కర్ణాటక సంగీత గీతం - ఆన లేకర | कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - आन लेकर | CARNATIC MUSIC GEETHAMS - AANA LEKARA

కర్ణాటక సంగీత గీతం - ఆన లేకర | कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - आन लेकर | CARNATIC MUSIC GEETHAMS - AANA LEKARA

కర్ణాటక సంగీత గీతం - ఆన లేకర
రాగం: శుద్ధ సావేరీ (మేళకర్త 29, ధీర శంకరాభరణం జన్యరాగం)
స్వర స్థానాః: షడ్జం, చతుశ్రుతి ఋషభం, శుద్ధ మధ్యమం, పంచమం, చతుశ్రుతి ధైవతం
ఆరోహణ: స . రి2 . . మ1 . ప . ద2 . . స'
అవరోహణ: స' . . ద2 . ప . మ1 . . రి2 . స

తాళం: తిస్ర జాతి త్రిపుట తాళం
అంగాః: 1 లఘు (3 కాల) + 1 ధృతం (2 కాల) + 1 ధృతం (2 కాల)

రూపకర్త: పురంధర దాస
భాషా: కన్నడ

సాహిత్యం
ఆనలేకర ఉన్ని పోలది
సకల శాస్త్ర పురాణ దీనం

తాళ దీనం తాళ పరిగతు
రే రే సేతు వాహ
పరిగ-తం-నం జటా జూట
(సకల...పరిగతమ్నం)

స్వరాః

రి'  మ'    రి'  ।    రి'  స'    ।    ద    స'    ॥    స'    ,    స'    ।    ద    ప    ।    మ    ప    ॥    
- లే - ఉన్ - ని పో - ది

ద    ద    స'    ।    ద    ,    ।    ద    ప    ॥    ప    మ    రి    ।    ద    ద    ।    ద    ప    ॥    
శా - స్త్ర పు రా - దీ - నం -

ప    ,    ప    ।    ద    ద    ।    ద    ప    ॥    ప    ,    ప    ।    మ    ప    ।    ద    ప    ॥    
తా - దీ - నం - తా - రి తు

ప    మ    రి    ।    స    రి    ।    స    రి    ॥    ప    మ    ప    ।    స    రి    ।    స    రి    ॥    
రే - రే - - - - - - - -

ప    ప    ద    ।    ప    ప    ।    మ    రి    ॥    రి    స    రి    ।    మ    ,    ।    మ    ,    ॥    
- - - - - సే - తు వా - -

ద    ప    ద    ।    స'    ,    ।    స'    ,    ॥    రి'  రి'  స'    ।    ద    ప    ।    మ    ప    ॥    
రి తం - నం - టా - జూ - -

ద    ద    స'    ।    ద    ,    ।    ద    ప    ॥    ప    మ    రి    ।    ద    ద    ।    ద    ప    ॥    
శా - స్త్ర పు రా - దీ - నం -

ప    ,    ప    ।    ద    ద    ।    ద    ప    ॥    ప    ,    ప    ।    మ    ప    ।    ద    ప    ॥    
తా - దీ - నం - తా - రి తు

ప    మ    రి    ।    స    రి    ।    స    రి    ॥    ప    మ    ప    ।    స    రి    ।    స    రి    ॥    
రే - రే - - - - - - - -

ప    ప    ద    ।    ప    ప    ।    మ    రి    ॥    రి    స    రి    ।    మ    ,    ।    మ    ,    ॥    
- - - - - సే - తు వా - -

ద    ప    ద    ।    స'    ,    ।    స'    ,    ॥    
రి తం - నం -
 

कर्णाटक सङ्गीत गीतम् - आन लेकर

This document is in शुद्ध देवनागरी - Hindi - Devanagari with the right anusvaras marked.

रागम्: शुद्ध सावेरी (मेलकर्त 29, धीर शङ्कराभरणम् जन्यरागम्)
स्वर स्थानाः: षड्जम्, चतुश्रुति ऋषभम्, शुद्ध मध्यमम्, पञ्चमम्, चतुश्रुति धैवतम्
आरोहण: स . रि2 . . म1 . प . द2 . . स'
अवरोहण: स' . . द2 . प . म1 . . रि2 . स

तालम्: तिस्र जाति त्रिपुट तालम्
अङ्गाः: 1 लघु (3 काल) + 1 धृतम् (2 काल) + 1 धृतम् (2 काल)

रूपकर्त: पुरन्धर दास
भाषा: कन्नड

साहित्यम्
आनलेकर उन्नि पोलदि
सकल शास्त्र पुराण दीनम्

ताल दीनम् ताल परिगतु
रे रे सेतु वाह
परिग-तम्-नम् जटा जूट
(सकल...परिगतम्नम्)

स्वराः

रि'  म'    रि'  ।    रि'  स'    ।    द    स'    ॥    स'    ,    स'    ।    द    प    ।    म    प    ॥    
- ले - उन् - नि पो - दि

द    द    स'    ।    द    ,    ।    द    प    ॥    प    म    रि    ।    द    द    ।    द    प    ॥    
शा - स्त्र पु रा - दी - नं -

प    ,    प    ।    द    द    ।    द    प    ॥    प    ,    प    ।    म    प    ।    द    प    ॥    
ता - दी - नम् - ता - रि तु

प    म    रि    ।    स    रि    ।    स    रि    ॥    प    म    प    ।    स    रि    ।    स    रि    ॥    
रे - रे - - - - - - - -

प    प    द    ।    प    प    ।    म    रि    ॥    रि    स    रि    ।    म    ,    ।    म    ,    ॥    
- - - - - से - तु वा - -

द    प    द    ।    स'    ,    ।    स'    ,    ॥    रि'  रि'  स'    ।    द    प    ।    म    प    ॥    
रि तं - नं - टा - जू - -

द    द    स'    ।    द    ,    ।    द    प    ॥    प    म    रि    ।    द    द    ।    द    प    ॥    
शा - स्त्र पु रा - दी - नं -

प    ,    प    ।    द    द    ।    द    प    ॥    प    ,    प    ।    म    प    ।    द    प    ॥    
ता - दी - नं - ता - रि तु

प    म    रि    ।    स    रि    ।    स    रि    ॥    प    म    प    ।    स    रि    ।    स    रि    ॥    
रे - रे - - - - - - - -

प    प    द    ।    प    प    ।    म    रि    ॥    रि    स    रि    ।    म    ,    ।    म    ,    ॥    
- - - - - से - तु वा - -

द    प    द    ।    स'    ,    ।    स'    ,    ॥    
रि तं - नं -

CARNATIC MUSIC GEETHAMS - AANA LEKARA

This document is in romanized sanskrit - english according to IAST standard.

rāgam: śuddha sāvērī (mēḻakarta 29, dhīra śaṅkarābharaṇam janyarāgam)
svara sthānāḥ: ṣaḍjam, chatuśruti ṛṣabham, śuddha madhyamam, pañchamam, chatuśruti dhaivatam
ārōhaṇa: S . R2 . . M1 . P . D2 . . Ṡ
avarōhaṇa: Ṡ . . D2 . P . M1 . . R2 . S

tāḻam: tisra jāti tripuṭa tāḻam
aṅgāḥ: 1 laghu (3 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla) + 1 dhṛtam (2 kāla)

rūpakarta: purandhara dāsa
bhāṣā: kannaḍa

sāhityam
ānalēkara unni pōladi
sakala śāstra purāṇa dīnam

tāḻa dīnam tāḻa parigatu
rē rē sētu vāha
pariga-tam-nam jaṭā jūṭa
(sakala...parigatamnam)

svarāḥ

Ṙ    Ṁ    Ṙ    ।    Ṙ    Ṡ    ।    D    Ṡ    ॥    Ṡ    ,    Ṡ    ।    D    P    ।    M    P    ॥    
ā - na - ka ra un - ni - la di

D    D    Ṡ    ।    D    ,    ।    D    P    ॥    P    M    R    ।    D    D    ।    D    P    ॥    
sa ka la śā - stra pu - ṇa - naṃ -

P    ,    P    ।    D    D    ।    D    P    ॥    P    ,    P    ।    M    P    ।    D    P    ॥    
- ḻa - nam - - ḻa pa ri ga tu

P    M    R    ।    S    R    ।    S    R    ॥    P    M    P    ।    S    R    ।    S    R    ॥    
- ā - - - ā - - ā - - -

P    P    D    ।    P    P    ।    M    R    ॥    R    S    R    ।    M    ,    ।    M    ,    ॥    
ā - - ā - - - - tu - ha -

D    P    D    ।    Ṡ    ,    ।    Ṡ    ,    ॥    Ṙ    Ṙ    Ṡ    ।    D    P    ।    M    P    ॥    
pa ri ga taṃ - naṃ - ja ṭā - - - ṭa

D    D    Ṡ    ।    D    ,    ।    D    P    ॥    P    M    R    ।    D    D    ।    D    P    ॥    
sa ka la śā - stra pu - ṇa - naṃ -

P    ,    P    ।    D    D    ।    D    P    ॥    P    ,    P    ।    M    P    ।    D    P    ॥    
- ḻa - naṃ - - ḻa pa ri ga tu

P    M    R    ।    S    R    ।    S    R    ॥    P    M    P    ।    S    R    ।    S    R    ॥    
- ā - - - ā - - ā - - -

P    P    D    ।    P    P    ।    M    R    ॥    R    S    R    ।    M    ,    ।    M    ,    ॥    
ā - - ā - - - - tu - ha -

D    P    D    ।    Ṡ    ,    ।    Ṡ    ,    ॥    
pa ri ga taṃ - naṃ -

கர்ணாடக ஸங்கீ3த கீ3தம் - ஆன லேகர

ராக3ம்: ஶுத்3த4 ஸாவேரீ (மேல்த3கர்த 29, தீ4ர ஶங்கராப4ரணம் ஜன்யராக3ம்)
ஸ்வர ஸ்தா2னா:: ஷட்3ஜம், சதுஶ்ருதி ருஷப4ம், ஶுத்3த4 மத்4யமம், பஞ்சமம், சதுஶ்ருதி தை4வதம்
ஆரோஹண: ஸ . ரி2 . . ம1 . ப . த23 . . ஸ'
அவரோஹண: ஸ' . . த23 . ப . ம1 . . ரி2 . ஸ

தால்த3ம்: திஸ்ர ஜாதி த்ரிபுட தால்த3ம்
அங்கா3:: 1 லகு4 (3 கால) + 1 த்4ருதம் (2 கால) + 1 த்4ருதம் (2 கால)

ரூபகர்த: புரன்த4ர தா3ஸ
பா4ஷா: கன்னட3

ஸாஹித்யம்
ஆனலேகர உன்னி போலதி3
ஸகல ஶாஸ்த்ர புராண தீ3னம்

தால்த3 தீ3னம் தால்த3 பரிக3து
ரே ரே ஸேது வாஹ
பரிக-3தம்-னம் ஜடா ஜூட
(ஸகல...பரிக3தம்னம்)

ஸ்வரா:

ரி'  ம'    ரி'  ।    ரி'  ஸ'    ।    த3 ஸ'    ॥    ஸ'    ,    ஸ'    ।    த3 ப    ।    ம    ப    ॥    
- லே - உன் - நி போ - தி3
த3 த3 ஸ'    ।    த3 ,    ।    த3 ப    ॥    ப    ம    ரி    ।    த3 த3 ।    த3 ப    ॥    
ஶா - ஸ்த்ர பு ரா - தீ3 - நம் -
ப    ,    ப    ।    த3 த3 ।    த3 ப    ॥    ப    ,    ப    ।    ம    ப    ।    த3 ப    ॥    
தா - ல்த3 தீ3 - நம் - தா - ல்த3 ரி க3 து
ப    ம    ரி    ।    ஸ    ரி    ।    ஸ    ரி    ॥    ப    ம    ப    ।    ஸ    ரி    ।    ஸ    ரி    ॥    
ரே - ரே - - - - - - - -

ப    ப    த3 ।    ப    ப    ।    ம    ரி    ॥    ரி    ஸ    ரி    ।    ம    ,    ।    ம    ,    ॥    
- - - - - ஸே - து வா - -

த3 ப    த3 ।    ஸ'    ,    ।    ஸ'    ,    ॥    ரி'  ரி'  ஸ'    ।    த3 ப    ।    ம    ப    ॥    
ரி க3 தம் - நம் - டா - ஜூ - -

த3 த3 ஸ'    ।    த3 ,    ।    த3 ப    ॥    ப    ம    ரி    ।    த3 த3 ।    த3 ப    ॥    
ஶா - ஸ்த்ர பு ரா - தீ3 - நம் -
ப    ,    ப    ।    த3 த3 ।    த3 ப    ॥    ப    ,    ப    ।    ம    ப    ।    த3 ப    ॥    
தா - ல்த3 தீ3 - நம் - தா - ல்த3 ரி க3 து
ப    ம    ரி    ।    ஸ    ரி    ।    ஸ    ரி    ॥    ப    ம    ப    ।    ஸ    ரி    ।    ஸ    ரி    ॥    
ரே - ரே - - - - - - - -

ப    ப    த3 ।    ப    ப    ।    ம    ரி    ॥    ரி    ஸ    ரி    ।    ம    ,    ।    ம    ,    ॥    
- - - - - ஸே - து வா - -

த3 ப    த3 ।    ஸ'    ,    ।    ஸ'    ,    ॥    
ரி க3 தம் - நம் -

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಗೀತಂ - ಆನ ಲೇಕರ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ರಾಗಂ: ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರೀ (ಮೇಳಕರ್ತ 29, ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣಂ ಜನ್ಯರಾಗಂ)
ಸ್ವರ ಸ್ಥಾನಾಃ: ಷಡ್ಜಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಋಷಭಂ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಂ, ಪಂಚಮಂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತಂ
ಆರೋಹಣ: ಸ . ರಿ2 . . ಮ1 . ಪ . ದ2 . . ಸ'
ಅವರೋಹಣ: ಸ' . . ದ2 . ಪ . ಮ1 . . ರಿ2 . ಸ

ತಾಳಂ: ತಿಸ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳಂ
ಅಂಗಾಃ: 1 ಲಘು (3 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ) + 1 ಧೃತಂ (2 ಕಾಲ)

ರೂಪಕರ್ತ: ಪುರಂಧರ ದಾಸ
ಭಾಷಾ: ಕನ್ನಡ

ಸಾಹಿತ್ಯಂ
ಆನಲೇಕರ ಉನ್ನಿ ಪೋಲದಿ
ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ದೀನಂ

ತಾಳ ದೀನಂ ತಾಳ ಪರಿಗತು
ರೇ ರೇ ಸೇತು ವಾಹ
ಪರಿಗ-ತಂ-ನಂ ಜಟಾ ಜೂಟ
(ಸಕಲ...ಪರಿಗತಮ್ನಂ)

ಸ್ವರಾಃ

ರಿ'  ಮ'    ರಿ'  ।    ರಿ'  ಸ'    ।    ದ    ಸ'    ॥    ಸ'    ,    ಸ'    ।    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ॥    
- ಲೇ - ಉನ್ - ನಿ ಪೋ - ದಿ

ದ    ದ    ಸ'    ।    ದ    ,    ।    ದ    ಪ    ॥    ಪ    ಮ    ರಿ    ।    ದ    ದ    ।    ದ    ಪ    ॥    
ಶಾ - ಸ್ತ್ರ ಪು ರಾ - ದೀ - ನಂ -

ಪ    ,    ಪ    ।    ದ    ದ    ।    ದ    ಪ    ॥    ಪ    ,    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ।    ದ    ಪ    ॥    
ತಾ - ದೀ - ನಂ - ತಾ - ರಿ ತು

ಪ    ಮ    ರಿ    ।    ಸ    ರಿ    ।    ಸ    ರಿ    ॥    ಪ    ಮ    ಪ    ।    ಸ    ರಿ    ।    ಸ    ರಿ    ॥    
ರೇ - ರೇ - - - - - - - -

ಪ    ಪ    ದ    ।    ಪ    ಪ    ।    ಮ    ರಿ    ॥    ರಿ    ಸ    ರಿ    ।    ಮ    ,    ।    ಮ    ,    ॥    
- - - - - ಸೇ - ತು ವಾ - -

ದ    ಪ    ದ    ।    ಸ'    ,    ।    ಸ'    ,    ॥    ರಿ'  ರಿ'  ಸ'    ।    ದ    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ॥    
ರಿ ತಂ - ನಂ - ಟಾ - ಜೂ - -

ದ    ದ    ಸ'    ।    ದ    ,    ।    ದ    ಪ    ॥    ಪ    ಮ    ರಿ    ।    ದ    ದ    ।    ದ    ಪ    ॥    
ಶಾ - ಸ್ತ್ರ ಪು ರಾ - ದೀ - ನಂ -

ಪ    ,    ಪ    ।    ದ    ದ    ।    ದ    ಪ    ॥    ಪ    ,    ಪ    ।    ಮ    ಪ    ।    ದ    ಪ    ॥    
ತಾ - ದೀ - ನಂ - ತಾ - ರಿ ತು

ಪ    ಮ    ರಿ    ।    ಸ    ರಿ    ।    ಸ    ರಿ    ॥    ಪ    ಮ    ಪ    ।    ಸ    ರಿ    ।    ಸ    ರಿ    ॥    
ರೇ - ರೇ - - - - - - - -

ಪ    ಪ    ದ    ।    ಪ    ಪ    ।    ಮ    ರಿ    ॥    ರಿ    ಸ    ರಿ    ।    ಮ    ,    ।    ಮ    ,    ॥    
- - - - - ಸೇ - ತು ವಾ - -

ದ    ಪ    ದ    ।    ಸ'    ,    ।    ಸ'    ,    ॥    
ರಿ ತಂ - ನಂ -

കര്ണാടക സംഗീത ഗീതമ് - ആന ലേകര


രാഗമ്: ശുദ്ധ സാവേരീ (മേളകര്ത 29, ധീര ശംകരാഭരണമ് ജന്യരാഗമ്)
സ്വര സ്ഥാനാഃ: ഷഡ്ജമ്, ചതുശ്രുതി ഋഷഭമ്, ശുദ്ധ മധ്യമമ്, പംചമമ്, ചതുശ്രുതി ധൈവതമ്
ആരോഹണ: സ . രി2 . . മ1 . പ . ദ2 . . സ'
അവരോഹണ: സ' . . ദ2 . പ . മ1 . . രി2 . സ

താളമ്: തിസ്ര ജാതി ത്രിപുട താളമ്
അംഗാഃ: 1 ലഘു (3 കാല) + 1 ധൃതമ് (2 കാല) + 1 ധൃതമ് (2 കാല)

രൂപകര്ത: പുരംധര ദാസ
ഭാഷാ: കന്നഡ

സാഹിത്യമ്
ആനലേകര ഉന്നി പോലദി
സകല ശാസ്ത്ര പുരാണ ദീനമ്

താള ദീനമ് താള പരിഗതു
രേ രേ സേതു വാഹ
പരിഗ-തമ്-നമ് ജടാ ജൂട
(സകല...പരിഗതമ്നമ്)

സ്വരാഃ

രി'  മ'    രി'  ।    രി'  സ'    ।    ദ    സ'    ॥    സ'    ,    സ'    ।    ദ    പ    ।    മ    പ    ॥    
- ലേ - ഉന് - നി പോ - ദി

ദ    ദ    സ'    ।    ദ    ,    ।    ദ    പ    ॥    പ    മ    രി    ।    ദ    ദ    ।    ദ    പ    ॥    
ശാ - സ്ത്ര പു രാ - ദീ - നം -

പ    ,    പ    ।    ദ    ദ    ।    ദ    പ    ॥    പ    ,    പ    ।    മ    പ    ।    ദ    പ    ॥    
താ - ദീ - നമ് - താ - രി തു

പ    മ    രി    ।    സ    രി    ।    സ    രി    ॥    പ    മ    പ    ।    സ    രി    ।    സ    രി    ॥    
രേ - രേ - - - - - - - -

പ    പ    ദ    ।    പ    പ    ।    മ    രി    ॥    രി    സ    രി    ।    മ    ,    ।    മ    ,    ॥    
- - - - - സേ - തു വാ - -

ദ    പ    ദ    ।    സ'    ,    ।    സ'    ,    ॥    രി'  രി'  സ'    ।    ദ    പ    ।    മ    പ    ॥    
രി തം - നം - ടാ - ജൂ - -

ദ    ദ    സ'    ।    ദ    ,    ।    ദ    പ    ॥    പ    മ    രി    ।    ദ    ദ    ।    ദ    പ    ॥    
ശാ - സ്ത്ര പു രാ - ദീ - നം -

പ    ,    പ    ।    ദ    ദ    ।    ദ    പ    ॥    പ    ,    പ    ।    മ    പ    ।    ദ    പ    ॥    
താ - ദീ - നം - താ - രി തു

പ    മ    രി    ।    സ    രി    ।    സ    രി    ॥    പ    മ    പ    ।    സ    രി    ।    സ    രി    ॥    
രേ - രേ - - - - - - - -

പ    പ    ദ    ।    പ    പ    ।    മ    രി    ॥    രി    സ    രി    ।    മ    ,    ।    മ    ,    ॥    
- - - - - സേ - തു വാ - -

ദ    പ    ദ    ।    സ'    ,    ।    സ'    ,    ॥    
രി തം - നം -

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
| గణేశ |        
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం |  శ్రీ మహా గణేశ పంచ రత్నం | గణేశ అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ అష్టోత్తర శత నామ స్తోత్రం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) | గణేశ కవచం | గణేశ షోడశ నామావళి, షోడశనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శతనామ స్తోత్రం | గణపతి గకార అష్టోత్తర శత నామావళి | గణేశ మహిమ్నా స్తోత్రం | గణేశ మంగళాష్టకం | మహా గణపతి సహస్రనామ స్తోత్రం | గణేశ ద్వాదశనామ స్తోత్రం | గణేశ భుజంగం | వాతాపి గణపతిం భజేహం | కర్ణాటక సంగీత గీతం - ఆన లేకర | కర్ణాటక సంగీత గీతం - కమల జాదళ

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top