తోటకాష్టకమ్ - TOṬAKĀŚHṬAKAM

తోటకాష్టకమ్ - TOṬAKĀŚHṬAKAM

విదితాఖిల శాస్త్ర సుధా జలధే
మహితోపనిషత్-కథితార్థ నిధే |
హృదయే కలయే విమలం చరణం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 1 ‖

కరుణా వరుణాలయ పాలయ మాం
భవసాగర దుఃఖ విదూన హృదమ్ |
రచయాఖిల దర్శన తత్త్వవిదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 2 ‖

భవతా జనతా సుహితా భవితా
నిజబోధ విచారణ చారుమతే |
కలయేశ్వర జీవ వివేక విదం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 3 ‖

భవ ఎవ భవానితి మె నితరాం
సమజాయత చేతసి కౌతుకితా |
మమ వారయ మోహ మహాజలధిం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 4 ‖

సుకృతేఽధికృతే బహుధా భవతో
భవితా సమదర్శన లాలసతా |
అతి దీనమిమం పరిపాలయ మాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 5 ‖

జగతీమవితుం కలితాకృతయో
విచరంతి మహామాహ సచ్ఛలతః |
అహిమాంశురివాత్ర విభాసి గురో
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 6 ‖

గురుపుంగవ పుంగవకేతన తే
సమతామయతాం న హి కోఽపి సుధీః |
శరణాగత వత్సల తత్త్వనిధే
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 7 ‖

విదితా న మయా విశదైక కలా
న చ కించన కాంచనమస్తి గురో |
దృతమేవ విధేహి కృపాం సహజాం
భవ శంకర దేశిక మే శరణమ్ ‖ 8 ‖

तोटकाष्टकम् - शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam) - దేవనాగరి 

विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे
महितोपनिषत्-कथितार्थ निधे |
हृदये कलये विमलं चरणं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 1 ‖

करुणा वरुणालय पालय मां
भवसागर दुःख विदून हृदम् |
रचयाखिल दर्शन तत्त्वविदं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 2 ‖

भवता जनता सुहिता भविता
निजबोध विचारण चारुमते |
कलयेश्वर जीव विवेक विदं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 3 ‖

भव ऎव भवानिति मॆ नितरां
समजायत चेतसि कौतुकिता |
मम वारय मोह महाजलधिं
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 4 ‖

सुकृतेऽधिकृते बहुधा भवतो
भविता समदर्शन लालसता |
अति दीनमिमं परिपालय मां
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 5 ‖

जगतीमवितुं कलिताकृतयो
विचरन्ति महामाह सच्छलतः |
अहिमांशुरिवात्र विभासि गुरो
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 6 ‖

गुरुपुङ्गव पुङ्गवकेतन ते
समतामयतां न हि कोऽपि सुधीः |
शरणागत वत्सल तत्त्वनिधे
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 7 ‖

विदिता न मया विशदैक कला
न च किञ्चन काञ्चनमस्ति गुरो |
दृतमेव विधेहि कृपां सहजां
भव शङ्कर देशिक मे शरणम् ‖ 8 ‖

TOṬAKĀŚHṬAKAM - in romanized sanskrit - English 

viditākhila śāstra sudhā jaladhe
mahitopaniśhat-kathitārtha nidhe |
hṛdaye kalaye vimalaṃ charaṇaṃ
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 1 ‖

karuṇā varuṇālaya pālaya māṃ
bhavasāgara duḥkha vidūna hṛdam |
rachayākhila darśana tattvavidaṃ
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 2 ‖

bhavatā janatā suhitā bhavitā
nijabodha vichāraṇa chārumate |
kalayeśvara jīva viveka vidaṃ
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 3 ‖

bhava eva bhavāniti me nitarāṃ
samajāyata chetasi kautukitā |
mama vāraya moha mahājaladhiṃ
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 4 ‖

sukṛteadhikṛte bahudhā bhavato
bhavitā samadarśana lālasatā |
ati dīnamimaṃ paripālaya māṃ
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 5 ‖

jagatīmavituṃ kalitākṛtayo
vicharanti mahāmāha sacChalataḥ |
ahimāṃśurivātra vibhāsi guro
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 6 ‖

gurupuṅgava puṅgavaketana te
samatāmayatāṃ na hi koapi sudhīḥ |
śaraṇāgata vatsala tattvanidhe
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 7 ‖

viditā na mayā viśadaika kalā
na cha kiñchana kāñchanamasti guro |
dṛtameva vidhehi kṛpāṃ sahajāṃ
bhava śaṅkara deśika me śaraṇam ‖ 8 ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA
"తెలుగు-భారత్" జాలిక లాభాపేక్ష లేకుండా నడపబడుతున్నది. మన సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలను మరింత లోతుగా విశ్లేషించి ప్రపంచానికి తెలియచేస్తూ మన ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు మీ వంతు సహాయం చేయండి.
Supporting From Bharat:#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookiesLearn..
Accept !
To Top