | lomā'ni hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | indro' me bale'' śritaḥ | balagṃ hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | parjanyo' me mūrdni śritaḥ | mūrdhā hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | īśā'no me manyau śritaḥ | manyur-hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | ātmā ma' ātmani' śritaḥ | ātmā hṛda'ye | hṛda'yaṃ mayi' | ahamamṛte'' | amṛtaṃ brahma'ṇi | puna'rma ātmā punarāyu rāgā''t | punaḥ' prāṇaḥ punarākū'tamāgā''t | vaiśvānaro raśmibhi'r-vāvṛdhānaḥ | antasti'śhṭhatvamṛta'sya gopāḥ ‖

asya śrī rudrādhyāya praśna mahāmantrasya, aghora ṛśhiḥ, anuśhṭup chandaḥ, saṅkarśhaṇa mūrti svarūpo yoasāvādityaḥ paramapuruśhaḥ sa eśha rudro devatā | namaḥ śivāyeti bījaṃ | śivatarāyeti śaktiḥ | mahādevāyeti kīlakaṃ | śrī sāmba sadāśiva prasāda siddhyarthe jape viniyogaḥ ‖

oṃ agnihotrātmane aṅguśhṭhābhyāṃ namaḥ | darśapūrṇa māsātmane tarjanībhyāṃ namaḥ | cātur-māsyātmane madhyamābhyāṃ namaḥ | nirūḍha paśubandhātmane anāmikābhyāṃ namaḥ | jyotiśhṭomātmane kaniśhṭhikābhyāṃ namaḥ | sarvakratvātmane karatala karapṛśhṭhābhyāṃ namaḥ ‖

agnihotrātmane hṛdayāya namaḥ | darśapūrṇa māsātmane śirase svāhā | cātur-māsyātmane śikhāyai vaśhaṭ | nirūḍha paśubandhātmane kavacāya huṃ | jyotiśhṭomātmane netratrayāya vauśhaṭ | sarvakratvātmane astrāyaphaṭ | bhūrbhuvassuvaromiti digbandhaḥ ‖

dhyānaṃ%

āpātāḻa-nabhaḥsthalānta-bhuvana-brahmāṇḍa-māvisphurat-
jyotiḥ sphāṭika-liṅga-mauḻi-vilasat-pūrṇendu-vāntāmṛtaiḥ |
astokāpluta-meka-mīśa-maniśaṃ rudrānu-vākāñjapan
dhyāye-dīpsita-siddhaye dhruvapadaṃ viproabhiśhiñche-cchivam ‖

brahmāṇḍa vyāptadehā bhasita himarucā bhāsamānā bhujaṅgaiḥ
kaṇṭhe kālāḥ kapardāḥ kalita-śaśikalā-śchaṇḍa kodaṇḍa hastāḥ |
tryakśhā rudrākśhamālāḥ prakaṭitavibhavāḥ śāmbhavā mūrtibhedāḥ
rudrāḥ śrīrudrasūkta-prakaṭitavibhavā naḥ prayacchantu saukhyam ‖

oṃ gaṇānā''m tvā gaṇapa'tigṃ havāmahe kaviṃ ka'vīnāmu'pamaśra'vastamaṃ | jyeśhṭharājaṃ brahma'ṇāṃ brahmaṇaspada ā na'ḥ śṛṇvannūtibhi'ssīda sāda'naṃ ‖ mahāgaṇapataye namaḥ ‖

śaṃ cha' me maya'ścha me priyaṃ cha' meanukāmaścha' me kāma'ścha me saumanasaścha' me bhadraṃ cha' me śreya'ścha me vasya'ścha me yaśa'ścha me bhaga'ścha me dravi'ṇaṃ cha me yantā cha' me dhartā cha' me kśhema'ścha me dhṛti'ścha me viśva'ṃ cha me maha'ścha me saṃviccha' me GYātra'ṃ cha me sūścha' me prasūścha' me sīra'ṃ cha me layaścha' ma ṛtaṃ cha' me'mṛta'ṃ cha meayakśhmaṃ cha meanā'mayaccha me jīvātu'ścha me dīrghāyutvaṃ cha' meanamitraṃ cha meabha'yaṃ cha me sugaṃ cha' me śaya'naṃ cha me sūśhā cha' me sudina'ṃ cha me ‖

oṃ śāntiḥ śāntiḥ śānti'ḥ ‖‖

సంకలనం: కోటేశ్వర
సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడ్రేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing - Sunnyvale, CA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top