మహాలక్ష్మి మంత్ర స్తోత్రం - Mahalakshmi Mantra Stotram

0
మహాలక్ష్మి మంత్ర స్తోత్రం - Mahalakshmi Mantra Stotram
మహాలక్ష్మి
ఇంద్రునికి దేవేంద్ర ఆధిపత్యం కలుగజేసిన మహాలక్ష్మీ మంత్ర స్తోత్రంతో అమ్మవారి పూజ చేయడం వలన ఎన్నో జన్మలనుంచీ అనుభవిస్తున్న అలక్ష్మీ దోషాలన్నీ తొలగి ఆ ఇంట లక్ష్మీదేవి శాశ్వతంగా కొలువుంటుంది.  శ్రీలక్ష్మీ మహామంత్ర స్తోత్రం పారాయణ చేయడం వలన సకల శుభాలు కలుగుతాయి.

ఇది ఇంద్రుడికి దేవేంద్ర ఆధిపత్యం ఇచ్చిన మహాలక్ష్మి మంత్ర స్తోత్రం
మహాలక్ష్మీస్తోత్రం (ఇంద్రరచితం) :

1. నమః కమలవాసిన్యై నారాయణ్యై నమో నమః 
కృష్ణప్రియాయై సతతం మహాలక్ష్మై నమో నమః  

2. పద్మపత్రేక్షణాయై చ పద్మాస్యాయై నమో నమః 
పద్మాసనాయై పద్మిన్యై వైష్ణవ్యై చ నమో నమః

3. సర్వసంపత్స్వరూపిణ్యై సర్వారాధ్యై నమో నమః  
హరిభక్తిప్రదాత్ర్యై చ హర్షదాత్ర్యై నమో నమః

4. కృష్ణవక్షఃస్థితాయై చ కృష్ణేశాయై నమో నమః  
చంద్రశోభాస్వరూపాయై రత్నపద్మే చ శోభనే  

5::సంపత్యధిష్ఠాతృదేవ్యై మహాదేవ్యై నమో నమః  
నమో వృద్ధిస్వరూపాయై వృద్ధిదాయై నమో నమః  

6. వైకుంఠే యా మహాలక్ష్మీః యా లక్ష్మీః క్షీరసాగరే  
స్వర్గలక్ష్మీరింద్రగేహే రాజలక్ష్మీః నృపాలయే  

7. గృహలక్ష్మీశ్చ గృహిణాం గేహే చ గృహదేవతా  
సురభిస్సాగరే జాతా దక్షిణా యజ్ఞకామనీ 

8. అదితిర్దేవమాతా త్వం కమలా కమలాలయే  
స్వాహా త్వం చ హవిర్ధానే కన్యాదానే స్వధా స్మృతా  

9. త్వం హి విష్ణుస్వరూపా చ సర్వాధారా వసుంధరా  
శుద్ధసత్వస్వరూపా త్వం నారాయణపరాయాణా  

10. క్రోధహింసావర్జితా చ వరదా శారదా శుభా  
పరమార్థప్రదా త్వం చ హరిదాస్యప్రదా పరా  

11. యయా వినా జగత్సర్వం భస్మీభూతమసారకం  
జీవన్మృతం చ విశ్వం చ శశ్వత్సర్వం యయా వినా  

12. సర్వేషాం చ పరా మాతా సర్వబాంధవరూపిణీ  
ధర్మార్థకామమోక్షాణాం త్వం చ కారణరూపిణీ 

13. యథా మాతా స్తనాంధానాం శిశూనాం శైశవే సదా  
తథా త్వం సర్వదా మాతా సర్వేషాం సర్వరూపతః  

14. మాతృహీనస్స్తనాన్ధస్తు స చ జీవతి దైవతః  
త్వయా హీనో జనః కోఽపి న జీవత్యేవ నిశ్చితమ్ 


15. సుప్రసన్నస్వరూపా త్వం మాం ప్రసన్నా భవాంబికే  
వైరిగ్రస్తం చ విషయం దేహి మహ్మం సనాతని 
 
16. అహం యావత్త్వయా హీనా బంధుహీనశ్చ భిక్షుకః  
సర్వసంపద్విహీనశ్చ తావదేవ హరిప్రియే  

17. రాజ్యం దేహి శ్రియం దేహి బలం దేహి సురేశ్వరి  
కీర్తి దేహి ధనం దేహి యశో మహ్యం చ దేహి వై  

18. కామం దేహి మతిం దేహి భోగాన్దేహి హరిప్రియే  
జ్ఞానం దేహి చ ధర్మే చ సర్వసౌభాగ్యమీప్సితమ్  

19. ప్రభావ చ ప్రతాపం చ సర్వాధికారమేవ చ  
జయం పరాక్రమం యుద్ధే పరమైశ్వర్యమైవ చ  

అందరూ ఆయురారోగ్యాలతో అష్టఐశ్వర్యాలతో ఉండాలని అభిలషిస్తూ, శుభం భూయాత్ !!

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)
Translate this post ⬇

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top