నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Tuesday, August 25, 2020

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ - द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - DVAADASHA JYOTIRLIMGA STOTRAM

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ -  द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - DVAADASHA JYOTIRLIMGA STOTRAM

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్

లఘు స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ‖
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ |
సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ‖
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ‖
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ‖

సంపూర్ణ స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |
భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 1 ‖

శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ‖ 2 ‖

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ ‖ 3 ‖

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతం ఓంకారమీశం శివమేకమీడే ‖ 4 ‖

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ‖ 5 ‖

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి ‖ 6 ‖

శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ‖ 7 ‖

యామ్యే సదంగే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 8 ‖

సానందమానందవనే వసంతం ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ |
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 9 ‖

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే ‖ 10 ‖

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః |
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ‖ 11 ‖

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ |
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ‖ 12 ‖

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ‖

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

लघु स्तोत्रम्
सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् |
उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ‖
पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् |
सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ‖
वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे |
हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ‖

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः |
सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ‖

सम्पूर्ण स्तोत्रम्
सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् |
भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ‖ 1 ‖

श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् |
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ‖ 2 ‖

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् |
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ‖ 3 ‖

कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय |
सदैव मान्धातृपुरे वसन्तं ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ‖ 4 ‖

पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसं तं गिरिजासमेतम् |
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ‖ 5 ‖

यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च |
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ‖ 6 ‖

श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः |
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ‖ 7 ‖

याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः |
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ‖ 8 ‖

सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापबृन्दम् |
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ‖ 9 ‖

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरितीरपवित्रदेशे |
यद्दर्शनात् पातकं पाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ‖ 10 ‖

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः |
सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ‖ 11 ‖

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् |
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ‖ 12 ‖

ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण |
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ‖


DVAADASHA JYOTIRLIMGA STOTRAM - This stotram is in plain english

laghu stotram
sauraashhTre somanaadhaMca shreeshaile mallikaarjunam |
ujjayinyaaM mahaakaalaM oMkaaretvamaamaleshvaram ‖
parlyaaM vaidyanaadhaMca DhaakinyaaM bheema shaMkaram |
setubaMdhetu raameshaM naageshaM daarukaavane ‖
vaaraNaashyaaMtu vishveshaM trayaMbakaM gautameetaTe |
himaalayetu kedaaraM ghRRishhNeshaMtu vishaalake ‖

etaani jyotirliMgaani saayaM praataH paThennaraH |
sapta janma kRRitaM paapaM smaraNena vinashyati ‖

saMpoorNa stotram
sauraashhTradeshe vishade.atiramye jyotirmayaM chaMdrakaLaavataMsam |
bhaktapradaanaaya kRRipaavateerNaM taM somanaathaM sharaNaM prapadye ‖ 1 ‖

shreeshailashRRiMge vividhaprasaMge sheshhaadrishRRiMge.api sadaa vasaMtam |
tamarjunaM mallikapoorvamenaM namaami saMsaarasamudrasetum ‖ 2 ‖

avaMtikaayaaM vihitaavataaraM muktipradaanaaya cha sajjanaanaam |
akaalamRRityoH parirakshhaNaarthaM vaMde mahaakaalamahaasuresham ‖ 3 ‖

kaaverikaanarmadayoH pavitre samaagame sajjanataaraNaaya |
sadaiva maaMdhaatRRipure vasaMtaM oMkaarameeshaM shivamekameeDe ‖ 4 ‖

poorvottare prajvalikaanidhaane sadaa vasaM taM girijaasametam |
suraasuraaraadhitapaadapadmaM shreevaidyanaathaM tamahaM namaami ‖ 5 ‖

yaM Daakinishaakinikaasamaaje nishhevyamaaNaM pishitaashanaishcha |
sadaiva bheemaadipadaprasiddhaM taM shaMkaraM bhaktahitaM namaami ‖ 6 ‖

shreetaamraparNeejalaraashiyoge nibadhya setuM vishikhairasaMkhyaiH |
shreeraamachaMdreNa samarpitaM taM raameshvaraakhyaM niyataM namaami ‖ 7 ‖

yaamye sadaMge nagare.atiramye vibhooshhitaaMgaM vividhaishcha bhogaiH |
sadbhaktimuktipradameeshamekaM shreenaaganaathaM sharaNaM prapadye ‖ 8 ‖

saanaMdamaanaMdavane vasaMtaM aanaMdakaMdaM hatapaapabRRiMdam |
vaaraaNaseenaathamanaathanaathaM shreevishvanaathaM sharaNaM prapadye ‖ 9 ‖

sahyaadrisheershhe vimale vasaMtaM godaavariteerapavitradeshe |
yaddarshanaat paatakaM paashu naashaM prayaati taM tryaMbakameeshameeDe ‖ 10 ‖

mahaadripaarshve cha taTe ramaMtaM saMpoojyamaanaM satataM muneeMdraiH |
suraasurairyakshha mahoragaaDhyaiH kedaarameeshaM shivamekameeDe ‖ 11 ‖

ilaapure ramyavishaalake.asmin samullasaMtaM cha jagadvareNyam |
vaMde mahodaaratarasvabhaavaM ghRRishhNeshvaraakhyaM sharaNaM prapadye ‖ 12 ‖

jyotirmayadvaadashaliMgakaanaaM shivaatmanaaM proktamidaM krameNa |
stotraM paThitvaa manujo.atibhaktyaa phalaM tadaalokya nijaM bhajechcha ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com