శివ మహిమ్నా స్తోత్రమ్ - शिव महिम्ना स्तोत्रम् - SHIVA MAHIMNAA STOTRAM

శివ మహిమ్నా స్తోత్రమ్

అథ శ్రీ శివమహిమ్నస్తోత్రమ్ ‖

మహిమ్నః పారం తే పరమవిదుషో యద్యసదృశీ
స్తుతిర్బ్రహ్మాదీనామపి తదవసన్నాస్త్వయి గిరః |
అథాఽవాచ్యః సర్వః స్వమతిపరిణామావధి గృణన్
మమాప్యేష స్తోత్రే హర నిరపవాదః పరికరః ‖ 1 ‖

అతీతః పంథానం తవ చ మహిమా వాఙ్మనసయోః
అతద్వ్యావృత్త్యా యం చకితమభిధత్తే శ్రుతిరపి |
స కస్య స్తోతవ్యః కతివిధగుణః కస్య విషయః
పదే త్వర్వాచీనే పతతి న మనః కస్య న వచః ‖ 2 ‖

మధుస్ఫీతా వాచః పరమమమృతం నిర్మితవతః
తవ బ్రహ్మన్^^ కిం వాగపి సురగురోర్విస్మయపదమ్ |
మమ త్వేతాం వాణీం గుణకథనపుణ్యేన భవతః
పునామీత్యర్థేఽస్మిన్ పురమథన బుద్ధిర్వ్యవసితా ‖ 3 ‖

తవైశ్వర్యం యత్తజ్జగదుదయరక్షాప్రలయకృత్
త్రయీవస్తు వ్యస్తం తిస్రుషు గుణభిన్నాసు తనుషు |
అభవ్యానామస్మిన్ వరద రమణీయామరమణీం
విహంతుం వ్యాక్రోశీం విదధత ఇహైకే జడధియః ‖ 4 ‖

కిమీహః కింకాయః స ఖలు కిముపాయస్త్రిభువనం
కిమాధారో ధాతా సృజతి కిముపాదాన ఇతి చ |
అతర్క్యైశ్వర్యే త్వయ్యనవసర దుఃస్థో హతధియః
కుతర్కోఽయం కాంశ్చిత్ ముఖరయతి మోహాయ జగతః ‖ 5 ‖

అజన్మానో లోకాః కిమవయవవంతోఽపి జగతాం
అధిష్ఠాతారం కిం భవవిధిరనాదృత్య భవతి |
అనీశో వా కుర్యాద్ భువనజననే కః పరికరో
యతో మందాస్త్వాం ప్రత్యమరవర సంశేరత ఇమే ‖ 6 ‖

త్రయీ సాంఖ్యం యోగః పశుపతిమతం వైష్ణవమితి
ప్రభిన్నే ప్రస్థానే పరమిదమదః పథ్యమితి చ |
రుచీనాం వైచిత్ర్యాదృజుకుటిల నానాపథజుషాం
నృణామేకో గమ్యస్త్వమసి పయసామర్ణవ ఇవ ‖ 7 ‖

మహోక్షః ఖట్వాంగం పరశురజినం భస్మ ఫణినః
కపాలం చేతీయత్తవ వరద తంత్రోపకరణమ్ |
సురాస్తాం తామృద్ధిం దధతి తు భవద్భూప్రణిహితాం
న హి స్వాత్మారామం విషయమృగతృష్ణా భ్రమయతి ‖ 8 ‖

ధ్రువం కశ్చిత్ సర్వం సకలమపరస్త్వధ్రువమిదం
పరో ధ్రౌవ్యాఽధ్రౌవ్యే జగతి గదతి వ్యస్తవిషయే |
సమస్తేఽప్యేతస్మిన్ పురమథన తైర్విస్మిత ఇవ
స్తువన్^^ జిహ్రేమి త్వాం న ఖలు నను ధృష్టా ముఖరతా ‖ 9 ‖

తవైశ్వర్యం యత్నాద్ యదుపరి విరించిర్హరిరధః
పరిచ్ఛేతుం యాతావనలమనలస్కంధవపుషః |
తతో భక్తిశ్రద్ధా-భరగురు-గృణద్భ్యాం గిరిశ యత్
స్వయం తస్థే తాభ్యాం తవ కిమనువృత్తిర్న ఫలతి ‖ 10 ‖

అయత్నాదాసాద్య త్రిభువనమవైరవ్యతికరం
దశాస్యో యద్బాహూనభృత రణకండూ-పరవశాన్ |
శిరఃపద్మశ్రేణీ-రచితచరణాంభోరుహ-బలేః
స్థిరాయాస్త్వద్భక్తేస్త్రిపురహర విస్ఫూర్జితమిదమ్ ‖ 11 ‖

అముష్య త్వత్సేవా-సమధిగతసారం భుజవనం
బలాత్ కైలాసేఽపి త్వదధివసతౌ విక్రమయతః |
అలభ్యా పాతాలేఽప్యలసచలితాంగుష్ఠశిరసి
ప్రతిష్ఠా త్వయ్యాసీద్ ధ్రువముపచితో ముహ్యతి ఖలః ‖ 12 ‖

యదృద్ధిం సుత్రామ్ణో వరద పరమోచ్చైరపి సతీం
అధశ్చక్రే బాణః పరిజనవిధేయత్రిభువనః |
న తచ్చిత్రం తస్మిన్ వరివసితరి త్వచ్చరణయోః
న కస్యాప్యున్నత్యై భవతి శిరసస్త్వయ్యవనతిః ‖ 13 ‖

అకాండ-బ్రహ్మాండ-క్షయచకిత-దేవాసురకృపా
విధేయస్యాఽఽసీద్^^ యస్త్రినయన విషం సంహృతవతః |
స కల్మాషః కంఠే తవ న కురుతే న శ్రియమహో
వికారోఽపి శ్లాఘ్యో భువన-భయ- భంగ- వ్యసనినః ‖ 14 ‖

అసిద్ధార్థా నైవ క్వచిదపి సదేవాసురనరే
నివర్తంతే నిత్యం జగతి జయినో యస్య విశిఖాః |
స పశ్యన్నీశ త్వామితరసురసాధారణమభూత్
స్మరః స్మర్తవ్యాత్మా న హి వశిషు పథ్యః పరిభవః ‖ 15 ‖

మహీ పాదాఘాతాద్ వ్రజతి సహసా సంశయపదం
పదం విష్ణోర్భ్రామ్యద్ భుజ-పరిఘ-రుగ్ణ-గ్రహ- గణమ్ |
ముహుర్ద్యౌర్దౌస్థ్యం యాత్యనిభృత-జటా-తాడిత-తటా
జగద్రక్షాయై త్వం నటసి నను వామైవ విభుతా ‖ 16 ‖

వియద్వ్యాపీ తారా-గణ-గుణిత-ఫేనోద్గమ-రుచిః
ప్రవాహో వారాం యః పృషతలఘుదృష్టః శిరసి తే |
జగద్ద్వీపాకారం జలధివలయం తేన కృతమితి
అనేనైవోన్నేయం ధృతమహిమ దివ్యం తవ వపుః ‖ 17 ‖

రథః క్షోణీ యంతా శతధృతిరగేంద్రో ధనురథో
రథాంగే చంద్రార్కౌ రథ-చరణ-పాణిః శర ఇతి |
దిధక్షోస్తే కోఽయం త్రిపురతృణమాడంబర-విధిః
విధేయైః క్రీడంత్యో న ఖలు పరతంత్రాః ప్రభుధియః ‖ 18 ‖

హరిస్తే సాహస్రం కమల బలిమాధాయ పదయోః
యదేకోనే తస్మిన్^^ నిజముదహరన్నేత్రకమలమ్ |
గతో భక్త్యుద్రేకః పరిణతిమసౌ చక్రవపుషః
త్రయాణాం రక్షాయై త్రిపురహర జాగర్తి జగతామ్ ‖ 19 ‖

క్రతౌ సుప్తే జాగ్రత్^^ త్వమసి ఫలయోగే క్రతుమతాం
క్వ కర్మ ప్రధ్వస్తం ఫలతి పురుషారాధనమృతే |
అతస్త్వాం సంప్రేక్ష్య క్రతుషు ఫలదాన-ప్రతిభువం
శ్రుతౌ శ్రద్ధాం బధ్వా దృఢపరికరః కర్మసు జనః ‖ 20 ‖

క్రియాదక్షో దక్షః క్రతుపతిరధీశస్తనుభృతాం
ఋషీణామార్త్విజ్యం శరణద సదస్యాః సుర-గణాః |
క్రతుభ్రంశస్త్వత్తః క్రతుఫల-విధాన-వ్యసనినః
ధ్రువం కర్తుః శ్రద్ధా-విధురమభిచారాయ హి మఖాః ‖ 21 ‖

ప్రజానాథం నాథ ప్రసభమభికం స్వాం దుహితరం
గతం రోహిద్^^ భూతాం రిరమయిషుమృష్యస్య వపుషా |
ధనుష్పాణేర్యాతం దివమపి సపత్రాకృతమముం
త్రసంతం తేఽద్యాపి త్యజతి న మృగవ్యాధరభసః ‖ 22 ‖

స్వలావణ్యాశంసా ధృతధనుషమహ్నాయ తృణవత్
పురః ప్లుష్టం దృష్ట్వా పురమథన పుష్పాయుధమపి |
యది స్త్రైణం దేవీ యమనిరత-దేహార్ధ-ఘటనాత్
అవైతి త్వామద్ధా బత వరద ముగ్ధా యువతయః ‖ 23 ‖

శ్మశానేష్వాక్రీడా స్మరహర పిశాచాః సహచరాః
చితా-భస్మాలేపః స్రగపి నృకరోటీ-పరికరః |
అమంగల్యం శీలం తవ భవతు నామైవమఖిలం
తథాపి స్మర్తౄణాం వరద పరమం మంగలమసి ‖ 24 ‖

మనః ప్రత్యక్చిత్తే సవిధమవిధాయాత్త-మరుతః
ప్రహృష్యద్రోమాణః ప్రమద-సలిలోత్సంగతి-దృశః |
యదాలోక్యాహ్లాదం హ్రద ఇవ నిమజ్యామృతమయే
దధత్యంతస్తత్త్వం కిమపి యమినస్తత్ కిల భవాన్ ‖ 25 ‖

త్వమర్కస్త్వం సోమస్త్వమసి పవనస్త్వం హుతవహః
త్వమాపస్త్వం వ్యోమ త్వము ధరణిరాత్మా త్వమితి చ |
పరిచ్ఛిన్నామేవం త్వయి పరిణతా బిభ్రతి గిరం
న విద్మస్తత్తత్త్వం వయమిహ తు యత్ త్వం న భవసి ‖ 26 ‖

త్రయీం తిస్రో వృత్తీస్త్రిభువనమథో త్రీనపి సురాన్
అకారాద్యైర్వర్ణైస్త్రిభిరభిదధత్ తీర్ణవికృతి |
తురీయం తే ధామ ధ్వనిభిరవరుంధానమణుభిః
సమస్తం వ్యస్తం త్వాం శరణద గృణాత్యోమితి పదమ్ ‖ 27 ‖

భవః శర్వో రుద్రః పశుపతిరథోగ్రః సహమహాన్
తథా భీమేశానావితి యదభిధానాష్టకమిదమ్ |
అముష్మిన్ ప్రత్యేకం ప్రవిచరతి దేవ శ్రుతిరపి
ప్రియాయాస్మైధామ్నే ప్రణిహిత-నమస్యోఽస్మి భవతే ‖ 28 ‖

నమో నేదిష్ఠాయ ప్రియదవ దవిష్ఠాయ చ నమః
నమః క్షోదిష్ఠాయ స్మరహర మహిష్ఠాయ చ నమః |
నమో వర్షిష్ఠాయ త్రినయన యవిష్ఠాయ చ నమః
నమః సర్వస్మై తే తదిదమతిసర్వాయ చ నమః ‖ 29 ‖

బహుల-రజసే విశ్వోత్పత్తౌ భవాయ నమో నమః
ప్రబల-తమసే తత్ సంహారే హరాయ నమో నమః |
జన-సుఖకృతే సత్త్వోద్రిక్తౌ మృడాయ నమో నమః
ప్రమహసి పదే నిస్త్రైగుణ్యే శివాయ నమో నమః ‖ 30 ‖

కృశ-పరిణతి-చేతః క్లేశవశ్యం క్వ చేదం క్వ చ తవ గుణ-సీమోల్లంఘినీ శశ్వదృద్ధిః |
ఇతి చకితమమందీకృత్య మాం భక్తిరాధాద్ వరద చరణయోస్తే వాక్య-పుష్పోపహారమ్ ‖ 31 ‖

అసిత-గిరి-సమం స్యాత్ కజ్జలం సింధు-పాత్రే సుర-తరువర-శాఖా లేఖనీ పత్రముర్వీ |
లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం తదపి తవ గుణానామీశ పారం న యాతి ‖ 32 ‖

అసుర-సుర-మునీంద్రైరర్చితస్యేందు-మౌలేః గ్రథిత-గుణమహిమ్నో నిర్గుణస్యేశ్వరస్య |
సకల-గణ-వరిష్ఠః పుష్పదంతాభిధానః రుచిరమలఘువృత్తైః స్తోత్రమేతచ్చకార ‖ 33 ‖

అహరహరనవద్యం ధూర్జటేః స్తోత్రమేతత్ పఠతి పరమభక్త్యా శుద్ధ-చిత్తః పుమాన్ యః |
స భవతి శివలోకే రుద్రతుల్యస్తథాఽత్ర ప్రచురతర-ధనాయుః పుత్రవాన్ కీర్తిమాంశ్చ ‖ 34 ‖

మహేశాన్నాపరో దేవో మహిమ్నో నాపరా స్తుతిః |
అఘోరాన్నాపరో మంత్రో నాస్తి తత్త్వం గురోః పరమ్ ‖ 35 ‖

దీక్షా దానం తపస్తీర్థం జ్ఞానం యాగాదికాః క్రియాః |
మహిమ్నస్తవ పాఠస్య కలాం నార్హంతి షోడశీమ్ ‖ 36 ‖

కుసుమదశన-నామా సర్వ-గంధర్వ-రాజః
శశిధరవర-మౌలేర్దేవదేవస్య దాసః |
స ఖలు నిజ-మహిమ్నో భ్రష్ట ఏవాస్య రోషాత్
స్తవనమిదమకార్షీద్ దివ్య-దివ్యం మహిమ్నః ‖ 37 ‖

సురగురుమభిపూజ్య స్వర్గ-మోక్షైక-హేతుం
పఠతి యది మనుష్యః ప్రాంజలిర్నాన్య-చేతాః |
వ్రజతి శివ-సమీపం కిన్నరైః స్తూయమానః
స్తవనమిదమమోఘం పుష్పదంతప్రణీతమ్ ‖ 38 ‖

ఆసమాప్తమిదం స్తోత్రం పుణ్యం గంధర్వ-భాషితమ్ |
అనౌపమ్యం మనోహారి సర్వమీశ్వరవర్ణనమ్ ‖ 39 ‖

ఇత్యేషా వాఙ్మయీ పూజా శ్రీమచ్ఛంకర-పాదయోః |
అర్పితా తేన దేవేశః ప్రీయతాం మే సదాశివః ‖ 40 ‖

తవ తత్త్వం న జానామి కీదృశోఽసి మహేశ్వర |
యాదృశోఽసి మహాదేవ తాదృశాయ నమో నమః ‖ 41 ‖

ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః |
సర్వపాప-వినిర్ముక్తః శివ లోకే మహీయతే ‖ 42 ‖

శ్రీ పుష్పదంత-ముఖ-పంకజ-నిర్గతేన
స్తోత్రేణ కిల్బిష-హరేణ హర-ప్రియేణ |

కంఠస్థితేన పఠితేన సమాహితేన
సుప్రీణితో భవతి భూతపతిర్మహేశః ‖ 43 ‖

‖ ఇతి శ్రీ పుష్పదంత విరచితం శివమహిమ్నః స్తోత్రం సమాప్తమ్ ‖

शिव महिम्ना स्तोत्रम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam).

अथ श्री शिवमहिम्नस्तोत्रम् ‖

महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृशी
स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि गिरः |
अथाऽवाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्
ममाप्येष स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ‖ 1 ‖

अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः
अतद्व्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि |
स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः
पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः ‖ 2 ‖

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतः
तव ब्रह्मन्^^ किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् |
मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ‖ 3 ‖

तवैश्वर्यं यत्तज्जगदुदयरक्षाप्रलयकृत्
त्रयीवस्तु व्यस्तं तिस्रुषु गुणभिन्नासु तनुषु |
अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणीं
विहन्तुं व्याक्रोशीं विदधत इहैके जडधियः ‖ 4 ‖

किमीहः किङ्कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च |
अतर्क्यैश्वर्ये त्वय्यनवसर दुःस्थो हतधियः
कुतर्कोऽयं कांश्चित् मुखरयति मोहाय जगतः ‖ 5 ‖

अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतां
अधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति |
अनीशो वा कुर्याद् भुवनजनने कः परिकरो
यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरवर संशेरत इमे ‖ 6 ‖

त्रयी साङ्ख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च |
रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिल नानापथजुषां
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ‖ 7 ‖

महोक्षः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्म फणिनः
कपालं चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणम् |
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भूप्रणिहितां
न हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ‖ 8 ‖

ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं
परो ध्रौव्याऽध्रौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये |
समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथन तैर्विस्मित इव
स्तुवन्^^ जिह्रेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ‖ 9 ‖

तवैश्वर्यं यत्नाद् यदुपरि विरिञ्चिर्हरिरधः
परिच्छेतुं यातावनलमनलस्कन्धवपुषः |
ततो भक्तिश्रद्धा-भरगुरु-गृणद्भ्यां गिरिश यत्
स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति ‖ 10 ‖

अयत्नादासाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरं
दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डू-परवशान् |
शिरःपद्मश्रेणी-रचितचरणाम्भोरुह-बलेः
स्थिरायास्त्वद्भक्तेस्त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम् ‖ 11 ‖

अमुष्य त्वत्सेवा-समधिगतसारं भुजवनं
बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ विक्रमयतः |
अलभ्या पातालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि
प्रतिष्ठा त्वय्यासीद् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः ‖ 12 ‖

यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सतीं
अधश्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः |
न तच्चित्रं तस्मिन् वरिवसितरि त्वच्चरणयोः
न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः ‖ 13 ‖

अकाण्ड-ब्रह्माण्ड-क्षयचकित-देवासुरकृपा
विधेयस्याऽऽसीद्^^ यस्त्रिनयन विषं संहृतवतः |
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो
विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन-भय- भङ्ग- व्यसनिनः ‖ 14 ‖

असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे
निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः |
स पश्यन्नीश त्वामितरसुरसाधारणमभूत्
स्मरः स्मर्तव्यात्मा न हि वशिषु पथ्यः परिभवः ‖ 15 ‖

मही पादाघाताद् व्रजति सहसा संशयपदं
पदं विष्णोर्भ्राम्यद् भुज-परिघ-रुग्ण-ग्रह- गणम् |
मुहुर्द्यौर्दौस्थ्यं यात्यनिभृत-जटा-ताडित-तटा
जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ‖ 16 ‖

वियद्व्यापी तारा-गण-गुणित-फेनोद्गम-रुचिः
प्रवाहो वारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते |
जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमिति
अनेनैवोन्नेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ‖ 17 ‖

रथः क्षोणी यन्ता शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो
रथाङ्गे चन्द्रार्कौ रथ-चरण-पाणिः शर इति |
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बर-विधिः
विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ‖ 18 ‖

हरिस्ते साहस्रं कमल बलिमाधाय पदयोः
यदेकोने तस्मिन्^^ निजमुदहरन्नेत्रकमलम् |
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषः
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् ‖ 19 ‖

क्रतौ सुप्ते जाग्रत्^^ त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां
क्व कर्म प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते |
अतस्त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदान-प्रतिभुवं
श्रुतौ श्रद्धां बध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ‖ 20 ‖

क्रियादक्षो दक्षः क्रतुपतिरधीशस्तनुभृतां
ऋषीणामार्त्विज्यं शरणद सदस्याः सुर-गणाः |
क्रतुभ्रंशस्त्वत्तः क्रतुफल-विधान-व्यसनिनः
ध्रुवं कर्तुः श्रद्धा-विधुरमभिचाराय हि मखाः ‖ 21 ‖

प्रजानाथं नाथ प्रसभमभिकं स्वां दुहितरं
गतं रोहिद्^^ भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा |
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं
त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ‖ 22 ‖

स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमह्नाय तृणवत्
पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि |
यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत-देहार्ध-घटनात्
अवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ‖ 23 ‖

श्मशानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः सहचराः
चिता-भस्मालेपः स्रगपि नृकरोटी-परिकरः |
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं
तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि ‖ 24 ‖

मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमविधायात्त-मरुतः
प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमद-सलिलोत्सङ्गति-दृशः |
यदालोक्याह्लादं ह्रद इव निमज्यामृतमये
दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् ‖ 25 ‖

त्वमर्कस्त्वं सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं हुतवहः
त्वमापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च |
परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रति गिरं
न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत् त्वं न भवसि ‖ 26 ‖

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान्
अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिरभिदधत् तीर्णविकृति |
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमणुभिः
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणात्योमिति पदम् ‖ 27 ‖

भवः शर्वो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सहमहान्
तथा भीमेशानाविति यदभिधानाष्टकमिदम् |
अमुष्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देव श्रुतिरपि
प्रियायास्मैधाम्ने प्रणिहित-नमस्योऽस्मि भवते ‖ 28 ‖

नमो नेदिष्ठाय प्रियदव दविष्ठाय च नमः
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः |
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमः
नमः सर्वस्मै ते तदिदमतिसर्वाय च नमः ‖ 29 ‖

बहुल-रजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नमो नमः
प्रबल-तमसे तत् संहारे हराय नमो नमः |
जन-सुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः
प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ‖ 30 ‖

कृश-परिणति-चेतः क्लेशवश्यं क्व चेदं क्व च तव गुण-सीमोल्लङ्घिनी शश्वदृद्धिः |
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद् वरद चरणयोस्ते वाक्य-पुष्पोपहारम् ‖ 31 ‖

असित-गिरि-समं स्यात् कज्जलं सिन्धु-पात्रे सुर-तरुवर-शाखा लेखनी पत्रमुर्वी |
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ‖ 32 ‖

असुर-सुर-मुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दु-मौलेः ग्रथित-गुणमहिम्नो निर्गुणस्येश्वरस्य |
सकल-गण-वरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानः रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ‖ 33 ‖

अहरहरनवद्यं धूर्जटेः स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्ध-चित्तः पुमान् यः |
स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथाऽत्र प्रचुरतर-धनायुः पुत्रवान् कीर्तिमांश्च ‖ 34 ‖

महेशान्नापरो देवो महिम्नो नापरा स्तुतिः |
अघोरान्नापरो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरोः परम् ‖ 35 ‖

दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः |
महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् ‖ 36 ‖

कुसुमदशन-नामा सर्व-गन्धर्व-राजः
शशिधरवर-मौलेर्देवदेवस्य दासः |
स खलु निज-महिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्
स्तवनमिदमकार्षीद् दिव्य-दिव्यं महिम्नः ‖ 37 ‖

सुरगुरुमभिपूज्य स्वर्ग-मोक्षैक-हेतुं
पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्य-चेताः |
व्रजति शिव-समीपं किन्नरैः स्तूयमानः
स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम् ‖ 38 ‖

आसमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्व-भाषितम् |
अनौपम्यं मनोहारि सर्वमीश्वरवर्णनम् ‖ 39 ‖

इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्कर-पादयोः |
अर्पिता तेन देवेशः प्रीयतां मे सदाशिवः ‖ 40 ‖

तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर |
यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः ‖ 41 ‖

एककालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेन्नरः |
सर्वपाप-विनिर्मुक्तः शिव लोके महीयते ‖ 42 ‖

श्री पुष्पदन्त-मुख-पङ्कज-निर्गतेन
स्तोत्रेण किल्बिष-हरेण हर-प्रियेण |
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन
सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः ‖ 43 ‖

‖ इति श्री पुष्पदन्त विरचितं शिवमहिम्नः स्तोत्रं समाप्तम् ‖


SHIVA MAHIMNAA STOTRAM - This stotram is in plain english

atha shree shivamahimnastotram ‖

mahimnaH paaraM te paramavidushho yadyasadRRishee
stutirbrahmaadeenaamapi tadavasannaastvayi giraH |
athaa.avaacyaH sarvaH svamatipariNaamaavadhi gRRiNan
mamaapyeshha stotre hara nirapavaadaH parikaraH ‖ 1 ‖

ateetaH paMthaanaM tava ca mahimaa vaanmanasayoH
atadvyaavRRittyaa yaM cakitamabhidhatte shrutirapi |
sa kasya stotavyaH katividhaguNaH kasya vishhayaH
pade tvarvaaceene patati na manaH kasya na vacaH ‖ 2 ‖

madhuspheetaa vaacaH paramamamRRitaM nirmitavataH
tava brahman^^ kiM vaagapi suragurorvismayapadam |
mama tvetaaM vaaNeeM guNakathanapuNyena bhavataH
punaameetyarthe.asmin puramathana buddhirvyavasitaa ‖ 3 ‖

tavaishvaryaM yattajjagadudayarakshhaapralayakRRit
trayeevastu vyastaM tisrushhu guNabhinnaasu tanushhu |
abhavyaanaamasmin varada ramaNeeyaamaramaNeeM
vihantuM vyaakrosheeM vidadhata ihaike jaDadhiyaH ‖ 4 ‖

kimeehaH kiMkaayaH sa khalu kimupaayastribhuvanaM
kimaadhaaro dhaataa sRRijati kimupaadaana iti ca |
atarkyaishvarye tvayyanavasara duHstho hatadhiyaH
kutarko.ayaM kaaMshcit mukharayati mohaaya jagataH ‖ 5 ‖

ajanmaano lokaaH kimavayavavanto.api jagataaM
adhishhThaataaraM kiM bhavavidhiranaadRRitya bhavati |
aneesho vaa kuryaad bhuvanajanane kaH parikaro
yato mandaastvaaM pratyamaravara saMsherata ime ‖ 6 ‖

trayee saankhyaM yogaH pashupatimataM vaishhNavamiti
prabhinne prasthaane paramidamadaH pathyamiti ca |
ruceenaaM vaicitryaadRRijukuTila naanaapathajushhaaM
nRRiNaameko gamyastvamasi payasaamarNava iva ‖ 7 ‖

mahokshhaH khaTvaangaM parashurajinaM bhasma phaNinaH
kapaalaM ceteeyattava varada tantropakaraNam |
suraastaaM taamRRiddhiM dadhati tu bhavadbhoopraNihitaaM
na hi svaatmaaraamaM vishhayamRRigatRRishhNaa bhramayati ‖ 8 ‖

dhruvaM kashcit sarvaM sakalamaparastvadhruvamidaM
paro dhrauvyaa.adhrauvye jagati gadati vyastavishhaye |
samaste.apyetasmin puramathana tairvismita iva
stuvan^^ jihremi tvaaM na khalu nanu dhRRishhTaa mukharataa ‖ 9 ‖

tavaishvaryaM yatnaad yadupari virincirhariradhaH
paricChetuM yaataavanalamanalaskandhavapushhaH |
tato bhaktishraddhaa-bharaguru-gRRiNadbhyaaM girisha yat
svayaM tasthe taabhyaaM tava kimanuvRRittirna phalati ‖ 10 ‖

ayatnaadaasaadya tribhuvanamavairavyatikaraM
dashaasyo yadbaahoonabhRRita raNakaNDoo-paravashaan |
shiraHpadmashreNee-racitacaraNaambhoruha-baleH
sthiraayaastvadbhaktestripurahara visphoorjitamidam ‖ 11 ‖

amushhya tvatsevaa-samadhigatasaaraM bhujavanaM
balaat kailaase.api tvadadhivasatau vikramayataH |
alabhyaa paataale.apyalasacalitaaMgushhThashirasi
pratishhThaa tvayyaaseed dhruvamupacito muhyati khalaH ‖ 12 ‖

yadRRiddhiM sutraamNo varada paramoccairapi sateeM
adhashcakre baaNaH parijanavidheyatribhuvanaH |
na taccitraM tasmin varivasitari tvaccaraNayoH
na kasyaapyunnatyai bhavati shirasastvayyavanatiH ‖ 13 ‖

akaaNDa-brahmaaNDa-kshhayacakita-devaasurakRRipaa
vidheyasyaa.a.aseed^^ yastrinayana vishhaM saMhRRitavataH |
sa kalmaashhaH kaNThe tava na kurute na shriyamaho
vikaaro.api shlaaghyo bhuvana-bhaya- bhanga- vyasaninaH ‖ 14 ‖

asiddhaarthaa naiva kvacidapi sadevaasuranare
nivartante nityaM jagati jayino yasya vishikhaaH |
sa pashyanneesha tvaamitarasurasaadhaaraNamabhoot
smaraH smartavyaatmaa na hi vashishhu pathyaH paribhavaH ‖ 15 ‖

mahee paadaaghaataad vrajati sahasaa saMshayapadaM
padaM vishhNorbhraamyad bhuja-parigha-rugNa-graha- gaNam |
muhurdyaurdausthyaM yaatyanibhRRita-jaTaa-taaDita-taTaa
jagadrakshhaayai tvaM naTasi nanu vaamaiva vibhutaa ‖ 16 ‖

viyadvyaapee taaraa-gaNa-guNita-phenodgama-ruciH
pravaaho vaaraaM yaH pRRishhatalaghudRRishhTaH shirasi te |
jagaddveepaakaaraM jaladhivalayaM tena kRRitamiti
anenaivonneyaM dhRRitamahima divyaM tava vapuH ‖ 17 ‖

rathaH kshhoNee yantaa shatadhRRitiragendro dhanuratho
rathaange candraarkau ratha-caraNa-paaNiH shara iti |
didhakshhoste ko.ayaM tripuratRRiNamaaDambara-vidhiH
vidheyaiH kreeDantyo na khalu paratantraaH prabhudhiyaH ‖ 18 ‖

hariste saahasraM kamala balimaadhaaya padayoH
yadekone tasmin^^ nijamudaharannetrakamalam |
gato bhaktyudrekaH pariNatimasau cakravapushhaH
trayaaNaaM rakshhaayai tripurahara jaagarti jagataam ‖ 19 ‖

kratau supte jaagrat^^ tvamasi phalayoge kratumataaM
kva karma pradhvastaM phalati purushhaaraadhanamRRite |
atastvaaM samprekshhya kratushhu phaladaana-pratibhuvaM
shrutau shraddhaaM badhvaa dRRiDhaparikaraH karmasu janaH ‖ 20 ‖

kriyaadakshho dakshhaH kratupatiradheeshastanubhRRitaaM
RRishheeNaamaartvijyaM sharaNada sadasyaaH sura-gaNaaH |
kratubhraMshastvattaH kratuphala-vidhaana-vyasaninaH
dhruvaM kartuH shraddhaa-vidhuramabhicaaraaya hi makhaaH ‖ 21 ‖

prajaanaathaM naatha prasabhamabhikaM svaaM duhitaraM
gataM rohid^^ bhootaaM riramayishhumRRishhyasya vapushhaa |
dhanushhpaaNeryaataM divamapi sapatraakRRitamamuM
trasantaM te.adyaapi tyajati na mRRigavyaadharabhasaH ‖ 22 ‖

svalaavaNyaashaMsaa dhRRitadhanushhamahnaaya tRRiNavat
puraH plushhTaM dRRishhTvaa puramathana pushhpaayudhamapi |
yadi straiNaM devee yamanirata-dehaardha-ghaTanaat
avaiti tvaamaddhaa bata varada mugdhaa yuvatayaH ‖ 23 ‖

shmashaaneshhvaakreeDaa smarahara pishaacaaH sahacaraaH
citaa-bhasmaalepaH sragapi nRRikaroTee-parikaraH |
amangalyaM sheelaM tava bhavatu naamaivamakhilaM
tathaapi smartRReeNaaM varada paramaM mangalamasi ‖ 24 ‖

manaH pratyakcitte savidhamavidhaayaatta-marutaH
prahRRishhyadromaaNaH pramada-salilotsangati-dRRishaH |
yadaalokyaahlaadaM hrada iva nimajyaamRRitamaye
dadhatyantastattvaM kimapi yaminastat kila bhavaan ‖ 25 ‖

tvamarkastvaM somastvamasi pavanastvaM hutavahaH
tvamaapastvaM vyoma tvamu dharaNiraatmaa tvamiti ca |
paricChinnaamevaM tvayi pariNataa bibhrati giraM
na vidmastattattvaM vayamiha tu yat tvaM na bhavasi ‖ 26 ‖

trayeeM tisro vRRitteestribhuvanamatho treenapi suraan
akaaraadyairvarNaistribhirabhidadhat teerNavikRRiti |
tureeyaM te dhaama dhvanibhiravarundhaanamaNubhiH
samastaM vyastaM tvaaM sharaNada gRRiNaatyomiti padam ‖ 27 ‖

bhavaH sharvo rudraH pashupatirathograH sahamahaan
tathaa bheemeshaanaaviti yadabhidhaanaashhTakamidam |
amushhmin pratyekaM pravicarati deva shrutirapi
priyaayaasmaidhaamne praNihita-namasyo.asmi bhavate ‖ 28 ‖

namo nedishhThaaya priyadava davishhThaaya ca namaH
namaH kshhodishhThaaya smarahara mahishhThaaya ca namaH |
namo varshhishhThaaya trinayana yavishhThaaya ca namaH
namaH sarvasmai te tadidamatisarvaaya ca namaH ‖ 29 ‖

bahula-rajase vishvotpattau bhavaaya namo namaH
prabala-tamase tat saMhaare haraaya namo namaH |
jana-sukhakRRite sattvodriktau mRRiDaaya namo namaH
pramahasi pade nistraiguNye shivaaya namo namaH ‖ 30 ‖

kRRisha-pariNati-cetaH kleshavashyaM kva cedaM kva ca tava guNa-seemollanghinee shashvadRRiddhiH |
iti cakitamamandeekRRitya maaM bhaktiraadhaad varada caraNayoste vaakya-pushhpopahaaram ‖ 31 ‖

asita-giri-samaM syaat kajjalaM sindhu-paatre sura-taruvara-shaakhaa lekhanee patramurvee |
likhati yadi gRRiheetvaa shaaradaa sarvakaalaM tadapi tava guNaanaameesha paaraM na yaati ‖ 32 ‖

asura-sura-muneendrairarcitasyendu-mauleH grathita-guNamahimno nirguNasyeshvarasya |
sakala-gaNa-varishhThaH pushhpadantaabhidhaanaH ruciramalaghuvRRittaiH stotrametaccakaara ‖ 33 ‖

aharaharanavadyaM dhoorjaTeH stotrametat paThati paramabhaktyaa shuddha-cittaH pumaan yaH |
sa bhavati shivaloke rudratulyastathaa.atra pracuratara-dhanaayuH putravaan keertimaaMshca ‖ 34 ‖

maheshaannaaparo devo mahimno naaparaa stutiH |
aghoraannaaparo mantro naasti tattvaM guroH param ‖ 35 ‖

deekshhaa daanaM tapasteerthaM gnyaanaM yaagaadikaaH kriyaaH |
mahimnastava paaThasya kalaaM naarhanti shhoDasheem ‖ 36 ‖

kusumadashana-naamaa sarva-gandharva-raajaH
shashidharavara-maulerdevadevasya daasaH |
sa khalu nija-mahimno bhrashhTa evaasya roshhaat
stavanamidamakaarshheed divya-divyaM mahimnaH ‖ 37 ‖

suragurumabhipoojya svarga-mokshhaika-hetuM
paThati yadi manushhyaH praanjalirnaanya-cetaaH |
vrajati shiva-sameepaM kinnaraiH stooyamaanaH
stavanamidamamoghaM pushhpadantapraNeetam ‖ 38 ‖

aasamaaptamidaM stotraM puNyaM gandharva-bhaashhitam |
anaupamyaM manohaari sarvameeshvaravarNanam ‖ 39 ‖

ityeshhaa vaanmayee poojaa shreemacChankara-paadayoH |
arpitaa tena deveshaH preeyataaM me sadaashivaH ‖ 40 ‖

tava tattvaM na jaanaami keedRRisho.asi maheshvara |
yaadRRisho.asi mahaadeva taadRRishaaya namo namaH ‖ 41 ‖

ekakaalaM dvikaalaM vaa trikaalaM yaH paThennaraH |
sarvapaapa-vinirmuktaH shiva loke maheeyate ‖ 42 ‖

shree pushhpadanta-mukha-pankaja-nirgatena
stotreNa kilbishha-hareNa hara-priyeNa |
kaNThasthitena paThitena samaahitena
supreeNito bhavati bhootapatirmaheshaH ‖ 43 ‖

‖ iti shree pushhpadanta viracitaM shivamahimnaH stotraM samaaptam ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top