నూతన వ్యాసములు:
latest

728x90

header-ad

Sunday, August 9, 2020

శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ | शिव सहस्र नाम स्तोत्रम् | ŚIVA SAHASRA NĀMA STOTRAM

శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ | शिव सहस्र नाम स्तोत्रम् | ŚIVA SAHASRA NĀMA STOTRAM
శివ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్
ఓం
స్థిరః స్థాణుః ప్రభుర్భానుః ప్రవరో వరదో వరః |
సర్వాత్మా సర్వవిఖ్యాతః సర్వః సర్వకరో భవః ‖ 1 ‖

జటీ చర్మీ శిఖండీ చ సర్వాంగః సర్వాంగః సర్వభావనః |
హరిశ్చ హరిణాక్శశ్చ సర్వభూతహరః ప్రభుః ‖ 2 ‖

ప్రవృత్తిశ్చ నివృత్తిశ్చ నియతః శాశ్వతో ధ్రువః |
శ్మశానచారీ భగవానః ఖచరో గోచరోఽర్దనః ‖ 3 ‖

అభివాద్యో మహాకర్మా తపస్వీ భూత భావనః |
ఉన్మత్తవేషప్రచ్ఛన్నః సర్వలోకప్రజాపతిః ‖ 4 ‖

మహారూపో మహాకాయో వృషరూపో మహాయశాః |
మహాఽఽత్మా సర్వభూతశ్చ విరూపో వామనో మనుః ‖ 5 ‖

లోకపాలోఽంతర్హితాత్మా ప్రసాదో హయగర్దభిః |
పవిత్రశ్చ మహాంశ్చైవ నియమో నియమాశ్రయః ‖ 6 ‖

సర్వకర్మా స్వయంభూశ్చాదిరాదికరో నిధిః |
సహస్రాక్శో విరూపాక్శః సోమో నక్శత్రసాధకః ‖ 7 ‖

చంద్రః సూర్యః గతిః కేతుర్గ్రహో గ్రహపతిర్వరః |
అద్రిరద్\{\}ర్యాలయః కర్తా మృగబాణార్పణోఽనఘః ‖ 8 ‖

మహాతపా ఘోర తపాఽదీనో దీనసాధకః |
సంవత్సరకరో మంత్రః ప్రమాణం పరమం తపః ‖ 9 ‖

యోగీ యోజ్యో మహాబీజో మహారేతా మహాతపాః |
సువర్ణరేతాః సర్వఘ్యః సుబీజో వృషవాహనః ‖ 10 ‖

దశబాహుస్త్వనిమిషో నీలకంఠ ఉమాపతిః |
విశ్వరూపః స్వయం శ్రేష్ఠో బలవీరోఽబలోగణః ‖ 11 ‖

గణకర్తా గణపతిర్దిగ్వాసాః కామ ఏవ చ |
పవిత్రం పరమం మంత్రః సర్వభావ కరో హరః ‖ 12 ‖

కమండలుధరో ధన్వీ బాణహస్తః కపాలవానః |
అశనీ శతఘ్నీ ఖడ్గీ పట్టిశీ చాయుధీ మహానః ‖ 13 ‖

స్రువహస్తః సురూపశ్చ తేజస్తేజస్కరో నిధిః |
ఉష్ణిషీ చ సువక్త్రశ్చోదగ్రో వినతస్తథా ‖ 14 ‖

దీర్ఘశ్చ హరికేశశ్చ సుతీర్థః కృష్ణ ఏవ చ |
సృగాల రూపః సర్వార్థో ముండః కుండీ కమండలుః ‖ 15 ‖

అజశ్చ మృగరూపశ్చ గంధధారీ కపర్ద్యపి |
ఉర్ధ్వరేతోర్ధ్వలింగ ఉర్ధ్వశాయీ నభస్తలః ‖ 16 ‖

త్రిజటైశ్చీరవాసాశ్చ రుద్రః సేనాపతిర్విభుః |
అహశ్చరోఽథ నక్తం చ తిగ్మమన్యుః సువర్చసః ‖ 17 ‖

గజహా దైత్యహా లోకో లోకధాతా గుణాకరః |
సింహశార్దూలరూపశ్చ ఆర్ద్రచర్మాంబరావృతః ‖ 18 ‖

కాలయోగీ మహానాదః సర్వవాసశ్చతుష్పథః |
నిశాచరః ప్రేతచారీ భూతచారీ మహేశ్వరః ‖ 19 ‖

బహుభూతో బహుధనః సర్వాధారోఽమితో గతిః |
నృత్యప్రియో నిత్యనర్తో నర్తకః సర్వలాసకః ‖ 20 ‖

ఘోరో మహాతపాః పాశో నిత్యో గిరి చరో నభః |
సహస్రహస్తో విజయో వ్యవసాయో హ్యనిందితః ‖ 21 ‖

అమర్షణో మర్షణాత్మా యఘ్యహా కామనాశనః |
దక్శయఘ్యాపహారీ చ సుసహో మధ్యమస్తథా ‖ 22 ‖

తేజోఽపహారీ బలహా ముదితోఽర్థోఽజితో వరః |
గంభీరఘోషో గంభీరో గంభీర బలవాహనః ‖ 23 ‖

న్యగ్రోధరూపో న్యగ్రోధో వృక్శకర్ణస్థితిర్విభుః |
సుదీక్శ్ణదశనశ్చైవ మహాకాయో మహాననః ‖ 24 ‖

విష్వక్సేనో హరిర్యఘ్యః సంయుగాపీడవాహనః |
తీక్శ్ణ తాపశ్చ హర్యశ్వః సహాయః కర్మకాలవితః ‖ 25 ‖

విష్ణుప్రసాదితో యఘ్యః సముద్రో వడవాముఖః |
హుతాశనసహాయశ్చ ప్రశాంతాత్మా హుతాశనః ‖ 26 ‖

ఉగ్రతేజా మహాతేజా జయో విజయకాలవితః |
జ్యోతిషామయనం సిద్ధిః సంధిర్విగ్రహ ఏవ చ ‖ 27 ‖

శిఖీ దండీ జటీ జ్వాలీ మూర్తిజో మూర్ధగో బలీ |
వైణవీ పణవీ తాలీ కాలః కాలకటంకటః ‖ 28 ‖

నక్శత్రవిగ్రహ విధిర్గుణవృద్ధిర్లయోఽగమః |
ప్రజాపతిర్దిశా బాహుర్విభాగః సర్వతోముఖః ‖ 29 ‖

విమోచనః సురగణో హిరణ్యకవచోద్భవః |
మేఢ్రజో బలచారీ చ మహాచారీ స్తుతస్తథా ‖ 30 ‖

సర్వతూర్య నినాదీ చ సర్వవాద్యపరిగ్రహః |
వ్యాలరూపో బిలావాసీ హేమమాలీ తరంగవితః ‖ 31 ‖

త్రిదశస్త్రికాలధృకః కర్మ సర్వబంధవిమోచనః |
బంధనస్త్వాసురేంద్రాణాం యుధి శత్రువినాశనః ‖ 32 ‖

సాంఖ్యప్రసాదో సుర్వాసాః సర్వసాధునిషేవితః |
ప్రస్కందనో విభాగశ్చాతుల్యో యఘ్యభాగవితః ‖ 33 ‖

సర్వావాసః సర్వచారీ దుర్వాసా వాసవోఽమరః |
హేమో హేమకరో యఘ్యః సర్వధారీ ధరోత్తమః ‖ 34 ‖

లోహితాక్శో మహాఽక్శశ్చ విజయాక్శో విశారదః |
సంగ్రహో నిగ్రహః కర్తా సర్పచీరనివాసనః ‖ 35 ‖

ముఖ్యోఽముఖ్యశ్చ దేహశ్చ దేహ ఋద్ధిః సర్వకామదః |
సర్వకామప్రసాదశ్చ సుబలో బలరూపధృకః ‖ 36 ‖

సర్వకామవరశ్చైవ సర్వదః సర్వతోముఖః |
ఆకాశనిధిరూపశ్చ నిపాతీ ఉరగః ఖగః ‖ 37 ‖

రౌద్రరూపోంఽశురాదిత్యో వసురశ్మిః సువర్చసీ |
వసువేగో మహావేగో మనోవేగో నిశాచరః ‖ 38 ‖

సర్వావాసీ శ్రియావాసీ ఉపదేశకరో హరః |
మునిరాత్మ పతిర్లోకే సంభోజ్యశ్చ సహస్రదః ‖ 39 ‖

పక్శీ చ పక్శిరూపీ చాతిదీప్తో విశాంపతిః |
ఉన్మాదో మదనాకారో అర్థార్థకర రోమశః ‖ 40 ‖

వామదేవశ్చ వామశ్చ ప్రాగ్దక్శిణశ్చ వామనః |
సిద్ధయోగాపహారీ చ సిద్ధః సర్వార్థసాధకః ‖ 41 ‖

భిక్శుశ్చ భిక్శురూపశ్చ విషాణీ మృదురవ్యయః |
మహాసేనో విశాఖశ్చ షష్టిభాగో గవాంపతిః ‖ 42 ‖

వజ్రహస్తశ్చ విష్కంభీ చమూస్తంభనైవ చ |
ఋతురృతు కరః కాలో మధుర్మధుకరోఽచలః ‖ 43 ‖

వానస్పత్యో వాజసేనో నిత్యమాశ్రమపూజితః |
బ్రహ్మచారీ లోకచారీ సర్వచారీ సుచారవితః ‖ 44 ‖

ఈశాన ఈశ్వరః కాలో నిశాచారీ పినాకధృకః |
నిమిత్తస్థో నిమిత్తం చ నందిర్నందికరో హరిః ‖ 45 ‖

నందీశ్వరశ్చ నందీ చ నందనో నందివర్ధనః |
భగస్యాక్శి నిహంతా చ కాలో బ్రహ్మవిదాంవరః ‖ 46 ‖

చతుర్ముఖో మహాలింగశ్చారులింగస్తథైవ చ |
లింగాధ్యక్శః సురాధ్యక్శో లోకాధ్యక్శో యుగావహః ‖ 47 ‖

బీజాధ్యక్శో బీజకర్తాఽధ్యాత్మానుగతో బలః |
ఇతిహాస కరః కల్పో గౌతమోఽథ జలేశ్వరః ‖ 48 ‖

దంభో హ్యదంభో వైదంభో వైశ్యో వశ్యకరః కవిః |
లోక కర్తా పశు పతిర్మహాకర్తా మహౌషధిః ‖ 49 ‖

అక్శరం పరమం బ్రహ్మ బలవానః శక్ర ఏవ చ |
నీతిర్హ్యనీతిః శుద్ధాత్మా శుద్ధో మాన్యో మనోగతిః ‖ 50 ‖

బహుప్రసాదః స్వపనో దర్పణోఽథ త్వమిత్రజితః |
వేదకారః సూత్రకారో విద్వానః సమరమర్దనః ‖ 51 ‖

మహామేఘనివాసీ చ మహాఘోరో వశీకరః |
అగ్నిజ్వాలో మహాజ్వాలో అతిధూమ్రో హుతో హవిః ‖ 52 ‖

వృషణః శంకరో నిత్యో వర్చస్వీ ధూమకేతనః |
నీలస్తథాఽంగలుబ్ధశ్చ శోభనో నిరవగ్రహః ‖ 53 ‖

స్వస్తిదః స్వస్తిభావశ్చ భాగీ భాగకరో లఘుః |
ఉత్సంగశ్చ మహాంగశ్చ మహాగర్భః పరో యువా ‖ 54 ‖

కృష్ణవర్ణః సువర్ణశ్చేంద్రియః సర్వదేహినామః |
మహాపాదో మహాహస్తో మహాకాయో మహాయశాః ‖ 55 ‖

మహామూర్ధా మహామాత్రో మహానేత్రో దిగాలయః |
మహాదంతో మహాకర్ణో మహామేఢ్రో మహాహనుః ‖ 56 ‖

మహానాసో మహాకంబుర్మహాగ్రీవః శ్మశానధృకః |
మహావక్శా మహోరస్కో అంతరాత్మా మృగాలయః ‖ 57 ‖

లంబనో లంబితోష్ఠశ్చ మహామాయః పయోనిధిః |
మహాదంతో మహాదంష్ట్రో మహాజిహ్వో మహాముఖః ‖ 58 ‖

మహానఖో మహారోమా మహాకేశో మహాజటః |
అసపత్నః ప్రసాదశ్చ ప్రత్యయో గిరి సాధనః ‖ 59 ‖

స్నేహనోఽస్నేహనశ్చైవాజితశ్చ మహామునిః |
వృక్శాకారో వృక్శ కేతురనలో వాయువాహనః ‖ 60 ‖

మండలీ మేరుధామా చ దేవదానవదర్పహా |
అథర్వశీర్షః సామాస్య ఋకఃసహస్రామితేక్శణః ‖ 61 ‖

యజుః పాద భుజో గుహ్యః ప్రకాశో జంగమస్తథా |
అమోఘార్థః ప్రసాదశ్చాభిగమ్యః సుదర్శనః ‖ 62 ‖

ఉపహారప్రియః శర్వః కనకః కాఝ్ణ్చనః స్థిరః |
నాభిర్నందికరో భావ్యః పుష్కరస్థపతిః స్థిరః ‖ 63 ‖

ద్వాదశస్త్రాసనశ్చాద్యో యఘ్యో యఘ్యసమాహితః |
నక్తం కలిశ్చ కాలశ్చ మకరః కాలపూజితః ‖ 64 ‖

సగణో గణ కారశ్చ భూత భావన సారథిః |
భస్మశాయీ భస్మగోప్తా భస్మభూతస్తరుర్గణః ‖ 65 ‖

అగణశ్చైవ లోపశ్చ మహాఽఽత్మా సర్వపూజితః |
శంకుస్త్రిశంకుః సంపన్నః శుచిర్భూతనిషేవితః ‖ 66 ‖

ఆశ్రమస్థః కపోతస్థో విశ్వకర్మాపతిర్వరః |
శాఖో విశాఖస్తామ్రోష్ఠో హ్యముజాలః సునిశ్చయః ‖ 67 ‖

కపిలోఽకపిలః శూరాయుశ్చైవ పరోఽపరః |
గంధర్వో హ్యదితిస్తార్క్శ్యః సువిఘ్యేయః సుసారథిః ‖ 68 ‖

పరశ్వధాయుధో దేవార్థ కారీ సుబాంధవః |
తుంబవీణీ మహాకోపోర్ధ్వరేతా జలేశయః ‖ 69 ‖

ఉగ్రో వంశకరో వంశో వంశనాదో హ్యనిందితః |
సర్వాంగరూపో మాయావీ సుహృదో హ్యనిలోఽనలః ‖ 70 ‖

బంధనో బంధకర్తా చ సుబంధనవిమోచనః |
సయఘ్యారిః సకామారిః మహాదంష్ట్రో మహాఽఽయుధః ‖ 71 ‖

బాహుస్త్వనిందితః శర్వః శంకరః శంకరోఽధనః |
అమరేశో మహాదేవో విశ్వదేవః సురారిహా ‖ 72 ‖

అహిర్బుధ్నో నిరృతిశ్చ చేకితానో హరిస్తథా |
అజైకపాచ్చ కాపాలీ త్రిశంకురజితః శివః ‖ 73 ‖

ధన్వంతరిర్ధూమకేతుః స్కందో వైశ్రవణస్తథా |
ధాతా శక్రశ్చ విష్ణుశ్చ మిత్రస్త్వష్టా ధ్రువో ధరః ‖ 74 ‖

ప్రభావః సర్వగో వాయురర్యమా సవితా రవిః |
ఉదగ్రశ్చ విధాతా చ మాంధాతా భూత భావనః ‖ 75 ‖

రతితీర్థశ్చ వాగ్మీ చ సర్వకామగుణావహః |
పద్మగర్భో మహాగర్భశ్చంద్రవక్త్రోమనోరమః ‖ 76 ‖

బలవాంశ్చోపశాంతశ్చ పురాణః పుణ్యచఝ్ణ్చురీ |
కురుకర్తా కాలరూపీ కురుభూతో మహేశ్వరః ‖ 77 ‖

సర్వాశయో దర్భశాయీ సర్వేషాం ప్రాణినాంపతిః |
దేవదేవః ముఖోఽసక్తః సదసతః సర్వరత్నవితః ‖ 78 ‖

కైలాస శిఖరావాసీ హిమవదః గిరిసంశ్రయః |
కూలహారీ కూలకర్తా బహువిద్యో బహుప్రదః ‖ 79 ‖

వణిజో వర్ధనో వృక్శో నకులశ్చందనశ్ఛదః |
సారగ్రీవో మహాజత్రు రలోలశ్చ మహౌషధః ‖ 80 ‖

సిద్ధార్థకారీ సిద్ధార్థశ్చందో వ్యాకరణోత్తరః |
సింహనాదః సింహదంష్ట్రః సింహగః సింహవాహనః ‖ 81 ‖

ప్రభావాత్మా జగత్కాలస్థాలో లోకహితస్తరుః |
సారంగో నవచక్రాంగః కేతుమాలీ సభావనః ‖ 82 ‖

భూతాలయో భూతపతిరహోరాత్రమనిందితః ‖ 83 ‖

వాహితా సర్వభూతానాం నిలయశ్చ విభుర్భవః |
అమోఘః సంయతో హ్యశ్వో భోజనః ప్రాణధారణః ‖ 84 ‖

ధృతిమానః మతిమానః దక్శః సత్కృతశ్చ యుగాధిపః |
గోపాలిర్గోపతిర్గ్రామో గోచర్మవసనో హరః ‖ 85 ‖

హిరణ్యబాహుశ్చ తథా గుహాపాలః ప్రవేశినామః |
ప్రతిష్ఠాయీ మహాహర్షో జితకామో జితేంద్రియః ‖ 86 ‖

గాంధారశ్చ సురాలశ్చ తపః కర్మ రతిర్ధనుః |
మహాగీతో మహానృత్తోహ్యప్సరోగణసేవితః ‖ 87 ‖

మహాకేతుర్ధనుర్ధాతుర్నైక సానుచరశ్చలః |
ఆవేదనీయ ఆవేశః సర్వగంధసుఖావహః ‖ 88 ‖

తోరణస్తారణో వాయుః పరిధావతి చైకతః |
సంయోగో వర్ధనో వృద్ధో మహావృద్ధో గణాధిపః ‖ 89 ‖

నిత్యాత్మసహాయశ్చ దేవాసురపతిః పతిః |
యుక్తశ్చ యుక్తబాహుశ్చ ద్వివిధశ్చ సుపర్వణః ‖ 90 ‖

ఆషాఢశ్చ సుషాడశ్చ ధ్రువో హరి హణో హరః |
వపురావర్తమానేభ్యో వసుశ్రేష్ఠో మహాపథః ‖ 91 ‖

శిరోహారీ విమర్శశ్చ సర్వలక్శణ భూషితః |
అక్శశ్చ రథ యోగీ చ సర్వయోగీ మహాబలః ‖ 92 ‖

సమామ్నాయోఽసమామ్నాయస్తీర్థదేవో మహారథః |
నిర్జీవో జీవనో మంత్రః శుభాక్శో బహుకర్కశః ‖ 93 ‖

రత్న ప్రభూతో రక్తాంగో మహాఽర్ణవనిపానవితః |
మూలో విశాలో హ్యమృతో వ్యక్తావ్యక్తస్తపో నిధిః ‖ 94 ‖

ఆరోహణో నిరోహశ్చ శలహారీ మహాతపాః |
సేనాకల్పో మహాకల్పో యుగాయుగ కరో హరిః ‖ 95 ‖

యుగరూపో మహారూపో పవనో గహనో నగః |
న్యాయ నిర్వాపణః పాదః పండితో హ్యచలోపమః ‖ 96 ‖

బహుమాలో మహామాలః సుమాలో బహులోచనః |
విస్తారో లవణః కూపః కుసుమః సఫలోదయః ‖ 97 ‖

వృషభో వృషభాంకాంగో మణి బిల్వో జటాధరః |
ఇందుర్విసర్వః సుముఖః సురః సర్వాయుధః సహః ‖ 98 ‖

నివేదనః సుధాజాతః సుగంధారో మహాధనుః |
గంధమాలీ చ భగవానః ఉత్థానః సర్వకర్మణామః ‖ 99 ‖

మంథానో బహులో బాహుః సకలః సర్వలోచనః |
తరస్తాలీ కరస్తాలీ ఊర్ధ్వ సంహననో వహః ‖ 100 ‖

ఛత్రం సుచ్ఛత్రో విఖ్యాతః సర్వలోకాశ్రయో మహానః |
ముండో విరూపో వికృతో దండి ముండో వికుర్వణః ‖ 101 ‖

హర్యక్శః కకుభో వజ్రీ దీప్తజిహ్వః సహస్రపాతః |
సహస్రమూర్ధా దేవేంద్రః సర్వదేవమయో గురుః ‖ 102 ‖

సహస్రబాహుః సర్వాంగః శరణ్యః సర్వలోకకృతః |
పవిత్రం త్రిమధుర్మంత్రః కనిష్ఠః కృష్ణపింగలః ‖ 103 ‖

బ్రహ్మదండవినిర్మాతా శతఘ్నీ శతపాశధృకః |
పద్మగర్భో మహాగర్భో బ్రహ్మగర్భో జలోద్భవః ‖ 104 ‖

గభస్తిర్బ్రహ్మకృదః బ్రహ్మా బ్రహ్మవిదః బ్రాహ్మణో గతిః |
అనంతరూపో నైకాత్మా తిగ్మతేజాః స్వయంభువః ‖ 105 ‖

ఊర్ధ్వగాత్మా పశుపతిర్వాతరంహా మనోజవః |
చందనీ పద్మమాలాఽగ్\{\}ర్యః సురభ్యుత్తరణో నరః ‖ 106 ‖

కర్ణికార మహాస్రగ్వీ నీలమౌలిః పినాకధృకః |
ఉమాపతిరుమాకాంతో జాహ్నవీ ధృగుమాధవః ‖ 107 ‖

వరో వరాహో వరదో వరేశః సుమహాస్వనః |
మహాప్రసాదో దమనః శత్రుహా శ్వేతపింగలః ‖ 108 ‖

ప్రీతాత్మా ప్రయతాత్మా చ సంయతాత్మా ప్రధానధృకః |
సర్వపార్శ్వ సుతస్తార్క్శ్యో ధర్మసాధారణో వరః ‖ 109 ‖

చరాచరాత్మా సూక్శ్మాత్మా సువృషో గో వృషేశ్వరః |
సాధ్యర్షిర్వసురాదిత్యో వివస్వానః సవితాఽమృతః ‖ 110 ‖

వ్యాసః సర్వస్య సంక్శేపో విస్తరః పర్యయో నయః |
ఋతుః సంవత్సరో మాసః పక్శః సంఖ్యా సమాపనః ‖ 111 ‖

కలాకాష్ఠా లవోమాత్రా ముహూర్తోఽహః క్శపాః క్శణాః |
విశ్వక్శేత్రం ప్రజాబీజం లింగమాద్యస్త్వనిందితః ‖ 112 ‖

సదసదః వ్యక్తమవ్యక్తం పితా మాతా పితామహః |
స్వర్గద్వారం ప్రజాద్వారం మోక్శద్వారం త్రివిష్టపమః ‖ 113 ‖

నిర్వాణం హ్లాదనం చైవ బ్రహ్మలోకః పరాగతిః |
దేవాసురవినిర్మాతా దేవాసురపరాయణః ‖ 114 ‖

దేవాసురగురుర్దేవో దేవాసురనమస్కృతః |
దేవాసురమహామాత్రో దేవాసురగణాశ్రయః ‖ 115 ‖

దేవాసురగణాధ్యక్శో దేవాసురగణాగ్రణీః |
దేవాతిదేవో దేవర్షిర్దేవాసురవరప్రదః ‖ 116 ‖

దేవాసురేశ్వరోదేవో దేవాసురమహేశ్వరః |
సర్వదేవమయోఽచింత్యో దేవతాఽఽత్మాఽఽత్మసంభవః ‖ 117 ‖

ఉద్భిదస్త్రిక్రమో వైద్యో విరజో విరజోఽంబరః |
ఈడ్యో హస్తీ సురవ్యాఘ్రో దేవసింహో నరర్షభః ‖ 118 ‖

విబుధాగ్రవరః శ్రేష్ఠః సర్వదేవోత్తమోత్తమః |
ప్రయుక్తః శోభనో వర్జైశానః ప్రభురవ్యయః ‖ 119 ‖

గురుః కాంతో నిజః సర్గః పవిత్రః సర్వవాహనః |
శృంగీ శృంగప్రియో బభ్రూ రాజరాజో నిరామయః ‖ 120 ‖

అభిరామః సురగణో విరామః సర్వసాధనః |
లలాటాక్శో విశ్వదేహో హరిణో బ్రహ్మవర్చసః ‖ 121 ‖

స్థావరాణాంపతిశ్చైవ నియమేంద్రియవర్ధనః |
సిద్ధార్థః సర్వభూతార్థోఽచింత్యః సత్యవ్రతః శుచిః ‖ 122 ‖

వ్రతాధిపః పరం బ్రహ్మ ముక్తానాం పరమాగతిః |
విముక్తో ముక్తతేజాశ్చ శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః ‖ 123 ‖

శ్రీమానః శ్రీవర్ధనో జగతః ఓం నమ ఇతి ‖
ఇతి శ్రీ మహాభారతే అనుశాసన పర్వే శ్రీ శివ సహస్రనామ స్తోత్రమ్ సంపూర్ణమ్ ‖

शिव सहस्र नाम स्तोत्रम् - in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

स्थिरः स्थाणुः प्रभुर्भानुः प्रवरो वरदो वरः |
सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वः सर्वकरो भवः ‖ 1 ‖

जटी चर्मी शिखण्डी च सर्वाङ्गः सर्वाङ्गः सर्वभावनः |
हरिश्च हरिणाक्शश्च सर्वभूतहरः प्रभुः ‖ 2 ‖

प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नियतः शाश्वतो ध्रुवः |
श्मशानचारी भगवानः खचरो गोचरोऽर्दनः ‖ 3 ‖

अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः |
उन्मत्तवेषप्रच्छन्नः सर्वलोकप्रजापतिः ‖ 4 ‖

महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशाः |
महाऽऽत्मा सर्वभूतश्च विरूपो वामनो मनुः ‖ 5 ‖

लोकपालोऽन्तर्हितात्मा प्रसादो हयगर्दभिः |
पवित्रश्च महांश्चैव नियमो नियमाश्रयः ‖ 6 ‖

सर्वकर्मा स्वयम्भूश्चादिरादिकरो निधिः |
सहस्राक्शो विरूपाक्शः सोमो नक्शत्रसाधकः ‖ 7 ‖

चन्द्रः सूर्यः गतिः केतुर्ग्रहो ग्रहपतिर्वरः |
अद्रिरद्\{\}र्यालयः कर्ता मृगबाणार्पणोऽनघः ‖ 8 ‖

महातपा घोर तपाऽदीनो दीनसाधकः |
संवत्सरकरो मन्त्रः प्रमाणं परमं तपः ‖ 9 ‖

योगी योज्यो महाबीजो महारेता महातपाः |
सुवर्णरेताः सर्वघ्यः सुबीजो वृषवाहनः ‖ 10 ‖

दशबाहुस्त्वनिमिषो नीलकण्ठ उमापतिः |
विश्वरूपः स्वयं श्रेष्ठो बलवीरोऽबलोगणः ‖ 11 ‖

गणकर्ता गणपतिर्दिग्वासाः काम एव च |
पवित्रं परमं मन्त्रः सर्वभाव करो हरः ‖ 12 ‖

कमण्डलुधरो धन्वी बाणहस्तः कपालवानः |
अशनी शतघ्नी खड्गी पट्टिशी चायुधी महानः ‖ 13 ‖

स्रुवहस्तः सुरूपश्च तेजस्तेजस्करो निधिः |
उष्णिषी च सुवक्त्रश्चोदग्रो विनतस्तथा ‖ 14 ‖

दीर्घश्च हरिकेशश्च सुतीर्थः कृष्ण एव च |
सृगाल रूपः सर्वार्थो मुण्डः कुण्डी कमण्डलुः ‖ 15 ‖

अजश्च मृगरूपश्च गन्धधारी कपर्द्यपि |
उर्ध्वरेतोर्ध्वलिङ्ग उर्ध्वशायी नभस्तलः ‖ 16 ‖

त्रिजटैश्चीरवासाश्च रुद्रः सेनापतिर्विभुः |
अहश्चरोऽथ नक्तं च तिग्ममन्युः सुवर्चसः ‖ 17 ‖

गजहा दैत्यहा लोको लोकधाता गुणाकरः |
सिंहशार्दूलरूपश्च आर्द्रचर्माम्बरावृतः ‖ 18 ‖

कालयोगी महानादः सर्ववासश्चतुष्पथः |
निशाचरः प्रेतचारी भूतचारी महेश्वरः ‖ 19 ‖

बहुभूतो बहुधनः सर्वाधारोऽमितो गतिः |
नृत्यप्रियो नित्यनर्तो नर्तकः सर्वलासकः ‖ 20 ‖

घोरो महातपाः पाशो नित्यो गिरि चरो नभः |
सहस्रहस्तो विजयो व्यवसायो ह्यनिन्दितः ‖ 21 ‖

अमर्षणो मर्षणात्मा यघ्यहा कामनाशनः |
दक्शयघ्यापहारी च सुसहो मध्यमस्तथा ‖ 22 ‖

तेजोऽपहारी बलहा मुदितोऽर्थोऽजितो वरः |
गम्भीरघोषो गम्भीरो गम्भीर बलवाहनः ‖ 23 ‖

न्यग्रोधरूपो न्यग्रोधो वृक्शकर्णस्थितिर्विभुः |
सुदीक्श्णदशनश्चैव महाकायो महाननः ‖ 24 ‖

विष्वक्सेनो हरिर्यघ्यः संयुगापीडवाहनः |
तीक्श्ण तापश्च हर्यश्वः सहायः कर्मकालवितः ‖ 25 ‖

विष्णुप्रसादितो यघ्यः समुद्रो वडवामुखः |
हुताशनसहायश्च प्रशान्तात्मा हुताशनः ‖ 26 ‖

उग्रतेजा महातेजा जयो विजयकालवितः |
ज्योतिषामयनं सिद्धिः सन्धिर्विग्रह एव च ‖ 27 ‖

शिखी दण्डी जटी ज्वाली मूर्तिजो मूर्धगो बली |
वैणवी पणवी ताली कालः कालकटङ्कटः ‖ 28 ‖

नक्शत्रविग्रह विधिर्गुणवृद्धिर्लयोऽगमः |
प्रजापतिर्दिशा बाहुर्विभागः सर्वतोमुखः ‖ 29 ‖

विमोचनः सुरगणो हिरण्यकवचोद्भवः |
मेढ्रजो बलचारी च महाचारी स्तुतस्तथा ‖ 30 ‖

सर्वतूर्य निनादी च सर्ववाद्यपरिग्रहः |
व्यालरूपो बिलावासी हेममाली तरङ्गवितः ‖ 31 ‖

त्रिदशस्त्रिकालधृकः कर्म सर्वबन्धविमोचनः |
बन्धनस्त्वासुरेन्द्राणां युधि शत्रुविनाशनः ‖ 32 ‖

साङ्ख्यप्रसादो सुर्वासाः सर्वसाधुनिषेवितः |
प्रस्कन्दनो विभागश्चातुल्यो यघ्यभागवितः ‖ 33 ‖

सर्वावासः सर्वचारी दुर्वासा वासवोऽमरः |
हेमो हेमकरो यघ्यः सर्वधारी धरोत्तमः ‖ 34 ‖

लोहिताक्शो महाऽक्शश्च विजयाक्शो विशारदः |
सङ्ग्रहो निग्रहः कर्ता सर्पचीरनिवासनः ‖ 35 ‖

मुख्योऽमुख्यश्च देहश्च देह ऋद्धिः सर्वकामदः |
सर्वकामप्रसादश्च सुबलो बलरूपधृकः ‖ 36 ‖

सर्वकामवरश्चैव सर्वदः सर्वतोमुखः |
आकाशनिधिरूपश्च निपाती उरगः खगः ‖ 37 ‖

रौद्ररूपोंऽशुरादित्यो वसुरश्मिः सुवर्चसी |
वसुवेगो महावेगो मनोवेगो निशाचरः ‖ 38 ‖

सर्वावासी श्रियावासी उपदेशकरो हरः |
मुनिरात्म पतिर्लोके सम्भोज्यश्च सहस्रदः ‖ 39 ‖

पक्शी च पक्शिरूपी चातिदीप्तो विशाम्पतिः |
उन्मादो मदनाकारो अर्थार्थकर रोमशः ‖ 40 ‖

वामदेवश्च वामश्च प्राग्दक्शिणश्च वामनः |
सिद्धयोगापहारी च सिद्धः सर्वार्थसाधकः ‖ 41 ‖

भिक्शुश्च भिक्शुरूपश्च विषाणी मृदुरव्ययः |
महासेनो विशाखश्च षष्टिभागो गवाम्पतिः ‖ 42 ‖

वज्रहस्तश्च विष्कम्भी चमूस्तम्भनैव च |
ऋतुरृतु करः कालो मधुर्मधुकरोऽचलः ‖ 43 ‖

वानस्पत्यो वाजसेनो नित्यमाश्रमपूजितः |
ब्रह्मचारी लोकचारी सर्वचारी सुचारवितः ‖ 44 ‖

ईशान ईश्वरः कालो निशाचारी पिनाकधृकः |
निमित्तस्थो निमित्तं च नन्दिर्नन्दिकरो हरिः ‖ 45 ‖

नन्दीश्वरश्च नन्दी च नन्दनो नन्दिवर्धनः |
भगस्याक्शि निहन्ता च कालो ब्रह्मविदांवरः ‖ 46 ‖

चतुर्मुखो महालिङ्गश्चारुलिङ्गस्तथैव च |
लिङ्गाध्यक्शः सुराध्यक्शो लोकाध्यक्शो युगावहः ‖ 47 ‖

बीजाध्यक्शो बीजकर्ताऽध्यात्मानुगतो बलः |
इतिहास करः कल्पो गौतमोऽथ जलेश्वरः ‖ 48 ‖

दम्भो ह्यदम्भो वैदम्भो वैश्यो वश्यकरः कविः |
लोक कर्ता पशु पतिर्महाकर्ता महौषधिः ‖ 49 ‖

अक्शरं परमं ब्रह्म बलवानः शक्र एव च |
नीतिर्ह्यनीतिः शुद्धात्मा शुद्धो मान्यो मनोगतिः ‖ 50 ‖

बहुप्रसादः स्वपनो दर्पणोऽथ त्वमित्रजितः |
वेदकारः सूत्रकारो विद्वानः समरमर्दनः ‖ 51 ‖

महामेघनिवासी च महाघोरो वशीकरः |
अग्निज्वालो महाज्वालो अतिधूम्रो हुतो हविः ‖ 52 ‖

वृषणः शङ्करो नित्यो वर्चस्वी धूमकेतनः |
नीलस्तथाऽङ्गलुब्धश्च शोभनो निरवग्रहः ‖ 53 ‖

स्वस्तिदः स्वस्तिभावश्च भागी भागकरो लघुः |
उत्सङ्गश्च महाङ्गश्च महागर्भः परो युवा ‖ 54 ‖

कृष्णवर्णः सुवर्णश्चेन्द्रियः सर्वदेहिनामः |
महापादो महाहस्तो महाकायो महायशाः ‖ 55 ‖

महामूर्धा महामात्रो महानेत्रो दिगालयः |
महादन्तो महाकर्णो महामेढ्रो महाहनुः ‖ 56 ‖

महानासो महाकम्बुर्महाग्रीवः श्मशानधृकः |
महावक्शा महोरस्को अन्तरात्मा मृगालयः ‖ 57 ‖

लम्बनो लम्बितोष्ठश्च महामायः पयोनिधिः |
महादन्तो महादंष्ट्रो महाजिह्वो महामुखः ‖ 58 ‖

महानखो महारोमा महाकेशो महाजटः |
असपत्नः प्रसादश्च प्रत्ययो गिरि साधनः ‖ 59 ‖

स्नेहनोऽस्नेहनश्चैवाजितश्च महामुनिः |
वृक्शाकारो वृक्श केतुरनलो वायुवाहनः ‖ 60 ‖

मण्डली मेरुधामा च देवदानवदर्पहा |
अथर्वशीर्षः सामास्य ऋकःसहस्रामितेक्शणः ‖ 61 ‖

यजुः पाद भुजो गुह्यः प्रकाशो जङ्गमस्तथा |
अमोघार्थः प्रसादश्चाभिगम्यः सुदर्शनः ‖ 62 ‖

उपहारप्रियः शर्वः कनकः काझ्ण्चनः स्थिरः |
नाभिर्नन्दिकरो भाव्यः पुष्करस्थपतिः स्थिरः ‖ 63 ‖

द्वादशस्त्रासनश्चाद्यो यघ्यो यघ्यसमाहितः |
नक्तं कलिश्च कालश्च मकरः कालपूजितः ‖ 64 ‖

सगणो गण कारश्च भूत भावन सारथिः |
भस्मशायी भस्मगोप्ता भस्मभूतस्तरुर्गणः ‖ 65 ‖

अगणश्चैव लोपश्च महाऽऽत्मा सर्वपूजितः |
शङ्कुस्त्रिशङ्कुः सम्पन्नः शुचिर्भूतनिषेवितः ‖ 66 ‖

आश्रमस्थः कपोतस्थो विश्वकर्मापतिर्वरः |
शाखो विशाखस्ताम्रोष्ठो ह्यमुजालः सुनिश्चयः ‖ 67 ‖

कपिलोऽकपिलः शूरायुश्चैव परोऽपरः |
गन्धर्वो ह्यदितिस्तार्क्श्यः सुविघ्येयः सुसारथिः ‖ 68 ‖

परश्वधायुधो देवार्थ कारी सुबान्धवः |
तुम्बवीणी महाकोपोर्ध्वरेता जलेशयः ‖ 69 ‖

उग्रो वंशकरो वंशो वंशनादो ह्यनिन्दितः |
सर्वाङ्गरूपो मायावी सुहृदो ह्यनिलोऽनलः ‖ 70 ‖

बन्धनो बन्धकर्ता च सुबन्धनविमोचनः |
सयघ्यारिः सकामारिः महादंष्ट्रो महाऽऽयुधः ‖ 71 ‖

बाहुस्त्वनिन्दितः शर्वः शङ्करः शङ्करोऽधनः |
अमरेशो महादेवो विश्वदेवः सुरारिहा ‖ 72 ‖

अहिर्बुध्नो निरृतिश्च चेकितानो हरिस्तथा |
अजैकपाच्च कापाली त्रिशङ्कुरजितः शिवः ‖ 73 ‖

धन्वन्तरिर्धूमकेतुः स्कन्दो वैश्रवणस्तथा |
धाता शक्रश्च विष्णुश्च मित्रस्त्वष्टा ध्रुवो धरः ‖ 74 ‖

प्रभावः सर्वगो वायुरर्यमा सविता रविः |
उदग्रश्च विधाता च मान्धाता भूत भावनः ‖ 75 ‖

रतितीर्थश्च वाग्मी च सर्वकामगुणावहः |
पद्मगर्भो महागर्भश्चन्द्रवक्त्रोमनोरमः ‖ 76 ‖

बलवांश्चोपशान्तश्च पुराणः पुण्यचझ्ण्चुरी |
कुरुकर्ता कालरूपी कुरुभूतो महेश्वरः ‖ 77 ‖

सर्वाशयो दर्भशायी सर्वेषां प्राणिनाम्पतिः |
देवदेवः मुखोऽसक्तः सदसतः सर्वरत्नवितः ‖ 78 ‖

कैलास शिखरावासी हिमवदः गिरिसंश्रयः |
कूलहारी कूलकर्ता बहुविद्यो बहुप्रदः ‖ 79 ‖

वणिजो वर्धनो वृक्शो नकुलश्चन्दनश्छदः |
सारग्रीवो महाजत्रु रलोलश्च महौषधः ‖ 80 ‖

सिद्धार्थकारी सिद्धार्थश्चन्दो व्याकरणोत्तरः |
सिंहनादः सिंहदंष्ट्रः सिंहगः सिंहवाहनः ‖ 81 ‖

प्रभावात्मा जगत्कालस्थालो लोकहितस्तरुः |
सारङ्गो नवचक्राङ्गः केतुमाली सभावनः ‖ 82 ‖

भूतालयो भूतपतिरहोरात्रमनिन्दितः ‖ 83 ‖

वाहिता सर्वभूतानां निलयश्च विभुर्भवः |
अमोघः संयतो ह्यश्वो भोजनः प्राणधारणः ‖ 84 ‖

धृतिमानः मतिमानः दक्शः सत्कृतश्च युगाधिपः |
गोपालिर्गोपतिर्ग्रामो गोचर्मवसनो हरः ‖ 85 ‖

हिरण्यबाहुश्च तथा गुहापालः प्रवेशिनामः |
प्रतिष्ठायी महाहर्षो जितकामो जितेन्द्रियः ‖ 86 ‖

गान्धारश्च सुरालश्च तपः कर्म रतिर्धनुः |
महागीतो महानृत्तोह्यप्सरोगणसेवितः ‖ 87 ‖

महाकेतुर्धनुर्धातुर्नैक सानुचरश्चलः |
आवेदनीय आवेशः सर्वगन्धसुखावहः ‖ 88 ‖

तोरणस्तारणो वायुः परिधावति चैकतः |
संयोगो वर्धनो वृद्धो महावृद्धो गणाधिपः ‖ 89 ‖

नित्यात्मसहायश्च देवासुरपतिः पतिः |
युक्तश्च युक्तबाहुश्च द्विविधश्च सुपर्वणः ‖ 90 ‖

आषाढश्च सुषाडश्च ध्रुवो हरि हणो हरः |
वपुरावर्तमानेभ्यो वसुश्रेष्ठो महापथः ‖ 91 ‖

शिरोहारी विमर्शश्च सर्वलक्शण भूषितः |
अक्शश्च रथ योगी च सर्वयोगी महाबलः ‖ 92 ‖

समाम्नायोऽसमाम्नायस्तीर्थदेवो महारथः |
निर्जीवो जीवनो मन्त्रः शुभाक्शो बहुकर्कशः ‖ 93 ‖

रत्न प्रभूतो रक्ताङ्गो महाऽर्णवनिपानवितः |
मूलो विशालो ह्यमृतो व्यक्ताव्यक्तस्तपो निधिः ‖ 94 ‖

आरोहणो निरोहश्च शलहारी महातपाः |
सेनाकल्पो महाकल्पो युगायुग करो हरिः ‖ 95 ‖

युगरूपो महारूपो पवनो गहनो नगः |
न्याय निर्वापणः पादः पण्डितो ह्यचलोपमः ‖ 96 ‖

बहुमालो महामालः सुमालो बहुलोचनः |
विस्तारो लवणः कूपः कुसुमः सफलोदयः ‖ 97 ‖

वृषभो वृषभाङ्काङ्गो मणि बिल्वो जटाधरः |
इन्दुर्विसर्वः सुमुखः सुरः सर्वायुधः सहः ‖ 98 ‖

निवेदनः सुधाजातः सुगन्धारो महाधनुः |
गन्धमाली च भगवानः उत्थानः सर्वकर्मणामः ‖ 99 ‖

मन्थानो बहुलो बाहुः सकलः सर्वलोचनः |
तरस्ताली करस्ताली ऊर्ध्व संहननो वहः ‖ 100 ‖

छत्रं सुच्छत्रो विख्यातः सर्वलोकाश्रयो महानः |
मुण्डो विरूपो विकृतो दण्डि मुण्डो विकुर्वणः ‖ 101 ‖

हर्यक्शः ककुभो वज्री दीप्तजिह्वः सहस्रपातः |
सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वदेवमयो गुरुः ‖ 102 ‖

सहस्रबाहुः सर्वाङ्गः शरण्यः सर्वलोककृतः |
पवित्रं त्रिमधुर्मन्त्रः कनिष्ठः कृष्णपिङ्गलः ‖ 103 ‖

ब्रह्मदण्डविनिर्माता शतघ्नी शतपाशधृकः |
पद्मगर्भो महागर्भो ब्रह्मगर्भो जलोद्भवः ‖ 104 ‖

गभस्तिर्ब्रह्मकृदः ब्रह्मा ब्रह्मविदः ब्राह्मणो गतिः |
अनन्तरूपो नैकात्मा तिग्मतेजाः स्वयम्भुवः ‖ 105 ‖

ऊर्ध्वगात्मा पशुपतिर्वातरंहा मनोजवः |
चन्दनी पद्ममालाऽग्\{\}र्यः सुरभ्युत्तरणो नरः ‖ 106 ‖

कर्णिकार महास्रग्वी नीलमौलिः पिनाकधृकः |
उमापतिरुमाकान्तो जाह्नवी धृगुमाधवः ‖ 107 ‖

वरो वराहो वरदो वरेशः सुमहास्वनः |
महाप्रसादो दमनः शत्रुहा श्वेतपिङ्गलः ‖ 108 ‖

प्रीतात्मा प्रयतात्मा च संयतात्मा प्रधानधृकः |
सर्वपार्श्व सुतस्तार्क्श्यो धर्मसाधारणो वरः ‖ 109 ‖

चराचरात्मा सूक्श्मात्मा सुवृषो गो वृषेश्वरः |
साध्यर्षिर्वसुरादित्यो विवस्वानः सविताऽमृतः ‖ 110 ‖

व्यासः सर्वस्य सङ्क्शेपो विस्तरः पर्ययो नयः |
ऋतुः संवत्सरो मासः पक्शः सङ्ख्या समापनः ‖ 111 ‖

कलाकाष्ठा लवोमात्रा मुहूर्तोऽहः क्शपाः क्शणाः |
विश्वक्शेत्रं प्रजाबीजं लिङ्गमाद्यस्त्वनिन्दितः ‖ 112 ‖

सदसदः व्यक्तमव्यक्तं पिता माता पितामहः |
स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्शद्वारं त्रिविष्टपमः ‖ 113 ‖

निर्वाणं ह्लादनं चैव ब्रह्मलोकः परागतिः |
देवासुरविनिर्माता देवासुरपरायणः ‖ 114 ‖

देवासुरगुरुर्देवो देवासुरनमस्कृतः |
देवासुरमहामात्रो देवासुरगणाश्रयः ‖ 115 ‖

देवासुरगणाध्यक्शो देवासुरगणाग्रणीः |
देवातिदेवो देवर्षिर्देवासुरवरप्रदः ‖ 116 ‖

देवासुरेश्वरोदेवो देवासुरमहेश्वरः |
सर्वदेवमयोऽचिन्त्यो देवताऽऽत्माऽऽत्मसम्भवः ‖ 117 ‖

उद्भिदस्त्रिक्रमो वैद्यो विरजो विरजोऽम्बरः |
ईड्यो हस्ती सुरव्याघ्रो देवसिंहो नरर्षभः ‖ 118 ‖

विबुधाग्रवरः श्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः |
प्रयुक्तः शोभनो वर्जैशानः प्रभुरव्ययः ‖ 119 ‖

गुरुः कान्तो निजः सर्गः पवित्रः सर्ववाहनः |
शृङ्गी शृङ्गप्रियो बभ्रू राजराजो निरामयः ‖ 120 ‖

अभिरामः सुरगणो विरामः सर्वसाधनः |
ललाटाक्शो विश्वदेहो हरिणो ब्रह्मवर्चसः ‖ 121 ‖

स्थावराणाम्पतिश्चैव नियमेन्द्रियवर्धनः |
सिद्धार्थः सर्वभूतार्थोऽचिन्त्यः सत्यव्रतः शुचिः ‖ 122 ‖

व्रताधिपः परं ब्रह्म मुक्तानां परमागतिः |
विमुक्तो मुक्ततेजाश्च श्रीमानः श्रीवर्धनो जगतः ‖ 123 ‖

श्रीमानः श्रीवर्धनो जगतः ॐ नम इति ‖
इति श्री महाभारते अनुशासन पर्वे श्री शिव सहस्रनाम स्तोत्रम् सम्पूर्णम् ‖


ŚIVA SAHASRA NĀMA STOTRAM - in romanized sanskrit, English

oṃ
sthiraḥ sthāṇuḥ prabhurbhānuḥ pravaro varado varaḥ |
sarvātmā sarvavikhyātaḥ sarvaḥ sarvakaro bhavaḥ ‖ 1 ‖

jaṭī charmī śikhaṇḍī cha sarvāṅgaḥ sarvāṅgaḥ sarvabhāvanaḥ |
hariścha hariṇākśaścha sarvabhūtaharaḥ prabhuḥ ‖ 2 ‖

pravṛttiścha nivṛttiścha niyataḥ śāśvato dhruvaḥ |
śmaśānachārī bhagavānaḥ khacharo gocharoardanaḥ ‖ 3 ‖

abhivādyo mahākarmā tapasvī bhūta bhāvanaḥ |
unmattaveśhapracChannaḥ sarvalokaprajāpatiḥ ‖ 4 ‖

mahārūpo mahākāyo vṛśharūpo mahāyaśāḥ |
mahā''tmā sarvabhūtaścha virūpo vāmano manuḥ ‖ 5 ‖

lokapāloantarhitātmā prasādo hayagardabhiḥ |
pavitraścha mahāṃśchaiva niyamo niyamāśrayaḥ ‖ 6 ‖

sarvakarmā svayambhūśchādirādikaro nidhiḥ |
sahasrākśo virūpākśaḥ somo nakśatrasādhakaḥ ‖ 7 ‖

chandraḥ sūryaḥ gatiḥ keturgraho grahapatirvaraḥ |
adrirad\{\}ryālayaḥ kartā mṛgabāṇārpaṇoanaghaḥ ‖ 8 ‖

mahātapā ghora tapā'dīno dīnasādhakaḥ |
saṃvatsarakaro mantraḥ pramāṇaṃ paramaṃ tapaḥ ‖ 9 ‖

yogī yojyo mahābījo mahāretā mahātapāḥ |
suvarṇaretāḥ sarvaghyaḥ subījo vṛśhavāhanaḥ ‖ 10 ‖

daśabāhustvanimiśho nīlakaṇṭha umāpatiḥ |
viśvarūpaḥ svayaṃ śreśhṭho balavīroabalogaṇaḥ ‖ 11 ‖

gaṇakartā gaṇapatirdigvāsāḥ kāma eva cha |
pavitraṃ paramaṃ mantraḥ sarvabhāva karo haraḥ ‖ 12 ‖

kamaṇḍaludharo dhanvī bāṇahastaḥ kapālavānaḥ |
aśanī śataghnī khaḍgī paṭṭiśī chāyudhī mahānaḥ ‖ 13 ‖

sruvahastaḥ surūpaścha tejastejaskaro nidhiḥ |
uśhṇiśhī cha suvaktraśchodagro vinatastathā ‖ 14 ‖

dīrghaścha harikeśaścha sutīrthaḥ kṛśhṇa eva cha |
sṛgāla rūpaḥ sarvārtho muṇḍaḥ kuṇḍī kamaṇḍaluḥ ‖ 15 ‖

ajaścha mṛgarūpaścha gandhadhārī kapardyapi |
urdhvaretordhvaliṅga urdhvaśāyī nabhastalaḥ ‖ 16 ‖

trijaṭaiśchīravāsāścha rudraḥ senāpatirvibhuḥ |
ahaścharoatha naktaṃ cha tigmamanyuḥ suvarchasaḥ ‖ 17 ‖

gajahā daityahā loko lokadhātā guṇākaraḥ |
siṃhaśārdūlarūpaścha ārdracharmāmbarāvṛtaḥ ‖ 18 ‖

kālayogī mahānādaḥ sarvavāsaśchatuśhpathaḥ |
niśācharaḥ pretachārī bhūtachārī maheśvaraḥ ‖ 19 ‖

bahubhūto bahudhanaḥ sarvādhāroamito gatiḥ |
nṛtyapriyo nityanarto nartakaḥ sarvalāsakaḥ ‖ 20 ‖

ghoro mahātapāḥ pāśo nityo giri charo nabhaḥ |
sahasrahasto vijayo vyavasāyo hyaninditaḥ ‖ 21 ‖

amarśhaṇo marśhaṇātmā yaghyahā kāmanāśanaḥ |
dakśayaghyāpahārī cha susaho madhyamastathā ‖ 22 ‖

tejoapahārī balahā muditoarthoajito varaḥ |
gambhīraghośho gambhīro gambhīra balavāhanaḥ ‖ 23 ‖

nyagrodharūpo nyagrodho vṛkśakarṇasthitirvibhuḥ |
sudīkśṇadaśanaśchaiva mahākāyo mahānanaḥ ‖ 24 ‖

viśhvakseno hariryaghyaḥ saṃyugāpīḍavāhanaḥ |
tīkśṇa tāpaścha haryaśvaḥ sahāyaḥ karmakālavitaḥ ‖ 25 ‖

viśhṇuprasādito yaghyaḥ samudro vaḍavāmukhaḥ 
hutāśanasahāyaścha praśāntātmā hutāśanaḥ ‖ 26 ‖

ugratejā mahātejā jayo vijayakālavitaḥ |
jyotiśhāmayanaṃ siddhiḥ sandhirvigraha eva cha ‖ 27 ‖

śikhī daṇḍī jaṭī jvālī mūrtijo mūrdhago balī |
vaiṇavī paṇavī tālī kālaḥ kālakaṭaṅkaṭaḥ ‖ 28 ‖

nakśatravigraha vidhirguṇavṛddhirlayoagamaḥ |
prajāpatirdiśā bāhurvibhāgaḥ sarvatomukhaḥ ‖ 29 ‖

vimochanaḥ suragaṇo hiraṇyakavachodbhavaḥ |
meḍhrajo balachārī cha mahāchārī stutastathā ‖ 30 ‖

sarvatūrya ninādī cha sarvavādyaparigrahaḥ |
vyālarūpo bilāvāsī hemamālī taraṅgavitaḥ ‖ 31 ‖

tridaśastrikāladhṛkaḥ karma sarvabandhavimochanaḥ |
bandhanastvāsurendrāṇāṃ yudhi śatruvināśanaḥ ‖ 32 ‖

sāṅkhyaprasādo survāsāḥ sarvasādhuniśhevitaḥ |
praskandano vibhāgaśchātulyo yaghyabhāgavitaḥ ‖ 33 ‖

sarvāvāsaḥ sarvachārī durvāsā vāsavoamaraḥ |
hemo hemakaro yaghyaḥ sarvadhārī dharottamaḥ ‖ 34 ‖

lohitākśo mahā'kśaścha vijayākśo viśāradaḥ |
saṅgraho nigrahaḥ kartā sarpachīranivāsanaḥ ‖ 35 ‖

mukhyoamukhyaścha dehaścha deha ṛddhiḥ sarvakāmadaḥ |
sarvakāmaprasādaścha subalo balarūpadhṛkaḥ ‖ 36 ‖

sarvakāmavaraśchaiva sarvadaḥ sarvatomukhaḥ |
ākāśanidhirūpaścha nipātī uragaḥ khagaḥ ‖ 37 ‖

raudrarūpoṃ'śurādityo vasuraśmiḥ suvarchasī |
vasuvego mahāvego manovego niśācharaḥ ‖ 38 ‖

sarvāvāsī śriyāvāsī upadeśakaro haraḥ |
munirātma patirloke sambhojyaścha sahasradaḥ ‖ 39 ‖

pakśī cha pakśirūpī chātidīpto viśāmpatiḥ |
unmādo madanākāro arthārthakara romaśaḥ ‖ 40 ‖

vāmadevaścha vāmaścha prāgdakśiṇaścha vāmanaḥ |
siddhayogāpahārī cha siddhaḥ sarvārthasādhakaḥ ‖ 41 ‖

bhikśuścha bhikśurūpaścha viśhāṇī mṛduravyayaḥ |
mahāseno viśākhaścha śhaśhṭibhāgo gavāmpatiḥ ‖ 42 ‖

vajrahastaścha viśhkambhī chamūstambhanaiva cha |
ṛturṛtu karaḥ kālo madhurmadhukaroachalaḥ ‖ 43 ‖

vānaspatyo vājaseno nityamāśramapūjitaḥ |
brahmachārī lokachārī sarvachārī suchāravitaḥ ‖ 44 ‖

īśāna īśvaraḥ kālo niśāchārī pinākadhṛkaḥ |
nimittastho nimittaṃ cha nandirnandikaro hariḥ ‖ 45 ‖

nandīśvaraścha nandī cha nandano nandivardhanaḥ |
bhagasyākśi nihantā cha kālo brahmavidāṃvaraḥ ‖ 46 ‖

chaturmukho mahāliṅgaśchāruliṅgastathaiva cha |
liṅgādhyakśaḥ surādhyakśo lokādhyakśo yugāvahaḥ ‖ 47 ‖

bījādhyakśo bījakartā'dhyātmānugato balaḥ |
itihāsa karaḥ kalpo gautamoatha jaleśvaraḥ ‖ 48 ‖

dambho hyadambho vaidambho vaiśyo vaśyakaraḥ kaviḥ |
loka kartā paśu patirmahākartā mahauśhadhiḥ ‖ 49 ‖

akśaraṃ paramaṃ brahma balavānaḥ śakra eva cha |
nītirhyanītiḥ śuddhātmā śuddho mānyo manogatiḥ ‖ 50 ‖

bahuprasādaḥ svapano darpaṇoatha tvamitrajitaḥ |
vedakāraḥ sūtrakāro vidvānaḥ samaramardanaḥ ‖ 51 ‖

mahāmeghanivāsī cha mahāghoro vaśīkaraḥ |
agnijvālo mahājvālo atidhūmro huto haviḥ ‖ 52 ‖

vṛśhaṇaḥ śaṅkaro nityo varchasvī dhūmaketanaḥ |
nīlastathā'ṅgalubdhaścha śobhano niravagrahaḥ ‖ 53 ‖

svastidaḥ svastibhāvaścha bhāgī bhāgakaro laghuḥ |
utsaṅgaścha mahāṅgaścha mahāgarbhaḥ paro yuvā ‖ 54 ‖

kṛśhṇavarṇaḥ suvarṇaśchendriyaḥ sarvadehināmaḥ |
mahāpādo mahāhasto mahākāyo mahāyaśāḥ ‖ 55 ‖

mahāmūrdhā mahāmātro mahānetro digālayaḥ |
mahādanto mahākarṇo mahāmeḍhro mahāhanuḥ ‖ 56 ‖

mahānāso mahākamburmahāgrīvaḥ śmaśānadhṛkaḥ |
mahāvakśā mahorasko antarātmā mṛgālayaḥ ‖ 57 ‖

lambano lambitośhṭhaścha mahāmāyaḥ payonidhiḥ |
mahādanto mahādaṃśhṭro mahājihvo mahāmukhaḥ ‖ 58 ‖

mahānakho mahāromā mahākeśo mahājaṭaḥ |
asapatnaḥ prasādaścha pratyayo giri sādhanaḥ ‖ 59 ‖

snehanoasnehanaśchaivājitaścha mahāmuniḥ |
vṛkśākāro vṛkśa keturanalo vāyuvāhanaḥ ‖ 60 ‖

maṇḍalī merudhāmā cha devadānavadarpahā |
atharvaśīrśhaḥ sāmāsya ṛkaḥsahasrāmitekśaṇaḥ ‖ 61 ‖

yajuḥ pāda bhujo guhyaḥ prakāśo jaṅgamastathā |
amoghārthaḥ prasādaśchābhigamyaḥ sudarśanaḥ ‖ 62 ‖

upahārapriyaḥ śarvaḥ kanakaḥ kājhṇchanaḥ sthiraḥ |
nābhirnandikaro bhāvyaḥ puśhkarasthapatiḥ sthiraḥ ‖ 63 ‖

dvādaśastrāsanaśchādyo yaghyo yaghyasamāhitaḥ |
naktaṃ kaliścha kālaścha makaraḥ kālapūjitaḥ ‖ 64 ‖

sagaṇo gaṇa kāraścha bhūta bhāvana sārathiḥ |
bhasmaśāyī bhasmagoptā bhasmabhūtastarurgaṇaḥ ‖ 65 ‖

agaṇaśchaiva lopaścha mahā''tmā sarvapūjitaḥ |
śaṅkustriśaṅkuḥ sampannaḥ śuchirbhūtaniśhevitaḥ ‖ 66 ‖

āśramasthaḥ kapotastho viśvakarmāpatirvaraḥ |
śākho viśākhastāmrośhṭho hyamujālaḥ suniśchayaḥ ‖ 67 ‖

kapiloakapilaḥ śūrāyuśchaiva paroaparaḥ |
gandharvo hyaditistārkśyaḥ suvighyeyaḥ susārathiḥ ‖ 68 ‖

paraśvadhāyudho devārtha kārī subāndhavaḥ |
tumbavīṇī mahākopordhvaretā jaleśayaḥ ‖ 69 ‖

ugro vaṃśakaro vaṃśo vaṃśanādo hyaninditaḥ |
sarvāṅgarūpo māyāvī suhṛdo hyaniloanalaḥ ‖ 70 ‖

bandhano bandhakartā cha subandhanavimochanaḥ |
sayaghyāriḥ sakāmāriḥ mahādaṃśhṭro mahā''yudhaḥ ‖ 71 ‖

bāhustvaninditaḥ śarvaḥ śaṅkaraḥ śaṅkaroadhanaḥ |
amareśo mahādevo viśvadevaḥ surārihā ‖ 72 ‖

ahirbudhno nirṛtiścha chekitāno haristathā |
ajaikapāchcha kāpālī triśaṅkurajitaḥ śivaḥ ‖ 73 ‖

dhanvantarirdhūmaketuḥ skando vaiśravaṇastathā |
dhātā śakraścha viśhṇuścha mitrastvaśhṭā dhruvo dharaḥ ‖ 74 ‖

prabhāvaḥ sarvago vāyuraryamā savitā raviḥ |
udagraścha vidhātā cha māndhātā bhūta bhāvanaḥ ‖ 75 ‖

ratitīrthaścha vāgmī cha sarvakāmaguṇāvahaḥ |
padmagarbho mahāgarbhaśchandravaktromanoramaḥ ‖ 76 ‖

balavāṃśchopaśāntaścha purāṇaḥ puṇyachajhṇchurī |
kurukartā kālarūpī kurubhūto maheśvaraḥ ‖ 77 ‖

sarvāśayo darbhaśāyī sarveśhāṃ prāṇināmpatiḥ |
devadevaḥ mukhoasaktaḥ sadasataḥ sarvaratnavitaḥ ‖ 78 ‖

kailāsa śikharāvāsī himavadaḥ girisaṃśrayaḥ |
kūlahārī kūlakartā bahuvidyo bahupradaḥ ‖ 79 ‖

vaṇijo vardhano vṛkśo nakulaśchandanaśChadaḥ |
sāragrīvo mahājatru ralolaścha mahauśhadhaḥ ‖ 80 ‖

siddhārthakārī siddhārthaśchando vyākaraṇottaraḥ |
siṃhanādaḥ siṃhadaṃśhṭraḥ siṃhagaḥ siṃhavāhanaḥ ‖ 81 ‖

prabhāvātmā jagatkālasthālo lokahitastaruḥ |
sāraṅgo navachakrāṅgaḥ ketumālī sabhāvanaḥ ‖ 82 ‖

bhūtālayo bhūtapatirahorātramaninditaḥ ‖ 83 ‖

vāhitā sarvabhūtānāṃ nilayaścha vibhurbhavaḥ |
amoghaḥ saṃyato hyaśvo bhojanaḥ prāṇadhāraṇaḥ ‖ 84 ‖

dhṛtimānaḥ matimānaḥ dakśaḥ satkṛtaścha yugādhipaḥ |
gopālirgopatirgrāmo gocharmavasano haraḥ ‖ 85 ‖

hiraṇyabāhuścha tathā guhāpālaḥ praveśināmaḥ |
pratiśhṭhāyī mahāharśho jitakāmo jitendriyaḥ ‖ 86 ‖

gāndhāraścha surālaścha tapaḥ karma ratirdhanuḥ |
mahāgīto mahānṛttohyapsarogaṇasevitaḥ ‖ 87 ‖

mahāketurdhanurdhāturnaika sānucharaśchalaḥ |
āvedanīya āveśaḥ sarvagandhasukhāvahaḥ ‖ 88 ‖

toraṇastāraṇo vāyuḥ paridhāvati chaikataḥ |
saṃyogo vardhano vṛddho mahāvṛddho gaṇādhipaḥ ‖ 89 ‖

nityātmasahāyaścha devāsurapatiḥ patiḥ |
yuktaścha yuktabāhuścha dvividhaścha suparvaṇaḥ ‖ 90 ‖

āśhāḍhaścha suśhāḍaścha dhruvo hari haṇo haraḥ |
vapurāvartamānebhyo vasuśreśhṭho mahāpathaḥ ‖ 91 ‖

śirohārī vimarśaścha sarvalakśaṇa bhūśhitaḥ |
akśaścha ratha yogī cha sarvayogī mahābalaḥ ‖ 92 ‖

samāmnāyoasamāmnāyastīrthadevo mahārathaḥ |
nirjīvo jīvano mantraḥ śubhākśo bahukarkaśaḥ ‖ 93 ‖

ratna prabhūto raktāṅgo mahā'rṇavanipānavitaḥ |
mūlo viśālo hyamṛto vyaktāvyaktastapo nidhiḥ ‖ 94 ‖

ārohaṇo nirohaścha śalahārī mahātapāḥ |
senākalpo mahākalpo yugāyuga karo hariḥ ‖ 95 ‖

yugarūpo mahārūpo pavano gahano nagaḥ |
nyāya nirvāpaṇaḥ pādaḥ paṇḍito hyachalopamaḥ ‖ 96 ‖

bahumālo mahāmālaḥ sumālo bahulochanaḥ |
vistāro lavaṇaḥ kūpaḥ kusumaḥ saphalodayaḥ ‖ 97 ‖

vṛśhabho vṛśhabhāṅkāṅgo maṇi bilvo jaṭādharaḥ |
indurvisarvaḥ sumukhaḥ suraḥ sarvāyudhaḥ sahaḥ ‖ 98 ‖

nivedanaḥ sudhājātaḥ sugandhāro mahādhanuḥ |
gandhamālī cha bhagavānaḥ utthānaḥ sarvakarmaṇāmaḥ ‖ 99 ‖

manthāno bahulo bāhuḥ sakalaḥ sarvalochanaḥ |
tarastālī karastālī ūrdhva saṃhanano vahaḥ ‖ 100 ‖

Chatraṃ sucChatro vikhyātaḥ sarvalokāśrayo mahānaḥ |
muṇḍo virūpo vikṛto daṇḍi muṇḍo vikurvaṇaḥ ‖ 101 ‖

haryakśaḥ kakubho vajrī dīptajihvaḥ sahasrapātaḥ |
sahasramūrdhā devendraḥ sarvadevamayo guruḥ ‖ 102 ‖

sahasrabāhuḥ sarvāṅgaḥ śaraṇyaḥ sarvalokakṛtaḥ |
pavitraṃ trimadhurmantraḥ kaniśhṭhaḥ kṛśhṇapiṅgalaḥ ‖ 103 ‖

brahmadaṇḍavinirmātā śataghnī śatapāśadhṛkaḥ |
padmagarbho mahāgarbho brahmagarbho jalodbhavaḥ ‖ 104 ‖

gabhastirbrahmakṛdaḥ brahmā brahmavidaḥ brāhmaṇo gatiḥ |
anantarūpo naikātmā tigmatejāḥ svayambhuvaḥ ‖ 105 ‖

ūrdhvagātmā paśupatirvātaraṃhā manojavaḥ |
chandanī padmamālā'g\{\}ryaḥ surabhyuttaraṇo naraḥ ‖ 106 ‖

karṇikāra mahāsragvī nīlamauliḥ pinākadhṛkaḥ |
umāpatirumākānto jāhnavī dhṛgumādhavaḥ ‖ 107 ‖

varo varāho varado vareśaḥ sumahāsvanaḥ |
mahāprasādo damanaḥ śatruhā śvetapiṅgalaḥ ‖ 108 ‖

prītātmā prayatātmā cha saṃyatātmā pradhānadhṛkaḥ |
sarvapārśva sutastārkśyo dharmasādhāraṇo varaḥ ‖ 109 ‖

charācharātmā sūkśmātmā suvṛśho go vṛśheśvaraḥ |
sādhyarśhirvasurādityo vivasvānaḥ savitā'mṛtaḥ ‖ 110 ‖

vyāsaḥ sarvasya saṅkśepo vistaraḥ paryayo nayaḥ |
ṛtuḥ saṃvatsaro māsaḥ pakśaḥ saṅkhyā samāpanaḥ ‖ 111 ‖

kalākāśhṭhā lavomātrā muhūrtoahaḥ kśapāḥ kśaṇāḥ |
viśvakśetraṃ prajābījaṃ liṅgamādyastvaninditaḥ ‖ 112 ‖

sadasadaḥ vyaktamavyaktaṃ pitā mātā pitāmahaḥ |
svargadvāraṃ prajādvāraṃ mokśadvāraṃ triviśhṭapamaḥ ‖ 113 ‖

nirvāṇaṃ hlādanaṃ chaiva brahmalokaḥ parāgatiḥ |
devāsuravinirmātā devāsuraparāyaṇaḥ ‖ 114 ‖

devāsuragururdevo devāsuranamaskṛtaḥ |
devāsuramahāmātro devāsuragaṇāśrayaḥ ‖ 115 ‖

devāsuragaṇādhyakśo devāsuragaṇāgraṇīḥ |
devātidevo devarśhirdevāsuravarapradaḥ ‖ 116 ‖

devāsureśvarodevo devāsuramaheśvaraḥ |
sarvadevamayoachintyo devatā''tmā''tmasambhavaḥ ‖ 117 ‖

udbhidastrikramo vaidyo virajo virajoambaraḥ |
īḍyo hastī suravyāghro devasiṃho nararśhabhaḥ ‖ 118 ‖

vibudhāgravaraḥ śreśhṭhaḥ sarvadevottamottamaḥ |
prayuktaḥ śobhano varjaiśānaḥ prabhuravyayaḥ ‖ 119 ‖

guruḥ kānto nijaḥ sargaḥ pavitraḥ sarvavāhanaḥ |
śṛṅgī śṛṅgapriyo babhrū rājarājo nirāmayaḥ ‖ 120 ‖

abhirāmaḥ suragaṇo virāmaḥ sarvasādhanaḥ |
lalāṭākśo viśvadeho hariṇo brahmavarchasaḥ ‖ 121 ‖

sthāvarāṇāmpatiśchaiva niyamendriyavardhanaḥ |
siddhārthaḥ sarvabhūtārthoachintyaḥ satyavrataḥ śuchiḥ ‖ 122 ‖

vratādhipaḥ paraṃ brahma muktānāṃ paramāgatiḥ |
vimukto muktatejāścha śrīmānaḥ śrīvardhano jagataḥ ‖ 123 ‖

śrīmānaḥ śrīvardhano jagataḥ oṃ nama iti ‖
iti śrī mahābhārate anuśāsana parve śrī śiva sahasranāma stotram sampūrṇam ‖


సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA
« PREV
NEXT »

GAU NATURALS - Swadesi Products

Cow Based Cultivated Rice,Dals,Spices.Hand Churned DESI COW GHEE,Panchgavya Products,Ayurvedic Products..
స్వదేశీ గోవు ఆధారిత ప్రకృతి వ్యవసాయం లో పండించిన పంట ఉత్పత్తులు, చేతితో విసిరిన పప్పులు,గానుగ నూనె లు, గోశాల లో తయారు చేసిన ఆవు నెయ్యి, పళ్ళపొడి సబ్బు లు షాంపూలు,ఫినాయిల్ మరెన్నో స్వదేశీ ఉత్పత్తుల సమాహారమే - గౌ నాచురల్స్. www.gaunaturals.com