శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్ - Sri Venkateswara Stotram

0
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్ - Sri Venkateswara Stotram
శ్రీ వేంకటేశ్వర స్తోత్రమ్

కమలాకుచ చూచుక కుంకమతో
నియతారుణి తాతుల నీలతనో |
కమలాయత లోచన లోకపతే
విజయీభవ వేంకట శైలపతే ‖

సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖే
ప్రముఖా ఖిలదైవత మౌళిమణే |
శరణాగత వత్సల సారనిధే
పరిపాలయ మాం వృష శైలపతే ‖

అతివేలతయా తవ దుర్విషహై
రను వేలకృతై రపరాధశతైః |
భరితం త్వరితం వృష శైలపతే
పరయా కృపయా పరిపాహి హరే ‖

అధి వేంకట శైల ముదారమతే-
ర్జనతాభి మతాధిక దానరతాత్ |
పరదేవతయా గదితానిగమైః
కమలాదయితాన్న పరంకలయే ‖

కల వేణుర వావశ గోపవధూ
శత కోటి వృతాత్స్మర కోటి సమాత్ |
ప్రతి పల్లవికాభి మతాత్-సుఖదాత్
వసుదేవ సుతాన్న పరంకలయే ‖

అభిరామ గుణాకర దాశరధే
జగదేక ధనుర్థర ధీరమతే |
రఘునాయక రామ రమేశ విభో
వరదో భవ దేవ దయా జలధే ‖

అవనీ తనయా కమనీయ కరం
రజనీకర చారు ముఖాంబురుహం|
రజనీచర రాజత మోమి హిరం
మహనీయ మహం రఘురామమయే ‖

సుముఖం సుహృదం సులభం సుఖదం
స్వనుజం చ సుకాయమ మోఘశరం|
అపహాయ రఘూద్వయ మన్యమహం
న కథంచన కంచన జాతుభజే ‖

వినా వేంకటేశం న నాథో న నాథః
సదా వేంకటేశం స్మరామి స్మరామి |
హరే వేంకటేశ ప్రసీద ప్రసీద
ప్రియం వేంకటెశ ప్రయచ్ఛ ప్రయచ్ఛ ‖

అహం దూరదస్తే పదాం భోజయుగ్మ
ప్రణామేచ్ఛయా గత్య సేవాం కరోమి |
సకృత్సేవయా నిత్య సేవాఫలం త్వం
ప్రయచ్ఛ పయచ్ఛ ప్రభో వేంకటేశ ‖

అజ్ఞానినా మయా దోషా న శేషాన్విహితాన్ హరే |
క్షమస్వ త్వం క్షమస్వ త్వం శేషశైల శిఖామణే ‖


श्री वेङ्कटेश्वर स्तोत्रम्
This stotram is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam)

कमलाकुच चूचुक कुङ्कमतो
नियतारुणि तातुल नीलतनो |
कमलायत लोचन लोकपते
विजयीभव वेङ्कट शैलपते ‖

सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुखे
प्रमुखा खिलदैवत मौलिमणे |
शरणागत वत्सल सारनिधे
परिपालय मां वृष शैलपते ‖

अतिवेलतया तव दुर्विषहै
रनु वेलकृतै रपराधशतैः |
भरितं त्वरितं वृष शैलपते
परया कृपया परिपाहि हरे ‖

अधि वेङ्कट शैल मुदारमते-
र्जनताभि मताधिक दानरतात् |
परदेवतया गदितानिगमैः
कमलादयितान्न परङ्कलये ‖

कल वेणुर वावश गोपवधू
शत कोटि वृतात्स्मर कोटि समात् |
प्रति पल्लविकाभि मतात्-सुखदात्
वसुदेव सुतान्न परङ्कलये ‖

अभिराम गुणाकर दाशरधे
जगदेक धनुर्थर धीरमते |
रघुनायक राम रमेश विभो
वरदो भव देव दया जलधे ‖

अवनी तनया कमनीय करं
रजनीकर चारु मुखाम्बुरुहम् |
रजनीचर राजत मोमि हिरं
महनीय महं रघुराममये ‖

सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं
स्वनुजं च सुकायम मोघशरम् |
अपहाय रघूद्वय मन्यमहं
न कथञ्चन कञ्चन जातुभजे ‖

विना वेङ्कटेशं न नाथो न नाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि |
हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद
प्रियं वेङ्कटॆश प्रयच्छ प्रयच्छ ‖

अहं दूरदस्ते पदां भोजयुग्म
प्रणामेच्छया गत्य सेवां करोमि |
सकृत्सेवया नित्य सेवाफलं त्वं
प्रयच्छ पयच्छ प्रभो वेङ्कटेश ‖

अज्ञानिना मया दोषा न शेषान्विहितान् हरे |
क्षमस्व त्वं क्षमस्व त्वं शेषशैल शिखामणे ‖


VENKATESWARA STOTRAM
This is in romanized sanskrit - English

kamalākucha chūchuka kuṅkamatō
niyatāruṇi tātula nīlatanō |
kamalāyata lōchana lōkapatē
vijayībhava vēṅkaṭa śailapatē ‖

sachaturmukha ṣaṇmukha pañchamukhē
pramukhā khiladaivata mauḻimaṇē |
śaraṇāgata vatsala sāranidhē
paripālaya māṃ vṛṣa śailapatē ‖

ativēlatayā tava durviṣahai
ranu vēlakṛtai raparādhaśataiḥ |
bharitaṃ tvaritaṃ vṛṣa śailapatē
parayā kṛpayā paripāhi harē ‖

adhi vēṅkaṭa śaila mudāramatē-
rjanatābhi matādhika dānaratāt |
paradēvatayā gaditānigamaiḥ
kamalādayitānna paraṅkalayē ‖

kala vēṇura vāvaśa gōpavadhū
śata kōṭi vṛtātsmara kōṭi samāt |
prati pallavikābhi matāt-sukhadāt
vasudēva sutānna paraṅkalayē ‖

abhirāma guṇākara dāśaradhē
jagadēka dhanurthara dhīramatē |
raghunāyaka rāma ramēśa vibhō
varadō bhava dēva dayā jaladhē ‖

avanī tanayā kamanīya karaṃ
rajanīkara chāru mukhāmburuham |
rajanīchara rājata mōmi hiraṃ
mahanīya mahaṃ raghurāmamayē ‖

sumukhaṃ suhṛdaṃ sulabhaṃ sukhadaṃ
svanujaṃ cha sukāyama mōghaśaram |
apahāya raghūdvaya manyamahaṃ
na kathañchana kañchana jātubhajē ‖

vinā vēṅkaṭēśaṃ na nāthō na nāthaḥ
sadā vēṅkaṭēśaṃ smarāmi smarāmi |
harē vēṅkaṭēśa prasīda prasīda
priyaṃ vēṅkaṭeśa prayacCha prayacCha ‖

ahaṃ dūradastē padāṃ bhōjayugma
praṇāmēcChayā gatya sēvāṃ karōmi |
sakṛtsēvayā nitya sēvāphalaṃ tvaṃ
prayacCha payacCha prabhō vēṅkaṭēśa ‖

ajñāninā mayā dōṣā na śēṣānvihitān harē |
kṣamasva tvaṃ kṣamasva tvaṃ śēṣaśaila śikhāmaṇē ‖

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA {full_page}

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top