శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి - श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति - VENKATESWARA PRAPATTI

శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి - श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति - VENKATESWARA PRAPATTI
శ్రీ వేంకటేశ్వర సమేత
శ్రీ వేంకటేశ్వర ప్రపత్తి

ఈశానాం జగతోఽస్య వేంకటపతే ర్విష్ణోః పరాం ప్రేయసీం
తద్వక్షఃస్థల నిత్యవాసరసికాం తత్-క్షాంతి సంవర్ధినీం|
పద్మాలంకృత పాణిపల్లవయుగాం పద్మాసనస్థాం శ్రియం
వాత్సల్యాది గుణోజ్జ్వలాం భగవతీం వందే జగన్మాతరం‖

శ్రీమన్ కృపాజలనిధే కృతసర్వలోక
సర్వజ్ఞ శక్త నతవత్సల సర్వశేషిన్ |
స్వామిన్ సుశీల సుల భాశ్రిత పారిజాత
శ్రీవేంకటేశచరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 2 ‖

ఆనూపురార్చిత సుజాత సుగంధి పుష్ప
సౌరభ్య సౌరభకరౌ సమసన్నివేశౌ |
సౌమ్యౌ సదానుభనేఽపి నవానుభావ్యౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 3 ‖

సద్యోవికాసి సముదిత్త్వర సాంద్రరాగ
సౌరభ్యనిర్భర సరోరుహ సామ్యవార్తాం|
సమ్యక్షు సాహసపదేషు విలేఖయంతౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 4 ‖

రేఖామయ ధ్వజ సుధాకలశాతపత్ర
వజ్రాంకుశాంబురుహ కల్పక శంఖచక్రైః |
భవ్యైరలంకృతతలౌ పరతత్త్వ చిహ్నైః
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 5 ‖

తామ్రోదరద్యుతి పరాజిత పద్మరాగౌ
బాహ్యైర్-మహోభి రభిభూత మహేంద్రనీలౌ |
ఉద్య న్నఖాంశుభి రుదస్త శశాంక భాసౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 6 ‖

స ప్రేమభీతి కమలాకర పల్లవాభ్యాం
సంవాహనేఽపి సపది క్లమ మాధధానౌ |
కాంతా నవాఙ్మానస గోచర సౌకుమార్యౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 7 ‖

లక్ష్మీ మహీ తదనురూప నిజానుభావ
నీకాది దివ్య మహిషీ కరపల్లవానాం|
ఆరుణ్య సంక్రమణతః కిల సాంద్రరాగౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 8 ‖

నిత్యానమద్విధి శివాది కిరీటకోటి
ప్రత్యుప్త దీప్త నవరత్నమహః ప్రరోహైః |
నీరాజనావిధి ముదార ముపాదధానౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 9 ‖

"విష్ణోః పదే పరమ" ఇత్యుదిత ప్రశంసౌ
యౌ "మధ్వ ఉత్స" ఇతి భోగ్య తయాఽప్యుపాత్తౌ |
భూయస్తథేతి తవ పాణితల ప్రదిష్టౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 10 ‖

పార్థాయ తత్-సదృశ సారధినా త్వయైవ
యౌ దర్శితౌ స్వచరణౌ శరణం వ్రజేతి |
భూయోఽపి మహ్య మిహ తౌ కరదర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 11 ‖

మన్మూర్థ్ని కాళియఫనే వికటాటవీషు
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరే శిరసి శ్రుతీనాం|
చిత్తేఽప్యనన్య మనసాం సమమాహితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 12 ‖

అమ్లాన హృష్య దవనీతల కీర్ణపుష్పౌ
శ్రీవేంకటాద్రి శిఖరాభరణాయ-మానౌ |
ఆనందితాఖిల మనో నయనౌ తవై తౌ
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 13 ‖

ప్రాయః ప్రపన్న జనతా ప్రథమావగాహ్యౌ
మాతుః స్తనావివ శిశో రమృతాయమాణౌ |
ప్రాప్తౌ పరస్పర తులా మతులాంతరౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 14 ‖

సత్త్వోత్తరైః సతత సేవ్యపదాంబుజేన
సంసార తారక దయార్ద్ర దృగంచలేన |
సౌమ్యోపయంతృ మునినా మమ దర్శితౌ తే
శ్రీవేంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపద్యే ‖ 15 ‖

శ్రీశ శ్రియా ఘటికయా త్వదుపాయ భావే
ప్రాప్యేత్వయి స్వయముపేయ తయా స్ఫురంత్యా |
నిత్యాశ్రితాయ నిరవద్య గుణాయ తుభ్యం
స్యాం కింకరో వృషగిరీశ న జాతు మహ్యం‖ 16 ‖

ఇతి శ్రీవేంకటేశ ప్రపత్తిః

श्री वेङ्कटेश्वर प्रपत्ति
This stotram is in शुद्ध देवनागरी (Samskritam) 

ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपते र्विष्णोः परां प्रेयसीं
तद्वक्षःस्थल नित्यवासरसिकां तत्-क्षान्ति संवर्धिनीम् |
पद्मालङ्कृत पाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं
वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम् ‖

श्रीमन् कृपाजलनिधे कृतसर्वलोक
सर्वज्ञ शक्त नतवत्सल सर्वशेषिन् |
स्वामिन् सुशील सुल भाश्रित पारिजात
श्रीवेङ्कटेशचरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 2 ‖

आनूपुरार्चित सुजात सुगन्धि पुष्प
सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ |
सौम्यौ सदानुभनेऽपि नवानुभाव्यौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 3 ‖

सद्योविकासि समुदित्त्वर सान्द्रराग
सौरभ्यनिर्भर सरोरुह साम्यवार्ताम् |
सम्यक्षु साहसपदेषु विलेखयन्तौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 4 ‖

रेखामय ध्वज सुधाकलशातपत्र
वज्राङ्कुशाम्बुरुह कल्पक शङ्खचक्रैः |
भव्यैरलङ्कृततलौ परतत्त्व चिह्नैः
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 5 ‖

ताम्रोदरद्युति पराजित पद्मरागौ
बाह्यैर्-महोभि रभिभूत महेन्द्रनीलौ |
उद्य न्नखांशुभि रुदस्त शशाङ्क भासौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 6 ‖

स प्रेमभीति कमलाकर पल्लवाभ्यां
संवाहनेऽपि सपदि क्लम माधधानौ |
कान्ता नवाङ्मानस गोचर सौकुमार्यौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 7 ‖

लक्ष्मी मही तदनुरूप निजानुभाव
नीकादि दिव्य महिषी करपल्लवानाम् |
आरुण्य सङ्क्रमणतः किल सान्द्ररागौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 8 ‖

नित्यानमद्विधि शिवादि किरीटकोटि
प्रत्युप्त दीप्त नवरत्नमहः प्ररोहैः |
नीराजनाविधि मुदार मुपादधानौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 9 ‖

"विष्णोः पदे परम" इत्युदित प्रशंसौ
यौ "मध्व उत्स" इति भोग्य तयाऽप्युपात्तौ |
भूयस्तथेति तव पाणितल प्रदिष्टौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 10 ‖

पार्थाय तत्-सदृश सारधिना त्वयैव
यौ दर्शितौ स्वचरणौ शरणं व्रजेति |
भूयोऽपि मह्य मिह तौ करदर्शितौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 11 ‖

मन्मूर्थ्नि कालियफने विकटाटवीषु
श्रीवेङ्कटाद्रि शिखरे शिरसि श्रुतीनाम् |
चित्तेऽप्यनन्य मनसां सममाहितौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 12 ‖

अम्लान हृष्य दवनीतल कीर्णपुष्पौ
श्रीवेङ्कटाद्रि शिखराभरणाय-मानौ |
आनन्दिताखिल मनो नयनौ तवै तौ
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 13 ‖

प्रायः प्रपन्न जनता प्रथमावगाह्यौ
मातुः स्तनाविव शिशो रमृतायमाणौ |
प्राप्तौ परस्पर तुला मतुलान्तरौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 14 ‖

सत्त्वोत्तरैः सतत सेव्यपदाम्बुजेन
संसार तारक दयार्द्र दृगञ्चलेन |
सौम्योपयन्तृ मुनिना मम दर्शितौ ते
श्रीवेङ्कटेश चरणौ शरणं प्रपद्ये ‖ 15 ‖

श्रीश श्रिया घटिकया त्वदुपाय भावे
प्राप्येत्वयि स्वयमुपेय तया स्फुरन्त्या |
नित्याश्रिताय निरवद्य गुणाय तुभ्यं
स्यां किङ्करो वृषगिरीश न जातु मह्यम् ‖ 16 ‖

इति श्रीवेङ्कटेश प्रपत्तिः

VENKATESWARA PRAPATTI
This is in romanized sanskrit - English

īśānāṃ jagatō'sya vēṅkaṭapatē rviṣṇōḥ parāṃ prēyasīṃ
tadvakṣaḥsthala nityavāsarasikāṃ tat-kṣānti saṃvardhinīm |
padmālaṅkṛta pāṇipallavayugāṃ padmāsanasthāṃ śriyaṃ
vātsalyādi guṇōjjvalāṃ bhagavatīṃ vandē jaganmātaram ‖

śrīman kṛpājalanidhē kṛtasarvalōka
sarvajña śakta natavatsala sarvaśēṣin |
svāmin suśīla sula bhāśrita pārijāta
śrīvēṅkaṭēśacharaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 2 ‖

ānūpurārchita sujāta sugandhi puṣpa
saurabhya saurabhakarau samasannivēśau |
saumyau sadānubhanē'pi navānubhāvyau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 3 ‖

sadyōvikāsi samudittvara sāndrarāga
saurabhyanirbhara sarōruha sāmyavārtām |
samyakṣu sāhasapadēṣu vilēkhayantau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 4 ‖

rēkhāmaya dhvaja sudhākalaśātapatra
vajrāṅkuśāmburuha kalpaka śaṅkhachakraiḥ |
bhavyairalaṅkṛtatalau paratattva chihnaiḥ
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 5 ‖

tāmrōdaradyuti parājita padmarāgau
bāhyair-mahōbhi rabhibhūta mahēndranīlau |
udya nnakhāṃśubhi rudasta śaśāṅka bhāsau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 6 ‖

sa prēmabhīti kamalākara pallavābhyāṃ
saṃvāhanē'pi sapadi klama mādhadhānau |
kāntā navāṅmānasa gōchara saukumāryau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 7 ‖

lakṣmī mahī tadanurūpa nijānubhāva
nīkādi divya mahiṣī karapallavānām |
āruṇya saṅkramaṇataḥ kila sāndrarāgau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 8 ‖

nityānamadvidhi śivādi kirīṭakōṭi
pratyupta dīpta navaratnamahaḥ prarōhaiḥ |
nīrājanāvidhi mudāra mupādadhānau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 9 ‖

"viṣṇōḥ padē parama" ityudita praśaṃsau
yau "madhva utsa" iti bhōgya tayā'pyupāttau |
bhūyastathēti tava pāṇitala pradiṣṭau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 10 ‖

pārthāya tat-sadṛśa sāradhinā tvayaiva
yau darśitau svacharaṇau śaraṇaṃ vrajēti |
bhūyō'pi mahya miha tau karadarśitau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 11 ‖

manmūrthni kāḻiyaphanē vikaṭāṭavīṣu
śrīvēṅkaṭādri śikharē śirasi śrutīnām |
chittē'pyananya manasāṃ samamāhitau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 12 ‖

amlāna hṛṣya davanītala kīrṇapuṣpau
śrīvēṅkaṭādri śikharābharaṇāya-mānau |
ānanditākhila manō nayanau tavai tau
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 13 ‖

prāyaḥ prapanna janatā prathamāvagāhyau
mātuḥ stanāviva śiśō ramṛtāyamāṇau |
prāptau paraspara tulā matulāntarau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 14 ‖

sattvōttaraiḥ satata sēvyapadāmbujēna
saṃsāra tāraka dayārdra dṛgañchalēna |
saumyōpayantṛ muninā mama darśitau tē
śrīvēṅkaṭēśa charaṇau śaraṇaṃ prapadyē ‖ 15 ‖

śrīśa śriyā ghaṭikayā tvadupāya bhāvē
prāpyētvayi svayamupēya tayā sphurantyā |
nityāśritāya niravadya guṇāya tubhyaṃ
syāṃ kiṅkarō vṛṣagirīśa na jātu mahyam ‖ 16 ‖

iti śrīvēṅkaṭēśa prapattiḥ

సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA {full_page}

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top