శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకమ్ - श्री काल हस्तीश्वर शतकम् - ŚRĪ KĀḺA HASTĪŚVARA ŚATAKAM

శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకమ్ - श्री काल हस्तीश्वर शतकम् - ŚRĪ KĀḺA HASTĪŚVARA ŚATAKAM

శ్రీ కాళ హస్తీశ్వర శతకమ్

శ్రీవిద్యుత్కలితాఽజవంజవమహా-జీమూతపాపాంబుధా-
రావేగంబున మన్మనోబ్జసముదీ-ర్ణత్వంబు~ం గోల్పోయితిన్ |
దేవా! మీ కరుణాశరత్సమయమిం-తే~ం జాలు~ం జిద్భావనా-
సేవం దామరతంపరై మనియెదన్- శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 1 ‖

వాణీవల్లభదుర్లభంబగు భవద్ద్వారంబున న్నిల్చి ని
ర్వాణశ్రీ~ం జెఱపట్ట~ం జూచిన విచారద్రోహమో నిత్య క
ళ్యాణక్రీడల~ం బాసి దుర్దశలపా లై రాజలోకాధమ
శ్రేణీద్వారము దూఱ~ంజేసి తిపుడో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 2 ‖

అంతా మిధ్య తలంచి చూచిన నరుం డట్లౌ టెఱింగిన్ సదా
కాంత ల్పుత్రులు నర్ధమున్ తనువు ని క్కంబంచు మోహార్ణవ
చిభ్రాంతిం జెంది జరించు గాని పరమార్ధంబైన నీయందు~ం దా~ం
జింతాకంతయు జింత నిల్ప~ండుగదా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 3 ‖

నీ నా సందొడ~ంబాటుమాట వినుమా నీచేత జీతంబు నే~ం
గానిం బట్టక సంతతంబు మది వేడ్కం గొల్తు నంతస్సప
త్నానీకంబున కొప్పగింపకుము నన్నాపాటీయే చాలు~ం దే
జీనొల్లం గరి నొల్ల నొల్ల సిరులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 4 ‖

భవకేలీమదిరామదంబున మహా పాపాత్ము~ండై వీడు న
న్ను వివేకింప~ం డటంచు నేను నరకార్ణోరాశిపాలైన~ం బ
ట్టవు; బాలుండొకచోట నాటతమితోడ న్నూత~ం గూలంగ~ం దం
డ్రి విచారింపక యుండునా కటకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 5 ‖

స్వామిద్రోహము~ం జేసి యేనొకని గొల్వంబోతినో కాక నే
నీమాట న్విననొల్లకుండితినొ నిన్నే దిక్కుగా~ం జూడనో
యేమీ ఇట్టివృధాపరాధినగు నన్నీ దుఃఖవారాశివీ
చీ మధ్యంబున ముంచి యుంపదగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 6 ‖

దివిజక్ష్మా రుహ ధేను రత్న ఘనభూతి ప్రస్ఫురద్రత్నసా
నువు నీ విల్లు నిధీశ్వరుండు సఖు~ం డర్ణోరాశికన్యావిభుం
డువిశేషార్చకు~ం డింక నీకెన ఘనుండుం గల్గునే నీవు చూ
చి విచారింపవు లేమి నెవ్వ~ండుడుపున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 7 ‖

నీతో యుధ్ధము చేయ నో~ంప~ం గవితా నిర్మాణశక్తి న్నినుం
బ్రీతుంజేయగలేను నీకొఱకు దండ్రింజంపగా~ంజాల నా
చేతన్ రోకట నిన్నుమొత్తవెఱతుంజీకాకు నాభక్తి యే
రీతిన్నాకి~ంక నిన్ను జూడగలుగన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 8 ‖

ఆలుంబిడ్డలు దల్లిదండ్రులు ధనంబంచు న్మహాబంధనం
బేలా నామెడ గట్టినాడవిక నిన్నేవేళ~ం జింతింతు ని
ర్మూలంబైన మనంబులో నెగడు దుర్మోహాబ్ధిలో~ం గ్రుంకి యీ
శీలామాలపు జింత నెట్లుడిపెదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 9 ‖

నిప్పై పాతకతూలశైల మడచున్ నీనామమున్ మానవుల్
తప్పన్ దవ్వుల విన్న నంతక భుజాదర్పోద్ధతక్లేశముల్
తప్పుందారును ముక్తు లౌదు రవి శాస్త్రంబుల్మహాపండితుల్
చెప్పంగా దమకింక శంక వలెనా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 10 ‖

వీడెంబబ్బిన యప్పుడుం దమ నుతుల్ విన్నప్పుడుంబొట్టలో~ం
గూడున్నప్పుడు శ్రీవిలాసములు పైకొన్నప్పుడుం గాయకుల్
పాడంగ వినునప్పుడున్ జెల~ంగు దంభప్రాయవిశ్రాణన
క్రీడాసక్తుల నేమి చెప్పవలెనో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 11 ‖

నిను సేవింపగ నాపదల్ వొడమనీ నిత్యోత్సవం బబ్బనీ
జనమాత్రుండననీ మహాత్ము డననీ సంసారమోహంబు పై
కొననీ జ్ఞానము గల్గనీ గ్రహగనుల్ గుందింపనీ మేలువ
చ్చిన రానీ యవి నాకు భూషణములో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 12 ‖

ఏ వేదంబు బఠించె లూత భుజంగం బేశాస్త్రముల్సూచె దా
నే విద్యాభ్యసనంబొనర్చె~ం గరి చెంచేమంత్ర మూహించె బో
ధావిర్భావనిదానముల్ చదువులయ్యా! కావు! మీపాదసం
సేవాసక్తియె కాక జంతుతతికిన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 13 ‖

కాయల్ గాచె వధూనఖాగ్రములచే గాయంబు వక్షోజముల్
రాయన్ రాపడె ఱొమ్ము మన్మధ విహారక్లేశవిభ్రాంతిచే
బ్రాయం బాయెను బట్టగట్టె దలచెప్పన్ రోత సంసారమే~ం
జేయంజాల విరక్తు~ం జేయ~ంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 14 ‖

నిన్నేరూపముగా భజింతు మదిలో నీరూపు మోకాలొ స్త్రీ
చన్నో కుంచము మేకపెంటికయొ యీ సందేహముల్మాన్పి నా
కన్నార న్భవదీయమూర్తి సగుణా కారంబుగా జూపవే
చిన్నీరేజవిహారమత్తమధుపా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 15 ‖

నిను నావా~ంకిలి గావుమంటినొ మరున్నీలాకాభ్రాంతి~ం గుం
టెన పొమ్మంటినొ యెంగిలిచ్చి తిను తింటే~ంగాని కాదంటినో
నిను నెమ్మిందగ విశ్వసించుసుజనానీకంబు రక్షింప~ంజే
సిన నావిన్నపమేల గైకొనవయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 16 ‖

ఱాలన్ ఱువ్వగ~ం జేతులాడవు కుమారా! రమ్ము రమ్మంచునే~ం
జాలన్ జంపంగ నేత్రము ందివియంగాశక్తుండనే~ం గాను నా
శీలం బేమని చెప్పనున్నది~ంక నీ చిత్తంబు నా భాగ్యమో
శ్రీలక్ష్మీపతిసేవితాంఘ్రియుగళా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 17 ‖

రాజుల్ మత్తులు వారిసేవ నరకప్రాయంబు వారిచ్చునం
భోజాక్షీచతురంతయానతురగీ భూషాదు లాత్మవ్యధా
బీజంబుల్ తదపేక్ష చాలు మరితృప్తిం బొందితిన్ జ్ఞానల
క్ష్మీజాగ్రత్పరిణామ మిమ్ము దయతో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 18 ‖

నీరూపంబు దలంప~ంగా~ం దుదమొదల్ నేగాన నీవైనచో
రారా రమ్మని యంచు~ం జెప్పవు పృధారంభంబు లింకేటికిన్!
నీర న్ముంపుము పాల ముంపు మి~ంక నిన్నే నమ్మినా~ండం జుమీ
శ్రీరామార్చిత పాదపద్మయుగళా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 19 ‖

నీకు న్మాంసము వాంఛయేని కఱవా నీచేత లేడుండ~ంగా~ం
జోకైనట్టి కుఠారముండ ననల జ్యోతుండ నీరుండ~ంగా
బాకం బొప్ప ఘటించి చేతిపునుకన్ భక్షింపకాబోయచే~ం
జేకొం టెంగిలిమాంసమిట్లు దగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 20 ‖

రాజై దుష్కృతి~ం జెందె~ం జందురుండు రారాజై కుబేరుండు దృ
గ్రాజీవంబున~ం గాంచె దుఃఖము కురుక్ష్మాపాలు~ం డామాటనే
యాజిం గూలె సమస్తబంధువులతో నా రాజశబ్ధంబు చీ
ఛీ జన్మాంతరమందు నొల్లనుజుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 21 ‖

రాజర్ధాతు~ండైనచో నెచట ధర్మంబుండు నేరీతి నా
నాజాతిక్రియ లేర్పడున్ సుఖము మాన్యశ్రేణి కెట్లబ్బు రూ
పాజీవాళికి నేది దిక్కు ధృతినీ భక్తుల్ భవత్పాదనీ
రేజంబుల్ భజియింతు రేతెఱ~ంగునన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 22 ‖

తర~ంగల్ పిప్పలపత్రముల్ మెఱ~ంగు టద్దంబుల్ మరుద్దీపముల్
కరికర్ణాంతము లెండమావుల తతుల్ ఖద్యోత్కీటప్రభల్
సురవీధీలిఖితాక్షరంబు లసువుల్ జ్యోత్స్నాపఃపిండముల్
సిరులందేల మదాంధులౌదురు జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 23 ‖

నిన్నున్నమ్మిన రీతి నమ్మ నొరులన్ నీకన్న నాకెన్నలే
రన్నళమ్ములు తల్లిదండ్రులు గురుందాపత్సహాయుందు నా
యన్నా! యెన్నడు నన్ను సంస్కృతివిషాదాంభోధి దాటించి య
ఛ్చిన్నానందసుఖాబ్ధి~ం దేల్చెదొ కదే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 24 ‖

నీ పంచం బడియుండగా~ం గలిగినన్ భిక్షాన్నమే చాలు న్
క్షేపం బబ్బిన రాజకీటముల నేసేవింప్~ంగానోప నా
శాపాశంబుల~ం జుట్టి త్రిప్పకుము సంసారార్ధమై బంటుగా~ం
జేపట్టం దయ గల్గేనేని మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 25 ‖

నీ పేరున్ భవదంఘ్రితీర్ధము భవన్నిష్ఠ్యూత తాంబూలమున్
నీ పళ్లెంబు ప్రసాదముం గొనికదా నే బిడ్డనైనా~ండ న
న్నీపాటిం గరుణింపు మో~ంప ని~ంక నీనెవ్వారికిం బిడ్డగా~ం
జేపట్టం దగు~ం బట్టి మాన~ం దగదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 26 ‖

అమ్మా యయ్య యటంచు నెవ్వరిని నేనన్నన్శివా! నిన్నునే
సుమ్మీ! నీ మది~ం దల్లిదండ్రులనటంచు న్జూడ~ంగా~ంబోకు నా
కిమ్మై~ం దల్లియు~ం దండ్రియున్ గురు~ండు నీవే కాక సంసారపుం
జిమ్మంజీకంటి గప్పిన న్గడవు నన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 27 ‖

కొడుకుల్ పుట్ట రటంచు నేడ్తు రవివేకుల్ జీవనభ్రాంతులై
కొడుకుల్ పుట్టరె కౌరవేంద్రున కనేకుల్ వారిచే నేగతుల్
వడసెం బుత్రులు లేని యా శుకునకున్ బాటిల్లెనే దుర్గతుల్!
చెడునే మోక్షపదం మపుత్రకునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 28 ‖

గ్రహదోషంబులు దుర్నిమిత్తములు నీకళ్యాణనామంబు ప్ర
త్యహముం బేర్కొనుత్తమోత్తముల బాధంబెట్టగానోపునే?
దహనుం గప్పంగంజాలునే శలభసంతానంబు నీ సేవ~ం జే
సి హతక్లేసులు గారుగాక మనుజుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 29 ‖

అడుగంమోనిక నన్యమార్గరతులంబ్రాణావనోత్సాహినై
యడుగంబోయిన మోదు నీదు పదపద్మారాధకశ్రేణియు
న్నెడకు న్నిన్ను భజింపంగా~ంగనియు నాకేలా పరాపేక్ష కో
రెడి దింకేమి భవత్ప్రసాదమె తగున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 30 ‖

మదమాతంగము లందలంబుల హరుల్ మాణిక్యము ల్పల్లకుల్
ముదితల్ చిత్రదుకూలము ల్పరిమళంబు ల్మోక్షమీ~ంజాలునే?
మదిలో వీని నపేక్షసేసి నృపధామద్వారదేశంబు~ం గా
చి దినంబుల్ వృధపుత్తురజ్ఞులకటా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 31 ‖

రోసీ రోయదు కామినీజనుల తారుణ్యోరుసౌఖ్యంబులన్
పాసీ పాయరు పుత్రమిత్రజన సంపద్భ్రాంతి వాంఛాలతల్
కోసీ కోయదు నామనం బకట నీకుం బ్రీతిగా సత్ క్రియల్
చేసీ చేయదు దీని త్రుల్లణపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 32 ‖

ఎన్నేల్లుందు నేమి గందు ని~ంకనేనెవ్వారి రక్షించెదన్
నిన్నే నిష్ఠ భజించెద న్నిరుపమోన్నిద్రప్రమోదంబు నా
కెన్నండబ్బెడు నంతకాలమి~ంక నేనిట్లున్న నేమయ్యెడిం?
జిన్నంబుచ్చక నన్ను నేలుకొలవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 33 ‖

చావం గాలము చేరువౌ టెఱి~ంగియుం జాలింప~ంగా లేక న
న్నెవైద్యుండు చికిత్స~ం బ్రోవ~ంగల~ండో యేమందు రక్షించునో
ఏ వేల్పుల్ కృప~ంజూతురో యనుచు నిన్నింతైన~ం జింతింప~ండా
జీవచ్ఛ్రాధ్ధము~ం జేసికొన్న యతియున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 34 ‖

దినముం జిత్తములో సువర్ణముఖరీ తీరప్రదేశామ్రకా
ననమధ్యోపల వేదికాగ్రమున నానందంబునం బంకజా
నననిష్థ న్నును~ం జూడ~ం గన్ననదివో సౌఖ్యంబు లక్ష్మీవిలా
సినిమాయానటనల్ సుఖంబు లగునే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 35 ‖

ఆలంచు న్మెడ~ం గట్టి దానికి నవత్యశ్రేణి~ం గల్పించి త
ద్భాలవ్రాతము నిచ్చిపుచ్చుటను సంబంధంబు గావించి యా
మాలర్మంబున బాంధవం బనెడి ప్రేమం గొందఱం ద్రిప్ప~ంగా~ం
సీలన్సీల యమర్చిన ట్లొస~ంగితో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 36 ‖

తనువే నిత్యముగా నొనర్చు మదిలేదా చచ్చి జన్మింపకుం
డ నుపాయంబు ఘటింపు మాగతుల రెంట న్నేర్పు లేకున్న లే
దని నాకిప్పుడ చెప్పు చేయ~ంగల కార్యంబున్న సంసేవ~ం జే
సి నినుం గాంచెద~ంగాక కాలముననో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 37 ‖

పదునాల్గేలె మహాయుగంబు లొక భూపాలుండు; చెల్లించె న
య్యుదయాస్తాచలసంధి నాజ్ఞ నొక~ం డాయుష్మంతుండై వీరియ
భ్యుదయం బెవ్వరు చెప్ప~ంగా వినరొ యల్పుల్మత్తులై యేల చ
చ్చెదరో రాజుల మంచు నక్కటకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 38 ‖

రాజన్నంతనె పోవునా కృపయు ధర్మంబాభిజాత్యంబు వి
ద్యాజాతక్షమ సత్యభాషణము విద్వన్మిత్రసంరక్షయున్
సౌగన్యంబు కృతంబెఱుంగటయు విశ్వాసంబు గాకున్న దు
ర్బీజశ్రేష్థులు గా~ం గతంబు గలదే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 39 ‖

మును నీచే నపవర్గరాజ్యపదవీ మూర్ధాభిషేకంబు గాం
చిన పుణ్యాత్ములు నేను నొక్కసరివో చింతించి చూడంగ నె
ట్లనినం గీటఫణీంద్రపోతమదవే దండోగ్రహింసావిచా
రిని గాంగా~ం నిను గాన~ంగాక మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 40 ‖

పవమానాశనభూషణప్రకరమున్ భద్రేభచర్మంబు నా-
టవికత్వంబు~ం ప్రియంబులై భుగహశుండాలాతవీచారులన్
భవదుఃఖంబుల~ం బాపు టొప్పు~ం జెల~ందింబాటించి కైవల్యమి-
చ్చి వినోదించుట కేమి కారణమయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 41 ‖

అమరస్త్రీల రమించినం జెడదు మోహం బింతయున్ బ్రహ్మప-
ట్టము సిధ్ధించిన నాస దీఱదు నిరూఢక్రోధమున్ సర్వలో-
కముల న్మ్రింగిన మాన దిందు~ం గల సౌ-ఖ్యం బొల్ల నీసేవ~ం జే-
సి మహాపాతకవారిరాశి~ం గడతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 42 ‖

చనువారిం గని యేద్చువారు జము~ండా సత్యంబుగా వత్తు మే
మనుమానంబి~ంక లేదు నమ్మమని తారావేళ నారేవునన్
మును~ంగంబోవుచు బాస సేయుట సుమీ ముమ్మాటికిం జూడగా~ం
జెనటు ల్గానరు దీనిభావమిదివో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 43 ‖

భవదుఃఖంబులు రాజకీటముల నేబ్రార్ధించినం బాయునే
భవదంఘ్రిస్తుతిచేత~ంగాక విలసద్బాలక్షుధాక్లేశదు
ష్టవిధుల్మానునె చూడ మే~ంకమెడచంటందల్లి కారుణ్యద్బ
ష్థివిశేషంబున నిచ్చి చంట~ంబలె నో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 44 ‖

పవి పుష్పంబగు నగ్ని మంచగు నకూపారంబు భూమీస్థలం
బవు శత్రుం డతిమిత్రు~ండౌ విషము దివ్యాహారమౌ నెన్న~ంగా
నవనీమండలిలోపలన్ శివ శివే త్యాభాషణోల్లాసికిన్
శివ నీ నామము సర్వవశ్యకరమౌ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 45 ‖

లేవో కానల~ం గంధమూలఫలముల్ లేవో గుహల్ తోయముల్
లేవో యేఱుల~ం బల్లవాస్తరణముల్ లేవో సదా యాత్మలో
లేవో నీవు విరక్తుల న్మనుప జాలిం బొంది భూపాలురన్
సేవల్ సేయ~ంగ~ం బోదు రేలొకొ జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 46 ‖

మును నే~ం బుట్టిన పుట్టు లెన్ని గలవో మోహంబుచే నందు~ంజే
సిన కర్మంబుల ప్రోవు లెన్ని గలవో చింతించినన్ గాన నీ
జననంబే యని యున్న వాడ నిదియే చాలింపవే నిన్ను~ం గొ
ల్చిన పుణ్యంబునకుం గృపారతు~ండవై శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 47 ‖

తను వెందాక ధరిత్రి నుండు నను నందాకన్ మహారోగదీ
పనదుఃఖాదుల~ం బొందకుండ ననుకంపాదృష్టి వీక్షించి యా
వెనుకన్ నీపదపద్మముల్ దల~ంచుచున్ విశ్వప్రపంచంబు~ం బా
సిన చిత్తంబున నుండ~ంజేయంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 48 ‖

మలభూయిష్ట మనోజధామము సుషుమ్నాద్వారమో యారు కుం
డలియో పాదకరాక్షియుగ్మంబులు షట్కంజంబులో మోము దా
జలజంబో నిటలంబు చంద్రకళయో సంగంబు యోగంబొ గా
సిలి సేవింతురు కాంతలన్ భువి జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 49 ‖

జలకంబుల్ రసముల్ ప్రసూనములు వాచాబంధముల్ వాద్యము
ల్కలశబ్ధధ్వను లంచితాంబర మలంకారంబు దీప్తు ల్మెఱుం
గులు నైవేద్యము మాధురీ మహిమగా~ం గొల్తున్నినున్ భక్తిరం
జిల దివ్యార్చన గూర్చి నేర్చిన క్రియన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 50 ‖

ఏలీల న్నుతియింపవచ్చు నుపమోత్ప్రేక్షాధ్వనివ్యంగ్యశ
బ్ధాలంకారవిశేషభాషల కలభ్యంబైన నీరూపముం
జాలు~ంజాలు~ం గవిత్వముల్నిలుచునే సత్యంబు వర్ణించుచో
చీ! లజ్జింపరుగాక మాదృశకవుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 51 ‖

పాలుం బువ్వయు~ం బెట్టెదం గుడువరా పాపన్న రా యన్న లే
లేలెమ్మన్న నరంటిపండ్లు~ం గొని తేలేకున్న నేనొల్లనం
టే లాలింపరే తల్లిదండ్రులపు డట్లే తెచ్చి వాత్సల్య ల
క్ష్మీలీలావచనంబులం గుడుపరా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 52 ‖

కలలంచున్ శకునంబులంచు గ్రహయోగం బంచు సాముద్రికం
బు లటంచుం దెవులంచు దిష్ట్మనుచున్ భూతంబులంచు న్విషా
దులటంచు న్నిమిషార్ధ జీవనములంచుం బ్రీతి~ం బుట్టించి యీ
సిలుగుల్ ప్రాణులకెన్ని చేసితివయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 53 ‖

తలమీ~ందం గుసుమప్రసాద మలికస్థానంబుపై భూతియున్
గళసీమంబున దండ నాసికతుదన్ గంధప్రసారంబు లో
పల నైవేద్యము~ం జేర్చు నే మనుజ్~ం డాభక్తుండు నీకెప్పుడుం
జెలికాడై విహరించు రౌప్యగిరిపై శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 54 ‖

ఆలుం బిడ్డలు మిత్రులున్ హితులు నిష్టర్ధంబు లీనేర్తురే
వేళ న్వారి భజింప~ం జాలిపడ కావిర్భూత మోదంబునం
గాలంబెల్ల సుఖంబు నీకు ని~ంక భక్తశ్రేణి రక్షింపకే
శ్రీలెవ్వారికి~ం గూడంబెట్టెదవయా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 55 ‖

సులభుల్మూర్ఖు లనుత్తమోత్తముల రాజుల్గల్గియేవేళ న
న్నలంతలబెట్టిన నీ పదాబ్ధముల~ం బాయంజాల నేమిచ్చినం
గలధౌతాచల మేలు టంబునిధిలో~ం గాపుండు టబ్జంబు పై~ం
జెలువొప్పున్ సుఖియింప~ం గాంచుట సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 56 ‖

కలధౌతాద్రియు నస్థిమాలికయు గోగంధర్వమున్ బున్కయుం
బులితోలు న్భసితంబు~ం బా~ంపతొదవుల్ పోకుండ~ం దో~ంబుట్లకై
తొలి నేవారలతోడ~ం బుట్టక కళాదుల్గల్గె మేలయ్యెనా
సిలువుళూరముచేసికొం టెఱింగియే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 57 ‖

శ్రుతులభ్యాసముచేసి శాస్త్రగరిమల్ శోధించి తత్త్వంబులన్
మతి నూహించి శరీర మస్థిరము బ్రహ్మంబెన్న సత్యంబు గాం
చితి మంచున్ సభలన్ వృధావచనము ల్చెప్పంగనే కాని ని
ర్జితచిత్తస్థిర సౌఖ్యముల్ దెలియరో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 58 ‖

గతి నీవంచు భజించువార లపవర్గం బొందగానేల సం
తతముం గూటికినై చరింప వినలేదా 'యాయు రన్నం ప్రయ
చ్ఛతి' యంచున్మొఱవెట్టగా శ్రుతులు సంసారాంధకారాభి దూ
షితదుర్మార్గుల్ గాన~ం గానంబడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 59 ‖

రతిరా జుద్ధతి మీఱ నొక్కపరి గోరాజాశ్వుని న్నొత్త~ం బో
నత~ం డాదర్పకు వేగ నొత్త గవయం బాంబోతునుం దా~ంకి యు
గ్రత~ం బోరాడంగనున్న యున్నడిమి లే~ంగల్వోలె శోకానల
స్థితిపాలై మొఱపెట్టునన్ మనుపవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 60 ‖

అంతా సంశయమే శరీరఘటనంబంతా విచారంబె లో
నంతా దుఃఖపరంపరానివితమె మేనంతా భయభ్రాంతమే
యంతానంతశరీరశోషణమె దుర్వ్యాపారమే దేహికిన్
జింతన్ నిన్ను~ం దలంచి పొందరు నరుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 61 ‖

సంతోషించితిని~ం జాలుంజాలు రతిరాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిన్ బొందితి~ం జాలు~ంజాలు బహురాజద్వారసౌఖ్యంబులన్
శాంతిం బొందెద~ం జూపు బ్రహ్మపదరాజద్వారసౌఖ్యంబు ని
శ్చింతన్ శాంతు~ండ నౌదు నీ కరుణచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 62 ‖

స్తోత్రం బన్యుల~ం జేయనొల్లని వ్రతస్థుల్వోలె వేసంబుతో~ం
బుత్రీ పుత్ర కలత్ర రక్షణ కళాబుధ్ధిన్ నృపాలా(అ)ధమన్
బాత్రం బంచు భజింప~ంబోదు రితియున్ భాష్యంబె యివ్వారిచా
రిత్రం బెన్న~ండు మెచ్చ నెంచ మదిలో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 63 ‖

అకలంకస్థితి నిల్పి నాడ మను ఘంటా(ఆ)రావమున్ బిందుదీ
పకళాశ్రేణి వివేకసాధనములొప్పన్ బూని యానందతా
రకదుర్గాటవిలో మనోమృగముగర్వస్ఫూర్తి వారించువా
రికి~ంగా వీడు భవోగ్రబంధలతికల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 64 ‖

ఒకయర్ధంబు నిన్ను నే నడుగ~ంగా నూహించి నెట్లైన~ం బొ
మ్ము కవిత్వంబులు నాకు~ం జెందనివి యేమో యంటివా నాదుజి
హ్వకు నైసర్గిక కృత్య మింతియ సుమీ ప్రార్ధించుటే కాదు కో
రికల న్నిన్నునుగాన నాకు వశమా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 65 ‖

శుకముల్ కింశుకపుష్పముల్ గని ఫలస్తోమం బటంచున్సము
త్సుకతం దేర~ంగ~ం బోవు నచ్చట మహా దుఃఖంబు సిద్ధించు~ం; గ
ర్మకళాభాషలకెల్ల~ం బ్రాపులగు శాస్త్రంబు ల్విలోకించువా
రికి నిత్యత్వమనీష దూరమగు~ంజూ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 66 ‖

ఒకరిం జంపి పదస్థులై బ్రతుక~ం దామొక్కొక్క రూహింతురే
లొకొ తామెన్న~ండు~ం జావరో తమకు~ం బోవో సంపదల్ పుత్రమి
త్రకళత్రాదులతోడ నిత్య సుఖమందం గందురో యున్నవా
రికి లేదో మృతి యెన్న~ండుం గటకట శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 67 ‖

నీ కారుణ్యము~ం గల్గినట్టి నరు~ం డేనీచాలయంబుల జొరం
డేకార్పణ్యపు మాటలాడ నరుగం డెవ్వారితో వేషముల్
గైకోడే మతముల్ భజింప~ం డిలనేకష్టప్రకారంబులన్
జీకాకై చెడిపో~ందు జీవనదశన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 68 ‖

జ్ఞాతుల్ ద్రోహంబు వాండ్రు సేయుకపటేర్యాది క్రియాదోషముల్
మాతండ్రాన సహింపరాదు ప్రతికర్మంబించుకే జేయగా~ం
బోతే దోసము గాన మాని యతినై పో~ంగోరినన్ సర్వదా
చేతఃక్రోధము మాన దెట్లు నడుతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 69 ‖

చదువుల్ నేర్చిన పండితాధములు స్వేచ్ఛాభాషణక్రీడలన్
వదరన్ సంశయభీకరాటవులం ద్రోవళప్పి వర్తింప~ంగా
మదనక్రోధకిరాతులందు~ం గని భీమప్రౌఢిచే~ం దా~ంకినం
జెదరుం జిత్తము చిత్తగింప~ంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 70 ‖

రోసిం దేంటిది రో~ంత దేంటిది మనొ రోగస్థుండై దేహి తా~ం
బూసిందేంటిది పూ~ంత లేంటివి మదా(అ)పూతంబు లీ దేహముల్
మూసిందేంటిది మూ~ంతలేంటివి సదామూఢత్వమే కాని తా~ం
జేసిందేంటిది చేంతలే~ంటివి వృధా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 71 ‖

శ్రీ శైలేశు భజింతునో యభవుంగాంచీ నాధు సేవింతునో
కాశీవల్లభు~ం గొల్వంబోదునొ మహా కాళేశు~ం బూజింతునో
నాశీలం బణువైన మేరు వనుచున్ రక్షింపవే నీ కృపా
శ్రీ శృంగారవిలాసహాసములచే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 72 ‖

అయవారై చరియింపవచ్చు~ం దన పాదాం(అ)భోజతీర్ధంబులన్
దయతో~ం గొమ్మనవచ్చు సేవకుని యర్ధప్రాణదేహాదుల
న్నియు నా సొమ్మనవచ్చు~ంగాని సిరులన్నిందించి నిన్నాత్మని
ష్క్రియతం గాన~ంగరాదు పండితులకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 73 ‖

మాయా(అ) జాండకరండకోటి~ం బొడిగామర్ధించిరో విక్రమా(అ)
జేయుం గాయజు~ం జంపిరో కపటలక్ష్మీ మోహముం బాసిరో
యాయుర్దయభుజంగమృత్యువు ననాయాసంబునన్ గెల్చిరో
శ్రేయోదాయక్ లౌదు రెట్టు లితరుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 74 ‖

చవిగా~ం జూడ వినంగ మూర్కొన~ం దనూసంఘర్షణాస్వాదమొం
ద వినిర్మించెద వేల జంతువుల నేతత్క్రీడలే పాతక
వ్యవహారంబలు సేయునేమిటికి మాయావిద్యచే బ్రొద్దుపు
చ్చి వినోదింప~ంగ దీన నేమి ఫలమో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 75 ‖

వెనుకం జేసిన ఘోరదుర్దశలు భావింపంగ రో~ంతయ్యెడున్
వెనుకన్ ముందట వచ్చు దుర్మరణముల్ వీక్షింప భీతయ్యెడున్
నను నే~ంజూడగ నావిధుళలంచియున్ నాకే భయం బయ్యెడుం
జెనకుంజీ~ంకటియాయె~ం గాలమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 76 ‖

పరిశీలించితి మంత్రతంత్రములు చెప్ప న్వింటి సాంఖ్యాదియో
గ రహస్యంబులు వేద శాస్త్రములు వక్కాణించితిన్ శంకవో
దరయం గుమ్మడికాయలోని యవగింజంతైన నమ్మిచంచి సు
స్థిరవిజ్ఞానము త్రోవ~ం జెప్ప~ంగదవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 77 ‖

మొదలం జేసినవారి ధర్మములు నిర్మూలంబుగా~ం జేసి దు
ర్మదులై యిప్పుడు వారె ధర్మము లొనర్పం దమ్ము దైవంబు న
వ్వడె రానున్న దురాత్ములెల్ల దమత్రోవం బోవరే ఏల చే
సెదరో మీ~ందు దలంచిచూడ కధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 78 ‖

కాసంతైన సుఖం బొనర్చునొ మనఃకామంబు లీడేర్చునో
వీసంబైనను వెంటవచ్చునొ జగద్విఖ్యాతి~ం గావించునో
దోసంబు ల్బెడ~ం బొపునో వలసినందోడ్తో మిముం జూపునో
ఛీ! సంసారదురాశ యేలుదుపవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 79 ‖

ఒకపూ~ంటించుక కూడ తక్కువగునే నోర్వంగలే~ం డెండకో
పక నీడన్వెదకుం జలిం జడిచి కుంపట్లెత్తుకో~ంజూచు వా
నకు నిండిండ్లును దూఱు నీతనువు దీనన్వచ్చు సౌఖ్యంబు రో
సి కడాసింపరుగాక మర్త్వులకట శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 80 ‖

కేదారాదిసమస్తతీర్ధములు కోర్మింజూడ~ం బోనే~ంటికిన్
గాడా ముంగిలి వారణాసి! కడుపే కైలాసశైలంబు మీ
పాదధ్యానము సంభవించునపుడే భావింప నజ్ఞానల
క్ష్మీదారిద్ర్యులు గారె లోకు లకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 81 ‖

తమకొం బొప్ప~ం బరాంగనాజనపర ద్రవ్యంబులన్ మ్రుచ్చిలం
గ మహోద్యోగము సేయనెమ్మనముదొంగం బట్టి వైరాగ్యపా
శములం జుట్టి బిగిమంచి నీదుచరణ స్తంభంజునం గట్టివై
చి ముదం బెప్పుడు~ం గల్గ~ంజేయ గడవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 82 ‖

వేధం దిట్టగరాదుగాని భువిలో విద్వాంసులంజేయ నే
లా ధీచాతురి~ం జేసె~ం జేసిన గులామాపాటనే పోక క్షు
ద్బాధాదుల్ గలిగింపనేల యది కృత్యంబైన దుర్మార్గులం
జీ! ధాత్రీశుల~ం జేయనే~ంటి కకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 83 ‖

పుడమి న్నిన్నొక బిల్వపత్రముననే~ం బూజించి పుణ్యంబునుం
బడయన్నేరక పెక్కుదైవములకుం బప్పుల్ ప్రసాదంబులం
గుడుముల్ దోసెలు సారెసత్తులడుకుల్ గుగ్గిల్లునుం బేట్టుచుం
జెడి యెందుం గొఱగాకపోదు రకటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 84 ‖

విత్తజ్ఞానము పాదు చిత్తము భవావేశంబు రక్షాంబువుల్
మత్తత్వంబు తదంకురం ఐనృతముల్ మాఱాకు లత్యంతదు
ద్వృత్తుల్ పువ్వులు~ం బండ్లు మన్మధముఖా విర్భూతదోషంబులుం
జిత్తాధ్యున్నతనింబభూజమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 85 ‖

నీపై~ం గాప్యము చెప్పుచున్న యత~ండున్నీపద్యముల్ వ్రాసియి
మ్మా పాఠంమొనరింతునన్న యత~ండున్ మంజుప్రబంధంబు ని
ష్టాపూర్తిం బఠియించుచున్న యత~ండున్ సద్బాంధవుల్ గాక చీ
చీ! పృష్ఠాగతబాంధవంబు నిజమా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 86 ‖

సంపద్గర్వము~ం బాఱ~ంద్రోలి రిపులన్ జంకించి యాకాంక్షలన్
దంపుల్వెట్టి కళంకము ల్నఱకి బంధక్లేశదోషంబులం
జింపుల్సేసి వయోవిలాసములు సంక్షేపించి భూతంబులం
జెంపల్వేయక నిన్ను~ం గాననగునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 87 ‖

రాజశ్రేణికి దాసులై సిరుల~ం గోరం జేరంగా సౌఖ్యమో
యీ జన్మంబు తరింప~ంజేయగల మిమ్మే ప్రొద్దు సేవించు ని
ర్వ్యాజాచారము సౌఖ్యమో తెలియలేరౌ మానవు ల్పాపరా
జీజాతాతిమదాంధబుద్ధు లగుచున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 88 ‖

నిన్నం జూడరొ మొన్న~ం జూడరో జనుల్ నిత్యంబు జావంగ నా
పన్ను ల్గన్ననిధాన మయ్యెడి ధనభ్రాంతిన్ విసర్జింపలే
కున్నా రెన్న~ండు నిన్ను గండు రిక మర్త్వుల్ గొల్వరేమో నినున్
విన్నం బోవక యన్యదైవరతులన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 89 ‖

నన్నే యెను~ంగుతోలుదుప్పటము బువ్వాకాలకూతంబు చే
గిన్నే బ్రహ్మకపాల ముగ్రమగు భోగే కంఠహారంబు మేల్
నిన్నీలాగున నుంటయుం దెలిసియున్ నీపాదపద్మంబు చే
ర్చెన్ నారయణు~ం డెట్లు మానసము~ం దా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 90 ‖

ద్వారద్వారములందు~ం జంచుకిజనవ్రాతంబు దండంములన్
దోరంత్స్థలి బగ్గనం బొడుచుచున్ దుర్భాషలాడ న్మఱిన్
వారిం బ్రార్ధనచేసి రాజులకు సేవల్సేయ~ంగా~ంబోరుల
క్ష్మీరాజ్యంబును గోరి నీమరిజనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 91 ‖

ఊరూరం జనులెల్ల బిక్ష మిదరోయుందం గుహల్గల్గవో
చీరానీకము వీధులం దొరుకరో శీతామృతస్వచ్ఛవాః
పూరం బేరుల~ం బాఱదో తపసులంబ్రోవంగ నీవోపవో
చేరం బోవుదురేల రాగుల జనుల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 92 ‖

దయ జూడుండని గొందఱాడుదురు నిత్యంబున్ నినుం గొల్చుచున్
నియమం బెంతో ఫలంబు నంతియెకదా నీవీయ పిండెంతో అం
తియకా నిప్పటియుం దలంపనను బుద్ధిం జూడ; నేలబ్బుని
ష్క్రియతన్ నిన్ను భజింప కిష్టసుఖముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 93 ‖

ఆరావం బుదయించె~ం దారకముగ నాత్మాభ్రవీధిన్మహా(అ)
కారోకారమకారయుక్తమగు నోంకారాభిధానంబు చె
న్నారున్ విశ్వ మనంగ~ం దన్మహిమచే నానాదబిందుల్ సుఖ
శ్రీ రంజిల్ల~ం గడంగు నీవదె సుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 94 ‖

నీభక్తు ల్మదివేల భంగుల నినున్సేవింబుచున్ వేడ~ంగా
లోభంబేటికి వారి కోర్కులు కృపళుత్వంబునం దీర్మరా
దా భవ్యంబు~ం దలంచి చూడు పరమార్ధం బిచ్చి పొమ్మన్న నీ
శ్రీ భాండరములో~ం గొఱంతపడునా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 95 ‖

మొదలన్భక్తులకిచ్చినా~ండవుగదా మోక్షంబు నే~ం డేమయా
'ముదియంగా ముదియంగ~ం బుట్టు ఘనమౌ మోహంబు లోభంబు' న
న్నది సత్యంబు కృపం దలంప నొకవుణ్యాత్ముండు నిన్నాత్మ గొ
ల్చి దినంబున్ మొఱవెట్ట~ంగా~ం గటగటా! శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 96 ‖

కాలద్వారకవాటబంధనము దుష్కాల్ప్రమాణక్రియా
లోలాజాలకచిత్రగుప్తముఖవ ల్మీకోగ్రజిహ్వాద్భుత
వ్యళవ్యాళవిరోధి మృత్యుముఖదంష్ట్రా(అ)హార్య వజ్రంబు ది
క్చేలాలంకృత! నీదునామ మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 97 ‖

పదివేలలైనను లోకకంటకులచే~ం బ్రాప్రించు సౌఖ్యంబు నా
మదికిం బథ్యము గాదు సర్వమునకున్ మధ్యస్థు~ండై సత్యదా
నదయాదుల్ గల రాజు నాకొస~ంగు మేనవ్వాని నీ యట్లచూ
చి దినంబున్ ముదమొందుదున్ గడపటన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 98 ‖

తాతల్ తల్లియు~ం దండ్రియున్ మఱియు~ం బెద్దల్ చావగా~ం జూడరో
భీతిం బొంద~ంగనేల చావునకు~ంగా~ం బెండ్లాముబిడ్డల్ హిత
వ్రాతంబున్ బలవింప జంతువులకున్ వాలాయమైయుండంగా~ం
జేతోవీధి నరుండు నిన్గొలువ~ండో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 99 ‖

జాతుల్ సెప్పుట సేవసేయుట మృషల్ సంధించు టన్యాయవి
ఖ్యాతిం బొందుట కొండెకా~ండవుట హింసారంభకుండౌట మి
ధ్యాతాత్పర్యములాడుటన్నియు~ం బరద్రవ్యంబునాశించి యీ
శ్రీ తా నెన్నియుగంబు లుండ~ంగలదో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 100 ‖

చెడుగుల్ కొందఱు కూడి చేయంగంబనుల్ చీకట్లు దూఱంగ~ం మా
ల్పడితిం గాన గ్రహింపరాని నిను నొల్లంజాల~ం బొమ్మంచు నిల్
వెలంద్రోచిన~ం జూరుపట్టుకొని నే వ్రేలాడుదుం గోర్కి~ం గో
రెడి యర్ధంబులు నాకు నేల యిడవో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 101 ‖

భసితోద్ధూళనధూసరాంగులు జటాభారోత్తమాంగుల్ తపో
వ్యసనముల్ సాధితపంచవర్ణరసముల్ వైరాగ్యవంతుల్ నితాం
తసుఖస్వాంతులు సత్యభాషణలు నుద్యద్రత్నరుద్రాక్షరా
జిసమేతుల్ తుదనెవ్వరైన గొలుతున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 102 ‖

జలజశ్రీ గల మంచినీల్లు గలవాచత్రాతిలో బాపురే!
వెలివాడ న్మఱి బా~ంపనిల్లుగలదావేసాలుగా నక్కటా!
నలి నా రెండు గుణంబు లెంచి మదిలో నన్నేమి రోయంగ నీ
చెలువంబైన గుణంబు లెంచుకొనవే శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 103 ‖

గడియల్ రెంటికొ మూ~ంటికో గడియకో కాదేని నే~ండెల్లియో
కడ నే~ండాదికొ యెన్న~ండో యెఱు~ం గ మీకాయంబు లీభూమిపై~ం
బడగా నున్నవి ధర్మమార్గమొకటిం బాటింప రీ మానవుల్
చెడుగుల్ నీపదభక్తియుం దెలియరో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 104 ‖

క్షితిలో దొడ్డతురంగసామజము లేచిత్రమ్ము లాందోళికా
తతు లే లెక్క విలాసినీజనసువస్రవ్రాత భూషాకలా
పతనూజాదిక మేమిదుర్లభము నీ పాదమ్ము లర్చించుచో
జితపంకేరుహపాదపద్మయుగళా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 105 ‖

సలిలమ్ముల్ జుఖుకప్రమాణ మొక పుష్మమ్మున్ భవన్మౌళి ని
శ్చలబక్తిప్రపత్తిచే నరు~ండు పూజల్ సేయ~ంగా ధన్యు~ండౌ
నిల గంగాజలచంద్రఖండముల దానిందుం దుదిం గాంచు నీ
చెలువం బంతయు నీ మహత్త్వ మిదిగా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 106 ‖

తమనేత్రద్యుతి~ం దామె చూడ సుఖమైతాదాత్మ్యమున్ గూర్ప~ంగా
విమలమ్ముల్ కమలాభముల్ జితలసద్విద్యుల్లతాలాస్యముల్
సుమనోబాణజయప్రదమ్ములనుచున్ జూచున్ జనంబూనిహా
రిమృగాక్షీనివహమ్ముకన్నుగవలన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 107 ‖

పటవద్రజ్జుభుజంగవద్రజతవి భ్రాంతిస్ఫురచ్ఛుక్తివ
ద్ఘటవచ్చంద్రశిలాజపాకుసుమరు క్సాంగత్యవత్తంచువా
క్పటిమల్ నేర్తురు చిత్సుఖం బనుభవింపన్ లేక దుర్మేధనుల్
చిటుకన్నం దలపోయ~ంజూతు రధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 108 ‖

నిను నిందించిన దక్షుపై~ం దెగవొ వాణీనాధు శాసింపవో
చనునా నీ పాదపద్మసేవకుల~ం దుచ్ఛం బాడు దుర్మార్గులం
బెనుపన్ నీకును నీదుభక్తతతికిన్ భేదంబు గానంగ వ
చ్చెనొ లేకుండిన నూఱకుండగలవా శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 109 ‖

కరిదైత్యున్ బొరిగొన్న శూలము క(రా)రగ్ర(స్థ)స్తంబు గాదో రతీ
శ్వరునిన్ గాల్చిన ఫాలలోచనశిఖా వర్గంబు చల్లాఱెనో
పరనిందాపరులన్ వధింప విదియున్ భాష్యంబె వారేమి చే
సిరి నీకున్ బరమోపకార మరయన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 110 ‖

దురమున్ దుర్గము రాయబారము మఱిన్ దొంగర్మమున్ వైద్యమున్
నరనాధాశ్రయ మోడబేరమును బెన్మంత్రంబు సిద్ధించినన్
అరయన్ దొడ్డఫలంబు గల్గునదిగా కాకార్యమే తప్పినన్
సిరియుం బోవును బ్రాణహానియు నగున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 111 ‖

తనయుం గాంచి ధనంబు నించి దివిజస్థానంబు గట్టించి వి
ప్రున కుద్వాహము జేసి సత్కృతికి~ం బాత్రుండై తటాకంబు నే
ర్పున~ం ద్రవ్వించి వనంబు వెట్టి మననీ పోలేడు నీసేవ~ం జే
సిన పుణ్యాత్ము~ండు పోవు లోకమునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 112 ‖

క్షితినాధోత్తమ! సత్కవీశ్వరు~ండ్ వచ్చెన్ మిమ్ములం జూడ~ంగా
నత~ండే మేటి కవిత్వవైఖరిని సద్యఃకావ్యనిర్మాత తత్
ప్రతిభ ల్మంచిని తిట్టుపద్యములు చెప్పుం దాత~ండైనన్ మముం
గ్రితమే చూచెను బొమ్మటంచు రధముల్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 113 ‖

నీకుం గాని కవిత్వ మెవ్వరికి నేనీనంచు మీదెత్తితిన్
జేకొంటిన్ బిరుదంబు కంకణము ముంజే~ం గట్టితిం బట్టితిన్
లోకుల్ మెచ్చ వ్రతంబు నాతనువు కీలుల్ నేర్పులుం గావు ఛీ
ఛీ కాలంబులరీతి దప్పెడు జుమీ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 114 ‖

నిచ్చల్ నిన్ను భజించి చిన్మయమహా నిర్వాణపీఠంబు పై
రచ్చల్సేయక యార్జవంబు కుజన వ్రాతంబుచే~ం గ్రాంగి భూ
భృచ్చండాలుర~ం గొల్చి వారు దను~ం గోపింమన్ బుధుం డార్తు~ండై
చిచ్చారం జము రెల్ల~ం జల్లుకొనునో శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 115 ‖

దంతంబు ల్పడనప్పుడే తనువునందారూఢి యున్నప్పుడే
కాంతాసంఘము రోయనప్పుడే జరక్రాంతంబు గానప్పుడే
వితల్మేన జరించనప్పుడె కురుల్వెల్లెల్ల గానప్పుడే
చింతింపన్వలె నీపదాంబుజములన్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా! ‖ 116 ‖

श्री काल हस्तीश्वर शतकम् - This stotram is in शुद्ध दॆवनागरी (Samskritam)

श्रीविद्युत्कलिताऽजवञ्जवमहा-जीमूतपापाम्बुधा-
रावेगम्बुन मन्मनोब्जसमुदी-र्णत्वम्बुं गोल्पोयितिन् |
देवा! मी करुणाशरत्समयमिं-तें जालुं जिद्भावना-
सेवं दामरतम्परै मनियॆदन्- श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 1 ‖

वाणीवल्लभदुर्लभम्बगु भवद्द्वारम्बुन न्निल्चि नि
र्वाणश्रीं जॆऱपट्टं जूचिन विचारद्रोहमो नित्य क
ल्याणक्रीडलं बासि दुर्दशलपा लै राजलोकाधम
श्रेणीद्वारमु दूऱञ्जेसि तिपुडो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 2 ‖

अन्ता मिध्य तलञ्चि चूचिन नरुं डट्लौ टॆऱिङ्गिन् सदा
कान्त ल्पुत्रुलु नर्धमुन् तनुवु नि क्कम्बञ्चु मोहार्णव
चिभ्रान्तिं जॆन्दि जरिञ्चु गानि परमार्धम्बैन नीयन्दुं दां
जिन्ताकन्तयु जिन्त निल्पण्डुगदा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 3 ‖

नी ना सन्दॊडम्बाटुमाट विनुमा नीचेत जीतम्बु नें
गानिं बट्टक सन्ततम्बु मदि वेड्कं गॊल्तु नन्तस्सप
त्नानीकम्बुन कॊप्पगिम्पकुमु नन्नापाटीये चालुं दे
जीनॊल्लं गरि नॊल्ल नॊल्ल सिरुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 4 ‖

भवकेलीमदिरामदम्बुन महा पापात्मुण्डै वीडु न
न्नु विवेकिम्पं डटञ्चु नेनु नरकार्णोराशिपालैनं ब
ट्टवु; बालुण्डॊकचोट नाटतमितोड न्नूतं गूलङ्गं दं
ड्रि विचारिम्पक युण्डुना कटकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 5 ‖

स्वामिद्रोहमुं जेसि येनॊकनि गॊल्वम्बोतिनो काक ने
नीमाट न्विननॊल्लकुण्डितिनॊ निन्ने दिक्कुगां जूडनो
येमी इट्टिवृधापराधिनगु नन्नी दुःखवाराशिवी
ची मध्यम्बुन मुञ्चि युम्पदगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 6 ‖

दिविजक्ष्मा रुह धेनु रत्न घनभूति प्रस्फुरद्रत्नसा
नुवु नी विल्लु निधीश्वरुण्डु सखुं डर्णोराशिकन्याविभुं
डुविशेषार्चकुं डिङ्क नीकॆन घनुण्डुं गल्गुने नीवु चू
चि विचारिम्पवु लेमि नॆव्वण्डुडुपुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 7 ‖

नीतो युध्धमु चेय नोम्पं गविता निर्माणशक्ति न्निनुं
ब्रीतुञ्जेयगलेनु नीकॊऱकु दण्ड्रिञ्जम्पगाञ्जाल ना
चेतन् रोकट निन्नुमॊत्तवॆऱतुञ्जीकाकु नाभक्ति ये
रीतिन्नाकिङ्क निन्नु जूडगलुगन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 8 ‖

आलुम्बिड्डलु दल्लिदण्ड्रुलु धनम्बञ्चु न्महाबन्धनं
बेला नामॆड गट्टिनाडविक निन्नेवेलं जिन्तिन्तु नि
र्मूलम्बैन मनम्बुलो नॆगडु दुर्मोहाब्धिलों ग्रुङ्कि यी
शीलामालपु जिन्त नॆट्लुडिपॆदो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 9 ‖

निप्पै पातकतूलशैल मडचुन् नीनाममुन् मानवुल्
तप्पन् दव्वुल विन्न नन्तक भुजादर्पोद्धतक्लेशमुल्
तप्पुन्दारुनु मुक्तु लौदु रवि शास्त्रम्बुल्महापण्डितुल्
चॆप्पङ्गा दमकिङ्क शङ्क वलॆना श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 10 ‖

वीडॆम्बब्बिन यप्पुडुं दम नुतुल् विन्नप्पुडुम्बॊट्टलों
गूडुन्नप्पुडु श्रीविलासमुलु पैकॊन्नप्पुडुं गायकुल्
पाडङ्ग विनुनप्पुडुन् जॆलङ्गु दम्भप्रायविश्राणन
क्रीडासक्तुल नेमि चॆप्पवलॆनो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 11 ‖

निनु सेविम्पग नापदल् वॊडमनी नित्योत्सवं बब्बनी
जनमात्रुण्डननी महात्मु डननी संसारमोहम्बु पै
कॊननी ज्ञानमु गल्गनी ग्रहगनुल् गुन्दिम्पनी मेलुव
च्चिन रानी यवि नाकु भूषणमुलो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 12 ‖

ए वेदम्बु बठिञ्चॆ लूत भुजङ्गं बेशास्त्रमुल्सूचॆ दा
ने विद्याभ्यसनम्बॊनर्चॆं गरि चॆञ्चेमन्त्र मूहिञ्चॆ बो
धाविर्भावनिदानमुल् चदुवुलय्या! कावु! मीपादसं
सेवासक्तियॆ काक जन्तुततिकिन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 13 ‖

कायल् गाचॆ वधूनखाग्रमुलचे गायम्बु वक्षोजमुल्
रायन् रापडॆ ऱॊम्मु मन्मध विहारक्लेशविभ्रान्तिचे
ब्रायं बायॆनु बट्टगट्टॆ दलचॆप्पन् रोत संसारमें
जेयञ्जाल विरक्तुं जेयङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 14 ‖

निन्नेरूपमुगा भजिन्तु मदिलो नीरूपु मोकालॊ स्त्री
चन्नो कुञ्चमु मेकपॆण्टिकयॊ यी सन्देहमुल्मान्पि ना
कन्नार न्भवदीयमूर्ति सगुणा कारम्बुगा जूपवे
चिन्नीरेजविहारमत्तमधुपा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 15 ‖

निनु नावाङ्किलि गावुमण्टिनॊ मरुन्नीलाकाभ्रान्तिं गुं
टॆन पॊम्मण्टिनॊ यॆङ्गिलिच्चि तिनु तिण्टेङ्गानि कादण्टिनो
निनु नॆम्मिन्दग विश्वसिञ्चुसुजनानीकम्बु रक्षिम्पञ्जे
सिन नाविन्नपमेल गैकॊनवया श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 16 ‖

ऱालन् ऱुव्वगं जेतुलाडवु कुमारा! रम्मु रम्म्ञ्चुनें
जालन् जम्पङ्ग नेत्रमु न्दिवियङ्गाशक्तुण्डनें गानु ना
शीलं बेमनि चॆप्पनुन्नदिङ्क नी चित्तम्बु ना भाग्यमो
श्रीलक्ष्मीपतिसेविताङ्घ्रियुगला! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 17 ‖

राजुल् मत्तुलु वारिसेव नरकप्रायम्बु वारिच्चुनं
भोजाक्षीचतुरन्तयानतुरगी भूषादु लात्मव्यधा
बीजम्बुल् तदपेक्ष चालु मरितृप्तिं बॊन्दितिन् ज्ञानल
क्ष्मीजाग्रत्परिणाम मिम्मु दयतो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 18 ‖

नीरूपम्बु दलम्पङ्गां दुदमॊदल् नेगान नीवैनचो
रारा रम्मनि यञ्चुं जॆप्पवु पृधारम्भम्बु लिङ्केटिकिन्!
नीर न्मुम्पुमु पाल मुम्पु मिङ्क निन्ने नम्मिनाण्डं जुमी
श्रीरामार्चित पादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 19 ‖

नीकु न्मांसमु वाञ्छयेनि कऱवा नीचेत लेडुण्डङ्गां
जोकैनट्टि कुठारमुण्ड ननल ज्योतुण्ड नीरुण्डङ्गा
बाकं बॊप्प घटिञ्चि चेतिपुनुकन् भक्षिम्पकाबोयचें
जेकॊं टॆङ्गिलिमांसमिट्लु दगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 20 ‖

राजै दुष्कृतिं जॆन्दॆं जन्दुरुण्डु राराजै कुबेरुण्डु दृ
ग्राजीवम्बुनं गाञ्चॆ दुःखमु कुरुक्ष्मापालुं डामाटने
याजिं गूलॆ समस्तबन्धुवुलतो ना राजशब्धम्बु ची
छी जन्मान्तरमन्दु नॊल्लनुजुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 21 ‖

राजर्धातुण्डैनचो नॆचट धर्मम्बुण्डु नेरीति ना
नाजातिक्रिय लेर्पडुन् सुखमु मान्यश्रेणि कॆट्लब्बु रू
पाजीवालिकि नेदि दिक्कु धृतिनी भक्तुल् भवत्पादनी
रेजम्बुल् भजियिन्तु रेतॆऱङ्गुनन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 22 ‖

तरङ्गल् पिप्पलपत्रमुल् मॆऱङ्गु टद्दम्बुल् मरुद्दीपमुल्
करिकर्णान्तमु लॆण्डमावुल ततुल् खद्योत्कीटप्रभल्
सुरवीधीलिखिताक्षरम्बु लसुवुल् ज्योत्स्नापःपिण्डमुल्
सिरुलन्देल मदान्धुलौदुरु जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 23 ‖

निन्नुन्नम्मिन रीति नम्म नॊरुलन् नीकन्न नाकॆन्नले
रन्नळम्मुलु तल्लिदण्ड्रुलु गुरुन्दापत्सहायुन्दु ना
यन्ना! यॆन्नडु नन्नु संस्कृतिविषादाम्भोधि दाटिञ्चि य
छ्चिन्नानन्दसुखाब्धिं देल्चॆदॊ कदे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 24 ‖

नी पञ्चं बडियुण्डगां गलिगिनन् भिक्षान्नमे चालु न्
क्षेपं बब्बिन राजकीटमुल नेसेविम्प्ङ्गानोप ना
शापाशम्बुलं जुट्टि त्रिप्पकुमु संसारार्धमै बण्टुगां
जेपट्टं दय गल्गेनेनि मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 25 ‖

नी पेरुन् भवदङ्घ्रितीर्धमु भवन्निष्ठ्यूत ताम्बूलमुन्
नी पल्लॆम्बु प्रसादमुं गॊनिकदा ने बिड्डनैनाण्ड न
न्नीपाटिं गरुणिम्पु मोम्प निङ्क नीनॆव्वारिकिं बिड्डगां
जेपट्टं दगुं बट्टि मानं दगदो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 26 ‖

अम्मा यय्य यटञ्चु नॆव्वरिनि नेनन्नन्शिवा! निन्नुने
सुम्मी! नी मदिं दल्लिदण्ड्रुलनटञ्चु न्जूडङ्गाम्बोकु ना
किम्मैं दल्लियुं दण्ड्रियुन् गुरुण्डु नीवे काक संसारपुं
जिम्मञ्जीकण्टि गप्पिन न्गडवु नन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 27 ‖

कॊडुकुल् पुट्ट रटञ्चु नेड्तु रविवेकुल् जीवनभ्रान्तुलै
कॊडुकुल् पुट्टरॆ कौरवेन्द्रुन कनेकुल् वारिचे नेगतुल्
वडसॆं बुत्रुलु लेनि या शुकुनकुन् बाटिल्लॆने दुर्गतुल्!
चॆडुने मोक्षपदं मपुत्रकुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 28 ‖

ग्रहदोषम्बुलु दुर्निमित्तमुलु नीकल्याणनामम्बु प्र
त्यहमुं बेर्कॊनुत्तमोत्तमुल बाधम्बॆट्टगानोपुने?
दहनुं गप्पङ्गञ्जालुने शलभसन्तानम्बु नी सेवं जे
सि हतक्लेसुलु गारुगाक मनुजुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 29 ‖

अडुगंमोनिक नन्यमार्गरतुलम्ब्राणावनोत्साहिनै
यडुगम्बोयिन मोदु नीदु पदपद्माराधकश्रेणियु
न्नॆडकु न्निन्नु भजिम्पङ्गाङ्गनियु नाकेला परापेक्ष को
रॆडि दिङ्केमि भवत्प्रसादमॆ तगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 30 ‖

मदमातङ्गमु लन्दलम्बुल हरुल् माणिक्यमु ल्पल्लकुल्
मुदितल् चित्रदुकूलमु ल्परिमलम्बु ल्मोक्षमीञ्जालुने?
मदिलो वीनि नपेक्षसेसि नृपधामद्वारदेशम्बुं गा
चि दिनम्बुल् वृधपुत्तुरज्ञुलकटा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 31 ‖

रोसी रोयदु कामिनीजनुल तारुण्योरुसौख्यम्बुलन्
पासी पायरु पुत्रमित्रजन सम्पद्भ्रान्ति वाञ्छालतल्
कोसी कोयदु नामनं बकट नीकुं ब्रीतिगा सत् क्रियल्
चेसी चेयदु दीनि त्रुल्लणपवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 32 ‖

ऎन्नेल्लुन्दु नेमि गन्दु निङ्कनेनॆव्वारि रक्षिञ्चॆदन्
निन्ने निष्ठ भजिञ्चॆद न्निरुपमोन्निद्रप्रमोदम्बु ना
कॆन्नण्डब्बॆडु न्न्तकालमिङ्क नेनिट्लुन्न नेमय्यॆडिं?
जिन्नम्बुच्चक नन्नु नेलुकॊलवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 33 ‖

चावं गालमु चेरुवौ टॆऱिङ्गियुं जालिम्पङ्गा लेक न
न्नॆवैद्युण्डु चिकित्सं ब्रोवङ्गलण्डो येमन्दु रक्षिञ्चुनो
ए वेल्पुल् कृपञ्जूतुरो यनुचु निन्निन्तैनं जिन्तिम्पण्डा
जीवच्छ्राध्धमुं जेसिकॊन्न यतियुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 34 ‖

दिनमुं जित्तमुलो सुवर्णमुखरी तीरप्रदेशाम्रका
ननमध्योपल वेदिकाग्रमुन नानन्दम्बुनं बङ्कजा
नननिष्थ न्नुनुं जूडं गन्ननदिवो सौख्यम्बु लक्ष्मीविला
सिनिमायानटनल् सुखम्बु लगुने श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 35 ‖

आलञ्चु न्मॆडं गट्टि दानिकि नवत्यश्रेणिं गल्पिञ्चि त
द्भालव्रातमु निच्चिपुच्चुटनु सम्बन्धम्बु गाविञ्चि या
मालर्मम्बुन बान्धवं बनॆडि प्रेमं गॊन्दऱं द्रिप्पङ्गां
सीलन्सील यमर्चिन ट्लॊसङ्गितो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 36 ‖

तनुवे नित्यमुगा नॊनर्चु मदिलेदा चच्चि जन्मिम्पकुं
ड नुपायम्बु घटिम्पु मागतुल रॆण्ट न्नेर्पु लेकुन्न ले
दनि नाकिप्पुड चॆप्पु चेयङ्गल कार्यम्बुन्न संसेवं जे
सि निनुं गाञ्चॆदङ्गाक कालमुननो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 37 ‖

पदुनाल्गेलॆ महायुगम्बु लॊक भूपालुण्डु; चॆल्लिञ्चॆ न
य्युदयास्ताचलसन्धि नाज्ञ नॊकं डायुष्मन्तुण्डै वीरिय
भ्युदयं बॆव्वरु चॆप्पङ्गा विनरॊ यल्पुल्मत्तुलै येल च
च्चॆदरो राजुल मञ्चु नक्कटकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 38 ‖

राजन्नन्तनॆ पोवुना कृपयु धर्मम्बाभिजात्यम्बु वि
द्याजातक्षम सत्यभाषणमु विद्वन्मित्रसंरक्षयुन्
सौगन्यम्बु कृतम्बॆऱुङ्गटयु विश्वासम्बु गाकुन्न दु
र्बीजश्रेष्थुलु गां गतम्बु गलदे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 39 ‖

मुनु नीचे नपवर्गराज्यपदवी मूर्धाभिषेकम्बु गां
चिन पुण्यात्मुलु नेनु नॊक्कसरिवो चिन्तिञ्चि चूडङ्ग नॆ
ट्लनिनं गीटफणीन्द्रपोतमदवे दण्डोग्रहिंसाविचा
रिनि गाङ्गां निनु गानङ्गाक मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 40 ‖

पवमानाशनभूषणप्रकरमुन् भद्रेभचर्मम्बु ना-
टविकत्वम्बुं प्रियम्बुलै भुगहशुण्डालातवीचारुलन्
भवदुःखम्बुलं बापु टॊप्पुं जॆलन्दिम्बाटिञ्चि कैवल्यमि-
च्चि विनोदिञ्चुट केमि कारणमया श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 41 ‖

अमरस्त्रील रमिञ्चिनं जॆडदु मोहं बिन्तयुन् ब्रह्मप-
ट्टमु सिध्धिञ्चिन नास दीऱदु निरूढक्रोधमुन् सर्वलो-
कमुल न्म्रिङ्गिन मान दिन्दुं गल सौ-ख्यं बॊल्ल नीसेवं जे-
सि महापातकवारिराशिं गडतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 42 ‖

चनुवारिं गनि येद्चुवारु जमुण्डा सत्यम्बुगा वत्तु मे
मनुमानम्बिङ्क लेदु नम्ममनि तारावेल नारेवुनन्
मुनुङ्गम्बोवुचु बास सेयुट सुमी मुम्माटिकिं जूडगां
जॆनटु ल्गानरु दीनिभावमिदिवो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 43 ‖

भवदुःखम्बुलु राजकीटमुल नेब्रार्धिञ्चिनं बायुने
भवदङ्घ्रिस्तुतिचेतङ्गाक विलसद्बालक्षुधाक्लेशदु
ष्टविधुल्मानुनॆ चूड मेङ्कमॆडचण्टन्दल्लि कारुण्यद्ब
ष्थिविशेषम्बुन निच्चि चण्टम्बलॆ नो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 44 ‖

पवि पुष्पम्बगु नग्नि मञ्चगु नकूपारम्बु भूमीस्थलं
बवु शत्रुं डतिमित्रुण्डौ विषमु दिव्याहारमौ नॆन्नङ्गा
नवनीमण्डलिलोपलन् शिव शिवे त्याभाषणोल्लासिकिन्
शिव नी नाममु सर्ववश्यकरमौ श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 45 ‖

लेवो कानलं गन्धमूलफलमुल् लेवो गुहल् तोयमुल्
लेवो येऱुलं बल्लवास्तरणमुल् लेवो सदा यात्मलो
लेवो नीवु विरक्तुल न्मनुप जालिं बॊन्दि भूपालुरन्
सेवल् सेयङ्गं बोदु रेलॊकॊ जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 46 ‖

मुनु नें बुट्टिन पुट्टु लॆन्नि गलवो मोहम्बुचे नन्दुञ्जे
सिन कर्मम्बुल प्रोवु लॆन्नि गलवो चिन्तिञ्चिनन् गान नी
जननम्बे यनि युन्न वाड निदिये चालिम्पवे निन्नुं गॊ
ल्चिन पुण्यम्बुनकुं गृपारतुण्डवै श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 47 ‖

तनु वॆन्दाक धरित्रि नुण्डु ननु नन्दाकन् महारोगदी
पनदुःखादुलं बॊन्दकुण्ड ननुकम्पादृष्टि वीक्षिञ्चि या
वॆनुकन् नीपदपद्ममुल् दलञ्चुचुन् विश्वप्रपञ्चम्बुं बा
सिन चित्तम्बुन नुण्डञ्जेयङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 48 ‖

मलभूयिष्ट मनोजधाममु सुषुम्नाद्वारमो यारु कुं
डलियो पादकराक्षियुग्मम्बुलु षट्कञ्जम्बुलो मोमु दा
जलजम्बो निटलम्बु चन्द्रकलयो सङ्गम्बु योगम्बॊ गा
सिलि सेविन्तुरु कान्तलन् भुवि जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 49 ‖

जलकम्बुल् रसमुल् प्रसूनमुलु वाचाबन्धमुल् वाद्यमु
ल्कलशब्धध्वनु लञ्चिताम्बर मलङ्कारम्बु दीप्तु ल्मॆऱुं
गुलु नैवेद्यमु माधुरी महिमगां गॊल्तुन्निनुन् भक्तिरं
जिल दिव्यार्चन गूर्चि नेर्चिन क्रियन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 50 ‖

एलील न्नुतियिम्पवच्चु नुपमोत्प्रेक्षाध्वनिव्यङ्ग्यश
ब्धालङ्कारविशेषभाषल कलभ्यम्बैन नीरूपमुं
जालुञ्जालुं गवित्वमुल्निलुचुने सत्यम्बु वर्णिञ्चुचो
ची! लज्जिम्परुगाक मादृशकवुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 51 ‖

पालुं बुव्वयुं बॆट्टॆदं गुडुवरा पापन्न रा यन्न ले
लेलॆम्मन्न नरण्टिपण्ड्लुं गॊनि तेलेकुन्न नेनॊल्लनं
टे लालिम्परे तल्लिदण्ड्रुलपु डट्ले तॆच्चि वात्सल्य ल
क्ष्मीलीलावचनम्बुलं गुडुपरा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 52 ‖

कललञ्चुन् शकुनम्बुलञ्चु ग्रहयोगं बञ्चु सामुद्रिकं
बु लटञ्चुं दॆवुलञ्चु दिष्ट्मनुचुन् भूतम्बुलञ्चु न्विषा
दुलटञ्चु न्निमिषार्ध जीवनमुलञ्चुं ब्रीतिं बुट्टिञ्चि यी
सिलुगुल् प्राणुलकॆन्नि चेसितिवया श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 53 ‖

तलमीन्दं गुसुमप्रसाद मलिकस्थानम्बुपै भूतियुन्
गलसीमम्बुन दण्ड नासिकतुदन् गन्धप्रसारम्बु लो
पल नैवेद्यमुं जेर्चु ने मनुजं डाभक्तुण्डु नीकॆप्पुडुं
जॆलिकाडै विहरिञ्चु रौप्यगिरिपै श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 54 ‖

आलुं बिड्डलु मित्रुलुन् हितुलु निष्टर्धम्बु लीनेर्तुरे
वेल न्वारि भजिम्पं जालिपड काविर्भूत मोदम्बुनं
गालम्बॆल्ल सुखम्बु नीकु निङ्क भक्तश्रेणि रक्षिम्पके
श्रीलॆव्वारिकिं गूडम्बॆट्टॆदवया श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 55 ‖

सुलभुल्मूर्खु लनुत्तमोत्तमुल राजुल्गल्गियेवेल न
न्नलन्तलबॆट्टिन नी पदाब्धमुलं बायञ्जाल नेमिच्चिनं
गलधौताचल मेलु टम्बुनिधिलों गापुण्डु टब्जम्बु पैं
जॆलुवॊप्पुन् सुखियिम्पं गाञ्चुट सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 56 ‖

कलधौताद्रियु नस्थिमालिकयु गोगन्धर्वमुन् बुन्कयुं
बुलितोलु न्भसितम्बुं बाम्पतॊदवुल् पोकुण्डं दोम्बुट्लकै
तॊलि नेवारलतोडं बुट्टक कलादुल्गल्गॆ मेलय्यॆना
सिलुवुळूरमुचेसिकॊं टॆऱिङ्गिये श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 57 ‖

श्रुतुलभ्यासमुचेसि शास्त्रगरिमल् शोधिञ्चि तत्त्वम्बुलन्
मति नूहिञ्चि शरीर मस्थिरमु ब्रह्मम्बॆन्न सत्यम्बु गां
चिति मञ्चुन् सभलन् वृधावचनमु ल्चॆप्पङ्गने कानि नि
र्जितचित्तस्थिर सौख्यमुल् दॆलियरो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 58 ‖

गति नीवञ्चु भजिञ्चुवार लपवर्गं बॊन्दगानेल सं
ततमुं गूटिकिनै चरिम्प विनलेदा 'यायु रन्नं प्रय
च्छति' यञ्चुन्मॊऱवॆट्टगा श्रुतुलु संसारान्धकाराभि दू
षितदुर्मार्गुल् गानं गानम्बडवो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 59 ‖

रतिरा जुद्धति मीऱ नॊक्कपरि गोराजाश्वुनि न्नॊत्तं बो
नतं डादर्पकु वेग नॊत्त गवयं बाम्बोतुनुं दाङ्कि यु
ग्रतं बोराडङ्गनुन्न युन्नडिमि लेङ्गल्वोलॆ शोकानल
स्थितिपालै मॊऱपॆट्टुनन् मनुपवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 60 ‖

अन्ता संशयमे शरीरघटनम्बन्ता विचारम्बॆ लो
नन्ता दुःखपरम्परानिवितमॆ मेनन्ता भयभ्रान्तमे
यन्तानन्तशरीरशोषणमॆ दुर्व्यापारमे देहिकिन्
जिन्तन् निन्नुं दलञ्चि पॊन्दरु नरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 61 ‖

सन्तोषिञ्चितिनिं जालुञ्जालु रतिराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिन् बॊन्दितिं जालुञ्जालु बहुराजद्वारसौख्यम्बुलन्
शान्तिं बॊन्दॆदं जूपु ब्रह्मपदराजद्वारसौख्यम्बु नि
श्चिन्तन् शान्तुण्ड नौदु नी करुणचे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 62 ‖

स्तोत्रं बन्युलं जेयनॊल्लनि व्रतस्थुल्वोलॆ वेसम्बुतों
बुत्री पुत्र कलत्र रक्षण कलाबुध्धिन् नृपाला(अ)धमन्
बात्रं बञ्चु भजिम्पम्बोदु रितियुन् भाष्यम्बॆ यिव्वारिचा
रित्रं बॆन्नण्डु मॆच्च नॆञ्च मदिलो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 63 ‖

अकलङ्कस्थिति निल्पि नाड मनु घण्टा(आ)रावमुन् बिन्दुदी
पकलाश्रेणि विवेकसाधनमुलॊप्पन् बूनि यानन्दता
रकदुर्गाटविलो मनोमृगमुगर्वस्फूर्ति वारिञ्चुवा
रिकिङ्गा वीडु भवोग्रबन्धलतिकल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 64 ‖

ऒकयर्धम्बु निन्नु ने नडुगङ्गा नूहिञ्चि नॆट्लैनं बॊ
म्मु कवित्वम्बुलु नाकुं जॆन्दनिवि येमो यण्टिवा नादुजि
ह्वकु नैसर्गिक कृत्य मिन्तिय सुमी प्रार्धिञ्चुटे कादु को
रिकल न्निन्नुनुगान नाकु वशमा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 65 ‖

शुकमुल् किंशुकपुष्पमुल् गनि फलस्तोमं बटञ्चुन्समु
त्सुकतं देरङ्गं बोवु नच्चट महा दुःखम्बु सिद्धिञ्चुं; ग
र्मकलाभाषलकॆल्लं ब्रापुलगु शास्त्रम्बु ल्विलोकिञ्चुवा
रिकि नित्यत्वमनीष दूरमगुञ्जू श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 66 ‖

ऒकरिं जम्पि पदस्थुलै ब्रतुकं दामॊक्कॊक्क रूहिन्तुरे
लॊकॊ तामॆन्नण्डुं जावरो तमकुं बोवो सम्पदल् पुत्रमि
त्रकलत्रादुलतोड नित्य सुखमन्दं गन्दुरो युन्नवा
रिकि लेदो मृति यॆन्नण्डुं गटकट श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 67 ‖

नी कारुण्यमुं गल्गिनट्टि नरुं डेनीचालयम्बुल जॊरं
डेकार्पण्यपु माटलाड नरुगं डॆव्वारितो वेषमुल्
गैकोडे मतमुल् भजिम्पं डिलनेकष्टप्रकारम्बुलन्
जीकाकै चॆडिपोन्दु जीवनदशन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 68 ‖

ज्ञातुल् द्रोहम्बु वाण्ड्रु सेयुकपटेर्यादि क्रियादोषमुल्
मातण्ड्रान सहिम्परादु प्रतिकर्मम्बिञ्चुके जेयगां
बोते दोसमु गान मानि यतिनै पोङ्गोरिनन् सर्वदा
चेतःक्रोधमु मान दॆट्लु नडुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 69 ‖

चदुवुल् नेर्चिन पण्डिताधमुलु स्वेच्छाभाषणक्रीडलन्
वदरन् संशयभीकराटवुलं द्रोवळप्पि वर्तिम्पङ्गा
मदनक्रोधकिरातुलन्दुं गनि भीमप्रौढिचें दाङ्किनं
जॆदरुं जित्तमु चित्तगिम्पङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 70 ‖

रोसिं देण्टिदि रोन्त देण्टिदि मनॊ रोगस्थुण्डै देहि तां
बूसिन्देण्टिदि पून्त लेण्टिवि मदा(अ)पूतम्बु ली देहमुल्
मूसिन्देण्टिदि मून्तलेण्टिवि सदामूढत्वमे कानि तां
जेसिन्देण्टिदि चेन्तलेण्टिवि वृधा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 71 ‖

श्री शैलेशु भजिन्तुनो यभवुङ्गाञ्ची नाधु सेविन्तुनो
काशीवल्लभुं गॊल्वम्बोदुनॊ महा कालेशुं बूजिन्तुनो
नाशीलं बणुवैन मेरु वनुचुन् रक्षिम्पवे नी कृपा
श्री शृङ्गारविलासहासमुलचे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 72 ‖

अयवारै चरियिम्पवच्चुं दन पादां(अ)भोजतीर्धम्बुलन्
दयतों गॊम्मनवच्चु सेवकुनि यर्धप्राणदेहादुल
न्नियु ना सॊम्मनवच्चुङ्गानि सिरुलन्निन्दिञ्चि निन्नात्मनि
ष्क्रियतं गानङ्गरादु पण्डितुलकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 73 ‖

माया(अ) जाण्डकरण्डकोटिं बॊडिगामर्धिञ्चिरो विक्रमा(अ)
जेयुं गायजुं जम्पिरो कपटलक्ष्मी मोहमुं बासिरो
यायुर्दयभुजङ्गमृत्युवु ननायासम्बुनन् गॆल्चिरो
श्रेयोदायक् लौदु रॆट्टु लितरुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 74 ‖

चविगां जूड विनङ्ग मूर्कॊनं दनूसङ्घर्षणास्वादमॊं
द विनिर्मिञ्चॆद वेल जन्तुवुल नेतत्क्रीडले पातक
व्यवहारम्बलु सेयुनेमिटिकि मायाविद्यचे ब्रॊद्दुपु
च्चि विनोदिम्पङ्ग दीन नेमि फलमो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 75 ‖

वॆनुकं जेसिन घोरदुर्दशलु भाविम्पङ्ग रोन्तय्यॆडुन्
वॆनुकन् मुन्दट वच्चु दुर्मरणमुल् वीक्षिम्प भीतय्यॆडुन्
ननु नेञ्जूडग नाविधुळलञ्चियुन् नाके भयं बय्यॆडुं
जॆनकुञ्जीङ्कटियायॆं गालमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 76 ‖

परिशीलिञ्चिति मन्त्रतन्त्रमुलु चॆप्प न्विण्टि साङ्ख्यादियो
ग रहस्यम्बुलु वेद शास्त्रमुलु वक्काणिञ्चितिन् शङ्कवो
दरयं गुम्मडिकायलोनि यवगिञ्जन्तैन नम्मिच्ञ्चि सु
स्थिरविज्ञानमु त्रोवं जॆप्पङ्गदवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 77 ‖

मॊदलं जेसिनवारि धर्ममुलु निर्मूलम्बुगां जेसि दु
र्मदुलै यिप्पुडु वारॆ धर्ममु लॊनर्पं दम्मु दैवम्बु न
व्वडॆ रानुन्न दुरात्मुलॆल्ल दमत्रोवं बोवरे एल चे
सॆदरो मीन्दु दलञ्चिचूड कधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 78 ‖

कासन्तैन सुखं बॊनर्चुनॊ मनःकामम्बु लीडेर्चुनो
वीसम्बैननु वॆण्टवच्चुनॊ जगद्विख्यातिं गाविञ्चुनो
दोसम्बु ल्बॆडं बॊपुनो वलसिनन्दोड्तो मिमुं जूपुनो
छी! संसारदुराश येलुदुपवो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 79 ‖

ऒकपूण्टिञ्चुक कूड तक्कुवगुने नोर्वङ्गलें डॆण्डको
पक नीडन्वॆदकुं जलिं जडिचि कुम्पट्लॆत्तुकोञ्जूचु वा
नकु निण्डिण्ड्लुनु दूऱु नीतनुवु दीनन्वच्चु सौख्यम्बु रो
सि कडासिम्परुगाक मर्त्वुलकट श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 80 ‖

केदारादिसमस्ततीर्धमुलु कोर्मिञ्जूडं बोनेण्टिकिन्
गाडा मुङ्गिलि वारणासि! कडुपे कैलासशैलम्बु मी
पादध्यानमु सम्भविञ्चुनपुडे भाविम्प नज्ञानल
क्ष्मीदारिद्र्युलु गारॆ लोकु लकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 81 ‖

तमकॊं बॊप्पं बराङ्गनाजनपर द्रव्यम्बुलन् म्रुच्चिलं
ग महोद्योगमु सेयनॆम्मनमुदॊङ्गं बट्टि वैराग्यपा
शमुलं जुट्टि बिगिमञ्चि नीदुचरण स्तम्भञ्जुनं गट्टिवै
चि मुदं बॆप्पुडुं गल्गञ्जेय गडवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 82 ‖

वेधं दिट्टगरादुगानि भुविलो विद्वांसुलञ्जेय ने
ला धीचातुरिं जेसॆं जेसिन गुलामापाटने पोक क्षु
द्बाधादुल् गलिगिम्पनेल यदि कृत्यम्बैन दुर्मार्गुलं
जी! धात्रीशुलं जेयनेण्टि ककटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 83 ‖

पुडमि न्निन्नॊक बिल्वपत्रमुननें बूजिञ्चि पुण्यम्बुनुं
बडयन्नेरक पॆक्कुदैवमुलकुं बप्पुल् प्रसादम्बुलं
गुडुमुल् दोसॆलु सारॆसत्तुलडुकुल् गुग्गिल्लुनुं बेट्टुचुं
जॆडि यॆन्दुं गॊऱगाकपोदु रकटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 84 ‖

वित्तज्ञानमु पादु चित्तमु भवावेशम्बु रक्षाम्बुवुल्
मत्तत्वम्बु तदङ्कुरं ऐनृतमुल् माऱाकु लत्यन्तदु
द्वृत्तुल् पुव्वुलुं बण्ड्लु मन्मधमुखा विर्भूतदोषम्बुलुं
जित्ताध्युन्नतनिम्बभूजमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 85 ‖

नीपैं गाप्यमु चॆप्पुचुन्न यतण्डुन्नीपद्यमुल् व्रासियि
म्मा पाठंमॊनरिन्तुनन्न यतण्डुन् मञ्जुप्रबन्धम्बु नि
ष्टापूर्तिं बठियिञ्चुचुन्न यतण्डुन् सद्बान्धवुल् गाक ची
ची! पृष्ठागतबान्धवम्बु निजमा! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 86 ‖

सम्पद्गर्वमुं बाऱन्द्रोलि रिपुलन् जङ्किञ्चि याकाङ्क्षलन्
दम्पुल्वॆट्टि कलङ्कमु ल्नऱकि बन्धक्लेशदोषम्बुलं
जिम्पुल्सेसि वयोविलासमुलु सङ्क्षेपिञ्चि भूतम्बुलं
जॆम्पल्वेयक निन्नुं गाननगुना श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 87 ‖

राजश्रेणिकि दासुलै सिरुलं गोरं जेरङ्गा सौख्यमो
यी जन्मम्बु तरिम्पञ्जेयगल मिम्मे प्रॊद्दु सेविञ्चु नि
र्व्याजाचारमु सौख्यमो तॆलियलेरौ मानवु ल्पापरा
जीजातातिमदान्धबुद्धु लगुचुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 88 ‖

निन्नं जूडरॊ मॊन्नं जूडरो जनुल् नित्यम्बु जावङ्ग ना
पन्नु ल्गन्ननिधान मय्यॆडि धनभ्रान्तिन् विसर्जिम्पले
कुन्ना रॆन्नण्डु निन्नु गण्डु रिक मर्त्वुल् गॊल्वरेमो निनुन्
विन्नं बोवक यन्यदैवरतुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 89 ‖

नन्ने यॆनुङ्गुतोलुदुप्पटमु बुव्वाकालकूतम्बु चे
गिन्ने ब्रह्मकपाल मुग्रमगु भोगे कण्ठहारम्बु मेल्
निन्नीलागुन नुण्टयुं दॆलिसियुन् नीपादपद्मम्बु चे
र्चॆन् नारयणुं डॆट्लु मानसमुं दा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 90 ‖

द्वारद्वारमुलन्दुं जञ्चुकिजनव्रातम्बु दण्डंमुलन्
दोरन्त्स्थलि बग्गनं बॊडुचुचुन् दुर्भाषलाड न्मऱिन्
वारिं ब्रार्धनचेसि राजुलकु सेवल्सेयङ्गाम्बोरुल
क्ष्मीराज्यम्बुनु गोरि नीमरिजनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 91 ‖

ऊरूरं जनुलॆल्ल बिक्ष मिदरोयुन्दं गुहल्गल्गवो
चीरानीकमु वीधुलं दॊरुकरो शीतामृतस्वच्छवाः
पूरं बेरुलं बाऱदो तपसुलम्ब्रोवङ्ग नीवोपवो
चेरं बोवुदुरेल रागुल जनुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 92 ‖

दय जूडुण्डनि गॊन्दऱाडुदुरु नित्यम्बुन् निनुं गॊल्चुचुन्
नियमं बॆन्तो फलम्बु नन्तियॆकदा नीवीय पिण्डॆन्तो अं
तियका निप्पटियुं दलम्पननु बुद्धिं जूड; नेलब्बुनि
ष्क्रियतन् निन्नु भजिम्प किष्टसुखमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 93 ‖

आरावं बुदयिञ्चॆं दारकमुग नात्माभ्रवीधिन्महा(अ)
कारोकारमकारयुक्तमगु नोङ्काराभिधानम्बु चॆ
न्नारुन् विश्व मनङ्गं दन्महिमचे नानादबिन्दुल् सुख
श्री रञ्जिल्लं गडङ्गु नीवदॆ सुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 94 ‖

नीभक्तु ल्मदिवेल भङ्गुल निनुन्सेविम्बुचुन् वेडङ्गा
लोभम्बेटिकि वारि कोर्कुलु कृपलुत्वम्बुनं दीर्मरा
दा भव्यम्बुं दलञ्चि चूडु परमार्धं बिच्चि पॊम्मन्न नी
श्री भाण्डरमुलों गॊऱन्तपडुना श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 95 ‖

मॊदलन्भक्तुलकिच्चिनाण्डवुगदा मोक्षम्बु नें डेमया
'मुदियङ्गा मुदियङ्गं बुट्टु घनमौ मोहम्बु लोभम्बु' न
न्नदि सत्यम्बु कृपं दलम्प नॊकवुण्यात्मुण्डु निन्नात्म गॊ
ल्चि दिनम्बुन् मॊऱवॆट्टङ्गां गटगटा! श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 96 ‖

कालद्वारकवाटबन्धनमु दुष्काल्प्रमाणक्रिया
लोलाजालकचित्रगुप्तमुखव ल्मीकोग्रजिह्वाद्भुत
व्यलव्यालविरोधि मृत्युमुखदंष्ट्रा(अ)हार्य वज्रम्बु दि
क्चेलालङ्कृत! नीदुनाम मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 97 ‖

पदिवेललैननु लोककण्टकुलचें ब्राप्रिञ्चु सौख्यम्बु ना
मदिकिं बथ्यमु गादु सर्वमुनकुन् मध्यस्थुण्डै सत्यदा
नदयादुल् गल राजु नाकॊसङ्गु मेनव्वानि नी यट्लचू
चि दिनम्बुन् मुदमॊन्दुदुन् गडपटन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 98 ‖

तातल् तल्लियुं दण्ड्रियुन् मऱियुं बॆद्दल् चावगां जूडरो
भीतिं बॊन्दङ्गनेल चावुनकुङ्गां बॆण्ड्लामुबिड्डल् हित
व्रातम्बुन् बलविम्प जन्तुवुलकुन् वालायमैयुण्डङ्गां
जेतोवीधि नरुण्डु निन्गॊलुवण्डो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 99 ‖

जातुल् सॆप्पुट सेवसेयुट मृषल् सन्धिञ्चु टन्यायवि
ख्यातिं बॊन्दुट कॊण्डॆकाण्डवुट हिंसारम्भकुण्डौट मि
ध्यातात्पर्यमुलाडुटन्नियुं बरद्रव्यम्बुनाशिञ्चि यी
श्री ता नॆन्नियुगम्बु लुण्डङ्गलदो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 100 ‖

चॆडुगुल् कॊन्दऱु कूडि चेयङ्गम्बनुल् चीकट्लु दूऱङ्गं मा
ल्पडितिं गान ग्रहिम्परानि निनु नॊल्लञ्जालं बॊम्मञ्चु निल्
वॆलन्द्रोचिनं जूरुपट्टुकॊनि ने व्रेलाडुदुं गोर्किं गो
रॆडि यर्धम्बुलु नाकु नेल यिडवो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 101 ‖

भसितोद्धूलनधूसराङ्गुलु जटाभारोत्तमाङ्गुल् तपो
व्यसनमुल् साधितपञ्चवर्णरसमुल् वैराग्यवन्तुल् नितां
तसुखस्वान्तुलु सत्यभाषणलु नुद्यद्रत्नरुद्राक्षरा
जिसमेतुल् तुदनॆव्वरैन गॊलुतुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 102 ‖

जलजश्री गल मञ्चिनील्लु गलवाचत्रातिलो बापुरे!
वॆलिवाड न्मऱि बाम्पनिल्लुगलदावेसालुगा नक्कटा!
नलि ना रॆण्डु गुणम्बु लॆञ्चि मदिलो नन्नेमि रोयङ्ग नी
चॆलुवम्बैन गुणम्बु लॆञ्चुकॊनवे श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 103 ‖

गडियल् रॆण्टिकॊ मूण्टिको गडियको कादेनि नेण्डॆल्लियो
कड नेण्डादिकॊ यॆन्नण्डो यॆऱुं ग मीकायम्बु लीभूमिपैं
बडगा नुन्नवि धर्ममार्गमॊकटिं बाटिम्प री मानवुल्
चॆडुगुल् नीपदभक्तियुं दॆलियरो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 104 ‖

क्षितिलो दॊड्डतुरङ्गसामजमु लेचित्रम्मु लान्दोलिका
ततु ले लॆक्क विलासिनीजनसुवस्रव्रात भूषाकला
पतनूजादिक मेमिदुर्लभमु नी पादम्मु लर्चिञ्चुचो
जितपङ्केरुहपादपद्मयुगला श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 105 ‖

सलिलम्मुल् जुखुकप्रमाण मॊक पुष्मम्मुन् भवन्मौलि नि
श्चलबक्तिप्रपत्तिचे नरुण्डु पूजल् सेयङ्गा धन्युण्डौ
निल गङ्गाजलचन्द्रखण्डमुल दानिन्दुं दुदिं गाञ्चु नी
चॆलुवं बन्तयु नी महत्त्व मिदिगा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 106 ‖

तमनेत्रद्युतिं दामॆ चूड सुखमैतादात्म्यमुन् गूर्पङ्गा
विमलम्मुल् कमलाभमुल् जितलसद्विद्युल्लतालास्यमुल्
सुमनोबाणजयप्रदम्मुलनुचुन् जूचुन् जनम्बूनिहा
रिमृगाक्षीनिवहम्मुकन्नुगवलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 107 ‖

पटवद्रज्जुभुजङ्गवद्रजतवि भ्रान्तिस्फुरच्छुक्तिव
द्घटवच्चन्द्रशिलाजपाकुसुमरु क्साङ्गत्यवत्तञ्चुवा
क्पटिमल् नेर्तुरु चित्सुखं बनुभविम्पन् लेक दुर्मेधनुल्
चिटुकन्नं दलपोयञ्जूतु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 108 ‖

निनु निन्दिञ्चिन दक्षुपैं दॆगवॊ वाणीनाधु शासिम्पवो
चनुना नी पादपद्मसेवकुलं दुच्छं बाडु दुर्मार्गुलं
बॆनुपन् नीकुनु नीदुभक्तततिकिन् भेदम्बु गानङ्ग व
च्चॆनॊ लेकुण्डिन नूऱकुण्डगलवा श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 109 ‖

करिदैत्युन् बॊरिगॊन्न शूलमु क(रा)रग्र(स्थ)स्तम्बु गादो रती
श्वरुनिन् गाल्चिन फाललोचनशिखा वर्गम्बु चल्लाऱॆनो
परनिन्दापरुलन् वधिम्प विदियुन् भाष्यम्बॆ वारेमि चे
सिरि नीकुन् बरमोपकार मरयन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 110 ‖

दुरमुन् दुर्गमु रायबारमु मऱिन् दॊङ्गर्ममुन् वैद्यमुन्
नरनाधाश्रय मोडबेरमुनु बॆन्मन्त्रम्बु सिद्धिञ्चिनन्
अरयन् दॊड्डफलम्बु गल्गुनदिगा काकार्यमे तप्पिनन्
सिरियुं बोवुनु ब्राणहानियु नगुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 111 ‖

तनयुं गाञ्चि धनम्बु निञ्चि दिविजस्थानम्बु गट्टिञ्चि वि
प्रुन कुद्वाहमु जेसि सत्कृतिकिं बात्रुण्डै तटाकम्बु ने
र्पुनं द्रव्विञ्चि वनम्बु वॆट्टि मननी पोलेडु नीसेवं जे
सिन पुण्यात्मुण्डु पोवु लोकमुनकुन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 112 ‖

क्षितिनाधोत्तम! सत्कवीश्वरुण्ड् वच्चॆन् मिम्मुलं जूडङ्गा
नतण्डे मेटि कवित्ववैखरिनि सद्यःकाव्यनिर्मात तत्
प्रतिभ ल्मञ्चिनि तिट्टुपद्यमुलु चॆप्पुं दातण्डैनन् ममुं
ग्रितमे चूचॆनु बॊम्मटञ्चु रधमुल् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 113 ‖

नीकुं गानि कवित्व मॆव्वरिकि नेनीनञ्चु मीदॆत्तितिन्
जेकॊण्टिन् बिरुदम्बु कङ्कणमु मुञ्जें गट्टितिं बट्टितिन्
लोकुल् मॆच्च व्रतम्बु नातनुवु कीलुल् नेर्पुलुं गावु छी
छी कालम्बुलरीति दप्पॆडु जुमी श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 114 ‖

निच्चल् निन्नु भजिञ्चि चिन्मयमहा निर्वाणपीठम्बु पै
रच्चल्सेयक यार्जवम्बु कुजन व्रातम्बुचें ग्राङ्गि भू
भृच्चण्डालुरं गॊल्चि वारु दनुं गोपिंमन् बुधुं डार्तुण्डै
चिच्चारं जमु रॆल्लं जल्लुकॊनुनो श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 115 ‖

दन्तम्बु ल्पडनप्पुडे तनुवुनन्दारूढि युन्नप्पुडे
कान्तासङ्घमु रोयनप्पुडे जरक्रान्तम्बु गानप्पुडे
वितल्मेन जरिञ्चनप्पुडॆ कुरुल्वॆल्लॆल्ल गानप्पुडे
चिन्तिम्पन्वलॆ नीपदाम्बुजमुलन् श्री कालहस्तीश्वरा! ‖ 116 ‖


ŚRĪ KĀḺA HASTĪŚVARA ŚATAKAM - This is in romanized sanskrit

śrīvidyutkalitā'javañjavamahā-jīmūtapāpāmbudhā-
rāvegambuna manmanobjasamudī-rṇatvambuṃ golpoyitin |
devā! mī karuṇāśaratsamayamiṃ-teṃ jāluṃ jidbhāvanā-
sevaṃ dāmaratamparai maniyedan- śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 1 ‖

vāṇīvallabhadurlabhambagu bhavaddvārambuna nnilchi ni
rvāṇaśrīṃ jeRapaṭṭaṃ jūchina vichāradrohamo nitya ka
ḻyāṇakrīḍalaṃ bāsi durdaśalapā lai rājalokādhama
śreṇīdvāramu dūRañjesi tipuḍo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 2 ‖

antā midhya talañchi chūchina naruṃ ḍaṭlau ṭeRiṅgin sadā
kānta lputrulu nardhamun tanuvu ni kkambañchu mohārṇava
chibhrāntiṃ jendi jariñchu gāni paramārdhambaina nīyanduṃ dāṃ
jintākantayu jinta nilpaṇḍugadā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 3 ‖

nī nā sandoḍambāṭumāṭa vinumā nīcheta jītambu neṃ
gāniṃ baṭṭaka santatambu madi veḍkaṃ goltu nantassapa
tnānīkambuna koppagimpakumu nannāpāṭīye chāluṃ de
jīnollaṃ gari nolla nolla sirulan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 4 ‖

bhavakelīmadirāmadambuna mahā pāpātmuṇḍai vīḍu na
nnu vivekimpaṃ ḍaṭañchu nenu narakārṇorāśipālainaṃ ba
ṭṭavu; bāluṇḍokachoṭa nāṭatamitoḍa nnūtaṃ gūlaṅgaṃ daṃ
ḍri vichārimpaka yuṇḍunā kaṭakaṭā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 5 ‖

svāmidrohamuṃ jesi yenokani golvambotino kāka ne
nīmāṭa nvinanollakuṇḍitino ninne dikkugāṃ jūḍano
yemī iṭṭivṛdhāparādhinagu nannī duḥkhavārāśivī
chī madhyambuna muñchi yumpadagunā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 6 ‖

divijakśhmā ruha dhenu ratna ghanabhūti prasphuradratnasā
nuvu nī villu nidhīśvaruṇḍu sakhuṃ ḍarṇorāśikanyāvibhuṃ
ḍuviśeśhārchakuṃ ḍiṅka nīkena ghanuṇḍuṃ galgune nīvu chū
chi vichārimpavu lemi nevvaṇḍuḍupun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 7 ‖

nīto yudhdhamu cheya nompaṃ gavitā nirmāṇaśakti nninuṃ
brītuñjeyagalenu nīkoRaku daṇḍriñjampagāñjāla nā
chetan rokaṭa ninnumottaveRatuñjīkāku nābhakti ye
rītinnākiṅka ninnu jūḍagalugan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 8 ‖

ālumbiḍḍalu dallidaṇḍrulu dhanambañchu nmahābandhanaṃ
belā nāmeḍa gaṭṭināḍavika ninneveḻaṃ jintintu ni
rmūlambaina manambulo negaḍu durmohābdhiloṃ gruṅki yī
śīlāmālapu jinta neṭluḍipedo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 9 ‖

nippai pātakatūlaśaila maḍachun nīnāmamun mānavul
tappan davvula vinna nantaka bhujādarpoddhatakleśamul
tappundārunu muktu laudu ravi śāstrambulmahāpaṇḍitul
cheppaṅgā damakiṅka śaṅka valenā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 10 ‖

vīḍembabbina yappuḍuṃ dama nutul vinnappuḍumboṭṭaloṃ
gūḍunnappuḍu śrīvilāsamulu paikonnappuḍuṃ gāyakul
pāḍaṅga vinunappuḍun jelaṅgu dambhaprāyaviśrāṇana
krīḍāsaktula nemi cheppavaleno śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 11 ‖

ninu sevimpaga nāpadal voḍamanī nityotsavaṃ babbanī
janamātruṇḍananī mahātmu ḍananī saṃsāramohambu pai
konanī GYānamu galganī grahaganul gundimpanī meluva
chchina rānī yavi nāku bhūśhaṇamulo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 12 ‖

e vedambu baṭhiñche lūta bhujaṅgaṃ beśāstramulsūche dā
ne vidyābhyasanambonarcheṃ gari cheñchemantra mūhiñche bo
dhāvirbhāvanidānamul chaduvulayyā! kāvu! mīpādasaṃ
sevāsaktiye kāka jantutatikin śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 13 ‖

kāyal gāche vadhūnakhāgramulache gāyambu vakśhojamul
rāyan rāpaḍe Rommu manmadha vihārakleśavibhrāntiche
brāyaṃ bāyenu baṭṭagaṭṭe dalacheppan rota saṃsārameṃ
jeyañjāla viraktuṃ jeyaṅgadave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 14 ‖

ninnerūpamugā bhajintu madilo nīrūpu mokālo strī
channo kuñchamu mekapeṇṭikayo yī sandehamulmānpi nā
kannāra nbhavadīyamūrti saguṇā kārambugā jūpave
chinnīrejavihāramattamadhupā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 15 ‖

ninu nāvāṅkili gāvumaṇṭino marunnīlākābhrāntiṃ guṃ
ṭena pommaṇṭino yeṅgilichchi tinu tiṇṭeṅgāni kādaṇṭino
ninu nemmindaga viśvasiñchusujanānīkambu rakśhimpañje
sina nāvinnapamela gaikonavayā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 16 ‖

Rālan Ruvvagaṃ jetulāḍavu kumārā! rammu rammñchuneṃ
jālan jampaṅga netramu ndiviyaṅgāśaktuṇḍaneṃ gānu nā
śīlaṃ bemani cheppanunnadiṅka nī chittambu nā bhāgyamo
śrīlakśhmīpatisevitāṅghriyugaḻā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 17 ‖

rājul mattulu vāriseva narakaprāyambu vārichchunaṃ
bhojākśhīchaturantayānaturagī bhūśhādu lātmavyadhā
bījambul tadapekśha chālu maritṛptiṃ bonditin GYānala
kśhmījāgratpariṇāma mimmu dayato śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 18 ‖

nīrūpambu dalampaṅgāṃ dudamodal negāna nīvainacho
rārā rammani yañchuṃ jeppavu pṛdhārambhambu liṅkeṭikin!
nīra nmumpumu pāla mumpu miṅka ninne nammināṇḍaṃ jumī
śrīrāmārchita pādapadmayugaḻā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 19 ‖

nīku nmāṃsamu vāñChayeni kaRavā nīcheta leḍuṇḍaṅgāṃ
jokainaṭṭi kuṭhāramuṇḍa nanala jyotuṇḍa nīruṇḍaṅgā
bākaṃ boppa ghaṭiñchi chetipunukan bhakśhimpakāboyacheṃ
jekoṃ ṭeṅgilimāṃsamiṭlu dagunā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 20 ‖

rājai duśhkṛtiṃ jendeṃ janduruṇḍu rārājai kuberuṇḍu dṛ
grājīvambunaṃ gāñche duḥkhamu kurukśhmāpāluṃ ḍāmāṭane
yājiṃ gūle samastabandhuvulato nā rājaśabdhambu chī
Chī janmāntaramandu nollanujumī śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 21 ‖

rājardhātuṇḍainacho nechaṭa dharmambuṇḍu nerīti nā
nājātikriya lerpaḍun sukhamu mānyaśreṇi keṭlabbu rū
pājīvāḻiki nedi dikku dhṛtinī bhaktul bhavatpādanī
rejambul bhajiyintu reteRaṅgunan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 22 ‖

taraṅgal pippalapatramul meRaṅgu ṭaddambul maruddīpamul
karikarṇāntamu leṇḍamāvula tatul khadyotkīṭaprabhal
suravīdhīlikhitākśharambu lasuvul jyotsnāpaḥpiṇḍamul
sirulandela madāndhulauduru janul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 23 ‖

ninnunnammina rīti namma norulan nīkanna nākennale
rannaldammulu tallidaṇḍrulu gurundāpatsahāyundu nā
yannā! yennaḍu nannu saṃskṛtiviśhādāmbhodhi dāṭiñchi ya
Chchinnānandasukhābdhiṃ delchedo kade śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 24 ‖

nī pañchaṃ baḍiyuṇḍagāṃ galiginan bhikśhānname chālu n
kśhepaṃ babbina rājakīṭamula nesevimpṅgānopa nā
śāpāśambulaṃ juṭṭi trippakumu saṃsārārdhamai baṇṭugāṃ
jepaṭṭaṃ daya galgeneni madilo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 25 ‖

nī perun bhavadaṅghritīrdhamu bhavanniśhṭhyūta tāmbūlamun
nī paḻlembu prasādamuṃ gonikadā ne biḍḍanaināṇḍa na
nnīpāṭiṃ garuṇimpu mompa niṅka nīnevvārikiṃ biḍḍagāṃ
jepaṭṭaṃ daguṃ baṭṭi mānaṃ dagado śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 26 ‖

ammā yayya yaṭañchu nevvarini nenannanśivā! ninnune
summī! nī madiṃ dallidaṇḍrulanaṭañchu njūḍaṅgāmboku nā
kimmaiṃ dalliyuṃ daṇḍriyun guruṇḍu nīve kāka saṃsārapuṃ
jimmañjīkaṇṭi gappina ngaḍavu nan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 27 ‖

koḍukul puṭṭa raṭañchu neḍtu ravivekul jīvanabhrāntulai
koḍukul puṭṭare kauravendruna kanekul vāriche negatul
vaḍaseṃ butrulu leni yā śukunakun bāṭillene durgatul!
cheḍune mokśhapadaṃ maputrakunakun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 28 ‖

grahadośhambulu durnimittamulu nīkaḻyāṇanāmambu pra
tyahamuṃ berkonuttamottamula bādhambeṭṭagānopune?
dahanuṃ gappaṅgañjālune śalabhasantānambu nī sevaṃ je
si hataklesulu gārugāka manujul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 29 ‖

aḍugaṃmonika nanyamārgaratulambrāṇāvanotsāhinai
yaḍugamboyina modu nīdu padapadmārādhakaśreṇiyu
nneḍaku nninnu bhajimpaṅgāṅganiyu nākelā parāpekśha ko
reḍi diṅkemi bhavatprasādame tagun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 30 ‖

madamātaṅgamu landalambula harul māṇikyamu lpallakul
mudital chitradukūlamu lparimaḻambu lmokśhamīñjālune?
madilo vīni napekśhasesi nṛpadhāmadvāradeśambuṃ gā
chi dinambul vṛdhaputturaGYulakaṭā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 31 ‖

rosī royadu kāminījanula tāruṇyorusaukhyambulan
pāsī pāyaru putramitrajana sampadbhrānti vāñChālatal
kosī koyadu nāmanaṃ bakaṭa nīkuṃ brītigā sat kriyal
chesī cheyadu dīni trullaṇapave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 32 ‖

ennellundu nemi gandu niṅkanenevvāri rakśhiñchedan
ninne niśhṭha bhajiñcheda nnirupamonnidrapramodambu nā
kennaṇḍabbeḍu nntakālamiṅka neniṭlunna nemayyeḍiṃ?
jinnambuchchaka nannu nelukolave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 33 ‖

chāvaṃ gālamu cheruvau ṭeRiṅgiyuṃ jālimpaṅgā leka na
nnevaidyuṇḍu chikitsaṃ brovaṅgalaṇḍo yemandu rakśhiñchuno
e velpul kṛpañjūturo yanuchu ninnintainaṃ jintimpaṇḍā
jīvachChrādhdhamuṃ jesikonna yatiyun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 34 ‖

dinamuṃ jittamulo suvarṇamukharī tīrapradeśāmrakā
nanamadhyopala vedikāgramuna nānandambunaṃ baṅkajā
nananiśhtha nnunuṃ jūḍaṃ gannanadivo saukhyambu lakśhmīvilā
sinimāyānaṭanal sukhambu lagune śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 35 ‖

ālañchu nmeḍaṃ gaṭṭi dāniki navatyaśreṇiṃ galpiñchi ta
dbhālavrātamu nichchipuchchuṭanu sambandhambu gāviñchi yā
mālarmambuna bāndhavaṃ baneḍi premaṃ gondaRaṃ drippaṅgāṃ
sīlansīla yamarchina ṭlosaṅgito śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 36 ‖

tanuve nityamugā nonarchu madiledā chachchi janmimpakuṃ
ḍa nupāyambu ghaṭimpu māgatula reṇṭa nnerpu lekunna le
dani nākippuḍa cheppu cheyaṅgala kāryambunna saṃsevaṃ je
si ninuṃ gāñchedaṅgāka kālamunano śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 37 ‖

padunālgele mahāyugambu loka bhūpāluṇḍu; chelliñche na
yyudayāstāchalasandhi nāGYa nokaṃ ḍāyuśhmantuṇḍai vīriya
bhyudayaṃ bevvaru cheppaṅgā vinaro yalpulmattulai yela cha
chchedaro rājula mañchu nakkaṭakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 38 ‖

rājannantane povunā kṛpayu dharmambābhijātyambu vi
dyājātakśhama satyabhāśhaṇamu vidvanmitrasaṃrakśhayun
sauganyambu kṛtambeRuṅgaṭayu viśvāsambu gākunna du
rbījaśreśhthulu gāṃ gatambu galade śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 39 ‖

munu nīche napavargarājyapadavī mūrdhābhiśhekambu gāṃ
china puṇyātmulu nenu nokkasarivo chintiñchi chūḍaṅga ne
ṭlaninaṃ gīṭaphaṇīndrapotamadave daṇḍograhiṃsāvichā
rini gāṅgāṃ ninu gānaṅgāka madilo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 40 ‖

pavamānāśanabhūśhaṇaprakaramun bhadrebhacharmambu nā-
ṭavikatvambuṃ priyambulai bhugahaśuṇḍālātavīchārulan
bhavaduḥkhambulaṃ bāpu ṭoppuṃ jelandimbāṭiñchi kaivalyami-
chchi vinodiñchuṭa kemi kāraṇamayā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 41 ‖

amarastrīla ramiñchinaṃ jeḍadu mohaṃ bintayun brahmapa-
ṭṭamu sidhdhiñchina nāsa dīRadu nirūḍhakrodhamun sarvalo-
kamula nmriṅgina māna dinduṃ gala sau-khyaṃ bolla nīsevaṃ je-
si mahāpātakavārirāśiṃ gaḍatun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 42 ‖

chanuvāriṃ gani yedchuvāru jamuṇḍā satyambugā vattu me
manumānambiṅka ledu nammamani tārāveḻa nārevunan
munuṅgambovuchu bāsa seyuṭa sumī mummāṭikiṃ jūḍagāṃ
jenaṭu lgānaru dīnibhāvamidivo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 43 ‖

bhavaduḥkhambulu rājakīṭamula nebrārdhiñchinaṃ bāyune
bhavadaṅghristutichetaṅgāka vilasadbālakśhudhākleśadu
śhṭavidhulmānune chūḍa meṅkameḍachaṇṭandalli kāruṇyadba
śhthiviśeśhambuna nichchi chaṇṭambale no śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 44 ‖

pavi puśhpambagu nagni mañchagu nakūpārambu bhūmīsthalaṃ
bavu śatruṃ ḍatimitruṇḍau viśhamu divyāhāramau nennaṅgā
navanīmaṇḍalilopalan śiva śive tyābhāśhaṇollāsikin
śiva nī nāmamu sarvavaśyakaramau śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 45 ‖

levo kānalaṃ gandhamūlaphalamul levo guhal toyamul
levo yeRulaṃ ballavāstaraṇamul levo sadā yātmalo
levo nīvu viraktula nmanupa jāliṃ bondi bhūpāluran
seval seyaṅgaṃ bodu reloko janul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 46 ‖

munu neṃ buṭṭina puṭṭu lenni galavo mohambuche nanduñje
sina karmambula provu lenni galavo chintiñchinan gāna nī
jananambe yani yunna vāḍa nidiye chālimpave ninnuṃ go
lchina puṇyambunakuṃ gṛpāratuṇḍavai śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 47 ‖

tanu vendāka dharitri nuṇḍu nanu nandākan mahārogadī
panaduḥkhādulaṃ bondakuṇḍa nanukampādṛśhṭi vīkśhiñchi yā
venukan nīpadapadmamul dalañchuchun viśvaprapañchambuṃ bā
sina chittambuna nuṇḍañjeyaṅgadave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 48 ‖

malabhūyiśhṭa manojadhāmamu suśhumnādvāramo yāru kuṃ
ḍaliyo pādakarākśhiyugmambulu śhaṭkañjambulo momu dā
jalajambo niṭalambu chandrakaḻayo saṅgambu yogambo gā
sili sevinturu kāntalan bhuvi janul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 49 ‖

jalakambul rasamul prasūnamulu vāchābandhamul vādyamu
lkalaśabdhadhvanu lañchitāmbara malaṅkārambu dīptu lmeRuṃ
gulu naivedyamu mādhurī mahimagāṃ goltunninun bhaktiraṃ
jila divyārchana gūrchi nerchina kriyan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 50 ‖

elīla nnutiyimpavachchu nupamotprekśhādhvanivyaṅgyaśa
bdhālaṅkāraviśeśhabhāśhala kalabhyambaina nīrūpamuṃ
jāluñjāluṃ gavitvamulniluchune satyambu varṇiñchucho
chī! lajjimparugāka mādṛśakavul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 51 ‖

pāluṃ buvvayuṃ beṭṭedaṃ guḍuvarā pāpanna rā yanna le
lelemmanna naraṇṭipaṇḍluṃ goni telekunna nenollanaṃ
ṭe lālimpare tallidaṇḍrulapu ḍaṭle techchi vātsalya la
kśhmīlīlāvachanambulaṃ guḍuparā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 52 ‖

kalalañchun śakunambulañchu grahayogaṃ bañchu sāmudrikaṃ
bu laṭañchuṃ devulañchu diśhṭmanuchun bhūtambulañchu nviśhā
dulaṭañchu nnimiśhārdha jīvanamulañchuṃ brītiṃ buṭṭiñchi yī
silugul prāṇulakenni chesitivayā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 53 ‖

talamīndaṃ gusumaprasāda malikasthānambupai bhūtiyun
gaḻasīmambuna daṇḍa nāsikatudan gandhaprasārambu lo
pala naivedyamuṃ jerchu ne manujṃ ḍābhaktuṇḍu nīkeppuḍuṃ
jelikāḍai vihariñchu raupyagiripai śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 54 ‖

āluṃ biḍḍalu mitrulun hitulu niśhṭardhambu līnerture
veḻa nvāri bhajimpaṃ jālipaḍa kāvirbhūta modambunaṃ
gālambella sukhambu nīku niṅka bhaktaśreṇi rakśhimpake
śrīlevvārikiṃ gūḍambeṭṭedavayā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 55 ‖

sulabhulmūrkhu lanuttamottamula rājulgalgiyeveḻa na
nnalantalabeṭṭina nī padābdhamulaṃ bāyañjāla nemichchinaṃ
galadhautāchala melu ṭambunidhiloṃ gāpuṇḍu ṭabjambu paiṃ
jeluvoppun sukhiyimpaṃ gāñchuṭa sumī śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 56 ‖

kaladhautādriyu nasthimālikayu gogandharvamun bunkayuṃ
bulitolu nbhasitambuṃ bāmpatodavul pokuṇḍaṃ dombuṭlakai
toli nevāralatoḍaṃ buṭṭaka kaḻādulgalge melayyenā
siluvuldūramuchesikoṃ ṭeRiṅgiye śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 57 ‖

śrutulabhyāsamuchesi śāstragarimal śodhiñchi tattvambulan
mati nūhiñchi śarīra masthiramu brahmambenna satyambu gāṃ
chiti mañchun sabhalan vṛdhāvachanamu lcheppaṅgane kāni ni
rjitachittasthira saukhyamul deliyaro śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 58 ‖

gati nīvañchu bhajiñchuvāra lapavargaṃ bondagānela saṃ
tatamuṃ gūṭikinai charimpa vinaledā 'yāyu rannaṃ praya
chChati' yañchunmoRaveṭṭagā śrutulu saṃsārāndhakārābhi dū
śhitadurmārgul gānaṃ gānambaḍavo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 59 ‖

ratirā juddhati mīRa nokkapari gorājāśvuni nnottaṃ bo
nataṃ ḍādarpaku vega notta gavayaṃ bāmbotunuṃ dāṅki yu
grataṃ borāḍaṅganunna yunnaḍimi leṅgalvole śokānala
sthitipālai moRapeṭṭunan manupave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 60 ‖

antā saṃśayame śarīraghaṭanambantā vichārambe lo
nantā duḥkhaparamparānivitame menantā bhayabhrāntame
yantānantaśarīraśośhaṇame durvyāpārame dehikin
jintan ninnuṃ dalañchi pondaru narul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 61 ‖

santośhiñchitiniṃ jāluñjālu ratirājadvārasaukhyambulan
śāntin bonditiṃ jāluñjālu bahurājadvārasaukhyambulan
śāntiṃ bondedaṃ jūpu brahmapadarājadvārasaukhyambu ni
śchintan śāntuṇḍa naudu nī karuṇache śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 62 ‖

stotraṃ banyulaṃ jeyanollani vratasthulvole vesambutoṃ
butrī putra kalatra rakśhaṇa kaḻābudhdhin nṛpālā(a)dhaman
bātraṃ bañchu bhajimpambodu ritiyun bhāśhyambe yivvārichā
ritraṃ bennaṇḍu mechcha neñcha madilo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 63 ‖

akalaṅkasthiti nilpi nāḍa manu ghaṇṭā(ā)rāvamun bindudī
pakaḻāśreṇi vivekasādhanamuloppan būni yānandatā
rakadurgāṭavilo manomṛgamugarvasphūrti vāriñchuvā
rikiṅgā vīḍu bhavograbandhalatikal śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 64 ‖

okayardhambu ninnu ne naḍugaṅgā nūhiñchi neṭlainaṃ bo
mmu kavitvambulu nākuṃ jendanivi yemo yaṇṭivā nāduji
hvaku naisargika kṛtya mintiya sumī prārdhiñchuṭe kādu ko
rikala nninnunugāna nāku vaśamā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 65 ‖

śukamul kiṃśukapuśhpamul gani phalastomaṃ baṭañchunsamu
tsukataṃ deraṅgaṃ bovu nachchaṭa mahā duḥkhambu siddhiñchuṃ; ga
rmakaḻābhāśhalakellaṃ brāpulagu śāstrambu lvilokiñchuvā
riki nityatvamanīśha dūramaguñjū śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 66 ‖

okariṃ jampi padasthulai bratukaṃ dāmokkokka rūhinture
loko tāmennaṇḍuṃ jāvaro tamakuṃ bovo sampadal putrami
trakaḻatrādulatoḍa nitya sukhamandaṃ ganduro yunnavā
riki ledo mṛti yennaṇḍuṃ gaṭakaṭa śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 67 ‖

nī kāruṇyamuṃ galginaṭṭi naruṃ ḍenīchālayambula joraṃ
ḍekārpaṇyapu māṭalāḍa narugaṃ ḍevvārito veśhamul
gaikoḍe matamul bhajimpaṃ ḍilanekaśhṭaprakārambulan
jīkākai cheḍipondu jīvanadaśan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 68 ‖

GYātul drohambu vāṇḍru seyukapaṭeryādi kriyādośhamul
mātaṇḍrāna sahimparādu pratikarmambiñchuke jeyagāṃ
bote dosamu gāna māni yatinai poṅgorinan sarvadā
chetaḥkrodhamu māna deṭlu naḍutun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 69 ‖

chaduvul nerchina paṇḍitādhamulu svechChābhāśhaṇakrīḍalan
vadaran saṃśayabhīkarāṭavulaṃ drovaldappi vartimpaṅgā
madanakrodhakirātulanduṃ gani bhīmaprauḍhicheṃ dāṅkinaṃ
jedaruṃ jittamu chittagimpaṅgadave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 70 ‖

rosiṃ deṇṭidi ronta deṇṭidi mano rogasthuṇḍai dehi tāṃ
būsindeṇṭidi pūnta leṇṭivi madā(a)pūtambu lī dehamul
mūsindeṇṭidi mūntaleṇṭivi sadāmūḍhatvame kāni tāṃ
jesindeṇṭidi chentaleṇṭivi vṛdhā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 71 ‖

śrī śaileśu bhajintuno yabhavuṅgāñchī nādhu sevintuno
kāśīvallabhuṃ golvamboduno mahā kāḻeśuṃ būjintuno
nāśīlaṃ baṇuvaina meru vanuchun rakśhimpave nī kṛpā
śrī śṛṅgāravilāsahāsamulache śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 72 ‖

ayavārai chariyimpavachchuṃ dana pādāṃ(a)bhojatīrdhambulan
dayatoṃ gommanavachchu sevakuni yardhaprāṇadehādula
nniyu nā sommanavachchuṅgāni sirulannindiñchi ninnātmani
śhkriyataṃ gānaṅgarādu paṇḍitulakun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 73 ‖

māyā(a) jāṇḍakaraṇḍakoṭiṃ boḍigāmardhiñchiro vikramā(a)
jeyuṃ gāyajuṃ jampiro kapaṭalakśhmī mohamuṃ bāsiro
yāyurdayabhujaṅgamṛtyuvu nanāyāsambunan gelchiro
śreyodāyak laudu reṭṭu litarul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 74 ‖

chavigāṃ jūḍa vinaṅga mūrkonaṃ danūsaṅgharśhaṇāsvādamoṃ
da vinirmiñcheda vela jantuvula netatkrīḍale pātaka
vyavahārambalu seyunemiṭiki māyāvidyache broddupu
chchi vinodimpaṅga dīna nemi phalamo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 75 ‖

venukṃ jesina ghoradurdaśalu bhāvimpaṅga rontayyeḍun
venukan mundaṭa vachchu durmaraṇamul vīkśhimpa bhītayyeḍun
nanu neñjūḍaga nāvidhuldalañchiyun nāke bhayaṃ bayyeḍuṃ
jenakuñjīṅkaṭiyāyeṃ gālamunakun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 76 ‖

pariśīliñchiti mantratantramulu cheppa nviṇṭi sāṅkhyādiyo
ga rahasyambulu veda śāstramulu vakkāṇiñchitin śaṅkavo
darayaṃ gummaḍikāyaloni yavagiñjantaina nammichñchi su
sthiraviGYānamu trovaṃ jeppaṅgadave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 77 ‖

modalaṃ jesinavāri dharmamulu nirmūlambugāṃ jesi du
rmadulai yippuḍu vāre dharmamu lonarpaṃ dammu daivambu na
vvaḍe rānunna durātmulella damatrovaṃ bovare ela che
sedaro mīndu dalañchichūḍa kadhamul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 78 ‖

kāsantaina sukhaṃ bonarchuno manaḥkāmambu līḍerchuno
vīsambainanu veṇṭavachchuno jagadvikhyātiṃ gāviñchuno
dosambu lbeḍaṃ bopuno valasinandoḍto mimuṃ jūpuno
Chī! saṃsāradurāśa yeludupavo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 79 ‖

okapūṇṭiñchuka kūḍa takkuvagune norvaṅgaleṃ ḍeṇḍako
paka nīḍanvedakuṃ jaliṃ jaḍichi kumpaṭlettukoñjūchu vā
naku niṇḍiṇḍlunu dūRu nītanuvu dīnanvachchu saukhyambu ro
si kaḍāsimparugāka martvulakaṭa śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 80 ‖

kedārādisamastatīrdhamulu kormiñjūḍaṃ boneṇṭikin
gāḍā muṅgili vāraṇāsi! kaḍupe kailāsaśailambu mī
pādadhyānamu sambhaviñchunapuḍe bhāvimpa naGYānala
kśhmīdāridryulu gāre loku lakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 81 ‖

tamakoṃ boppaṃ barāṅganājanapara dravyambulan mruchchilaṃ
ga mahodyogamu seyanemmanamudoṅgaṃ baṭṭi vairāgyapā
śamulaṃ juṭṭi bigimañchi nīducharaṇa stambhañjunaṃ gaṭṭivai
chi mudaṃ beppuḍuṃ galgañjeya gaḍave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 82 ‖

vedhaṃ diṭṭagarādugāni bhuvilo vidvāṃsulañjeya ne
lā dhīchāturiṃ jeseṃ jesina gulāmāpāṭane poka kśhu
dbādhādul galigimpanela yadi kṛtyambaina durmārgulaṃ
jī! dhātrīśulaṃ jeyaneṇṭi kakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 83 ‖

puḍami nninnoka bilvapatramunaneṃ būjiñchi puṇyambunuṃ
baḍayanneraka pekkudaivamulakuṃ bappul prasādambulaṃ
guḍumul doselu sāresattulaḍukul guggillunuṃ beṭṭuchuṃ
jeḍi yenduṃ goRagākapodu rakaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 84 ‖

vittaGYānamu pādu chittamu bhavāveśambu rakśhāmbuvul
mattatvambu tadaṅkuraṃ ainṛtamul māRāku latyantadu
dvṛttul puvvuluṃ baṇḍlu manmadhamukhā virbhūtadośhambuluṃ
jittādhyunnatanimbabhūjamunakun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 85 ‖

nīpaiṃ gāpyamu cheppuchunna yataṇḍunnīpadyamul vrāsiyi
mmā pāṭhaṃmonarintunanna yataṇḍun mañjuprabandhambu ni
śhṭāpūrtiṃ baṭhiyiñchuchunna yataṇḍun sadbāndhavul gāka chī
chī! pṛśhṭhāgatabāndhavambu nijamā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 86 ‖

sampadgarvamuṃ bāRandroli ripulan jaṅkiñchi yākāṅkśhalan
dampulveṭṭi kaḻaṅkamu lnaRaki bandhakleśadośhambulaṃ
jimpulsesi vayovilāsamulu saṅkśhepiñchi bhūtambulaṃ
jempalveyaka ninnuṃ gānanagunā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 87 ‖

rājaśreṇiki dāsulai sirulaṃ goraṃ jeraṅgā saukhyamo
yī janmambu tarimpañjeyagala mimme proddu seviñchu ni
rvyājāchāramu saukhyamo teliyalerau mānavu lpāparā
jījātātimadāndhabuddhu laguchun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 88 ‖

ninnaṃ jūḍaro monnaṃ jūḍaro janul nityambu jāvaṅga nā
pannu lgannanidhāna mayyeḍi dhanabhrāntin visarjimpale
kunnā rennaṇḍu ninnu gaṇḍu rika martvul golvaremo ninun
vinnaṃ bovaka yanyadaivaratulan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 89 ‖

nanne yenuṅgutoluduppaṭamu buvvākālakūtambu che
ginne brahmakapāla mugramagu bhoge kaṇṭhahārambu mel
ninnīlāguna nuṇṭayuṃ delisiyun nīpādapadmambu che
rchen nārayaṇuṃ ḍeṭlu mānasamuṃ dā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 90 ‖

dvāradvāramulanduṃ jañchukijanavrātambu daṇḍaṃmulan
dorantsthali bagganaṃ boḍuchuchun durbhāśhalāḍa nmaRin
vāriṃ brārdhanachesi rājulaku sevalseyaṅgāmborula
kśhmīrājyambunu gori nīmarijanul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 91 ‖

ūrūraṃ janulella bikśha midaroyundaṃ guhalgalgavo
chīrānīkamu vīdhulaṃ dorukaro śītāmṛtasvachChavāḥ
pūraṃ berulaṃ bāRado tapasulambrovaṅga nīvopavo
cheraṃ bovudurela rāgula janul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 92 ‖

daya jūḍuṇḍani gondaRāḍuduru nityambun ninuṃ golchuchun
niyamaṃ bento phalambu nantiyekadā nīvīya piṇḍento aṃ
tiyakā nippaṭiyuṃ dalampananu buddhiṃ jūḍa; nelabbuni
śhkriyatan ninnu bhajimpa kiśhṭasukhamul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 93 ‖

ārāvaṃ budayiñcheṃ dārakamuga nātmābhravīdhinmahā(a)
kārokāramakārayuktamagu noṅkārābhidhānambu che
nnārun viśva manaṅgaṃ danmahimache nānādabindul sukha
śrī rañjillaṃ gaḍaṅgu nīvade sumī śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 94 ‖

nībhaktu lmadivela bhaṅgula ninunsevimbuchun veḍaṅgā
lobhambeṭiki vāri korkulu kṛpaḻutvambunaṃ dīrmarā
dā bhavyambuṃ dalañchi chūḍu paramārdhaṃ bichchi pommanna nī
śrī bhāṇḍaramuloṃ goRantapaḍunā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 95 ‖

modalanbhaktulakichchināṇḍavugadā mokśhambu neṃ ḍemayā
'mudiyaṅgā mudiyaṅgaṃ buṭṭu ghanamau mohambu lobhambu' na
nnadi satyambu kṛpaṃ dalampa nokavuṇyātmuṇḍu ninnātma go
lchi dinambun moRaveṭṭaṅgāṃ gaṭagaṭā! śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 96 ‖

kāladvārakavāṭabandhanamu duśhkālpramāṇakriyā
lolājālakachitraguptamukhava lmīkograjihvādbhuta
vyaḻavyāḻavirodhi mṛtyumukhadaṃśhṭrā(a)hārya vajrambu di
kchelālaṅkṛta! nīdunāma marayan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 97 ‖

padivelalainanu lokakaṇṭakulacheṃ brāpriñchu saukhyambu nā
madikiṃ bathyamu gādu sarvamunakun madhyasthuṇḍai satyadā
nadayādul gala rāju nākosaṅgu menavvāni nī yaṭlachū
chi dinambun mudamondudun gaḍapaṭan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 98 ‖

tātal talliyuṃ daṇḍriyun maRiyuṃ beddal chāvagāṃ jūḍaro
bhītiṃ bondaṅganela chāvunakuṅgāṃ beṇḍlāmubiḍḍal hita
vrātambun balavimpa jantuvulakun vālāyamaiyuṇḍaṅgāṃ
jetovīdhi naruṇḍu ningoluvaṇḍo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 99 ‖

jātul seppuṭa sevaseyuṭa mṛśhal sandhiñchu ṭanyāyavi
khyātiṃ bonduṭa koṇḍekāṇḍavuṭa hiṃsārambhakuṇḍauṭa mi
dhyātātparyamulāḍuṭanniyuṃ baradravyambunāśiñchi yī
śrī tā nenniyugambu luṇḍaṅgalado śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 100 ‖

cheḍugul kondaRu kūḍi cheyaṅgambanul chīkaṭlu dūRaṅgaṃ mā
lpaḍitiṃ gāna grahimparāni ninu nollañjālaṃ bommañchu nil
velandrochinaṃ jūrupaṭṭukoni ne vrelāḍuduṃ gorkiṃ go
reḍi yardhambulu nāku nela yiḍavo śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 101 ‖

bhasitoddhūḻanadhūsarāṅgulu jaṭābhārottamāṅgul tapo
vyasanamul sādhitapañchavarṇarasamul vairāgyavantul nitāṃ
tasukhasvāntulu satyabhāśhaṇalu nudyadratnarudrākśharā
jisametul tudanevvaraina golutun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 102 ‖

jalajaśrī gala mañchinīllu galavāchatrātilo bāpure!
velivāḍa nmaRi bāmpanillugaladāvesālugā nakkaṭā!
nali nā reṇḍu guṇambu leñchi madilo nannemi royaṅga nī
cheluvambaina guṇambu leñchukonave śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 103 ‖

gaḍiyal reṇṭiko mūṇṭiko gaḍiyako kādeni neṇḍelliyo
kaḍa neṇḍādiko yennaṇḍo yeRuṃ ga mīkāyambu lībhūmipaiṃ
baḍagā nunnavi dharmamārgamokaṭiṃ bāṭimpa rī mānavul
cheḍugul nīpadabhaktiyuṃ deliyaro śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 104 ‖

kśhitilo doḍḍaturaṅgasāmajamu lechitrammu lāndoḻikā
tatu le lekka vilāsinījanasuvasravrāta bhūśhākalā
patanūjādika memidurlabhamu nī pādammu larchiñchucho
jitapaṅkeruhapādapadmayugaḻā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 105 ‖

salilammul jukhukapramāṇa moka puśhmammun bhavanmauḻi ni
śchalabaktiprapattiche naruṇḍu pūjal seyaṅgā dhanyuṇḍau
nila gaṅgājalachandrakhaṇḍamula dāninduṃ dudiṃ gāñchu nī
cheluvaṃ bantayu nī mahattva midigā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 106 ‖

tamanetradyutiṃ dāme chūḍa sukhamaitādātmyamun gūrpaṅgā
vimalammul kamalābhamul jitalasadvidyullatālāsyamul
sumanobāṇajayapradammulanuchun jūchun janambūnihā
rimṛgākśhīnivahammukannugavalan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 107 ‖

paṭavadrajjubhujaṅgavadrajatavi bhrāntisphurachChuktiva
dghaṭavachchandraśilājapākusumaru ksāṅgatyavattañchuvā
kpaṭimal nerturu chitsukhaṃ banubhavimpan leka durmedhanul
chiṭukannaṃ dalapoyañjūtu radhamul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 108 ‖

ninu nindiñchina dakśhupaiṃ degavo vāṇīnādhu śāsimpavo
chanunā nī pādapadmasevakulaṃ duchChaṃ bāḍu durmārgulaṃ
benupan nīkunu nīdubhaktatatikin bhedambu gānaṅga va
chcheno lekuṇḍina nūRakuṇḍagalavā śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 109 ‖

karidaityun borigonna śūlamu ka(rā)ragra(stha)stambu gādo ratī
śvarunin gālchina phālalochanaśikhā vargambu challāReno
paranindāparulan vadhimpa vidiyun bhāśhyambe vāremi che
siri nīkun baramopakāra marayan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 110 ‖

duramun durgamu rāyabāramu maRin doṅgarmamun vaidyamun
naranādhāśraya moḍaberamunu benmantrambu siddhiñchinan
arayan doḍḍaphalambu galgunadigā kākāryame tappinan
siriyuṃ bovunu brāṇahāniyu nagun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 111 ‖

tanayuṃ gāñchi dhanambu niñchi divijasthānambu gaṭṭiñchi vi
pruna kudvāhamu jesi satkṛtikiṃ bātruṇḍai taṭākambu ne
rpunaṃ dravviñchi vanambu veṭṭi mananī poleḍu nīsevaṃ je
sina puṇyātmuṇḍu povu lokamunakun śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 112 ‖

kśhitinādhottama! satkavīśvaruṇḍ vachchen mimmulaṃ jūḍaṅgā
nataṇḍe meṭi kavitvavaikharini sadyaḥkāvyanirmāta tat
pratibha lmañchini tiṭṭupadyamulu cheppuṃ dātaṇḍainan mamuṃ
gritame chūchenu bommaṭañchu radhamul śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 113 ‖

nīkuṃ gāni kavitva mevvariki nenīnañchu mīdettitin
jekoṇṭin birudambu kaṅkaṇamu muñjeṃ gaṭṭitiṃ baṭṭitin
lokul mechcha vratambu nātanuvu kīlul nerpuluṃ gāvu Chī
Chī kālambularīti dappeḍu jumī śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 114 ‖

nichchal ninnu bhajiñchi chinmayamahā nirvāṇapīṭhambu pai
rachchalseyaka yārjavambu kujana vrātambucheṃ grāṅgi bhū
bhṛchchaṇḍāluraṃ golchi vāru danuṃ gopiṃman budhuṃ ḍārtuṇḍai
chichchāraṃ jamu rellaṃ jallukonuno śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 115 ‖

dantambu lpaḍanappuḍe tanuvunandārūḍhi yunnappuḍe
kāntāsaṅghamu royanappuḍe jarakrāntambu gānappuḍe
vitalmena jariñchanappuḍe kurulvellella gānappuḍe
chintimpanvale nīpadāmbujamulan śrī kāḻahastīśvarā! ‖ 116 ‖


సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top