ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ - द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - DVAADASHA JYOTIRLIMGA STOTRAM

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్ -  द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - DVAADASHA JYOTIRLIMGA STOTRAM

ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ స్తోత్రమ్

లఘు స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రే సోమనాధంచ శ్రీశైలే మల్లికార్జునమ్ |
ఉజ్జయిన్యాం మహాకాలం ఓంకారేత్వమామలేశ్వరమ్ ‖
పర్ల్యాం వైద్యనాధంచ ఢాకిన్యాం భీమ శంకరమ్ |
సేతుబంధేతు రామేశం నాగేశం దారుకావనే ‖
వారణాశ్యాంతు విశ్వేశం త్రయంబకం గౌతమీతటే |
హిమాలయేతు కేదారం ఘృష్ణేశంతు విశాలకే ‖
ఏతాని జ్యోతిర్లింగాని సాయం ప్రాతః పఠేన్నరః |
సప్త జన్మ కృతం పాపం స్మరణేన వినశ్యతి ‖

సంపూర్ణ స్తోత్రమ్
సౌరాష్ట్రదేశే విశదేఽతిరమ్యే జ్యోతిర్మయం చంద్రకళావతంసమ్ |
భక్తప్రదానాయ కృపావతీర్ణం తం సోమనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 1 ‖

శ్రీశైలశృంగే వివిధప్రసంగే శేషాద్రిశృంగేఽపి సదా వసంతమ్ |
తమర్జునం మల్లికపూర్వమేనం నమామి సంసారసముద్రసేతుమ్ ‖ 2 ‖

అవంతికాయాం విహితావతారం ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్ |
అకాలమృత్యోః పరిరక్షణార్థం వందే మహాకాలమహాసురేశమ్ ‖ 3 ‖

కావేరికానర్మదయోః పవిత్రే సమాగమే సజ్జనతారణాయ |
సదైవ మాంధాతృపురే వసంతం ఓంకారమీశం శివమేకమీడే ‖ 4 ‖

పూర్వోత్తరే ప్రజ్వలికానిధానే సదా వసం తం గిరిజాసమేతమ్ |
సురాసురారాధితపాదపద్మం శ్రీవైద్యనాథం తమహం నమామి ‖ 5 ‖

యం డాకినిశాకినికాసమాజే నిషేవ్యమాణం పిశితాశనైశ్చ |
సదైవ భీమాదిపదప్రసిద్ధం తం శంకరం భక్తహితం నమామి ‖ 6 ‖

శ్రీతామ్రపర్ణీజలరాశియోగే నిబధ్య సేతుం విశిఖైరసంఖ్యైః |
శ్రీరామచంద్రేణ సమర్పితం తం రామేశ్వరాఖ్యం నియతం నమామి ‖ 7 ‖

యామ్యే సదంగే నగరేఽతిరమ్యే విభూషితాంగం వివిధైశ్చ భోగైః |
సద్భక్తిముక్తిప్రదమీశమేకం శ్రీనాగనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 8 ‖

సానందమానందవనే వసంతం ఆనందకందం హతపాపబృందమ్ |
వారాణసీనాథమనాథనాథం శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే ‖ 9 ‖

సహ్యాద్రిశీర్షే విమలే వసంతం గోదావరితీరపవిత్రదేశే |
యద్దర్శనాత్ పాతకం పాశు నాశం ప్రయాతి తం త్ర్యంబకమీశమీడే ‖ 10 ‖

మహాద్రిపార్శ్వే చ తటే రమంతం సంపూజ్యమానం సతతం మునీంద్రైః |
సురాసురైర్యక్ష మహోరగాఢ్యైః కేదారమీశం శివమేకమీడే ‖ 11 ‖

ఇలాపురే రమ్యవిశాలకేఽస్మిన్ సముల్లసంతం చ జగద్వరేణ్యమ్ |
వందే మహోదారతరస్వభావం ఘృష్ణేశ్వరాఖ్యం శరణం ప్రపద్యే ‖ 12 ‖

జ్యోతిర్మయద్వాదశలింగకానాం శివాత్మనాం ప్రోక్తమిదం క్రమేణ |
స్తోత్రం పఠిత్వా మనుజోఽతిభక్త్యా ఫలం తదాలోక్య నిజం భజేచ్చ ‖

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्तोत्रम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

लघु स्तोत्रम्
सौराष्ट्रे सोमनाधञ्च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् |
उज्जयिन्यां महाकालं ओङ्कारेत्वमामलेश्वरम् ‖
पर्ल्यां वैद्यनाधञ्च ढाकिन्यां भीम शङ्करम् |
सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने ‖
वारणाश्यान्तु विश्वेशं त्रयम्बकं गौतमीतटे |
हिमालयेतु केदारं घृष्णेशन्तु विशालके ‖

एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः |
सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ‖

सम्पूर्ण स्तोत्रम्
सौराष्ट्रदेशे विशदेऽतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम् |
भक्तप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये ‖ 1 ‖

श्रीशैलशृङ्गे विविधप्रसङ्गे शेषाद्रिशृङ्गेऽपि सदा वसन्तम् |
तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेनं नमामि संसारसमुद्रसेतुम् ‖ 2 ‖

अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् |
अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम् ‖ 3 ‖

कावेरिकानर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय |
सदैव मान्धातृपुरे वसन्तं ओङ्कारमीशं शिवमेकमीडे ‖ 4 ‖

पूर्वोत्तरे प्रज्वलिकानिधाने सदा वसं तं गिरिजासमेतम् |
सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि ‖ 5 ‖

यं डाकिनिशाकिनिकासमाजे निषेव्यमाणं पिशिताशनैश्च |
सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि ‖ 6 ‖

श्रीताम्रपर्णीजलराशियोगे निबध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्यैः |
श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि ‖ 7 ‖

याम्ये सदङ्गे नगरेऽतिरम्ये विभूषिताङ्गं विविधैश्च भोगैः |
सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये ‖ 8 ‖

सानन्दमानन्दवने वसन्तं आनन्दकन्दं हतपापबृन्दम् |
वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये ‖ 9 ‖

सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरितीरपवित्रदेशे |
यद्दर्शनात् पातकं पाशु नाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे ‖ 10 ‖

महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः |
सुरासुरैर्यक्ष महोरगाढ्यैः केदारमीशं शिवमेकमीडे ‖ 11 ‖

इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यम् |
वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ‖ 12 ‖

ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण |
स्तोत्रं पठित्वा मनुजोऽतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेच्च ‖


DVAADASHA JYOTIRLIMGA STOTRAM - This stotram is in plain english

laghu stotram
sauraashhTre somanaadhaMca shreeshaile mallikaarjunam |
ujjayinyaaM mahaakaalaM oMkaaretvamaamaleshvaram ‖
parlyaaM vaidyanaadhaMca DhaakinyaaM bheema shaMkaram |
setubaMdhetu raameshaM naageshaM daarukaavane ‖
vaaraNaashyaaMtu vishveshaM trayaMbakaM gautameetaTe |
himaalayetu kedaaraM ghRRishhNeshaMtu vishaalake ‖

etaani jyotirliMgaani saayaM praataH paThennaraH |
sapta janma kRRitaM paapaM smaraNena vinashyati ‖

saMpoorNa stotram
sauraashhTradeshe vishade.atiramye jyotirmayaM chaMdrakaLaavataMsam |
bhaktapradaanaaya kRRipaavateerNaM taM somanaathaM sharaNaM prapadye ‖ 1 ‖

shreeshailashRRiMge vividhaprasaMge sheshhaadrishRRiMge.api sadaa vasaMtam |
tamarjunaM mallikapoorvamenaM namaami saMsaarasamudrasetum ‖ 2 ‖

avaMtikaayaaM vihitaavataaraM muktipradaanaaya cha sajjanaanaam |
akaalamRRityoH parirakshhaNaarthaM vaMde mahaakaalamahaasuresham ‖ 3 ‖

kaaverikaanarmadayoH pavitre samaagame sajjanataaraNaaya |
sadaiva maaMdhaatRRipure vasaMtaM oMkaarameeshaM shivamekameeDe ‖ 4 ‖

poorvottare prajvalikaanidhaane sadaa vasaM taM girijaasametam |
suraasuraaraadhitapaadapadmaM shreevaidyanaathaM tamahaM namaami ‖ 5 ‖

yaM Daakinishaakinikaasamaaje nishhevyamaaNaM pishitaashanaishcha |
sadaiva bheemaadipadaprasiddhaM taM shaMkaraM bhaktahitaM namaami ‖ 6 ‖

shreetaamraparNeejalaraashiyoge nibadhya setuM vishikhairasaMkhyaiH |
shreeraamachaMdreNa samarpitaM taM raameshvaraakhyaM niyataM namaami ‖ 7 ‖

yaamye sadaMge nagare.atiramye vibhooshhitaaMgaM vividhaishcha bhogaiH |
sadbhaktimuktipradameeshamekaM shreenaaganaathaM sharaNaM prapadye ‖ 8 ‖

saanaMdamaanaMdavane vasaMtaM aanaMdakaMdaM hatapaapabRRiMdam |
vaaraaNaseenaathamanaathanaathaM shreevishvanaathaM sharaNaM prapadye ‖ 9 ‖

sahyaadrisheershhe vimale vasaMtaM godaavariteerapavitradeshe |
yaddarshanaat paatakaM paashu naashaM prayaati taM tryaMbakameeshameeDe ‖ 10 ‖

mahaadripaarshve cha taTe ramaMtaM saMpoojyamaanaM satataM muneeMdraiH |
suraasurairyakshha mahoragaaDhyaiH kedaarameeshaM shivamekameeDe ‖ 11 ‖

ilaapure ramyavishaalake.asmin samullasaMtaM cha jagadvareNyam |
vaMde mahodaaratarasvabhaavaM ghRRishhNeshvaraakhyaM sharaNaM prapadye ‖ 12 ‖

jyotirmayadvaadashaliMgakaanaaM shivaatmanaaM proktamidaM krameNa |
stotraM paThitvaa manujo.atibhaktyaa phalaM tadaalokya nijaM bhajechcha ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top