పురుష సూక్తం | पुरुष सूक्तम् | PURUSHA SUKTAM

పురుష సూక్తం | पुरुष सूक्तम् | PURUSHA SUKTAM
పురుష సూక్తం

ఓం తచ్చం॒ యోరావృ॑ణీమహే । గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ । గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే । దైవీ᳚ స్వ॒స్తిర॑స్తు నః । స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః । ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జం । శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ । శం చతు॑ష్పదే ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

స॒హస్ర॑శీర్-షా॒ పురు॑షః । స॒హ॒స్రా॒క్షః స॒హస్ర॑పాత్ ।
స భూమిం॑ వి॒శ్వతో॑ వృ॒త్వా । అత్య॑తిష్ఠద్దశాంగు॒లం ॥

పురు॑ష ఏ॒వేదగ్ం సర్వం᳚ । యద్భూ॒తం యచ్చ॒ భవ్యం᳚ ।
ఉ॒తామృ॑త॒త్వ స్యేశా॑నః । య॒దన్నే॑నాతి॒రోహ॑తి ॥

ఏ॒తావా॑నస్య మహి॒మా । అతో॒ జ్యాయాగ్॑శ్చ॒ పూరు॑షః ।
పాదో᳚ఽస్య॒ విశ్వా॑ భూ॒తాని॑ । త్రి॒పాద॑స్యా॒మృతం॑ ది॒వి ॥

త్రి॒పాదూ॒ర్ధ్వ ఉదై॒త్పురు॑షః । పాదో᳚ఽస్యే॒హాఽఽభ॑వా॒త్పునః॑ ।
తతో॒ విష్వ॒ఙ్వ్య॑క్రామత్ । సా॒శ॒నా॒న॒శ॒నే అ॒భి ॥

తస్మా᳚ద్వి॒రాడ॑జాయత । వి॒రాజో॒ అధి॒ పూరు॑షః ।
స జా॒తో అత్య॑రిచ్యత । ప॒శ్చాద్-భూమి॒మథో॑ పు॒రః ॥

యత్పురు॑షేణ హ॒విషా᳚ । దే॒వా య॒జ్ఞమత॑న్వత ।
వ॒సం॒తో అ॑స్యాసీ॒దాజ్యం᳚ । గ్రీ॒ష్మ ఇ॒ధ్మశ్శ॒రధ్ధ॒విః ॥

స॒ప్తాస్యా॑సన్-పరి॒ధయః॑ । త్రిః స॒ప్త స॒మిధః॑ కృ॒తాః ।
దే॒వా యద్య॒జ్ఞం త॑న్వా॒నాః । అబ॑ధ్న॒న్-పురు॑షం ప॒శుం ॥

తం య॒జ్ఞం బ॒ర్॒హిషి॒ ప్రౌక్షన్॑ । పురు॑షం జా॒తమ॑గ్ర॒తః ।
తేన॑ దే॒వా అయ॑జంత । సా॒ధ్యా ఋష॑యశ్చ॒ యే ॥

తస్మా᳚ద్య॒జ్ఞాథ్స॑ర్వ॒హుతః॑ । సంభృ॑తం పృషదా॒జ్యం ।
ప॒శూగ్-స్తాగ్-శ్చ॑క్రే వాయ॒వ్యాన్॑ । ఆ॒ర॒ణ్యాన్-గ్రా॒మ్యాశ్చ॒ యే ॥

తస్మా᳚ద్య॒జ్ఞాథ్స॑ర్వ॒హుతః॑ । ఋచః॒ సామా॑ని జజ్ఞిరే ।
ఛందాగ్ం॑సి జజ్ఞిరే॒ తస్మా᳚త్ । యజు॒స్తస్మా॑దజాయత ॥

తస్మా॒దశ్వా॑ అజాయంత । యే కే చో॑భ॒యాద॑తః ।
గావో॑ హ జజ్ఞిరే॒ తస్మా᳚త్ । తస్మా᳚జ్జా॒తా అ॑జా॒వయః॑ ॥

యత్పురు॑షం॒ వ్య॑దధుః । క॒తి॒థా వ్య॑కల్పయన్ ।
ముఖం॒ కిమ॑స్య॒ కౌ బా॒హూ । కావూ॒రూ పాదా॑వుచ్యేతే ॥

బ్రా॒హ్మ॒ణో᳚ఽస్య॒ ముఖ॑మాసీత్ । బా॒హూ రా॑జ॒న్యః॑ కృ॒తః ।
ఊ॒రూ తద॑స్య॒ యద్వైశ్యః॑ । ప॒ద్భ్యాగ్ం శూ॒ద్రో అ॑జాయతః ॥

చం॒ద్రమా॒ మన॑సో జా॒తః । చక్షోః॒ సూర్యో॑ అజాయత ।
ముఖా॒దింద్ర॑శ్చా॒గ్నిశ్చ॑ । ప్రా॒ణాద్వా॒యుర॑జాయత ॥

నాభ్యా॑ ఆసీదం॒తరి॑క్షం । శీ॒ర్ష్ణో ద్యౌః సమ॑వర్తత ।
ప॒ద్భ్యాం భూమి॒ర్దిశః॒ శ్రోత్రా᳚త్ । తథా॑ లో॒కాగ్ం అ॑కల్పయన్ ॥

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాంతం᳚ । ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑స॒స్తు పా॒రే ।
సర్వా॑ణి రూ॒పాణి॑ వి॒చిత్య॒ ధీరః॑ । నామా॑ని కృ॒త్వాఽభి॒వద॒న్॒, యదాఽఽస్తే᳚ ॥

ధా॒తా పు॒రస్తా॒ద్యము॑దాజ॒హార॑ । శ॒క్రః ప్రవి॒ద్వాన్-ప్ర॒దిశ॒శ్చత॑స్రః ।
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి । నాన్యః పంథా॒ అయ॑నాయ విద్యతే ॥

య॒జ్ఞేన॑ య॒జ్ఞమ॑యజంత దే॒వాః । తాని॒ ధర్మా॑ణి ప్రథ॒మాన్యా॑సన్ ।
తే హ॒ నాకం॑ మహి॒మానః॑ సచంతే । యత్ర॒ పూర్వే॑ సా॒ధ్యాస్సంతి॑ దే॒వాః ॥

అ॒ద్భ్యః సంభూ॑తః పృథి॒వ్యై రసా᳚చ్చ । వి॒శ్వక॑ర్మణః॒ సమ॑వర్త॒తాధి॑ ।
తస్య॒ త్వష్టా॑ వి॒దధ॑ద్రూ॒పమే॑తి । తత్పురు॑షస్య॒ విశ్వ॒మాజా॑న॒మగ్రే᳚ ॥

వేదా॒హమే॒తం పురు॑షం మ॒హాంతం᳚ । ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణం॒ తమ॑సః॒ పర॑స్తాత్ ।
తమే॒వం వి॒ద్వాన॒మృత॑ ఇ॒హ భ॑వతి । నాన్యః పంథా॑ విద్య॒తేఽయ॑నాయ ॥

ప్ర॒జాప॑తిశ్చరతి॒ గర్భే॑ అం॒తః । అ॒జాయ॑మానో బహు॒ధా విజా॑యతే ।
తస్య॒ ధీరాః॒ పరి॑జానంతి॒ యోనిం᳚ । మరీ॑చీనాం ప॒దమి॑చ్ఛంతి వే॒ధసః॑ ॥

యో దే॒వేభ్య॒ ఆత॑పతి । యో దే॒వానాం᳚ పు॒రోహి॑తః ।
పూర్వో॒ యో దే॒వేభ్యో॑ జా॒తః । నమో॑ రు॒చాయ॒ బ్రాహ్మ॑యే ॥

రుచం॑ బ్రా॒హ్మం జ॒నయం॑తః । దే॒వా అగ్రే॒ తద॑బ్రువన్ ।
యస్త్వై॒వం బ్రా᳚హ్మ॒ణో వి॒ద్యాత్ । తస్య॑ దే॒వా అస॒న్ వశే᳚ ॥

హ్రీశ్చ॑ తే ల॒క్ష్మీశ్చ॒ పత్న్యౌ᳚ । అ॒హో॒రా॒త్రే పా॒ర్శ్వే ।
నక్ష॑త్రాణి రూ॒పం । అ॒శ్వినౌ॒ వ్యాత్తం᳚ ।
ఇ॒ష్టం మ॑నిషాణ । అ॒ముం మ॑నిషాణ । సర్వం॑ మనిషాణ ॥

తచ్చం॒ యోరావృ॑ణీమహే । గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ । గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే । దైవీ᳚ స్వ॒స్తిర॑స్తు నః । స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః । ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జం । శం నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే᳚ । శం చతు॑ష్పదే ।

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

पुरुष सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

ॐ तच्चं॒ योरावृ॑णीमहे । गा॒तुं य॒ज्ञाय॑ । गा॒तुं य॒ज्ञप॑तये । दैवी᳚ स्व॒स्तिर॑स्तु नः । स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः । ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जं । शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे᳚ । शं चतु॑ष्पदे ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

स॒हस्र॑शीर्-षा॒ पुरु॑षः । स॒ह॒स्रा॒क्षः स॒हस्र॑पात् ।
स भूमिं॑ वि॒श्वतो॑ वृ॒त्वा । अत्य॑तिष्ठद्दशाङ्गु॒लम् ॥

पुरु॑ष ए॒वेदग्ं सर्वम्᳚ । यद्भू॒तं यच्च॒ भव्यम्᳚ ।
उ॒तामृ॑त॒त्व स्येशा॑नः । य॒दन्ने॑नाति॒रोह॑ति ॥

ए॒तावा॑नस्य महि॒मा । अतो॒ ज्यायाग्॑श्च॒ पूरु॑षः ।
पादो᳚ऽस्य॒ विश्वा॑ भू॒तानि॑ । त्रि॒पाद॑स्या॒मृतं॑ दि॒वि ॥

त्रि॒पादू॒र्ध्व उदै॒त्पुरु॑षः । पादो᳚ऽस्ये॒हाऽऽभ॑वा॒त्पुनः॑ ।
ततो॒ विष्व॒ङ्व्य॑क्रामत् । सा॒श॒ना॒न॒श॒ने अ॒भि ॥

तस्मा᳚द्वि॒राड॑जायत । वि॒राजो॒ अधि॒ पूरु॑षः ।
स जा॒तो अत्य॑रिच्यत । प॒श्चाद्-भूमि॒मथो॑ पु॒रः ॥

यत्पुरु॑षेण ह॒विषा᳚ । दे॒वा य॒ज्ञमत॑न्वत ।
व॒सं॒तो अ॑स्यासी॒दाज्यम्᳚ । ग्री॒ष्म इ॒ध्मश्श॒रध्ध॒विः ॥

स॒प्तास्या॑सन्-परि॒धयः॑ । त्रिः स॒प्त स॒मिधः॑ कृ॒ताः ।
दे॒वा यद्य॒ज्ञं त॑न्वा॒नाः । अब॑ध्न॒न्-पुरु॑षं प॒शुं ॥

तं य॒ज्ञं ब॒र्॒हिषि॒ प्रौक्षन्॑ । पुरु॑षं जा॒तम॑ग्र॒तः ।
तेन॑ दे॒वा अय॑जन्त । सा॒ध्या ऋष॑यश्च॒ ये ॥

तस्मा᳚द्य॒ज्ञाथ्स॑र्व॒हुतः॑ । सम्भृ॑तं पृषदा॒ज्यं ।
प॒शूग्-स्ताग्-श्च॑क्रे वाय॒व्यान्॑ । आ॒र॒ण्यान्-ग्रा॒म्याश्च॒ ये ॥

तस्मा᳚द्य॒ज्ञाथ्स॑र्व॒हुतः॑ । ऋचः॒ सामा॑नि जज्ञिरे ।
छन्दाग्ं॑सि जज्ञिरे॒ तस्मा᳚त् । यजु॒स्तस्मा॑दजायत ॥

तस्मा॒दश्वा॑ अजायन्त । ये के चो॑भ॒याद॑तः ।
गावो॑ ह जज्ञिरे॒ तस्मा᳚त् । तस्मा᳚ज्जा॒ता अ॑जा॒वयः॑ ॥

यत्पुरु॑षं॒ व्य॑दधुः । क॒ति॒था व्य॑कल्पयन् ।
मुखं॒ किम॑स्य॒ कौ बा॒हू । कावू॒रू पादा॑वुच्येते ॥

ब्रा॒ह्म॒णो᳚ऽस्य॒ मुख॑मासीत् । बा॒हू रा॑ज॒न्यः॑ कृ॒तः ।
ऊ॒रू तद॑स्य॒ यद्वैश्यः॑ । प॒द्भ्याग्ं शू॒द्रो अ॑जायतः ॥

चं॒द्रमा॒ मन॑सो जा॒तः । चक्षोः॒ सूर्यो॑ अजायत ।
मुखा॒दिन्द्र॑श्चा॒ग्निश्च॑ । प्रा॒णाद्वा॒युर॑जायत ॥

नाभ्या॑ आसीदं॒तरि॑क्षम् । शी॒र्ष्णो द्यौः सम॑वर्तत ।
प॒द्भ्यां भूमि॒र्दिशः॒ श्रोत्रा᳚त् । तथा॑ लो॒काग्ं अ॑कल्पयन् ॥

वेदा॒हमे॒तं पुरु॑षं म॒हान्तम्᳚ । आ॒दि॒त्यव॑र्णं॒ तम॑स॒स्तु पा॒रे ।
सर्वा॑णि रू॒पाणि॑ वि॒चित्य॒ धीरः॑ । नामा॑नि कृ॒त्वाऽभि॒वद॒न्॒, यदाऽऽस्ते᳚ ॥

धा॒ता पु॒रस्ता॒द्यमु॑दाज॒हार॑ । श॒क्रः प्रवि॒द्वान्-प्र॒दिश॒श्चत॑स्रः ।
तमे॒वं वि॒द्वान॒मृत॑ इ॒ह भ॑वति । नान्यः पन्था॒ अय॑नाय विद्यते ॥

य॒ज्ञेन॑ य॒ज्ञम॑यजन्त दे॒वाः । तानि॒ धर्मा॑णि प्रथ॒मान्या॑सन् ।
ते ह॒ नाकं॑ महि॒मानः॑ सचन्ते । यत्र॒ पूर्वे॑ सा॒ध्यास्सन्ति॑ दे॒वाः ॥

अ॒द्भ्यः सम्भू॑तः पृथि॒व्यै रसा᳚च्च । वि॒श्वक॑र्मणः॒ सम॑वर्त॒ताधि॑ ।
तस्य॒ त्वष्टा॑ वि॒दध॑द्रू॒पमे॑ति । तत्पुरु॑षस्य॒ विश्व॒माजा॑न॒मग्रे᳚ ॥

वेदा॒हमे॒तं पुरु॑षं म॒हान्तम्᳚ । आ॒दि॒त्यव॑र्णं॒ तम॑सः॒ पर॑स्तात् ।
तमे॒वं वि॒द्वान॒मृत॑ इ॒ह भ॑वति । नान्यः पन्था॑ विद्य॒तेऽय॑नाय ॥

प्र॒जाप॑तिश्चरति॒ गर्भे॑ अं॒तः । अ॒जाय॑मानो बहु॒धा विजा॑यते ।
तस्य॒ धीराः॒ परि॑जानन्ति॒ योनिम्᳚ । मरी॑चीनां प॒दमि॑च्छन्ति वे॒धसः॑ ॥

यो दे॒वेभ्य॒ आत॑पति । यो दे॒वानां᳚ पु॒रोहि॑तः ।
पूर्वो॒ यो दे॒वेभ्यो॑ जा॒तः । नमो॑ रु॒चाय॒ ब्राह्म॑ये ॥

रुचं॑ ब्रा॒ह्मं ज॒नयं॑तः । दे॒वा अग्रे॒ तद॑ब्रुवन् ।
यस्त्वै॒वं ब्रा᳚ह्म॒णो वि॒द्यात् । तस्य॑ दे॒वा अस॒न् वशे᳚ ॥

ह्रीश्च॑ ते ल॒क्ष्मीश्च॒ पत्न्यौ᳚ । अ॒हो॒रा॒त्रे पा॒र्श्वे ।
नक्ष॑त्राणि रू॒पम् । अ॒श्विनौ॒ व्यात्तम्᳚ ।
इ॒ष्टं म॑निषाण । अ॒मुं म॑निषाण । सर्वं॑ मनिषाण ॥

तच्चं॒ योरावृ॑णीमहे । गा॒तुं य॒ज्ञाय॑ । गा॒तुं य॒ज्ञप॑तये । दैवी᳚ स्व॒स्तिर॑स्तु नः । स्व॒स्तिर्मानु॑षेभ्यः । ऊ॒र्ध्वं जि॑गातु भेष॒जं । शं नो॑ अस्तु द्वि॒पदे᳚ । शं चतु॑ष्पदे ।

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

PURUSHA SUKTAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

ōṃ tachcha̠ṃ yōrāvṛ̍ṇīmahē । gā̠tuṃ ya̠jñāya̍ । gā̠tuṃ ya̠jñapa̍tayē । daivī̎ sva̠stira̍stu naḥ । sva̠stirmānu̍ṣēbhyaḥ । ū̠rdhvaṃ ji̍gātu bhēṣa̠jaṃ । śaṃ nō̍ astu dvi̠padē̎ । śaṃ chatu̍ṣpadē ।

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

sa̠hasra̍śīr-ṣā̠ puru̍ṣaḥ । sa̠ha̠srā̠kṣaḥ sa̠hasra̍pāt ।
sa bhūmi̍ṃ vi̠śvatō̍ vṛ̠tvā । atya̍tiṣṭhaddaśāṅgu̠lam ॥

puru̍ṣa ē̠vēdagṃ sarvam̎ । yadbhū̠taṃ yachcha̠ bhavyam̎ ।
u̠tāmṛ̍ta̠tva syēśā̍naḥ । ya̠dannē̍nāti̠rōha̍ti ॥

ē̠tāvā̍nasya mahi̠mā । atō̠ jyāyāg̍ścha̠ pūru̍ṣaḥ ।
pādō̎sya̠ viśvā̍ bhū̠tāni̍ । tri̠pāda̍syā̠mṛta̍ṃ di̠vi ॥

tri̠pādū̠rdhva udai̠tpuru̍ṣaḥ । pādō̎syē̠hābha̍vā̠tpuna̍ḥ ।
tatō̠ viṣva̠ṅvya̍krāmat । sā̠śa̠nā̠na̠śa̠nē a̠bhi ॥

tasmā̎dvi̠rāḍa̍jāyata । vi̠rājō̠ adhi̠ pūru̍ṣaḥ ।
sa jā̠tō atya̍richyata । pa̠śchād-bhūmi̠mathō̍ pu̠raḥ ॥

yatpuru̍ṣēṇa ha̠viṣā̎ । dē̠vā ya̠jñamata̍nvata ।
va̠sa̠ntō a̍syāsī̠dājyam̎ । grī̠ṣma i̠dhmaśśa̠radhdha̠viḥ ॥

sa̠ptāsyā̍san-pari̠dhaya̍ḥ । triḥ sa̠pta sa̠midha̍ḥ kṛ̠tāḥ ।
dē̠vā yadya̠jñaṃ ta̍nvā̠nāḥ । aba̍dhna̠n-puru̍ṣaṃ pa̠śuṃ ॥

taṃ ya̠jñaṃ ba̠r̠hiṣi̠ praukṣan̍ । puru̍ṣaṃ jā̠tama̍gra̠taḥ ।
tēna̍ dē̠vā aya̍janta । sā̠dhyā ṛṣa̍yaścha̠ yē ॥

tasmā̎dya̠jñāthsa̍rva̠huta̍ḥ । sambhṛ̍taṃ pṛṣadā̠jyaṃ ।
pa̠śūg-stāg-ścha̍krē vāya̠vyān̍ । ā̠ra̠ṇyān-grā̠myāścha̠ yē ॥

tasmā̎dya̠jñāthsa̍rva̠huta̍ḥ । ṛcha̠ḥ sāmā̍ni jajñirē ।
Chandāg̍ṃsi jajñirē̠ tasmā̎t । yaju̠stasmā̍dajāyata ॥

tasmā̠daśvā̍ ajāyanta । yē kē chō̍bha̠yāda̍taḥ ।
gāvō̍ ha jajñirē̠ tasmā̎t । tasmā̎jjā̠tā a̍jā̠vaya̍ḥ ॥

yatpuru̍ṣa̠ṃ vya̍dadhuḥ । ka̠ti̠thā vya̍kalpayan ।
mukha̠ṃ kima̍sya̠ kau bā̠hū । kāvū̠rū pādā̍vuchyētē ॥

brā̠hma̠ṇō̎sya̠ mukha̍māsīt । bā̠hū rā̍ja̠nya̍ḥ kṛ̠taḥ ।
ū̠rū tada̍sya̠ yadvaiśya̍ḥ । pa̠dbhyāgṃ śū̠drō a̍jāyataḥ ॥

cha̠ndramā̠ mana̍sō jā̠taḥ । chakṣō̠ḥ sūryō̍ ajāyata ।
mukhā̠dindra̍śchā̠gniścha̍ । prā̠ṇādvā̠yura̍jāyata ॥

nābhyā̍ āsīda̠ntari̍kṣam । śī̠rṣṇō dyauḥ sama̍vartata ।
pa̠dbhyāṃ bhūmi̠rdiśa̠ḥ śrōtrā̎t । tathā̍ lō̠kāgṃ a̍kalpayan ॥

vēdā̠hamē̠taṃ puru̍ṣaṃ ma̠hāntam̎ । ā̠di̠tyava̍rṇa̠ṃ tama̍sa̠stu pā̠rē ।
sarvā̍ṇi rū̠pāṇi̍ vi̠chitya̠ dhīra̍ḥ । nāmā̍ni kṛ̠tvābhi̠vada̠n̠, yadāstē̎ ॥

dhā̠tā pu̠rastā̠dyamu̍dāja̠hāra̍ । śa̠kraḥ pravi̠dvān-pra̠diśa̠śchata̍sraḥ ।
tamē̠vaṃ vi̠dvāna̠mṛta̍ i̠ha bha̍vati । nānyaḥ panthā̠ aya̍nāya vidyatē ॥

ya̠jñēna̍ ya̠jñama̍yajanta dē̠vāḥ । tāni̠ dharmā̍ṇi pratha̠mānyā̍san ।
tē ha̠ nāka̍ṃ mahi̠māna̍ḥ sachantē । yatra̠ pūrvē̍ sā̠dhyāssanti̍ dē̠vāḥ ॥

a̠dbhyaḥ sambhū̍taḥ pṛthi̠vyai rasā̎chcha । vi̠śvaka̍rmaṇa̠ḥ sama̍varta̠tādhi̍ ।
tasya̠ tvaṣṭā̍ vi̠dadha̍drū̠pamē̍ti । tatpuru̍ṣasya̠ viśva̠mājā̍na̠magrē̎ ॥

vēdā̠hamē̠taṃ puru̍ṣaṃ ma̠hāntam̎ । ā̠di̠tyava̍rṇa̠ṃ tama̍sa̠ḥ para̍stāt ।
tamē̠vaṃ vi̠dvāna̠mṛta̍ i̠ha bha̍vati । nānyaḥ panthā̍ vidya̠tēya̍nāya ॥

pra̠jāpa̍tiścharati̠ garbhē̍ a̠ntaḥ । a̠jāya̍mānō bahu̠dhā vijā̍yatē ।
tasya̠ dhīrā̠ḥ pari̍jānanti̠ yōnim̎ । marī̍chīnāṃ pa̠dami̍chChanti vē̠dhasa̍ḥ ॥

yō dē̠vēbhya̠ āta̍pati । yō dē̠vānā̎m pu̠rōhi̍taḥ ।
pūrvō̠ yō dē̠vēbhyō̍ jā̠taḥ । namō̍ ru̠chāya̠ brāhma̍yē ॥

rucha̍ṃ brā̠hmaṃ ja̠naya̍ntaḥ । dē̠vā agrē̠ tada̍bruvan ।
yastvai̠vaṃ brā̎hma̠ṇō vi̠dyāt । tasya̍ dē̠vā asa̠n vaśē̎ ॥

hrīścha̍ tē la̠kṣmīścha̠ patnyau̎ । a̠hō̠rā̠trē pā̠rśvē ।
nakṣa̍trāṇi rū̠pam । a̠śvinau̠ vyāttam̎ ।
i̠ṣṭaṃ ma̍niṣāṇa । a̠muṃ ma̍niṣāṇa । sarva̍ṃ maniṣāṇa ॥

tachcha̠ṃ yōrāvṛ̍ṇīmahē । gā̠tuṃ ya̠jñāya̍ । gā̠tuṃ ya̠jñapa̍tayē । daivī̎ sva̠stira̍stu naḥ । sva̠stirmānu̍ṣēbhyaḥ । ū̠rdhvaṃ ji̍gātu bhēṣa̠jaṃ । śaṃ nō̍ astu dvi̠padē̎ । śaṃ chatu̍ṣpadē ।

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

புருஷ ஸூக்தம்

ஓம் தச்சம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை3வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்மானு॑ஷேப்4ய: । ஊ॒ர்த்4வம் ஜி॑கா3து பே4ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்3வி॒பதே᳚3 । ஶம் சது॑ஷ்பதே3 ।

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஸ॒ஹஸ்ர॑ஶீர்-ஷா॒ புரு॑ஷ: । ஸ॒ஹ॒ஸ்ரா॒க்ஷ: ஸ॒ஹஸ்ர॑பாத் ।
ஸ பூ4மிம்॑ வி॒ஶ்வதோ॑ வ்ரு॒த்வா । அத்ய॑திஷ்ட2த்3த3ஶாங்கு॒3லம் ॥

புரு॑ஷ ஏ॒வேத3க்3ம் ஸர்வம்᳚ । யத்3பூ॒4தம் யச்ச॒ ப4வ்யம்᳚ ।
உ॒தாம்ரு॑த॒த்வ ஸ்யேஶா॑ன: । ய॒த3ன்னே॑னாதி॒ரோஹ॑தி ॥

ஏ॒தாவா॑னஸ்ய மஹி॒மா । அதோ॒ ஜ்யாயாக்॑3ஶ்ச॒ பூரு॑ஷ: ।
பாதோ᳚3ஸ்ய॒ விஶ்வா॑ பூ॒4தானி॑ । த்ரி॒பாத॑3ஸ்யா॒ம்ருதம்॑ தி॒3வி ॥

த்ரி॒பாதூ॒3ர்த்4வ உதை॒3த்புரு॑ஷ: । பாதோ᳚3ஸ்யே॒ஹாப॑4வா॒த்புன:॑ ।
ததோ॒ விஷ்வ॒ங்வ்ய॑க்ராமத் । ஸா॒ஶ॒னா॒ன॒ஶ॒னே அ॒பி4 ॥

தஸ்மா᳚த்3வி॒ராட॑3ஜாயத । வி॒ராஜோ॒ அதி॒4 பூரு॑ஷ: ।
ஸ ஜா॒தோ அத்ய॑ரிச்யத । ப॒ஶ்சாத்3-பூ4மி॒மதோ॑2 பு॒ர: ॥

யத்புரு॑ஷேண ஹ॒விஷா᳚ । தே॒3வா ய॒ஜ்ஞமத॑ன்வத ।
வ॒ஸ॒ன்தோ அ॑ஸ்யாஸீ॒தா3ஜ்யம்᳚ । க்3ரீ॒ஷ்ம இ॒த்4மஶ்ஶ॒ரத்4த॒4வி: ॥

ஸ॒ப்தாஸ்யா॑ஸன்-பரி॒த4ய:॑ । த்ரி: ஸ॒ப்த ஸ॒மித:॑4 க்ரு॒தா: ।
தே॒3வா யத்3ய॒ஜ்ஞம் த॑ன்வா॒னா: । அப॑3த்4ன॒ன்-புரு॑ஷம் ப॒ஶும் ॥

தம் ய॒ஜ்ஞம் ப॒3ர்॒ஹிஷி॒ ப்ரௌக்ஷன்॑ । புரு॑ஷம் ஜா॒தம॑க்3ர॒த: ।
தேன॑ தே॒3வா அய॑ஜன்த । ஸா॒த்4யா ருஷ॑யஶ்ச॒ யே ॥

தஸ்மா᳚த்3ய॒ஜ்ஞாத்2ஸ॑ர்வ॒ஹுத:॑ । ஸம்ப்4ரு॑தம் ப்ருஷதா॒3ஜ்யம் ।
ப॒ஶூக்3-ஸ்தாக்3-ஶ்ச॑க்ரே வாய॒வ்யான்॑ । ஆ॒ர॒ண்யான்-க்3ரா॒ம்யாஶ்ச॒ யே ॥

தஸ்மா᳚த்3ய॒ஜ்ஞாத்2ஸ॑ர்வ॒ஹுத:॑ । ருச:॒ ஸாமா॑னி ஜஜ்ஞிரே ।
ச2ன்தா3க்3ம்॑ஸி ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । யஜு॒ஸ்தஸ்மா॑தஜ3ாயத ॥

தஸ்மா॒த3ஶ்வா॑ அஜாயன்த । யே கே சோ॑ப॒4யாத॑3த: ।
கா3வோ॑ ஹ ஜஜ்ஞிரே॒ தஸ்மா᳚த் । தஸ்மா᳚ஜ்ஜா॒தா அ॑ஜா॒வய:॑ ॥

யத்புரு॑ஷம்॒ வ்ய॑த3து4: । க॒தி॒தா2 வ்ய॑கல்பயன் ।
முக2ம்॒ கிம॑ஸ்ய॒ கௌ பா॒3ஹூ । காவூ॒ரூ பாதா॑3வுச்யேதே ॥

ப்3ரா॒ஹ்ம॒ணோ᳚ஸ்ய॒ முக॑2மாஸீத் । பா॒3ஹூ ரா॑ஜ॒ன்ய:॑ க்ரு॒த: ।
ஊ॒ரூ தத॑3ஸ்ய॒ யத்3வைஶ்ய:॑ । ப॒த்3ப்4யாக்3ம் ஶூ॒த்3ரோ அ॑ஜாயத: ॥

ச॒ன்த்3ரமா॒ மன॑ஸோ ஜா॒த: । சக்ஷோ:॒ ஸூர்யோ॑ அஜாயத ।
முகா॒2தி3ன்த்3ர॑ஶ்சா॒க்3னிஶ்ச॑ । ப்ரா॒ணாத்3வா॒யுர॑ஜாயத ॥

நாப்4யா॑ ஆஸீத॒3ன்தரி॑க்ஷம் । ஶீ॒ர்ஷ்ணோ த்3யௌ: ஸம॑வர்தத ।
ப॒த்3ப்4யாம் பூ4மி॒ர்தி3ஶ:॒ ஶ்ரோத்ரா᳚த் । ததா॑2 லோ॒காக்3ம் அ॑கல்பயன் ॥

வேதா॒3ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹான்தம்᳚ । ஆ॒தி॒3த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ॒ஸ்து பா॒ரே ।
ஸர்வா॑ணி ரூ॒பாணி॑ வி॒சித்ய॒ தீ4ர:॑ । நாமா॑னி க்ரு॒த்வாபி॒4வத॒3ன்॒, யதா3ஸ்தே᳚ ॥

தா॒4தா பு॒ரஸ்தா॒த்3யமு॑தா3ஜ॒ஹார॑ । ஶ॒க்ர: ப்ரவி॒த்3வான்-ப்ர॒தி3ஶ॒ஶ்சத॑ஸ்ர: ।
தமே॒வம் வி॒த்3வான॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப॑4வதி । நான்ய: பன்தா॒2 அய॑னாய வித்3யதே ॥

ய॒ஜ்ஞேன॑ ய॒ஜ்ஞம॑யஜன்த தே॒3வா: । தானி॒ த4ர்மா॑ணி ப்ரத॒2மான்யா॑ஸன் ।
தே ஹ॒ நாகம்॑ மஹி॒மான:॑ ஸசன்தே । யத்ர॒ பூர்வே॑ ஸா॒த்4யாஸ்ஸன்தி॑ தே॒3வா: ॥

அ॒த்3ப்4ய: ஸம்பூ॑4த: ப்ருதி॒2வ்யை ரஸா᳚ச்ச । வி॒ஶ்வக॑ர்மண:॒ ஸம॑வர்த॒தாதி॑4 ।
தஸ்ய॒ த்வஷ்டா॑ வி॒த3த॑4த்3ரூ॒பமே॑தி । தத்புரு॑ஷஸ்ய॒ விஶ்வ॒மாஜா॑ன॒மக்3ரே᳚ ॥

வேதா॒3ஹமே॒தம் புரு॑ஷம் ம॒ஹான்தம்᳚ । ஆ॒தி॒3த்யவ॑ர்ணம்॒ தம॑ஸ:॒ பர॑ஸ்தாத் ।
தமே॒வம் வி॒த்3வான॒ம்ருத॑ இ॒ஹ ப॑4வதி । நான்ய: பன்தா॑2 வித்3ய॒தேய॑னாய ॥

ப்ர॒ஜாப॑திஶ்சரதி॒ க3ர்பே॑4 அ॒ன்த: । அ॒ஜாய॑மானோ ப3ஹு॒தா4 விஜா॑யதே ।
தஸ்ய॒ தீ4ரா:॒ பரி॑ஜானந்தி॒ யோனிம்᳚ । மரீ॑சீனாம் ப॒த3மி॑ச்ச2ன்தி வே॒த4ஸ:॑ ॥

யோ தே॒3வேப்4ய॒ ஆத॑பதி । யோ தே॒3வானாம்᳚ பு॒ரோஹி॑த: ।
பூர்வோ॒ யோ தே॒3வேப்4யோ॑ ஜா॒த: । நமோ॑ ரு॒சாய॒ ப்3ராஹ்ம॑யே ॥

ருசம்॑ ப்3ரா॒ஹ்மம் ஜ॒னய॑ன்த: । தே॒3வா அக்3ரே॒ தத॑3ப்3ருவன் ।
யஸ்த்வை॒வம் ப்3ரா᳚ஹ்ம॒ணோ வி॒த்3யாத் । தஸ்ய॑ தே॒3வா அஸ॒ன் வஶே᳚ ॥

ஹ்ரீஶ்ச॑ தே ல॒க்ஷ்மீஶ்ச॒ பத்ன்யௌ᳚ । அ॒ஹோ॒ரா॒த்ரே பா॒ர்ஶ்வே ।
நக்ஷ॑த்ராணி ரூ॒பம் । அ॒ஶ்வினௌ॒ வ்யாத்தம்᳚ ।
இ॒ஷ்டம் ம॑னிஷாண । அ॒மும் ம॑னிஷாண । ஸர்வம்॑ மனிஷாண ॥

தச்சம்॒ யோராவ்ரு॑ணீமஹே । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞாய॑ । கா॒3தும் ய॒ஜ்ஞப॑தயே । தை3வீ᳚ ஸ்வ॒ஸ்திர॑ஸ்து ந: । ஸ்வ॒ஸ்திர்மானு॑ஷேப்4ய: । ஊ॒ர்த்4வம் ஜி॑கா3து பே4ஷ॒ஜம் । ஶம் நோ॑ அஸ்து த்3வி॒பதே᳚3 । ஶம் சது॑ஷ்பதே3 ।

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ತಚ್ಚಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಂ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಶೀರ್-ಷಾ॒ ಪುರು॑ಷಃ । ಸ॒ಹ॒ಸ್ರಾ॒ಕ್ಷಃ ಸ॒ಹಸ್ರ॑ಪಾತ್ ।
ಸ ಭೂಮಿಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ ವೃ॒ತ್ವಾ । ಅತ್ಯ॑ತಿಷ್ಠದ್ದಶಾಂಗು॒ಲಂ ॥

ಪುರು॑ಷ ಏ॒ವೇದಗ್ಂ ಸರ್ವಂ᳚ । ಯದ್ಭೂ॒ತಂ ಯಚ್ಚ॒ ಭವ್ಯಂ᳚ ।
ಉ॒ತಾಮೃ॑ತ॒ತ್ವ ಸ್ಯೇಶಾ॑ನಃ । ಯ॒ದನ್ನೇ॑ನಾತಿ॒ರೋಹ॑ತಿ ॥

ಏ॒ತಾವಾ॑ನಸ್ಯ ಮಹಿ॒ಮಾ । ಅತೋ॒ ಜ್ಯಾಯಾಗ್॑ಶ್ಚ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ಭೂ॒ತಾನಿ॑ । ತ್ರಿ॒ಪಾದ॑ಸ್ಯಾ॒ಮೃತಂ॑ ದಿ॒ವಿ ॥

ತ್ರಿ॒ಪಾದೂ॒ರ್ಧ್ವ ಉದೈ॒ತ್ಪುರು॑ಷಃ । ಪಾದೋ᳚ಽಸ್ಯೇ॒ಹಾಽಽಭ॑ವಾ॒ತ್ಪುನಃ॑ ।
ತತೋ॒ ವಿಷ್ವ॒ಙ್ವ್ಯ॑ಕ್ರಾಮತ್ । ಸಾ॒ಶ॒ನಾ॒ನ॒ಶ॒ನೇ ಅ॒ಭಿ ॥

ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ವಿ॒ರಾಡ॑ಜಾಯತ । ವಿ॒ರಾಜೋ॒ ಅಧಿ॒ ಪೂರು॑ಷಃ ।
ಸ ಜಾ॒ತೋ ಅತ್ಯ॑ರಿಚ್ಯತ । ಪ॒ಶ್ಚಾದ್-ಭೂಮಿ॒ಮಥೋ॑ ಪು॒ರಃ ॥

ಯತ್ಪುರು॑ಷೇಣ ಹ॒ವಿಷಾ᳚ । ದೇ॒ವಾ ಯ॒ಜ್ಞಮತ॑ನ್ವತ ।
ವ॒ಸಂ॒ತೋ ಅ॑ಸ್ಯಾಸೀ॒ದಾಜ್ಯಂ᳚ । ಗ್ರೀ॒ಷ್ಮ ಇ॒ಧ್ಮಶ್ಶ॒ರಧ್ಧ॒ವಿಃ ॥

ಸ॒ಪ್ತಾಸ್ಯಾ॑ಸನ್-ಪರಿ॒ಧಯಃ॑ । ತ್ರಿಃ ಸ॒ಪ್ತ ಸ॒ಮಿಧಃ॑ ಕೃ॒ತಾಃ ।
ದೇ॒ವಾ ಯದ್ಯ॒ಜ್ಞಂ ತ॑ನ್ವಾ॒ನಾಃ । ಅಬ॑ಧ್ನ॒ನ್-ಪುರು॑ಷಂ ಪ॒ಶುಂ ॥

ತಂ ಯ॒ಜ್ಞಂ ಬ॒ರ್॒ಹಿಷಿ॒ ಪ್ರೌಕ್ಷನ್॑ । ಪುರು॑ಷಂ ಜಾ॒ತಮ॑ಗ್ರ॒ತಃ ।
ತೇನ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಯ॑ಜಂತ । ಸಾ॒ಧ್ಯಾ ಋಷ॑ಯಶ್ಚ॒ ಯೇ ॥

ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾಥ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತಃ॑ । ಸಂಭೃ॑ತಂ ಪೃಷದಾ॒ಜ್ಯಂ ।
ಪ॒ಶೂಗ್-ಸ್ತಾಗ್-ಶ್ಚ॑ಕ್ರೇ ವಾಯ॒ವ್ಯಾನ್॑ । ಆ॒ರ॒ಣ್ಯಾನ್-ಗ್ರಾ॒ಮ್ಯಾಶ್ಚ॒ ಯೇ ॥

ತಸ್ಮಾ᳚ದ್ಯ॒ಜ್ಞಾಥ್ಸ॑ರ್ವ॒ಹುತಃ॑ । ಋಚಃ॒ ಸಾಮಾ॑ನಿ ಜಜ್ಞಿರೇ ।
ಛಂದಾಗ್ಂ॑ಸಿ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ಯಜು॒ಸ್ತಸ್ಮಾ॑ದಜಾಯತ ॥

ತಸ್ಮಾ॒ದಶ್ವಾ॑ ಅಜಾಯಂತ । ಯೇ ಕೇ ಚೋ॑ಭ॒ಯಾದ॑ತಃ ।
ಗಾವೋ॑ ಹ ಜಜ್ಞಿರೇ॒ ತಸ್ಮಾ᳚ತ್ । ತಸ್ಮಾ᳚ಜ್ಜಾ॒ತಾ ಅ॑ಜಾ॒ವಯಃ॑ ॥

ಯತ್ಪುರು॑ಷಂ॒ ವ್ಯ॑ದಧುಃ । ಕ॒ತಿ॒ಥಾ ವ್ಯ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ।
ಮುಖಂ॒ ಕಿಮ॑ಸ್ಯ॒ ಕೌ ಬಾ॒ಹೂ । ಕಾವೂ॒ರೂ ಪಾದಾ॑ವುಚ್ಯೇತೇ ॥

ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮ॒ಣೋ᳚ಽಸ್ಯ॒ ಮುಖ॑ಮಾಸೀತ್ । ಬಾ॒ಹೂ ರಾ॑ಜ॒ನ್ಯಃ॑ ಕೃ॒ತಃ ।
ಊ॒ರೂ ತದ॑ಸ್ಯ॒ ಯದ್ವೈಶ್ಯಃ॑ । ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಗ್ಂ ಶೂ॒ದ್ರೋ ಅ॑ಜಾಯತಃ ॥

ಚಂ॒ದ್ರಮಾ॒ ಮನ॑ಸೋ ಜಾ॒ತಃ । ಚಕ್ಷೋಃ॒ ಸೂರ್ಯೋ॑ ಅಜಾಯತ ।
ಮುಖಾ॒ದಿಂದ್ರ॑ಶ್ಚಾ॒ಗ್ನಿಶ್ಚ॑ । ಪ್ರಾ॒ಣಾದ್ವಾ॒ಯುರ॑ಜಾಯತ ॥

ನಾಭ್ಯಾ॑ ಆಸೀದಂ॒ತರಿ॑ಕ್ಷಂ । ಶೀ॒ರ್ಷ್ಣೋ ದ್ಯೌಃ ಸಮ॑ವರ್ತತ ।
ಪ॒ದ್ಭ್ಯಾಂ ಭೂಮಿ॒ರ್ದಿಶಃ॒ ಶ್ರೋತ್ರಾ᳚ತ್ । ತಥಾ॑ ಲೋ॒ಕಾಗ್ಂ ಅ॑ಕಲ್ಪಯನ್ ॥

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾಂತಂ᳚ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸ॒ಸ್ತು ಪಾ॒ರೇ ।
ಸರ್ವಾ॑ಣಿ ರೂ॒ಪಾಣಿ॑ ವಿ॒ಚಿತ್ಯ॒ ಧೀರಃ॑ । ನಾಮಾ॑ನಿ ಕೃ॒ತ್ವಾಽಭಿ॒ವದ॒ನ್॒, ಯದಾಽಽಸ್ತೇ᳚ ॥

ಧಾ॒ತಾ ಪು॒ರಸ್ತಾ॒ದ್ಯಮು॑ದಾಜ॒ಹಾರ॑ । ಶ॒ಕ್ರಃ ಪ್ರವಿ॒ದ್ವಾನ್-ಪ್ರ॒ದಿಶ॒ಶ್ಚತ॑ಸ್ರಃ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ॒ ಅಯ॑ನಾಯ ವಿದ್ಯತೇ ॥

ಯ॒ಜ್ಞೇನ॑ ಯ॒ಜ್ಞಮ॑ಯಜಂತ ದೇ॒ವಾಃ । ತಾನಿ॒ ಧರ್ಮಾ॑ಣಿ ಪ್ರಥ॒ಮಾನ್ಯಾ॑ಸನ್ ।
ತೇ ಹ॒ ನಾಕಂ॑ ಮಹಿ॒ಮಾನಃ॑ ಸಚಂತೇ । ಯತ್ರ॒ ಪೂರ್ವೇ॑ ಸಾ॒ಧ್ಯಾಸ್ಸಂತಿ॑ ದೇ॒ವಾಃ ॥

ಅ॒ದ್ಭ್ಯಃ ಸಂಭೂ॑ತಃ ಪೃಥಿ॒ವ್ಯೈ ರಸಾ᳚ಚ್ಚ । ವಿ॒ಶ್ವಕ॑ರ್ಮಣಃ॒ ಸಮ॑ವರ್ತ॒ತಾಧಿ॑ ।
ತಸ್ಯ॒ ತ್ವಷ್ಟಾ॑ ವಿ॒ದಧ॑ದ್ರೂ॒ಪಮೇ॑ತಿ । ತತ್ಪುರು॑ಷಸ್ಯ॒ ವಿಶ್ವ॒ಮಾಜಾ॑ನ॒ಮಗ್ರೇ᳚ ॥

ವೇದಾ॒ಹಮೇ॒ತಂ ಪುರು॑ಷಂ ಮ॒ಹಾಂತಂ᳚ । ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣಂ॒ ತಮ॑ಸಃ॒ ಪರ॑ಸ್ತಾತ್ ।
ತಮೇ॒ವಂ ವಿ॒ದ್ವಾನ॒ಮೃತ॑ ಇ॒ಹ ಭ॑ವತಿ । ನಾನ್ಯಃ ಪಂಥಾ॑ ವಿದ್ಯ॒ತೇಽಯ॑ನಾಯ ॥

ಪ್ರ॒ಜಾಪ॑ತಿಶ್ಚರತಿ॒ ಗರ್ಭೇ॑ ಅಂ॒ತಃ । ಅ॒ಜಾಯ॑ಮಾನೋ ಬಹು॒ಧಾ ವಿಜಾ॑ಯತೇ ।
ತಸ್ಯ॒ ಧೀರಾಃ॒ ಪರಿ॑ಜಾನಂತಿ॒ ಯೋನಿಂ᳚ । ಮರೀ॑ಚೀನಾಂ ಪ॒ದಮಿ॑ಚ್ಛಂತಿ ವೇ॒ಧಸಃ॑ ॥

ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯ॒ ಆತ॑ಪತಿ । ಯೋ ದೇ॒ವಾನಾಂ᳚ ಪು॒ರೋಹಿ॑ತಃ ।
ಪೂರ್ವೋ॒ ಯೋ ದೇ॒ವೇಭ್ಯೋ॑ ಜಾ॒ತಃ । ನಮೋ॑ ರು॒ಚಾಯ॒ ಬ್ರಾಹ್ಮ॑ಯೇ ॥

ರುಚಂ॑ ಬ್ರಾ॒ಹ್ಮಂ ಜ॒ನಯಂ॑ತಃ । ದೇ॒ವಾ ಅಗ್ರೇ॒ ತದ॑ಬ್ರುವನ್ ।
ಯಸ್ತ್ವೈ॒ವಂ ಬ್ರಾ᳚ಹ್ಮ॒ಣೋ ವಿ॒ದ್ಯಾತ್ । ತಸ್ಯ॑ ದೇ॒ವಾ ಅಸ॒ನ್ ವಶೇ᳚ ॥

ಹ್ರೀಶ್ಚ॑ ತೇ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ॒ ಪತ್ನ್ಯೌ᳚ । ಅ॒ಹೋ॒ರಾ॒ತ್ರೇ ಪಾ॒ರ್ಶ್ವೇ ।
ನಕ್ಷ॑ತ್ರಾಣಿ ರೂ॒ಪಂ । ಅ॒ಶ್ವಿನೌ॒ ವ್ಯಾತ್ತಂ᳚ ।
ಇ॒ಷ್ಟಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ । ಅ॒ಮುಂ ಮ॑ನಿಷಾಣ । ಸರ್ವಂ॑ ಮನಿಷಾಣ ॥

ತಚ್ಚಂ॒ ಯೋರಾವೃ॑ಣೀಮಹೇ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಾಯ॑ । ಗಾ॒ತುಂ ಯ॒ಜ್ಞಪ॑ತಯೇ । ದೈವೀ᳚ ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ॑ಸ್ತು ನಃ । ಸ್ವ॒ಸ್ತಿರ್ಮಾನು॑ಷೇಭ್ಯಃ । ಊ॒ರ್ಧ್ವಂ ಜಿ॑ಗಾತು ಭೇಷ॒ಜಂ । ಶಂ ನೋ॑ ಅಸ್ತು ದ್ವಿ॒ಪದೇ᳚ । ಶಂ ಚತು॑ಷ್ಪದೇ ।

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

പുരുഷ സൂക്തമ്

ഓം തച്ചം॒ യോരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജം । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॑ഷ്പദേ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

സ॒ഹസ്ര॑ശീര്-ഷാ॒ പുരു॑ഷഃ । സ॒ഹ॒സ്രാ॒ക്ഷഃ സ॒ഹസ്ര॑പാത് ।
സ ഭൂമിം॑ വി॒ശ്വതോ॑ വൃ॒ത്വാ । അത്യ॑തിഷ്ഠദ്ദശാംഗു॒ലമ് ॥

പുരു॑ഷ ഏ॒വേദഗ്മ് സര്വമ്᳚ । യദ്ഭൂ॒തം യച്ച॒ ഭവ്യമ്᳚ ।
ഉ॒താമൃ॑ത॒ത്വ സ്യേശാ॑നഃ । യ॒ദന്നേ॑നാതി॒രോഹ॑തി ॥

ഏ॒താവാ॑നസ്യ മഹി॒മാ । അതോ॒ ജ്യായാഗ്॑ശ്ച॒ പൂരു॑ഷഃ ।
പാദോ᳚ഽസ്യ॒ വിശ്വാ॑ ഭൂ॒താനി॑ । ത്രി॒പാദ॑സ്യാ॒മൃതം॑ ദി॒വി ॥

ത്രി॒പാദൂ॒ര്ധ്വ ഉദൈ॒ത്പുരു॑ഷഃ । പാദോ᳚ഽസ്യേ॒ഹാഽഽഭ॑വാ॒ത്പുനഃ॑ ।
തതോ॒ വിഷ്വ॒ങ്വ്യ॑ക്രാമത് । സാ॒ശ॒നാ॒ന॒ശ॒നേ അ॒ഭി ॥

തസ്മാ᳚ദ്വി॒രാഡ॑ജായത । വി॒രാജോ॒ അധി॒ പൂരു॑ഷഃ ।
സ ജാ॒തോ അത്യ॑രിച്യത । പ॒ശ്ചാദ്-ഭൂമി॒മഥോ॑ പു॒രഃ ॥

യത്പുരു॑ഷേണ ഹ॒വിഷാ᳚ । ദേ॒വാ യ॒ജ്ഞമത॑ന്വത ।
വ॒സം॒തോ അ॑സ്യാസീ॒ദാജ്യമ്᳚ । ഗ്രീ॒ഷ്മ ഇ॒ധ്മശ്ശ॒രധ്ധ॒വിഃ ॥

സ॒പ്താസ്യാ॑സന്-പരി॒ധയഃ॑ । ത്രിഃ സ॒പ്ത സ॒മിധഃ॑ കൃ॒താഃ ।
ദേ॒വാ യദ്യ॒ജ്ഞം ത॑ന്വാ॒നാഃ । അബ॑ധ്ന॒ന്-പുരു॑ഷം പ॒ശും ॥

തം യ॒ജ്ഞം ബ॒ര്॒ഹിഷി॒ പ്രൌക്ഷന്॑ । പുരു॑ഷം ജാ॒തമ॑ഗ്ര॒തഃ ।
തേന॑ ദേ॒വാ അയ॑ജംത । സാ॒ധ്യാ ഋഷ॑യശ്ച॒ യേ ॥

തസ്മാ᳚ദ്യ॒ജ്ഞാഥ്സ॑ര്വ॒ഹുതഃ॑ । സംഭൃ॑തം പൃഷദാ॒ജ്യം ।
പ॒ശൂഗ്-സ്താഗ്-ശ്ച॑ക്രേ വായ॒വ്യാന്॑ । ആ॒ര॒ണ്യാന്-ഗ്രാ॒മ്യാശ്ച॒ യേ ॥

തസ്മാ᳚ദ്യ॒ജ്ഞാഥ്സ॑ര്വ॒ഹുതഃ॑ । ഋചഃ॒ സാമാ॑നി ജജ്ഞിരേ ।
ഛംദാഗ്മ്॑സി ജജ്ഞിരേ॒ തസ്മാ᳚ത് । യജു॒സ്തസ്മാ॑ദജായത ॥

തസ്മാ॒ദശ്വാ॑ അജായംത । യേ കേ ചോ॑ഭ॒യാദ॑തഃ ।
ഗാവോ॑ ഹ ജജ്ഞിരേ॒ തസ്മാ᳚ത് । തസ്മാ᳚ജ്ജാ॒താ അ॑ജാ॒വയഃ॑ ॥

യത്പുരു॑ഷം॒ വ്യ॑ദധുഃ । ക॒തി॒ഥാ വ്യ॑കല്പയന് ।
മുഖം॒ കിമ॑സ്യ॒ കൌ ബാ॒ഹൂ । കാവൂ॒രൂ പാദാ॑വുച്യേതേ ॥

ബ്രാ॒ഹ്മ॒ണോ᳚ഽസ്യ॒ മുഖ॑മാസീത് । ബാ॒ഹൂ രാ॑ജ॒ന്യഃ॑ കൃ॒തഃ ।
ഊ॒രൂ തദ॑സ്യ॒ യദ്വൈശ്യഃ॑ । പ॒ദ്ഭ്യാഗ്മ് ശൂ॒ദ്രോ അ॑ജായതഃ ॥

ചം॒ദ്രമാ॒ മന॑സോ ജാ॒തഃ । ചക്ഷോഃ॒ സൂര്യോ॑ അജായത ।
മുഖാ॒ദിംദ്ര॑ശ്ചാ॒ഗ്നിശ്ച॑ । പ്രാ॒ണാദ്വാ॒യുര॑ജായത ॥

നാഭ്യാ॑ ആസീദം॒തരി॑ക്ഷമ് । ശീ॒ര്ഷ്ണോ ദ്യൌഃ സമ॑വര്തത ।
പ॒ദ്ഭ്യാം ഭൂമി॒ര്ദിശഃ॒ ശ്രോത്രാ᳚ത് । തഥാ॑ ലോ॒കാഗ്മ് അ॑കല്പയന് ॥

വേദാ॒ഹമേ॒തം പുരു॑ഷം മ॒ഹാംതമ്᳚ । ആ॒ദി॒ത്യവ॑ര്ണം॒ തമ॑സ॒സ്തു പാ॒രേ ।
സര്വാ॑ണി രൂ॒പാണി॑ വി॒ചിത്യ॒ ധീരഃ॑ । നാമാ॑നി കൃ॒ത്വാഽഭി॒വദ॒ന്॒, യദാഽഽസ്തേ᳚ ॥

ധാ॒താ പു॒രസ്താ॒ദ്യമു॑ദാജ॒ഹാര॑ । ശ॒ക്രഃ പ്രവി॒ദ്വാന്-പ്ര॒ദിശ॒ശ്ചത॑സ്രഃ ।
തമേ॒വം വി॒ദ്വാന॒മൃത॑ ഇ॒ഹ ഭ॑വതി । നാന്യഃ പംഥാ॒ അയ॑നായ വിദ്യതേ ॥

യ॒ജ്ഞേന॑ യ॒ജ്ഞമ॑യജംത ദേ॒വാഃ । താനി॒ ധര്മാ॑ണി പ്രഥ॒മാന്യാ॑സന് ।
തേ ഹ॒ നാകം॑ മഹി॒മാനഃ॑ സചംതേ । യത്ര॒ പൂര്വേ॑ സാ॒ധ്യാസ്സംതി॑ ദേ॒വാഃ ॥

അ॒ദ്ഭ്യഃ സംഭൂ॑തഃ പൃഥി॒വ്യൈ രസാ᳚ച്ച । വി॒ശ്വക॑ര്മണഃ॒ സമ॑വര്ത॒താധി॑ ।
തസ്യ॒ ത്വഷ്ടാ॑ വി॒ദധ॑ദ്രൂ॒പമേ॑തി । തത്പുരു॑ഷസ്യ॒ വിശ്വ॒മാജാ॑ന॒മഗ്രേ᳚ ॥

വേദാ॒ഹമേ॒തം പുരു॑ഷം മ॒ഹാംതമ്᳚ । ആ॒ദി॒ത്യവ॑ര്ണം॒ തമ॑സഃ॒ പര॑സ്താത് ।
തമേ॒വം വി॒ദ്വാന॒മൃത॑ ഇ॒ഹ ഭ॑വതി । നാന്യഃ പംഥാ॑ വിദ്യ॒തേഽയ॑നായ ॥

പ്ര॒ജാപ॑തിശ്ചരതി॒ ഗര്ഭേ॑ അം॒തഃ । അ॒ജായ॑മാനോ ബഹു॒ധാ വിജാ॑യതേ ।
തസ്യ॒ ധീരാഃ॒ പരി॑ജാനംതി॒ യോനിമ്᳚ । മരീ॑ചീനാം പ॒ദമി॑ച്ഛംതി വേ॒ധസഃ॑ ॥

യോ ദേ॒വേഭ്യ॒ ആത॑പതി । യോ ദേ॒വാനാം᳚ പു॒രോഹി॑തഃ ।
പൂര്വോ॒ യോ ദേ॒വേഭ്യോ॑ ജാ॒തഃ । നമോ॑ രു॒ചായ॒ ബ്രാഹ്മ॑യേ ॥

രുചം॑ ബ്രാ॒ഹ്മം ജ॒നയം॑തഃ । ദേ॒വാ അഗ്രേ॒ തദ॑ബ്രുവന് ।
യസ്ത്വൈ॒വം ബ്രാ᳚ഹ്മ॒ണോ വി॒ദ്യാത് । തസ്യ॑ ദേ॒വാ അസ॒ന് വശേ᳚ ॥

ഹ്രീശ്ച॑ തേ ല॒ക്ഷ്മീശ്ച॒ പത്ന്യൌ᳚ । അ॒ഹോ॒രാ॒ത്രേ പാ॒ര്ശ്വേ ।
നക്ഷ॑ത്രാണി രൂ॒പമ് । അ॒ശ്വിനൌ॒ വ്യാത്തമ്᳚ ।
ഇ॒ഷ്ടം മ॑നിഷാണ । അ॒മും മ॑നിഷാണ । സര്വം॑ മനിഷാണ ॥

തച്ചം॒ യോരാവൃ॑ണീമഹേ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞായ॑ । ഗാ॒തും യ॒ജ്ഞപ॑തയേ । ദൈവീ᳚ സ്വ॒സ്തിര॑സ്തു നഃ । സ്വ॒സ്തിര്മാനു॑ഷേഭ്യഃ । ഊ॒ര്ധ്വം ജി॑ഗാതു ഭേഷ॒ജം । ശം നോ॑ അസ്തു ദ്വി॒പദേ᳚ । ശം ചതു॑ഷ്പദേ ।

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top