శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ - शिव षडक्षरी स्तोत्रम् - ŚIVA ŚHAḌAKŚHARĪ STOTRAM

0
శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్ - शिव षडक्षरी स्तोत्रम् - ŚIVA ŚHAḌAKŚHARĪ STOTRAM

శివ షడక్షరీ స్తోత్రమ్

‖ఓం ఓం‖
ఓంకారబిందు సంయుక్తం నిత్యం ధ్యాయంతి యోగినః |
కామదం మోక్షదం తస్మాదోంకారాయ నమోనమః ‖ 1 ‖

‖ఓం నం‖
నమంతి మునయః సర్వే నమంత్యప్సరసాం గణాః |
నరాణామాదిదేవాయ నకారాయ నమోనమః ‖ 2 ‖

‖ఓం మం‖
మహాతత్వం మహాదేవ ప్రియం జ్ఞానప్రదం పరం |
మహాపాపహరం తస్మాన్మకారాయ నమోనమః ‖ 3 ‖

‖ఓం శిం‖
శివం శాంతం శివాకారం శివానుగ్రహకారణం |
మహాపాపహరం తస్మాచ్ఛికారాయ నమోనమః ‖ 4 ‖

‖ఓం వాం‖
వాహనం వృషభోయస్య వాసుకిః కంఠభూషణం |
వామే శక్తిధరం దేవం వకారాయ నమోనమః ‖ 5 ‖

‖ఓం యం‖
యకారే సంస్థితో దేవో యకారం పరమం శుభం |
యం నిత్యం పరమానందం యకారాయ నమోనమః ‖ 6 ‖

షడక్షరమిదం స్తోత్రం యః పఠేచ్ఛివ సన్నిధౌ |
తస్య మృత్యుభయం నాస్తి హ్యపమృత్యుభయం కుతః ‖

శివశివేతి శివేతి శివేతి వా
భవభవేతి భవేతి భవేతి వా |
హరహరేతి హరేతి హరేతి వా
భుజమనశ్శివమేవ నిరంతరమ్ ‖

ఇతి శ్రీమత్పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవత్పాదపూజ్యకృత శివషడక్షరీస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ |

शिव षडक्षरी स्तोत्रम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

‖ॐ ॐ‖
ओङ्कारबिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः |
कामदं मोक्षदं तस्मादोङ्काराय नमोनमः ‖ 1 ‖

‖ॐ नं‖
नमन्ति मुनयः सर्वे नमन्त्यप्सरसां गणाः |
नराणामादिदेवाय नकाराय नमोनमः ‖ 2 ‖

‖ॐ मं‖
महातत्वं महादेव प्रियं ज्ञानप्रदं परं |
महापापहरं तस्मान्मकाराय नमोनमः ‖ 3 ‖

‖ॐ शिं‖
शिवं शान्तं शिवाकारं शिवानुग्रहकारणं |
महापापहरं तस्माच्छिकाराय नमोनमः ‖ 4 ‖

‖ॐ वां‖
वाहनं वृषभोयस्य वासुकिः कण्ठभूषणं |
वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमोनमः ‖ 5 ‖

‖ॐ यं‖
यकारे संस्थितो देवो यकारं परमं शुभं |
यं नित्यं परमानन्दं यकाराय नमोनमः ‖ 6 ‖

षडक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेच्छिव सन्निधौ |
तस्य मृत्युभयं नास्ति ह्यपमृत्युभयं कुतः ‖

शिवशिवेति शिवेति शिवेति वा
भवभवेति भवेति भवेति वा |

हरहरेति हरेति हरेति वा
भुजमनश्शिवमेव निरन्तरम् ‖

इति श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य
श्रीमच्छङ्करभगवत्पादपूज्यकृत शिवषडक्षरीस्तोत्रं सम्पूर्णम् |

ŚIVA ŚHAḌAKŚHARĪ STOTRAM - This is in sanskrit english

‖oṃ oṃ‖
oṅkārabindu saṃyuktaṃ nityaṃ dhyāyanti yoginaḥ |
kāmadaṃ mokśhadaṃ tasmādoṅkārāya namonamaḥ ‖ 1 ‖

‖oṃ naṃ‖
namanti munayaḥ sarve namantyapsarasāṃ gaṇāḥ |
narāṇāmādidevāya nakārāya namonamaḥ ‖ 2 ‖

‖oṃ maṃ‖
mahātatvaṃ mahādeva priyaṃ GYānapradaṃ paraṃ |
mahāpāpaharaṃ tasmānmakārāya namonamaḥ ‖ 3 ‖

‖oṃ śiṃ‖
śivaṃ śāntaṃ śivākāraṃ śivānugrahakāraṇaṃ |
mahāpāpaharaṃ tasmācChikārāya namonamaḥ ‖ 4 ‖

‖oṃ vāṃ‖
vāhanaṃ vṛśhabhoyasya vāsukiḥ kaṇṭhabhūśhaṇaṃ |
vāme śaktidharaṃ devaṃ vakārāya namonamaḥ ‖ 5 ‖

‖oṃ yaṃ‖
yakāre saṃsthito devo yakāraṃ paramaṃ śubhaṃ |
yaṃ nityaṃ paramānandaṃ yakārāya namonamaḥ ‖ 6 ‖

śhaḍakśharamidaṃ stotraṃ yaḥ paṭhecChiva sannidhau |
tasya mṛtyubhayaṃ nāsti hyapamṛtyubhayaṃ kutaḥ ‖

śivaśiveti śiveti śiveti vā
bhavabhaveti bhaveti bhaveti vā |
harahareti hareti hareti vā
bhujamanaśśivameva nirantaram ‖

iti śrīmatparamahaṃsa parivrājakāchārya
śrīmacChaṅkarabhagavatpādapūjyakṛta śivaśhaḍakśharīstotraṃ sampūrṇam |

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top