కర్ణాటక సంగీత గీతం - కమల జాదళ | कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - कमल जादल | CARNATIC MUSIC GEETHAMS - KAMALA JADALA

కర్ణాటక సంగీత గీతం - కమల జాదళ | कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - कमल जादल | CARNATIC MUSIC GEETHAMS - KAMALA JADALA

కర్ణాటక సంగీత గీతం - కమల జాదళ

రాగం: కళ్యాణీ (మేళకర్త 65, మేచకళ్యాణీ)
స్వర స్థానాః: షడ్జం, చతుశ్రుతి ఋషభం, అంతర గాంధారం, ప్రతి మధ్యమం, పంచమం, చతుశ్రుతి ధైవతం, కాకలీ నిషాదం
ఆరోహణ: స . రి2 . గ3 . మ2 ప . ద2 . ని3 స'
అవరోహణ: స' ని3 . ద2 . ప మ2 . గ3 . రి2 . స

తాళం: తిస్ర జాతి త్రిపుట తాళం
అంగాః: 1 లఘు (3 కాల) + 1 ధృతం (2 కాల) + 1 ధృతం (2 కాల)

రూపకర్త: పురంధర దాస
భాషా: సంస్కృతం

సాహిత్యం
కమలజాదళ విమల సునయన కరివరద కరుణాంబుధే హరే
కరుణాజలధే కమలాకాంతా కేసి నరకాసుర విభేదన
వరద వేల సురపురోత్తమ కరుణా శారదే కమలాకాంతా

స్వరాః

స'    స'    స'    ।    ని    ద    ।    ని    స'    ॥    ని    ద    ప    ।    ద    ప    ।    మ    ప    ॥    
జా - వి సు

గ    మ    ప    ।    ప    ద    ।    ద    ని    ॥    ద    ప    మ    ।    ప    గ    ।    రి    స    ॥    
రి రు నాం - బు ధే - - -

ద॒    ద॒    ద॒    ।    గ    గ    ।    గ    ,    ॥    మ    ప    ,    ।    మ    గ    ।    రి    స    ॥    
రు ణా శా దే - - లా - - -

రి    ,    ,    ।    స    ,    ।    ,    ,    ॥    గ    మ    ప    ।    మ    ప    ।    ద    ప    ॥    
కాం - - తా - - - కే - సి కా -

ని    ద    ప    ।    ద    ప    ।    మ    ప    ॥    గ    మ    ప    ।    ప    ద    ।    ద    ని    ॥    
సు వి భే - వే - -

ద    ప    మ    ।    ప    గ    ।    రి    స    ॥    ద॒    ద॒    ద॒    ।    గ    గ    ।    గ    ,    ॥    
పు సు రో - త్త రు ణా శా దే -

మ    ప    ,    ।    మ    గ    ।    రి    స    ॥    రి    ,    ,    ।    స    ,    ।    ,    ,    ॥    
- లా - - - కాం - - తా - - -

స'    స'    స'    ।    ని    ద    ।    ని    స'    ॥    ని    ద    ప    ।    ద    ప    ।    మ    ప    ॥    
జా - వి సు

कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - कमल जादल

This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

रागम्: कल्याणी (मेलकर्त 65, मेचकल्याणी)
स्वर स्थानाः: षड्जम्, चतुश्रुति ऋषभम्, अन्तर गान्धारम्, प्रति मध्यमम्, पञ्चमम्, चतुश्रुति धैवतम्, काकली निषादम्
आरोहण: स . रि2 . ग3 . म2 प . द2 . नि3 स'
अवरोहण: स' नि3 . द2 . प म2 . ग3 . रि2 . स

तालम्: तिस्र जाति त्रिपुट तालम्
अङ्गाः: 1 लघु (3 काल) + 1 धृतम् (2 काल) + 1 धृतम् (2 काल)

रूपकर्त: पुरन्धर दास
भाषा: संस्कृतम्

साहित्यम्
कमलजादल विमल सुनयन करिवरद करुणाम्बुधे हरे
करुणाजलधे कमलाकान्ता केसि नरकासुर विभेदन
वरद वेल सुरपुरोत्तम करुणा शारदे कमलाकान्ता

स्वराः

स'    स'    स'    ।    नि    द    ।    नि    स'    ॥    नि    द    प    ।    द    प    ।    म    प    ॥    
जा - वि सु

ग    म    प    ।    प    द    ।    द    नि    ॥    द    प    म    ।    प    ग    ।    रि    स    ॥    
रि रु नां - बु धे - - -

द॒    द॒    द॒    ।    ग    ग    ।    ग    ,    ॥    म    प    ,    ।    म    ग    ।    रि    स    ॥    
रु णा शा दे - - ला - - -

रि    ,    ,    ।    स    ,    ।    ,    ,    ॥    ग    म    प    ।    म    प    ।    द    प    ॥    
कां - - ता - - - के - सि का -

नि    द    प    ।    द    प    ।    म    प    ॥    ग    म    प    ।    प    द    ।    द    नि    ॥    
सु वि भे - वे - -

द    प    म    ।    प    ग    ।    रि    स    ॥    द॒    द॒    द॒    ।    ग    ग    ।    ग    ,    ॥    
पु सु रो - त्त रु णा शा दे -

म    प    ,    ।    म    ग    ।    रि    स    ॥    रि    ,    ,    ।    स    ,    ।    ,    ,    ॥    
- ला - - - कां - - ता - - -

स'    स'    स'    ।    नि    द    ।    नि    स'    ॥    नि    द    प    ।    द    प    ।    म    प    ॥    
जा - वि सु

CARNATIC MUSIC GEETHAMS - KAMALA JADALA

This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

rāgam: kaḻyāṇī (mēḻakarta 65, mēchakaḻyāṇī)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, chatuśruti ṛṣabham, antara gāndhāram, prati madhyamam, pañchamam, chatuśruti dhaivatam, kākalī niṣādam
ārōhaṇa: S . R2 . G3 . M2 P . D2 . N3 Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ N3 . D2 . P M2 . G3 . R2 . S

tāḻam: tisra jāti tripuṭa tāḻam
aṅgāḥ: 1 laghu (3 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla)

rūpakarta: purandhara dāsa
bhāṣā: saṃskṛtam

sāhityam
kamalajādaḻa vimala sunayana karivarada karuṇāmbudhē harē
karuṇājaladhē kamalākāntā kēsi narakāsura vibhēdana
varada vēla surapurōttama karuṇā śāradē kamalākāntā

svarāḥ

Ṡ    Ṡ    Ṡ    ।    N    D    ।    N    Ṡ    ॥    N    D    P    ।    D    P    ।    M    P    ॥    
ka ma la - da ḻa vi ma la su na ya na

G    M    P    ।    P    D    ।    D    N    ॥    D    P    M    ।    P    G    ।    R    S    ॥    
ka ri va ra da ka ru nāṃ - bu dhē - - -

Ḍ    Ḍ    Ḍ    ।    G    G    ।    G    ,    ॥    M    P    ,    ।    M    G    ।    R    S    ॥    
ka ru ṇā śā ra - ka ma - - - -

R    ,    ,    ।    S    ,    ।    ,    ,    ॥    G    M    P    ।    M    P    ।    D    P    ॥    
kāṃ - - - - - - si na ra -

N    D    P    ।    D    P    ।    M    P    ॥    G    M    P    ।    P    D    ।    D    N    ॥    
su ra vi bhē - da na va ra da - - la

D    P    M    ।    P    G    ।    R    S    ॥    Ḍ    Ḍ    Ḍ    ।    G    G    ।    G    ,    ॥    
pu ra su - tta ma ka ru ṇā śā ra -

M    P    ,    ।    M    G    ।    R    S    ॥    R    ,    ,    ।    S    ,    ।    ,    ,    ॥    
ka ma - - - - kāṃ - - - - -

Ṡ    Ṡ    Ṡ    ।    N    D    ।    N    Ṡ    ॥    N    D    P    ।    D    P    ।    M    P    ॥    
ka ma la - da ḻa vi ma la su na ya na

கர்ணாடக ஸங்கீ3த கீ3தம் - கமல ஜாத3ல்த3


ராக3ம்: கல்த்3யாணீ (மேல்த3கர்த 65, மேசகல்த்3யாணீ)
ஸ்வர ஸ்தா2னா:: ஷட்3ஜம், சதுஶ்ருதி ருஷப4ம், அன்தர கா3ன்தா4ரம், ப்ரதி மத்4யமம், பஞ்சமம், சதுஶ்ருதி தை4வதம், காகலீ நிஷாத3ம்
ஆரோஹண: ஸ . ரி2 . க33 . ம2 ப . த23 . நி3 ஸ'
அவரோஹண: ஸ' நி3 . த23 . ப ம2 . க33 . ரி2 . ஸ

தால்த3ம்: திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட தால்த3ம்
அங்கா3:: 1 லகு4 (3 கால) + 1 த்4ருதம் (2 கால) + 1 த்4ருதம் (2 கால)

ரூபகர்த: புரன்த4ர தா3ஸ
பா4ஷா: ஸம்ஸ்க்ருதம்

ஸாஹித்யம்
கமலஜாத3ல்த3 விமல ஸுனயன கரிவரத3 கருணாம்பு3தே4 ஹரே
கருணாஜலதே4 கமலாகான்தா கேஸி நரகாஸுர விபே4த3ன
வரத3 வேல ஸுரபுரோத்தம கருணா ஶாரதே3 கமலாகான்தா

ஸ்வரா:

ஸ'    ஸ'    ஸ'    ।    நி    த3 ।    நி    ஸ'    ॥    நி    த3 ப    ।    த3 ப    ।    ம    ப    ॥    
ஜா - த3 ல்த3 வி ஸு

க3 ம    ப    ।    ப    த3 ।    த3 நி    ॥    த3 ப    ம    ।    ப    க3 ।    ரி    ஸ    ॥    
ரி த3 ரு நாம் - பு3 தே4 - - -

த॒3 த॒3 த॒3 ।    க3 க3 ।    க3 ,    ॥    ம    ப    ,    ।    ம    க3 ।    ரி    ஸ    ॥    
ரு ணா ஶா தே3 - - லா - - -

ரி    ,    ,    ।    ஸ    ,    ।    ,    ,    ॥    க3 ம    ப    ।    ம    ப    ।    த3 ப    ॥    
காம் - - தா - - - கே - ஸி கா -

நி    த3 ப    ।    த3 ப    ।    ம    ப    ॥    க3 ம    ப    ।    ப    த3 ।    த3 நி    ॥    
ஸு வி பே4 - த3 த3 வே - -

த3 ப    ம    ।    ப    க3 ।    ரி    ஸ    ॥    த॒3 த॒3 த॒3 ।    க3 க3 ।    க3 ,    ॥    
பு ஸு ரோ - த்த ரு ணா ஶா தே3 -

ம    ப    ,    ।    ம    க3 ।    ரி    ஸ    ॥    ரி    ,    ,    ।    ஸ    ,    ।    ,    ,    ॥    
- லா - - - காம் - - தா - - -

ஸ'    ஸ'    ஸ'    ।    நி    த3 ।    நி    ஸ'    ॥    நி    த3 ப    ।    த3 ப    ।    ம    ப    ॥    
ஜா - த3 ல்த3 வி ஸு
 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗೀತಂ - ಕಮಲ ಜಾದಳ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ರಾಗಂ: ಕಳ್ಯಾಣೀ (ಮೇಳಕರ್ತ 65, ಮೇಚಕಳ್ಯಾಣೀ)
ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಾಃ: ಷಡ್ಜಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭಂ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರಂ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮಂ, ಪಂಚಮಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತಂ, ಕಾಕಲೀ ನಿಷಾದಂ
ಆರೋಹಣ: ಸ . ರಿ2 . ಗ3 . ಮ2 ಪ . ದ2 . ನಿ3 ಸ'
ಅವರೋಹಣ: ಸ' ನಿ3 . ದ2 . ಪ ಮ2 . ಗ3 . ರಿ2 . ಸ

ತಾಳಂ: ತಿಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಂ
ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (3 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ)

ರೂಪಕರ್ತ: ಪುರಂಧರ ದಾಸ
ಭಾಷಾ: ಸಂಸ್ಕೃತಂ

ಸಾಹಿತ್ಯಂ
ಕಮಲಜಾದಳ ವಿಮಲ ಸುನಯನ ಕರಿವರದ ಕರುಣಾಂಬುಧೇ ಹರೇ
ಕರುಣಾಜಲಧೇ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ ಕೇಸಿ ನರಕಾಸುರ ವಿಭೇದನ
ವರದ ವೇಲ ಸುರಪುರೋತ್ತಮ ಕರುಣಾ ಶಾರದೇ ಕಮಲಾಕಾಂತಾ

ಸ್ವರಾಃ

ಸ'    ಸ'    ಸ'    ।    ನಿ    ದ    ।    ನಿ    ಸ'    ॥    ನಿ    ದ    ಪ    ।    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ॥    
ಜಾ - ವಿ ಸು

ಗ    ಮ    ಪ    ।    ಪ    ದ    ।    ದ    ನಿ    ॥    ದ    ಪ    ಮ    ।    ಪ    ಗ    ।    ರಿ    ಸ    ॥    
ರಿ ರು ನಾಂ - ಬು ಧೇ - - -

ದ॒    ದ॒    ದ॒    ।    ಗ    ಗ    ।    ಗ    ,    ॥    ಮ    ಪ    ,    ।    ಮ    ಗ    ।    ರಿ    ಸ    ॥    
ರು ಣಾ ಶಾ ದೇ - - ಲಾ - - -

ರಿ    ,    ,    ।    ಸ    ,    ।    ,    ,    ॥    ಗ    ಮ    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ।    ದ    ಪ    ॥    
ಕಾಂ - - ತಾ - - - ಕೇ - ಸಿ ಕಾ -

ನಿ    ದ    ಪ    ।    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ॥    ಗ    ಮ    ಪ    ।    ಪ    ದ    ।    ದ    ನಿ    ॥    
ಸು ವಿ ಭೇ - ವೇ - -

ದ    ಪ    ಮ    ।    ಪ    ಗ    ।    ರಿ    ಸ    ॥    ದ॒    ದ॒    ದ॒    ।    ಗ    ಗ    ।    ಗ    ,    ॥    
ಪು ಸು ರೋ - ತ್ತ ರು ಣಾ ಶಾ ದೇ -

ಮ    ಪ    ,    ।    ಮ    ಗ    ।    ರಿ    ಸ    ॥    ರಿ    ,    ,    ।    ಸ    ,    ।    ,    ,    ॥    
- ಲಾ - - - ಕಾಂ - - ತಾ - - -

ಸ'    ಸ'    ಸ'    ।    ನಿ    ದ    ।    ನಿ    ಸ'    ॥    ನಿ    ದ    ಪ    ।    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ॥    
ಜಾ - ವಿ ಸು


കര്ണാടക സംഗീത ഗീതമ് - കമല ജാദള


രാഗമ്: കള്യാണീ (മേളകര്ത 65, മേചകള്യാണീ)
സ്വര സ്ഥാനാഃ: ഷഡ്ജമ്, ചതുശ്രുതി ഋഷഭമ്, അംതര ഗാംധാരമ്, പ്രതി മധ്യമമ്, പംചമമ്, ചതുശ്രുതി ധൈവതമ്, കാകലീ നിഷാദമ്
ആരോഹണ: സ . രി2 . ഗ3 . മ2 പ . ദ2 . നി3 സ'
അവരോഹണ: സ' നി3 . ദ2 . പ മ2 . ഗ3 . രി2 . സ

താളമ്: തിസ്ര ജാതി ത്രിപുട താളമ്
അംഗാഃ: 1 ലഘു (3 കാല) + 1 ധൃതമ് (2 കാല) + 1 ധൃതമ് (2 കാല)

രൂപകര്ത: പുരംധര ദാസ
ഭാഷാ: സംസ്കൃതമ്

സാഹിത്യമ്
കമലജാദള വിമല സുനയന കരിവരദ കരുണാംബുധേ ഹരേ
കരുണാജലധേ കമലാകാംതാ കേസി നരകാസുര വിഭേദന
വരദ വേല സുരപുരോത്തമ കരുണാ ശാരദേ കമലാകാംതാ

സ്വരാഃ

സ'    സ'    സ'    ।    നി    ദ    ।    നി    സ'    ॥    നി    ദ    പ    ।    ദ    പ    ।    മ    പ    ॥    
ജാ - വി സു

ഗ    മ    പ    ।    പ    ദ    ।    ദ    നി    ॥    ദ    പ    മ    ।    പ    ഗ    ।    രി    സ    ॥    
രി രു നാം - ബു ധേ - - -

ദ॒    ദ॒    ദ॒    ।    ഗ    ഗ    ।    ഗ    ,    ॥    മ    പ    ,    ।    മ    ഗ    ।    രി    സ    ॥    
രു ണാ ശാ ദേ - - ലാ - - -

രി    ,    ,    ।    സ    ,    ।    ,    ,    ॥    ഗ    മ    പ    ।    മ    പ    ।    ദ    പ    ॥    
കാം - - താ - - - കേ - സി കാ -

നി    ദ    പ    ।    ദ    പ    ।    മ    പ    ॥    ഗ    മ    പ    ।    പ    ദ    ।    ദ    നി    ॥    
സു വി ഭേ - വേ - -

ദ    പ    മ    ।    പ    ഗ    ।    രി    സ    ॥    ദ॒    ദ॒    ദ॒    ।    ഗ    ഗ    ।    ഗ    ,    ॥    
പു സു രോ - ത്ത രു ണാ ശാ ദേ -

മ    പ    ,    ।    മ    ഗ    ।    രി    സ    ॥    രി    ,    ,    ।    സ    ,    ।    ,    ,    ॥    
- ലാ - - - കാം - - താ - - -

സ'    സ'    സ'    ।    നി    ദ    ।    നി    സ'    ॥    നി    ദ    പ    ।    ദ    പ    ।    മ    പ    ॥    
ജാ - വി സു

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
| గణేశ |      
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం |  శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం | కర్ణాటక సంగీత గీతం - ఆన లేకర కర్ణాటక సంగీత గీతం - కమల జాదళ ||

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top