శ్రీ సూక్తం | श्री सूक्तम् | SRI SUKTAM

శ్రీ సూక్తం | श्री सूक्तम् | SRI SUKTAM

శ్రీ సూక్తం

ఓం ॥ హిర॑ణ్యవర్ణాం॒ హరి॑ణీం సు॒వర్ణ॑రజ॒తస్ర॑జాం ।
చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥

తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్ష్మీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।
యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం విం॒దేయం॒ గామశ్వం॒ పురు॑షాన॒హం ॥

అ॒శ్వ॒పూ॒ర్వాం ర॑థమ॒ధ్యాం హ॒స్తినా॑ద-ప్ర॒బోధి॑నీం ।
శ్రియం॑ దే॒వీముప॑హ్వయే॒ శ్రీర్మా॑ దే॒వీర్జు॑షతాం ॥

కాం॒సో᳚స్మి॒ తాం హిర॑ణ్యప్రా॒కారా॑మా॒ర్ద్రాం జ్వలం॑తీం తృ॒ప్తాం త॒ర్పయం॑తీం ।
ప॒ద్మే॒ స్థి॒తాం ప॒ద్మవ॑ర్ణాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥

చం॒ద్రాం ప్ర॑భా॒సాం య॒శసా॒ జ్వలం॑తీం॒ శ్రియం॑ లో॒కే దే॒వజు॑ష్టాముదా॒రాం ।
తాం ప॒ద్మినీ॑మీం॒ శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యేఽల॒క్ష్మీర్మే॑ నశ్యతాం॒ త్వాం వృ॑ణే ॥

ఆ॒ది॒త్యవ॑ర్ణే॒ తప॒సోఽధి॑జా॒తో వన॒స్పతి॒స్తవ॑ వృ॒క్షోఽథ॑ బి॒ల్వః ।
తస్య॒ ఫలా॑ని॒ తప॒సాను॑దంతు మా॒యాంత॑రా॒యాశ్చ॑ బా॒హ్యా అ॑ల॒క్ష్మీః ॥

ఉపై॑తు॒ మాం దే॑వస॒ఖః కీ॒ర్తిశ్చ॒ మణి॑నా స॒హ ।
ప్రా॒దు॒ర్భూ॒తోఽస్మి॑ రాష్ట్రే॒ఽస్మిన్ కీ॒ర్తి॒మృ॑ద్ధిం ద॒దాతు॑ మే ॥

క్షు॒త్పి॒పా॒సామ॑లాం జ్యే॒ష్ఠామ॒ల॒క్షీం నా॑శయా॒మ్యహం ।
అభూ॑తి॒మస॑మృద్ధిం॒ చ స॒ర్వాం॒ నిర్ణు॑ద మే॒ గృహాత్ ॥

గం॒ధ॒ద్వా॒రాం దు॑రాధ॒ర్షాం॒ ని॒త్యపు॑ష్టాం కరీ॒షిణీం᳚ ।
ఈ॒శ్వరీగ్ం॑ సర్వ॑భూతా॒నాం॒ తామి॒హోప॑హ్వయే॒ శ్రియం ॥

శ్రీ᳚ర్మే భ॒జతు । అల॒క్షీ᳚ర్మే న॒శ్యతు ।

మన॑సః॒ కామ॒మాకూ॑తిం వా॒చః స॒త్యమ॑శీమహి ।
ప॒శూ॒నాగ్ం రూ॒పమన్య॑స్య॒ మయి॒ శ్రీః శ్ర॑యతాం॒ యశః॑ ॥

క॒ర్దమే॑న ప్ర॑జాభూ॒తా॒ మ॒యి॒ సంభ॑వ క॒ర్దమ ।
శ్రియం॑ వా॒సయ॑ మే కు॒లే॒ మా॒తరం॑ పద్మ॒మాలి॑నీం ॥

ఆపః॑ సృ॒జంతు॑ స్ని॒గ్ధా॒ని॒ చి॒క్లీ॒త వ॑స మే॒ గృహే ।
ని చ॑ దే॒వీం మా॒తరం॒ శ్రియం॑ వా॒సయ॑ మే కు॒లే ॥

ఆ॒ర్ద్రాం పు॒ష్కరి॑ణీం పు॒ష్టిం॒ పిం॒గ॒ళాం ప॑ద్మమా॒లినీం ।
చం॒ద్రాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥

ఆ॒ర్ద్రాం యః॒ కరి॑ణీం య॒ష్టిం॒ సు॒వ॒ర్ణాం హే॑మమా॒లినీం ।
సూ॒ర్యాం హి॒రణ్మ॑యీం ల॒క్ష్మీం॒ జాత॑వేదో మ॒ ఆవ॑హ ॥

తాం మ॒ ఆవ॑హ॒ జాత॑వేదో ల॒క్షీమన॑పగా॒మినీం᳚ ।
యస్యాం॒ హిర॑ణ్యం॒ ప్రభూ॑తం॒ గావో॑ దా॒స్యోఽశ్వా᳚న్, విం॒దేయం॒ పురు॑షాన॒హం ॥

యశ్శుచిః॑ ప్రయతో భూ॒త్వా॒ జు॒హుయా॑-దాజ్య॒-మన్వ॑హం ।
శ్రియః॑ పం॒చద॑శర్చం చ శ్రీ॒కామ॑స్సత॒తం॒ జ॑పేత్ ॥

ఆనందః కర్ద॑మశ్చై॒వ చిక్లీ॒త ఇ॑తి వి॒శ్రుతాః ।
ఋష॑య॒స్తే త్ర॑యః పుత్రాః స్వ॒యం॒ శ్రీరే॑వ దే॒వతా ॥

పద్మాననే ప॑ద్మ ఊ॒రూ॒ ప॒ద్మాక్షీ ప॑ద్మసం॒భవే ।
త్వం మాం᳚ భ॒జస్వ॑ పద్మా॒క్షీ యే॒న సౌఖ్యం॑ లభా॒మ్యహం ॥

అ॒శ్వదా॑యీ చ గోదా॒యీ॒ ధ॒నదా॑యీ మ॒హాధ॑నే ।
ధనం॑ మే॒ జుష॑తాం దే॒వీం స॒ర్వకా॑మార్థ॒ సిద్ధ॑యే ॥

పుత్రపౌత్ర ధనం ధాన్యం హస్త్యశ్వాజావిగో రథం ।
ప్రజానాం భవసి మాతా ఆయుష్మంతం కరోతు మాం ॥

చంద్రాభాం లక్ష్మీమీశానాం సూర్యాభాం᳚ శ్రియమీశ్వరీం ।
చంద్ర సూర్యాగ్ని సర్వాభాం శ్రీ మహాలక్ష్మీ-ముపాస్మహే ॥

ధన-మగ్ని-ర్ధనం వాయు-ర్ధనం సూర్యో॑ ధనం వసుః ।
ధనమింద్రో బృహస్పతి-ర్వరు॑ణం ధనమ॑శ్నుతే ॥

వైనతేయ సోమం పిబ సోమం॑ పిబతు వృత్రహా ।
సోమం॒ ధనస్య సోమినో॒ మహ్యం॑ దదాతు సోమినీ॑ ॥

న క్రోధో న చ మాత్స॒ర్యం న లోభో॑ నాశుభా మతిః ।
భవంతి కృత పుణ్యానాం భ॒క్తానాం శ్రీ సూ᳚క్తం జపేత్సదా ॥

వర్షం᳚తు॒ తే వి॑భావ॒రి॒ ది॒వో అభ్రస్య విద్యు॑తః ।
రోహం᳚తు సర్వ॑బీజాన్యవ బ్రహ్మ ద్వి॒షో᳚ జ॑హి ॥

పద్మప్రియే పద్మిని పద్మహస్తే పద్మాలయే పద్మ-దళాయతాక్షీ ।
విశ్వప్రియే విష్ణు మనోనుకూలే త్వత్పాదపద్మం మయి సన్నిధత్స్వ ॥

యా సా పద్మాసనస్థా విపులకటితటీ పద్మపత్రాయతాక్షీ ।
గంభీరా వర్తనాభిః స్తనభరనమితా శుభ్ర వస్తోత్తరీయా ॥

లక్ష్మీ-ర్దివ్యై-ర్గజేంద్రై-ర్మణిగణ ఖచితై-స్స్నాపితా హేమకుంభైః ।
నిత్యం సా పద్మహస్తా మమ వసతు గృహే సర్వ మాంగళ్యయుక్తా ॥

లక్ష్మీం క్షీర సముద్ర రాజతనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం ।
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం ।
శ్రీమన్మంద కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం ।
త్వాం త్రైలోక్య కుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ॥

సిద్ధలక్ష్మీ-ర్మోక్షలక్ష్మీ-ర్జయలక్ష్మీ-స్సరస్వతీ ।
శ్రీలక్ష్మీ-ర్వరలక్ష్మీశ్చ ప్రసన్నా మమ సర్వదా ॥

వరాంకుశౌ పాశమభీతి ముద్రాం ।
కరైర్వహంతీం కమలాసనస్థాం ।
బాలర్కకోటి ప్రతిభాం త్రినేత్రాం ।
భజేఽహమంబాం జగదీశ్వరీం తాం ॥

సర్వమంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థ సాధికే ।
శరణ్యే త్య్రంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే ॥

ఓం మ॒హా॒దే॒వ్యై చ॑ వి॒ద్మహే॑ విష్ణుప॒త్నీ చ॑ ధీమహి । తన్నో॑ లక్ష్మీః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

శ్రీ-ర్వర్చ॑స్వ॒-మాయు॑ష్య॒-మారో᳚గ్య॒-మావీ॑ధా॒త్ పవ॑మానం మహీ॒యతే᳚ ।
ధా॒న్యం ధ॒నం ప॒శుం బ॒హుపు॑త్రలా॒భం శ॒తసం᳚వత్స॒రం దీ॒ర్ఘమాయుః॑ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

श्री सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

ॐ ॥ हिर॑ण्यवर्णां॒ हरि॑णीं सु॒वर्ण॑रज॒तस्र॑जां ।
चं॒द्रां हि॒रण्म॑यीं ल॒क्ष्मीं जात॑वेदो म॒ आव॑ह ॥

तां म॒ आव॑ह॒ जात॑वेदो ल॒क्ष्मीमन॑पगा॒मिनी᳚म् ।
यस्यां॒ हिर॑ण्यं विं॒देयं॒ गामश्वं॒ पुरु॑षान॒हम् ॥

अ॒श्व॒पू॒र्वां र॑थम॒ध्यां ह॒स्तिना॑द-प्र॒बोधि॑नीम् ।
श्रियं॑ दे॒वीमुप॑ह्वये॒ श्रीर्मा॑ दे॒वीर्जु॑षताम् ॥

कां॒सो᳚स्मि॒ तां हिर॑ण्यप्रा॒कारा॑मा॒र्द्रां ज्वलं॑तीं तृ॒प्तां त॒र्पयं॑तीम् ।
प॒द्मे॒ स्थि॒तां प॒द्मव॑र्णां॒ तामि॒होप॑ह्वये॒ श्रियम् ॥

चं॒द्रां प्र॑भा॒सां य॒शसा॒ ज्वलं॑तीं॒ श्रियं॑ लो॒के दे॒वजु॑ष्टामुदा॒राम् ।
तां प॒द्मिनी॑मीं॒ शर॑णम॒हं प्रप॑द्येऽल॒क्ष्मीर्मे॑ नश्यतां॒ त्वां वृ॑णे ॥

आ॒दि॒त्यव॑र्णे॒ तप॒सोऽधि॑जा॒तो वन॒स्पति॒स्तव॑ वृ॒क्षोऽथ॑ बि॒ल्वः ।
तस्य॒ फला॑नि॒ तप॒सानु॑दन्तु मा॒यान्त॑रा॒याश्च॑ बा॒ह्या अ॑ल॒क्ष्मीः ॥

उपै॑तु॒ मां दे॑वस॒खः की॒र्तिश्च॒ मणि॑ना स॒ह ।
प्रा॒दु॒र्भू॒तोऽस्मि॑ राष्ट्रे॒ऽस्मिन् की॒र्ति॒मृ॑द्धिं द॒दातु॑ मे ॥

क्षु॒त्पि॒पा॒साम॑लां ज्ये॒ष्ठाम॒ल॒क्षीं ना॑शया॒म्यहम् ।
अभू॑ति॒मस॑मृद्धिं॒ च स॒र्वां॒ निर्णु॑द मे॒ गृहात् ॥

गं॒ध॒द्वा॒रां दु॑राध॒र्षां॒ नि॒त्यपु॑ष्टां करी॒षिणी᳚म् ।
ई॒श्वरीग्ं॑ सर्व॑भूता॒नां॒ तामि॒होप॑ह्वये॒ श्रियम् ॥

श्री᳚र्मे भ॒जतु । अल॒क्षी᳚र्मे न॒श्यतु ।

मन॑सः॒ काम॒माकू॑तिं वा॒चः स॒त्यम॑शीमहि ।
प॒शू॒नाग्ं रू॒पमन्य॑स्य॒ मयि॒ श्रीः श्र॑यतां॒ यशः॑ ॥

क॒र्दमे॑न प्र॑जाभू॒ता॒ म॒यि॒ सम्भ॑व क॒र्दम ।
श्रियं॑ वा॒सय॑ मे कु॒ले॒ मा॒तरं॑ पद्म॒मालि॑नीम् ॥

आपः॑ सृ॒जन्तु॑ स्नि॒ग्धा॒नि॒ चि॒क्ली॒त व॑स मे॒ गृहे ।
नि च॑ दे॒वीं मा॒तरं॒ श्रियं॑ वा॒सय॑ मे कु॒ले ॥

आ॒र्द्रां पु॒ष्करि॑णीं पु॒ष्टिं॒ पिं॒ग॒लाम् प॑द्ममा॒लिनीम् ।
चं॒द्रां हि॒रण्म॑यीं ल॒क्ष्मीं जात॑वेदो म॒ आव॑ह ॥

आ॒र्द्रां यः॒ करि॑णीं य॒ष्टिं॒ सु॒व॒र्णाम् हे॑ममा॒लिनीम् ।
सू॒र्यां हि॒रण्म॑यीं ल॒क्ष्मीं॒ जात॑वेदो म॒ आव॑ह ॥

तां म॒ आव॑ह॒ जात॑वेदो ल॒क्षीमन॑पगा॒मिनी᳚म् ।
यस्यां॒ हिर॑ण्यं॒ प्रभू॑तं॒ गावो॑ दा॒स्योऽश्वा᳚न्, विं॒देयं॒ पुरु॑षान॒हम् ॥

यश्शुचिः॑ प्रयतो भू॒त्वा॒ जु॒हुया॑-दाज्य॒-मन्व॑हम् ।
श्रियः॑ पं॒चद॑शर्चं च श्री॒काम॑स्सत॒तं॒ ज॑पेत् ॥

आनन्दः कर्द॑मश्चै॒व चिक्ली॒त इ॑ति वि॒श्रुताः ।
ऋष॑य॒स्ते त्र॑यः पुत्राः स्व॒यं॒ श्रीरे॑व दे॒वता ॥

पद्मानने प॑द्म ऊ॒रू॒ प॒द्माक्षी प॑द्मसं॒भवे ।
त्वं मां᳚ भ॒जस्व॑ पद्मा॒क्षी ये॒न सौख्यं॑ लभा॒म्यहम् ॥

अ॒श्वदा॑यी च गोदा॒यी॒ ध॒नदा॑यी म॒हाध॑ने ।
धनं॑ मे॒ जुष॑तां दे॒वीं स॒र्वका॑मार्थ॒ सिद्ध॑ये ॥

पुत्रपौत्र धनं धान्यं हस्त्यश्वाजाविगो रथम् ।
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु माम् ॥

चन्द्राभां लक्ष्मीमीशानां सूर्याभां᳚ श्रियमीश्वरीम् ।
चन्द्र सूर्याग्नि सर्वाभां श्री महालक्ष्मी-मुपास्महे ॥

धन-मग्नि-र्धनं वायु-र्धनं सूर्यो॑ धनं वसुः ।
धनमिन्द्रो बृहस्पति-र्वरु॑णं धनम॑श्नुते ॥

वैनतेय सोमं पिब सोमं॑ पिबतु वृत्रहा ।
सोमं॒ धनस्य सोमिनो॒ मह्यं॑ ददातु सोमिनी॑ ॥

न क्रोधो न च मात्स॒र्यं न लोभो॑ नाशुभा मतिः ।
भवन्ति कृत पुण्यानां भ॒क्तानां श्री सू᳚क्तं जपेत्सदा ॥

वर्षं᳚तु॒ ते वि॑भाव॒रि॒ दि॒वो अभ्रस्य विद्यु॑तः ।
रोहं᳚तु सर्व॑बीजान्यव ब्रह्म द्वि॒षो᳚ ज॑हि ॥

पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्म-दलायताक्षी ।
विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्स्व ॥

या सा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी ।
गम्भीरा वर्तनाभिः स्तनभरनमिता शुभ्र वस्तोत्तरीया ॥

लक्ष्मी-र्दिव्यै-र्गजेन्द्रै-र्मणिगण खचितै-स्स्नापिता हेमकुम्भैः ।
नित्यं सा पद्महस्ता मम वसतु गृहे सर्व माङ्गल्ययुक्ता ॥

लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरङ्ग धामेश्वरीम् ।
दासीभूत समस्त देव वनितां लोकैक दीपाङ्कुरां ।
श्रीमन्मन्द कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गङ्गाधरां ।
त्वां त्रैलोक्य कुटुम्बिनीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां ॥

सिद्धलक्ष्मी-र्मोक्षलक्ष्मी-र्जयलक्ष्मी-स्सरस्वती ।
श्रीलक्ष्मी-र्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा ॥

वराङ्कुशौ पाशमभीति मुद्रां ।
करैर्वहन्तीं कमलासनस्थाम् ।
बालर्ककोटि प्रतिभां त्रिनेत्रां ।
भजेऽहमम्बां जगदीश्वरीं ताम् ॥

सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ।
शरण्ये त्य्रम्बके देवी नारायणि नमोस्तुते ॥

ॐ म॒हा॒दे॒व्यै च॑ वि॒द्महे॑ विष्णुप॒त्नी च॑ धीमहि । तन्नो॑ लक्ष्मीः प्रचो॒दया᳚त् ॥

श्री-र्वर्च॑स्व॒-मायु॑ष्य॒-मारो᳚ग्य॒-मावी॑धा॒त् पव॑मानं मही॒यते᳚ ।
धा॒न्यं ध॒नं प॒शुं ब॒हुपु॑त्रला॒भं श॒तसं᳚वत्स॒रं दी॒र्घमायुः॑ ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

SRI SUKTAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.


ōṃ ॥ hira̍ṇyavarṇā̠ṃ hari̍ṇīṃ su̠varṇa̍raja̠tasra̍jāṃ ।
cha̠ndrāṃ hi̠raṇma̍yīṃ la̠kṣmīṃ jāta̍vēdō ma̠ āva̍ha ॥

tāṃ ma̠ āva̍ha̠ jāta̍vēdō la̠kṣmīmana̍pagā̠minī̎m ।
yasyā̠ṃ hira̍ṇyaṃ vi̠ndēya̠ṃ gāmaśva̠ṃ puru̍ṣāna̠ham ॥

a̠śva̠pū̠rvāṃ ra̍thama̠dhyāṃ ha̠stinā̍da-pra̠bōdhi̍nīm ।
śriya̍ṃ dē̠vīmupa̍hvayē̠ śrīrmā̍ dē̠vīrju̍ṣatām ॥

kā̠ṃsō̎smi̠ tāṃ hira̍ṇyaprā̠kārā̍mā̠rdrāṃ jvala̍ntīṃ tṛ̠ptāṃ ta̠rpaya̍ntīm ।
pa̠dmē̠ sthi̠tāṃ pa̠dmava̍rṇā̠ṃ tāmi̠hōpa̍hvayē̠ śriyam ॥

cha̠ndrāṃ pra̍bhā̠sāṃ ya̠śasā̠ jvala̍ntī̠ṃ śriya̍ṃ lō̠kē dē̠vaju̍ṣṭāmudā̠rām ।
tāṃ pa̠dminī̍mī̠ṃ śara̍ṇama̠haṃ prapa̍dyēla̠kṣmīrmē̍ naśyatā̠ṃ tvāṃ vṛ̍ṇē ॥

ā̠di̠tyava̍rṇē̠ tapa̠sōdhi̍jā̠tō vana̠spati̠stava̍ vṛ̠kṣōtha̍ bi̠lvaḥ ।
tasya̠ phalā̍ni̠ tapa̠sānu̍dantu mā̠yānta̍rā̠yāścha̍ bā̠hyā a̍la̠kṣmīḥ ॥

upai̍tu̠ māṃ dē̍vasa̠khaḥ kī̠rtiścha̠ maṇi̍nā sa̠ha ।
prā̠du̠rbhū̠tōsmi̍ rāṣṭrē̠smin kī̠rti̠mṛ̍ddhiṃ da̠dātu̍ mē ॥

kṣu̠tpi̠pā̠sāma̍lāṃ jyē̠ṣṭhāma̠la̠kṣīṃ nā̍śayā̠myaham ।
abhū̍ti̠masa̍mṛddhi̠ṃ cha sa̠rvā̠ṃ nirṇu̍da mē̠ gṛhāt ॥

gaṃ̠dha̠dvā̠rāṃ du̍rādha̠rṣā̠ṃ ni̠tyapu̍ṣṭāṃ karī̠ṣiṇī̎m ।
ī̠śvarīg̍ṃ sarva̍bhūtā̠nā̠ṃ tāmi̠hōpa̍hvayē̠ śriyam ॥

śrī̎rmē bha̠jatu । ala̠kṣī̎rmē na̠śyatu ।

mana̍sa̠ḥ kāma̠mākū̍tiṃ vā̠chaḥ sa̠tyama̍śīmahi ।
pa̠śū̠nāgṃ rū̠pamanya̍sya̠ mayi̠ śrīḥ śra̍yatā̠ṃ yaśa̍ḥ ॥

ka̠rdamē̍na pra̍jābhū̠tā̠ ma̠yi̠ sambha̍va ka̠rdama ।
śriya̍ṃ vā̠saya̍ mē ku̠lē̠ mā̠tara̍ṃ padma̠māli̍nīm ॥

āpa̍ḥ sṛ̠jantu̍ sni̠gdhā̠ni̠ chi̠klī̠ta va̍sa mē̠ gṛhē ।
ni cha̍ dē̠vīṃ mā̠tara̠ṃ śriya̍ṃ vā̠saya̍ mē ku̠lē ॥

ā̠rdrāṃ pu̠ṣkari̍ṇīṃ pu̠ṣṭiṃ̠ piṃ̠ga̠ḻām pa̍dmamā̠linīm ।
cha̠ndrāṃ hi̠raṇma̍yīṃ la̠kṣmīṃ jāta̍vēdō ma̠ āva̍ha ॥

ā̠rdrāṃ ya̠ḥ kari̍ṇīṃ ya̠ṣṭiṃ̠ su̠va̠rṇām hē̍mamā̠linīm ।
sū̠ryāṃ hi̠raṇma̍yīṃ la̠kṣmī̠ṃ jāta̍vēdō ma̠ āva̍ha ॥

tāṃ ma̠ āva̍ha̠ jāta̍vēdō la̠kṣīmana̍pagā̠minī̎m ।
yasyā̠ṃ hira̍ṇya̠ṃ prabhū̍ta̠ṃ gāvō̍ dā̠syōśvā̎n, viṃ̠dēya̠ṃ puru̍ṣāna̠ham ॥

yaśśuchi̍ḥ prayatō bhū̠tvā̠ ju̠huyā̍-dājya̠-manva̍ham ।
śriya̍ḥ pa̠ñchada̍śarchaṃ cha śrī̠kāma̍ssata̠ta̠ṃ ja̍pēt ॥

ānandaḥ karda̍maśchai̠va chiklī̠ta i̍ti vi̠śrutāḥ ।
ṛṣa̍ya̠stē tra̍yaḥ putrāḥ sva̠ya̠ṃ śrīrē̍va dē̠vatā ॥

padmānanē pa̍dma ū̠rū̠ pa̠dmākṣī pa̍dmasa̠mbhavē ।
tvaṃ mā̎m bha̠jasva̍ padmā̠kṣī yē̠na saukhya̍ṃ labhā̠myaham ॥

a̠śvadā̍yī cha gōdā̠yī̠ dha̠nadā̍yī ma̠hādha̍nē ।
dhana̍ṃ mē̠ juṣa̍tāṃ dē̠vīṃ sa̠rvakā̍mārtha̠ siddha̍yē ॥

putrapautra dhanaṃ dhānyaṃ hastyaśvājāvigō ratham ।
prajānāṃ bhavasi mātā āyuṣmantaṃ karōtu mām ॥

chandrābhāṃ lakṣmīmīśānāṃ sūryābhā̎m śriyamīśvarīm ।
chandra sūryāgni sarvābhāṃ śrī mahālakṣmī-mupāsmahē ॥

dhana-magni-rdhanaṃ vāyu-rdhanaṃ sūryō̍ dhanaṃ vasuḥ ।
dhanamindrō bṛhaspati-rvaru̍ṇaṃ dhanama̍śnutē ॥

vainatēya sōmaṃ piba sōma̍ṃ pibatu vṛtrahā ।
sōma̠ṃ dhanasya sōminō̠ mahya̍ṃ dadātu sōminī̍ ॥

na krōdhō na cha mātsa̠ryaṃ na lōbhō̍ nāśubhā matiḥ ।
bhavanti kṛta puṇyānāṃ bha̠ktānāṃ śrī sū̎ktaṃ japētsadā ॥

varṣa̎mtu̠ tē vi̍bhāva̠ri̠ di̠vō abhrasya vidyu̍taḥ ।
rōha̎mtu sarva̍bījānyava brahma dvi̠ṣō̎ ja̍hi ॥

padmapriyē padmini padmahastē padmālayē padma-daḻāyatākṣī ।
viśvapriyē viṣṇu manōnukūlē tvatpādapadmaṃ mayi sannidhatsva ॥

yā sā padmāsanasthā vipulakaṭitaṭī padmapatrāyatākṣī ।
gambhīrā vartanābhiḥ stanabharanamitā śubhra vastōttarīyā ॥

lakṣmī-rdivyai-rgajēndrai-rmaṇigaṇa khachitai-ssnāpitā hēmakumbhaiḥ ।
nityaṃ sā padmahastā mama vasatu gṛhē sarva māṅgaḻyayuktā ॥

lakṣmīṃ kṣīra samudra rājatanayāṃ śrīraṅga dhāmēśvarīm ।
dāsībhūta samasta dēva vanitāṃ lōkaika dīpāṅkurāṃ ।
śrīmanmanda kaṭākṣa labdha vibhava brahmēndra gaṅgādharāṃ ।
tvāṃ trailōkya kuṭumbinīṃ sarasijāṃ vandē mukundapriyāṃ ॥

siddhalakṣmī-rmōkṣalakṣmī-rjayalakṣmī-ssarasvatī ।
śrīlakṣmī-rvaralakṣmīścha prasannā mama sarvadā ॥

varāṅkuśau pāśamabhīti mudrāṃ ।
karairvahantīṃ kamalāsanasthām ।
bālarkakōṭi pratibhāṃ trinētrāṃ ।
bhajēhamambāṃ jagadīśvarīṃ tām ॥

sarvamaṅgaḻa māṅgaḻyē śivē sarvārtha sādhikē ।
śaraṇyē tyrambakē dēvī nārāyaṇi namōstutē ॥

ōṃ ma̠hā̠dē̠vyai cha̍ vi̠dmahē̍ viṣṇupa̠tnī cha̍ dhīmahi । tannō̍ lakṣmīḥ prachō̠dayā̎t ॥

śrī-rvarcha̍sva̠-māyu̍ṣya̠-mārō̎gya̠-māvī̍dhā̠t pava̍mānaṃ mahī̠yatē̎ ।
dhā̠nyaṃ dha̠naṃ pa̠śuṃ ba̠hupu̍tralā̠bhaṃ śa̠tasa̎mvatsa̠raṃ dī̠rghamāyu̍ḥ ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ஶ்ரீ ஸூக்தம்

ஓம் ॥ ஹிர॑ண்யவர்ணாம்॒ ஹரி॑ணீம் ஸு॒வர்ண॑ரஜ॒தஸ்ர॑ஜாம் ।
ச॒ன்த்3ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ3 ம॒ ஆவ॑ஹ ॥

தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ3 ல॒க்ஷ்மீமன॑பகா॒3மினீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம் வி॒ன்தே3யம்॒ கா3மஶ்வம்॒ புரு॑ஷான॒ஹம் ॥

அ॒ஶ்வ॒பூ॒ர்வாம் ர॑த2ம॒த்4யாம் ஹ॒ஸ்தினா॑த-3ப்ர॒போ3தி॑4னீம் ।
ஶ்ரியம்॑ தே॒3வீமுப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரீர்மா॑ தே॒3வீர்ஜு॑ஷதாம் ॥

காம்॒ஸோ᳚ஸ்மி॒ தாம் ஹிர॑ண்யப்ரா॒காரா॑மா॒ர்த்3ராம் ஜ்வல॑ன்தீம் த்ரு॒ப்தாம் த॒ர்பய॑ன்தீம் ।
ப॒த்3மே॒ ஸ்தி॒2தாம் ப॒த்3மவ॑ர்ணாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥

ச॒ன்த்3ராம் ப்ர॑பா॒4ஸாம் ய॒ஶஸா॒ ஜ்வல॑ன்தீம்॒ ஶ்ரியம்॑ லோ॒கே தே॒3வஜு॑ஷ்டாமுதா॒3ராம் ।
தாம் ப॒த்3மினீ॑மீம்॒ ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்3யேல॒க்ஷ்மீர்மே॑ நஶ்யதாம்॒ த்வாம் வ்ரு॑ணே ॥

ஆ॒தி॒3த்யவ॑ர்ணே॒ தப॒ஸோதி॑4ஜா॒தோ வன॒ஸ்பதி॒ஸ்தவ॑ வ்ரு॒க்ஷோத॑2 பி॒3ல்வ: ।
தஸ்ய॒ ப2லா॑னி॒ தப॒ஸானு॑த3ன்து மா॒யான்த॑ரா॒யாஶ்ச॑ பா॒3ஹ்யா அ॑ல॒க்ஷ்மீ: ॥

உபை॑து॒ மாம் தே॑3வஸ॒க:2 கீ॒ர்திஶ்ச॒ மணி॑னா ஸ॒ஹ ।
ப்ரா॒து॒3ர்பூ॒4தோஸ்மி॑ ராஷ்ட்ரே॒ஸ்மின் கீ॒ர்தி॒ம்ரு॑த்3தி4ம் த॒3தா3து॑ மே ॥

க்ஷு॒த்பி॒பா॒ஸாம॑லாம் ஜ்யே॒ஷ்டா2ம॒ல॒க்ஷீம் நா॑ஶயா॒ம்யஹம் ।
அபூ॑4தி॒மஸ॑ம்ருத்3தி4ம்॒ ச ஸ॒ர்வாம்॒ நிர்ணு॑த3 மே॒ க்3ருஹாத் ॥

க3ம்॒த॒4த்3வா॒ராம் து॑3ராத॒4ர்ஷாம்॒ நி॒த்யபு॑ஷ்டாம் கரீ॒ஷிணீ᳚ம் ।
ஈ॒ஶ்வரீக்3ம்॑ ஸர்வ॑பூ4தா॒னாம்॒ தாமி॒ஹோப॑ஹ்வயே॒ ஶ்ரியம் ॥

ஶ்ரீ᳚ர்மே ப॒4ஜது । அல॒க்ஷீ᳚ர்மே ந॒ஶ்யது ।

மன॑ஸ:॒ காம॒மாகூ॑திம் வா॒ச: ஸ॒த்யம॑ஶீமஹி ।
ப॒ஶூ॒னாக்3ம் ரூ॒பமன்ய॑ஸ்ய॒ மயி॒ ஶ்ரீ: ஶ்ர॑யதாம்॒ யஶ:॑ ॥

க॒ர்த3மே॑ன ப்ர॑ஜாபூ॒4தா॒ ம॒யி॒ ஸம்ப॑4வ க॒ர்த3ம ।
ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே॒ மா॒தரம்॑ பத்3ம॒மாலி॑னீம் ॥

ஆப:॑ ஸ்ரு॒ஜன்து॑ ஸ்னி॒க்3தா॒4னி॒ சி॒க்லீ॒த வ॑ஸ மே॒ க்3ருஹே ।
நி ச॑ தே॒3வீம் மா॒தரம்॒ ஶ்ரியம்॑ வா॒ஸய॑ மே கு॒லே ॥

ஆ॒ர்த்3ராம் பு॒ஷ்கரி॑ணீம் பு॒ஷ்டிம்॒ பிம்॒க॒3ல்தா3ம் ப॑த்3மமா॒லினீம் ।
ச॒ன்த்3ராம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம் ஜாத॑வேதோ3 ம॒ ஆவ॑ஹ ॥

ஆ॒ர்த்3ராம் ய:॒ கரி॑ணீம் ய॒ஷ்டிம்॒ ஸு॒வ॒ர்ணாம் ஹே॑மமா॒லினீம் ।
ஸூ॒ர்யாம் ஹி॒ரண்ம॑யீம் ல॒க்ஷ்மீம்॒ ஜாத॑வேதோ3 ம॒ ஆவ॑ஹ ॥

தாம் ம॒ ஆவ॑ஹ॒ ஜாத॑வேதோ3 ல॒க்ஷீமன॑பகா॒3மினீ᳚ம் ।
யஸ்யாம்॒ ஹிர॑ண்யம்॒ ப்ரபூ॑4தம்॒ கா3வோ॑ தா॒3ஸ்யோஶ்வா᳚ன், விம்॒தே3யம்॒ புரு॑ஷான॒ஹம் ॥

யஶ்ஶுசி:॑ ப்ரயதோ பூ॒4த்வா॒ ஜு॒ஹுயா॑-தா3ஜ்ய॒-மன்வ॑ஹம் ।
ஶ்ரிய:॑ ப॒ஞ்சத॑3ஶர்சம் ச ஶ்ரீ॒காம॑ஸ்ஸத॒தம்॒ ஜ॑பேத் ॥

ஆனந்த:3 கர்த॑3மஶ்சை॒வ சிக்லீ॒த இ॑தி வி॒ஶ்ருதா: ।
ருஷ॑ய॒ஸ்தே த்ர॑ய: புத்ரா: ஸ்வ॒யம்॒ ஶ்ரீரே॑வ தே॒3வதா ॥

பத்3மானநே ப॑த்3ம ஊ॒ரூ॒ ப॒த்3மாக்ஷீ ப॑த்3மஸ॒ம்ப4வே ।
த்வம் மாம்᳚ ப॒4ஜஸ்வ॑ பத்3மா॒க்ஷீ யே॒ன ஸௌக்2யம்॑ லபா॒4ம்யஹம் ॥

அ॒ஶ்வதா॑3யீ ச கோ3தா॒3யீ॒ த॒4னதா॑3யீ ம॒ஹாத॑4னே ।
த4னம்॑ மே॒ ஜுஷ॑தாம் தே॒3வீம் ஸ॒ர்வகா॑மார்த॒2 ஸித்3த॑4யே ॥

புத்ரபௌத்ர த4னம் தா4ன்யம் ஹஸ்த்யஶ்வாஜாவிகோ3 ரத2ம் ।
ப்ரஜானாம் ப4வஸி மாதா ஆயுஷ்மன்தம் கரோது மாம் ॥

சன்த்3ராபா4ம் லக்ஷ்மீமீஶானாம் ஸூர்யாபா4ம்᳚ ஶ்ரியமீஶ்வரீம் ।
சன்த்3ர ஸூர்யாக்3னி ஸர்வாபா4ம் ஶ்ரீ மஹாலக்ஷ்மீ-முபாஸ்மஹே ॥

த4ன-மக்3னி-ர்த4னம் வாயு-ர்த4னம் ஸூர்யோ॑ த4னம் வஸு: ।
த4னமின்த்3ரோ ப்3ருஹஸ்பதி-ர்வரு॑ணம் த4னம॑ஶ்னுதே ॥

வைனதேய ஸோமம் பிப3 ஸோமம்॑ பிப3து வ்ருத்ரஹா ।
ஸோமம்॒ த4னஸ்ய ஸோமினோ॒ மஹ்யம்॑ த3தா3து ஸோமினீ॑ ॥

ந க்ரோதோ4 ந ச மாத்ஸ॒ர்யம் ந லோபோ॑4 நாஶுபா4 மதி: ।
ப4வன்தி க்ருத புண்யானாம் ப॒4க்தானாம் ஶ்ரீ ஸூ᳚க்தம் ஜபேத்ஸதா3 ॥

வர்ஷ᳚ன்து॒ தே வி॑பா4வ॒ரி॒ தி॒3வோ அப்4ரஸ்ய வித்3யு॑த: ।
ரோஹ᳚ன்து ஸர்வ॑பீ3ஜான்யவ ப்3ரஹ்ம த்3வி॒ஷோ᳚ ஜ॑ஹி ॥

பத்3மப்ரியே பத்3மினி பத்3மஹஸ்தே பத்3மாலயே பத்3ம-த3ல்தா3யதாக்ஷீ ।
விஶ்வப்ரியே விஷ்ணு மனோனுகூலே த்வத்பாத3பத்3மம் மயி ஸன்னித4த்ஸ்வ ॥

யா ஸா பத்3மாஸனஸ்தா2 விபுலகடிதடீ பத்3மபத்ராயதாக்ஷீ ।
க3ம்பீ4ரா வர்தனாபி4: ஸ்தனப4ரனமிதா ஶுப்4ர வஸ்தோத்தரீயா ॥

லக்ஷ்மீ-ர்தி3வ்யை-ர்கஜ3ேன்த்3ரை-ர்மணிக3ண க2சிதை-ஸ்ஸ்னாபிதா ஹேமகும்பை4: ।
நித்யம் ஸா பத்3மஹஸ்தா மம வஸது க்3ருஹே ஸர்வ மாங்க3ல்த்3யயுக்தா ॥

லக்ஷ்மீம் க்ஷீர ஸமுத்3ர ராஜதனயாம் ஶ்ரீரங்க3 தா4மேஶ்வரீம் ।
தா3ஸீபூ4த ஸமஸ்த தே3வ வனிதாம் லோகைக தீ3பாங்குராம் ।
ஶ்ரீமன்மன்த3 கடாக்ஷ லப்3த4 விப4வ ப்3ரஹ்மேன்த்3ர க3ங்கா3த4ராம் ।
த்வாம் த்ரைலோக்ய குடும்பி3னீம் ஸரஸிஜாம் வன்தே3 முகுன்த3ப்ரியாம் ॥

ஸித்3த4லக்ஷ்மீ-ர்மோக்ஷலக்ஷ்மீ-ர்ஜயலக்ஷ்மீ-ஸ்ஸரஸ்வதீ ।
ஶ்ரீலக்ஷ்மீ-ர்வரலக்ஷ்மீஶ்ச ப்ரஸன்னா மம ஸர்வதா3 ॥

வராங்குஶௌ பாஶமபீ4தி முத்3ராம் ।
கரைர்வஹன்தீம் கமலாஸனஸ்தா2ம் ।
பா3லர்ககோடி ப்ரதிபா4ம் த்ரினேத்ராம் ।
பஜ4ேஹமம்பா3ம் ஜக3தீ3ஶ்வரீம் தாம் ॥

ஸர்வமங்க3ல்த3 மாங்க3ல்த்3யே ஶிவே ஸர்வார்த2 ஸாதி4கே ।
ஶரண்யே த்ய்ரம்ப3கே தே3வீ நாராயணி நமோஸ்துதே ॥

ஓம் ம॒ஹா॒தே॒3வ்யை ச॑ வி॒த்3மஹே॑ விஷ்ணுப॒த்னீ ச॑ தீ4மஹி । தன்னோ॑ லக்ஷ்மீ: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஶ்ரீ-ர்வர்ச॑ஸ்வ॒-மாயு॑ஷ்ய॒-மாரோ᳚க்3ய॒-மாவீ॑தா॒4த் பவ॑மானம் மஹீ॒யதே᳚ ।
தா॒4ன்யம் த॒4னம் ப॒ஶும் ப॒3ஹுபு॑த்ரலா॒ப4ம் ஶ॒தஸம்᳚வத்ஸ॒ரம் தீ॒3ர்க4மாயு:॑ ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras. \

ಓಂ ॥ ಹಿರ॑ಣ್ಯವರ್ಣಾಂ॒ ಹರಿ॑ಣೀಂ ಸು॒ವರ್ಣ॑ರಜ॒ತಸ್ರ॑ಜಾಂ ।
ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥

ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀಂ᳚ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ ವಿಂ॒ದೇಯಂ॒ ಗಾಮಶ್ವಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಂ ॥

ಅ॒ಶ್ವ॒ಪೂ॒ರ್ವಾಂ ರ॑ಥಮ॒ಧ್ಯಾಂ ಹ॒ಸ್ತಿನಾ॑ದ-ಪ್ರ॒ಬೋಧಿ॑ನೀಂ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ದೇ॒ವೀಮುಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರೀರ್ಮಾ॑ ದೇ॒ವೀರ್ಜು॑ಷತಾಂ ॥

ಕಾಂ॒ಸೋ᳚ಸ್ಮಿ॒ ತಾಂ ಹಿರ॑ಣ್ಯಪ್ರಾ॒ಕಾರಾ॑ಮಾ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಜ್ವಲಂ॑ತೀಂ ತೃ॒ಪ್ತಾಂ ತ॒ರ್ಪಯಂ॑ತೀಂ ।
ಪ॒ದ್ಮೇ॒ ಸ್ಥಿ॒ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮವ॑ರ್ಣಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಂ ॥

ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಪ್ರ॑ಭಾ॒ಸಾಂ ಯ॒ಶಸಾ॒ ಜ್ವಲಂ॑ತೀಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ಲೋ॒ಕೇ ದೇ॒ವಜು॑ಷ್ಟಾಮುದಾ॒ರಾಂ ।
ತಾಂ ಪ॒ದ್ಮಿನೀ॑ಮೀಂ॒ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇಽಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೇ॑ ನಶ್ಯತಾಂ॒ ತ್ವಾಂ ವೃ॑ಣೇ ॥

ಆ॒ದಿ॒ತ್ಯವ॑ರ್ಣೇ॒ ತಪ॒ಸೋಽಧಿ॑ಜಾ॒ತೋ ವನ॒ಸ್ಪತಿ॒ಸ್ತವ॑ ವೃ॒ಕ್ಷೋಽಥ॑ ಬಿ॒ಲ್ವಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಫಲಾ॑ನಿ॒ ತಪ॒ಸಾನು॑ದಂತು ಮಾ॒ಯಾಂತ॑ರಾ॒ಯಾಶ್ಚ॑ ಬಾ॒ಹ್ಯಾ ಅ॑ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಃ ॥

ಉಪೈ॑ತು॒ ಮಾಂ ದೇ॑ವಸ॒ಖಃ ಕೀ॒ರ್ತಿಶ್ಚ॒ ಮಣಿ॑ನಾ ಸ॒ಹ ।
ಪ್ರಾ॒ದು॒ರ್ಭೂ॒ತೋಽಸ್ಮಿ॑ ರಾಷ್ಟ್ರೇ॒ಽಸ್ಮಿನ್ ಕೀ॒ರ್ತಿ॒ಮೃ॑ದ್ಧಿಂ ದ॒ದಾತು॑ ಮೇ ॥

ಕ್ಷು॒ತ್ಪಿ॒ಪಾ॒ಸಾಮ॑ಲಾಂ ಜ್ಯೇ॒ಷ್ಠಾಮ॒ಲ॒ಕ್ಷೀಂ ನಾ॑ಶಯಾ॒ಮ್ಯಹಂ ।
ಅಭೂ॑ತಿ॒ಮಸ॑ಮೃದ್ಧಿಂ॒ ಚ ಸ॒ರ್ವಾಂ॒ ನಿರ್ಣು॑ದ ಮೇ॒ ಗೃಹಾತ್ ॥

ಗಂ॒ಧ॒ದ್ವಾ॒ರಾಂ ದು॑ರಾಧ॒ರ್ಷಾಂ॒ ನಿ॒ತ್ಯಪು॑ಷ್ಟಾಂ ಕರೀ॒ಷಿಣೀಂ᳚ ।
ಈ॒ಶ್ವರೀಗ್ಂ॑ ಸರ್ವ॑ಭೂತಾ॒ನಾಂ॒ ತಾಮಿ॒ಹೋಪ॑ಹ್ವಯೇ॒ ಶ್ರಿಯಂ ॥

ಶ್ರೀ᳚ರ್ಮೇ ಭ॒ಜತು । ಅಲ॒ಕ್ಷೀ᳚ರ್ಮೇ ನ॒ಶ್ಯತು ।

ಮನ॑ಸಃ॒ ಕಾಮ॒ಮಾಕೂ॑ತಿಂ ವಾ॒ಚಃ ಸ॒ತ್ಯಮ॑ಶೀಮಹಿ ।
ಪ॒ಶೂ॒ನಾಗ್ಂ ರೂ॒ಪಮನ್ಯ॑ಸ್ಯ॒ ಮಯಿ॒ ಶ್ರೀಃ ಶ್ರ॑ಯತಾಂ॒ ಯಶಃ॑ ॥

ಕ॒ರ್ದಮೇ॑ನ ಪ್ರ॑ಜಾಭೂ॒ತಾ॒ ಮ॒ಯಿ॒ ಸಂಭ॑ವ ಕ॒ರ್ದಮ ।
ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ॒ ಮಾ॒ತರಂ॑ ಪದ್ಮ॒ಮಾಲಿ॑ನೀಂ ॥

ಆಪಃ॑ ಸೃ॒ಜಂತು॑ ಸ್ನಿ॒ಗ್ಧಾ॒ನಿ॒ ಚಿ॒ಕ್ಲೀ॒ತ ವ॑ಸ ಮೇ॒ ಗೃಹೇ ।
ನಿ ಚ॑ ದೇ॒ವೀಂ ಮಾ॒ತರಂ॒ ಶ್ರಿಯಂ॑ ವಾ॒ಸಯ॑ ಮೇ ಕು॒ಲೇ ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಪು॒ಷ್ಕರಿ॑ಣೀಂ ಪು॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಪಿಂ॒ಗ॒ಳಾಂ ಪ॑ದ್ಮಮಾ॒ಲಿನೀಂ ।
ಚಂ॒ದ್ರಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥

ಆ॒ರ್ದ್ರಾಂ ಯಃ॒ ಕರಿ॑ಣೀಂ ಯ॒ಷ್ಟಿಂ॒ ಸು॒ವ॒ರ್ಣಾಂ ಹೇ॑ಮಮಾ॒ಲಿನೀಂ ।
ಸೂ॒ರ್ಯಾಂ ಹಿ॒ರಣ್ಮ॑ಯೀಂ ಲ॒ಕ್ಷ್ಮೀಂ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಮ॒ ಆವ॑ಹ ॥

ತಾಂ ಮ॒ ಆವ॑ಹ॒ ಜಾತ॑ವೇದೋ ಲ॒ಕ್ಷೀಮನ॑ಪಗಾ॒ಮಿನೀಂ᳚ ।
ಯಸ್ಯಾಂ॒ ಹಿರ॑ಣ್ಯಂ॒ ಪ್ರಭೂ॑ತಂ॒ ಗಾವೋ॑ ದಾ॒ಸ್ಯೋಽಶ್ವಾ᳚ನ್, ವಿಂ॒ದೇಯಂ॒ ಪುರು॑ಷಾನ॒ಹಂ ॥

ಯಶ್ಶುಚಿಃ॑ ಪ್ರಯತೋ ಭೂ॒ತ್ವಾ॒ ಜು॒ಹುಯಾ॑-ದಾಜ್ಯ॒-ಮನ್ವ॑ಹಂ ।
ಶ್ರಿಯಃ॑ ಪಂ॒ಚದ॑ಶರ್ಚಂ ಚ ಶ್ರೀ॒ಕಾಮ॑ಸ್ಸತ॒ತಂ॒ ಜ॑ಪೇತ್ ॥

ಆನಂದಃ ಕರ್ದ॑ಮಶ್ಚೈ॒ವ ಚಿಕ್ಲೀ॒ತ ಇ॑ತಿ ವಿ॒ಶ್ರುತಾಃ ।
ಋಷ॑ಯ॒ಸ್ತೇ ತ್ರ॑ಯಃ ಪುತ್ರಾಃ ಸ್ವ॒ಯಂ॒ ಶ್ರೀರೇ॑ವ ದೇ॒ವತಾ ॥

ಪದ್ಮಾನನೇ ಪ॑ದ್ಮ ಊ॒ರೂ॒ ಪ॒ದ್ಮಾಕ್ಷೀ ಪ॑ದ್ಮಸಂ॒ಭವೇ ।
ತ್ವಂ ಮಾಂ᳚ ಭ॒ಜಸ್ವ॑ ಪದ್ಮಾ॒ಕ್ಷೀ ಯೇ॒ನ ಸೌಖ್ಯಂ॑ ಲಭಾ॒ಮ್ಯಹಂ ॥

ಅ॒ಶ್ವದಾ॑ಯೀ ಚ ಗೋದಾ॒ಯೀ॒ ಧ॒ನದಾ॑ಯೀ ಮ॒ಹಾಧ॑ನೇ ।
ಧನಂ॑ ಮೇ॒ ಜುಷ॑ತಾಂ ದೇ॒ವೀಂ ಸ॒ರ್ವಕಾ॑ಮಾರ್ಥ॒ ಸಿದ್ಧ॑ಯೇ ॥

ಪುತ್ರಪೌತ್ರ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಹಸ್ತ್ಯಶ್ವಾಜಾವಿಗೋ ರಥಂ ।
ಪ್ರಜಾನಾಂ ಭವಸಿ ಮಾತಾ ಆಯುಷ್ಮಂತಂ ಕರೋತು ಮಾಂ ॥

ಚಂದ್ರಾಭಾಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಮೀಶಾನಾಂ ಸೂರ್ಯಾಭಾಂ᳚ ಶ್ರಿಯಮೀಶ್ವರೀಂ ।
ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯಾಗ್ನಿ ಸರ್ವಾಭಾಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಮುಪಾಸ್ಮಹೇ ॥

ಧನ-ಮಗ್ನಿ-ರ್ಧನಂ ವಾಯು-ರ್ಧನಂ ಸೂರ್ಯೋ॑ ಧನಂ ವಸುಃ ।
ಧನಮಿಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ-ರ್ವರು॑ಣಂ ಧನಮ॑ಶ್ನುತೇ ॥

ವೈನತೇಯ ಸೋಮಂ ಪಿಬ ಸೋಮಂ॑ ಪಿಬತು ವೃತ್ರಹಾ ।
ಸೋಮಂ॒ ಧನಸ್ಯ ಸೋಮಿನೋ॒ ಮಹ್ಯಂ॑ ದದಾತು ಸೋಮಿನೀ॑ ॥

ನ ಕ್ರೋಧೋ ನ ಚ ಮಾತ್ಸ॒ರ್ಯಂ ನ ಲೋಭೋ॑ ನಾಶುಭಾ ಮತಿಃ ।
ಭವಂತಿ ಕೃತ ಪುಣ್ಯಾನಾಂ ಭ॒ಕ್ತಾನಾಂ ಶ್ರೀ ಸೂ᳚ಕ್ತಂ ಜಪೇತ್ಸದಾ ॥

ವರ್ಷಂ᳚ತು॒ ತೇ ವಿ॑ಭಾವ॒ರಿ॒ ದಿ॒ವೋ ಅಭ್ರಸ್ಯ ವಿದ್ಯು॑ತಃ ।
ರೋಹಂ᳚ತು ಸರ್ವ॑ಬೀಜಾನ್ಯವ ಬ್ರಹ್ಮ ದ್ವಿ॒ಷೋ᳚ ಜ॑ಹಿ ॥

ಪದ್ಮಪ್ರಿಯೇ ಪದ್ಮಿನಿ ಪದ್ಮಹಸ್ತೇ ಪದ್ಮಾಲಯೇ ಪದ್ಮ-ದಳಾಯತಾಕ್ಷೀ ।
ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣು ಮನೋನುಕೂಲೇ ತ್ವತ್ಪಾದಪದ್ಮಂ ಮಯಿ ಸನ್ನಿಧತ್ಸ್ವ ॥

ಯಾ ಸಾ ಪದ್ಮಾಸನಸ್ಥಾ ವಿಪುಲಕಟಿತಟೀ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಯತಾಕ್ಷೀ ।
ಗಂಭೀರಾ ವರ್ತನಾಭಿಃ ಸ್ತನಭರನಮಿತಾ ಶುಭ್ರ ವಸ್ತೋತ್ತರೀಯಾ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ದಿವ್ಯೈ-ರ್ಗಜೇಂದ್ರೈ-ರ್ಮಣಿಗಣ ಖಚಿತೈ-ಸ್ಸ್ನಾಪಿತಾ ಹೇಮಕುಂಭೈಃ ।
ನಿತ್ಯಂ ಸಾ ಪದ್ಮಹಸ್ತಾ ಮಮ ವಸತು ಗೃಹೇ ಸರ್ವ ಮಾಂಗಳ್ಯಯುಕ್ತಾ ॥

ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ರಾಜತನಯಾಂ ಶ್ರೀರಂಗ ಧಾಮೇಶ್ವರೀಂ ।
ದಾಸೀಭೂತ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ವನಿತಾಂ ಲೋಕೈಕ ದೀಪಾಂಕುರಾಂ ।
ಶ್ರೀಮನ್ಮಂದ ಕಟಾಕ್ಷ ಲಬ್ಧ ವಿಭವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಗಂಗಾಧರಾಂ ।
ತ್ವಾಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯ ಕುಟುಂಬಿನೀಂ ಸರಸಿಜಾಂ ವಂದೇ ಮುಕುಂದಪ್ರಿಯಾಂ ॥

ಸಿದ್ಧಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಮೋಕ್ಷಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಸ್ಸರಸ್ವತೀ ।
ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀ-ರ್ವರಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಚ ಪ್ರಸನ್ನಾ ಮಮ ಸರ್ವದಾ ॥

ವರಾಂಕುಶೌ ಪಾಶಮಭೀತಿ ಮುದ್ರಾಂ ।
ಕರೈರ್ವಹಂತೀಂ ಕಮಲಾಸನಸ್ಥಾಂ ।
ಬಾಲರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರತಿಭಾಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ।
ಭಜೇಽಹಮಂಬಾಂ ಜಗದೀಶ್ವರೀಂ ತಾಂ ॥

ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಳ್ಯೇ ಶಿವೇ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೇ ।
ಶರಣ್ಯೇ ತ್ಯ್ರಂಬಕೇ ದೇವೀ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ ॥

ಓಂ ಮ॒ಹಾ॒ದೇ॒ವ್ಯೈ ಚ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಿಷ್ಣುಪ॒ತ್ನೀ ಚ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ಲಕ್ಷ್ಮೀಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಶ್ರೀ-ರ್ವರ್ಚ॑ಸ್ವ॒-ಮಾಯು॑ಷ್ಯ॒-ಮಾರೋ᳚ಗ್ಯ॒-ಮಾವೀ॑ಧಾ॒ತ್ ಪವ॑ಮಾನಂ ಮಹೀ॒ಯತೇ᳚ ।
ಧಾ॒ನ್ಯಂ ಧ॒ನಂ ಪ॒ಶುಂ ಬ॒ಹುಪು॑ತ್ರಲಾ॒ಭಂ ಶ॒ತಸಂ᳚ವತ್ಸ॒ರಂ ದೀ॒ರ್ಘಮಾಯುಃ॑ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ശ്രീ സൂക്തമ്

ഓം ॥ ഹിര॑ണ്യവര്ണാം॒ ഹരി॑ണീം സു॒വര്ണ॑രജ॒തസ്ര॑ജാം ।
ചം॒ദ്രാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥

താം മ॒ ആവ॑ഹ॒ ജാത॑വേദോ ല॒ക്ഷ്മീമന॑പഗാ॒മിനീ᳚മ് ।
യസ്യാം॒ ഹിര॑ണ്യം വിം॒ദേയം॒ ഗാമശ്വം॒ പുരു॑ഷാന॒ഹമ് ॥

അ॒ശ്വ॒പൂ॒ര്വാം ര॑ഥമ॒ധ്യാം ഹ॒സ്തിനാ॑ദ-പ്ര॒ബോധി॑നീമ് ।
ശ്രിയം॑ ദേ॒വീമുപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രീര്മാ॑ ദേ॒വീര്ജു॑ഷതാമ് ॥

കാം॒സോ᳚സ്മി॒ താം ഹിര॑ണ്യപ്രാ॒കാരാ॑മാ॒ര്ദ്രാം ജ്വലം॑തീം തൃ॒പ്താം ത॒ര്പയം॑തീമ് ।
പ॒ദ്മേ॒ സ്ഥി॒താം പ॒ദ്മവ॑ര്ണാം॒ താമി॒ഹോപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രിയമ് ॥

ചം॒ദ്രാം പ്ര॑ഭാ॒സാം യ॒ശസാ॒ ജ്വലം॑തീം॒ ശ്രിയം॑ ലോ॒കേ ദേ॒വജു॑ഷ്ടാമുദാ॒രാമ് ।
താം പ॒ദ്മിനീ॑മീം॒ ശര॑ണമ॒ഹം പ്രപ॑ദ്യേഽല॒ക്ഷ്മീര്മേ॑ നശ്യതാം॒ ത്വാം വൃ॑ണേ ॥

ആ॒ദി॒ത്യവ॑ര്ണേ॒ തപ॒സോഽധി॑ജാ॒തോ വന॒സ്പതി॒സ്തവ॑ വൃ॒ക്ഷോഽഥ॑ ബി॒ല്വഃ ।
തസ്യ॒ ഫലാ॑നി॒ തപ॒സാനു॑ദംതു മാ॒യാംത॑രാ॒യാശ്ച॑ ബാ॒ഹ്യാ അ॑ല॒ക്ഷ്മീഃ ॥

ഉപൈ॑തു॒ മാം ദേ॑വസ॒ഖഃ കീ॒ര്തിശ്ച॒ മണി॑നാ സ॒ഹ ।
പ്രാ॒ദു॒ര്ഭൂ॒തോഽസ്മി॑ രാഷ്ട്രേ॒ഽസ്മിന് കീ॒ര്തി॒മൃ॑ദ്ധിം ദ॒ദാതു॑ മേ ॥

ക്ഷു॒ത്പി॒പാ॒സാമ॑ലാം ജ്യേ॒ഷ്ഠാമ॒ല॒ക്ഷീം നാ॑ശയാ॒മ്യഹമ് ।
അഭൂ॑തി॒മസ॑മൃദ്ധിം॒ ച സ॒ര്വാം॒ നിര്ണു॑ദ മേ॒ ഗൃഹാത് ॥

ഗം॒ധ॒ദ്വാ॒രാം ദു॑രാധ॒ര്ഷാം॒ നി॒ത്യപു॑ഷ്ടാം കരീ॒ഷിണീ᳚മ് ।
ഈ॒ശ്വരീഗ്മ്॑ സര്വ॑ഭൂതാ॒നാം॒ താമി॒ഹോപ॑ഹ്വയേ॒ ശ്രിയമ് ॥

ശ്രീ᳚ര്മേ ഭ॒ജതു । അല॒ക്ഷീ᳚ര്മേ ന॒ശ്യതു ।

മന॑സഃ॒ കാമ॒മാകൂ॑തിം വാ॒ചഃ സ॒ത്യമ॑ശീമഹി ।
പ॒ശൂ॒നാഗ്മ് രൂ॒പമന്യ॑സ്യ॒ മയി॒ ശ്രീഃ ശ്ര॑യതാം॒ യശഃ॑ ॥

ക॒ര്ദമേ॑ന പ്ര॑ജാഭൂ॒താ॒ മ॒യി॒ സംഭ॑വ ക॒ര്ദമ ।
ശ്രിയം॑ വാ॒സയ॑ മേ കു॒ലേ॒ മാ॒തരം॑ പദ്മ॒മാലി॑നീമ് ॥

ആപഃ॑ സൃ॒ജംതു॑ സ്നി॒ഗ്ധാ॒നി॒ ചി॒ക്ലീ॒ത വ॑സ മേ॒ ഗൃഹേ ।
നി ച॑ ദേ॒വീം മാ॒തരം॒ ശ്രിയം॑ വാ॒സയ॑ മേ കു॒ലേ ॥

ആ॒ര്ദ്രാം പു॒ഷ്കരി॑ണീം പു॒ഷ്ടിം॒ പിം॒ഗ॒ളാമ് പ॑ദ്മമാ॒ലിനീമ് ।
ചം॒ദ്രാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥

ആ॒ര്ദ്രാം യഃ॒ കരി॑ണീം യ॒ഷ്ടിം॒ സു॒വ॒ര്ണാമ് ഹേ॑മമാ॒ലിനീമ് ।
സൂ॒ര്യാം ഹി॒രണ്മ॑യീം ല॒ക്ഷ്മീം॒ ജാത॑വേദോ മ॒ ആവ॑ഹ ॥

താം മ॒ ആവ॑ഹ॒ ജാത॑വേദോ ല॒ക്ഷീമന॑പഗാ॒മിനീ᳚മ് ।
യസ്യാം॒ ഹിര॑ണ്യം॒ പ്രഭൂ॑തം॒ ഗാവോ॑ ദാ॒സ്യോഽശ്വാ᳚ന്, വിം॒ദേയം॒ പുരു॑ഷാന॒ഹമ് ॥

യശ്ശുചിഃ॑ പ്രയതോ ഭൂ॒ത്വാ॒ ജു॒ഹുയാ॑-ദാജ്യ॒-മന്വ॑ഹമ് ।
ശ്രിയഃ॑ പം॒ചദ॑ശര്ചം ച ശ്രീ॒കാമ॑സ്സത॒തം॒ ജ॑പേത് ॥

ആനംദഃ കര്ദ॑മശ്ചൈ॒വ ചിക്ലീ॒ത ഇ॑തി വി॒ശ്രുതാഃ ।
ഋഷ॑യ॒സ്തേ ത്ര॑യഃ പുത്രാഃ സ്വ॒യം॒ ശ്രീരേ॑വ ദേ॒വതാ ॥

പദ്മാനനേ പ॑ദ്മ ഊ॒രൂ॒ പ॒ദ്മാക്ഷീ പ॑ദ്മസം॒ഭവേ ।
ത്വം മാം᳚ ഭ॒ജസ്വ॑ പദ്മാ॒ക്ഷീ യേ॒ന സൌഖ്യം॑ ലഭാ॒മ്യഹമ് ॥

അ॒ശ്വദാ॑യീ ച ഗോദാ॒യീ॒ ധ॒നദാ॑യീ മ॒ഹാധ॑നേ ।
ധനം॑ മേ॒ ജുഷ॑താം ദേ॒വീം സ॒ര്വകാ॑മാര്ഥ॒ സിദ്ധ॑യേ ॥

പുത്രപൌത്ര ധനം ധാന്യം ഹസ്ത്യശ്വാജാവിഗോ രഥമ് ।
പ്രജാനാം ഭവസി മാതാ ആയുഷ്മംതം കരോതു മാമ് ॥

ചംദ്രാഭാം ലക്ഷ്മീമീശാനാം സൂര്യാഭാം᳚ ശ്രിയമീശ്വരീമ് ।
ചംദ്ര സൂര്യാഗ്നി സര്വാഭാം ശ്രീ മഹാലക്ഷ്മീ-മുപാസ്മഹേ ॥

ധന-മഗ്നി-ര്ധനം വായു-ര്ധനം സൂര്യോ॑ ധനം വസുഃ ।
ധനമിംദ്രോ ബൃഹസ്പതി-ര്വരു॑ണം ധനമ॑ശ്നുതേ ॥

വൈനതേയ സോമം പിബ സോമം॑ പിബതു വൃത്രഹാ ।
സോമം॒ ധനസ്യ സോമിനോ॒ മഹ്യം॑ ദദാതു സോമിനീ॑ ॥

ന ക്രോധോ ന ച മാത്സ॒ര്യം ന ലോഭോ॑ നാശുഭാ മതിഃ ।
ഭവംതി കൃത പുണ്യാനാം ഭ॒ക്താനാം ശ്രീ സൂ᳚ക്തം ജപേത്സദാ ॥

വര്ഷം᳚തു॒ തേ വി॑ഭാവ॒രി॒ ദി॒വോ അഭ്രസ്യ വിദ്യു॑തഃ ।
രോഹം᳚തു സര്വ॑ബീജാന്യവ ബ്രഹ്മ ദ്വി॒ഷോ᳚ ജ॑ഹി ॥

പദ്മപ്രിയേ പദ്മിനി പദ്മഹസ്തേ പദ്മാലയേ പദ്മ-ദളായതാക്ഷീ ।
വിശ്വപ്രിയേ വിഷ്ണു മനോനുകൂലേ ത്വത്പാദപദ്മം മയി സന്നിധത്സ്വ ॥

യാ സാ പദ്മാസനസ്ഥാ വിപുലകടിതടീ പദ്മപത്രായതാക്ഷീ ।
ഗംഭീരാ വര്തനാഭിഃ സ്തനഭരനമിതാ ശുഭ്ര വസ്തോത്തരീയാ ॥

ലക്ഷ്മീ-ര്ദിവ്യൈ-ര്ഗജേംദ്രൈ-ര്മണിഗണ ഖചിതൈ-സ്സ്നാപിതാ ഹേമകുംഭൈഃ ।
നിത്യം സാ പദ്മഹസ്താ മമ വസതു ഗൃഹേ സര്വ മാംഗള്യയുക്താ ॥

ലക്ഷ്മീം ക്ഷീര സമുദ്ര രാജതനയാം ശ്രീരംഗ ധാമേശ്വരീമ് ।
ദാസീഭൂത സമസ്ത ദേവ വനിതാം ലോകൈക ദീപാംകുരാം ।
ശ്രീമന്മംദ കടാക്ഷ ലബ്ധ വിഭവ ബ്രഹ്മേംദ്ര ഗംഗാധരാം ।
ത്വാം ത്രൈലോക്യ കുടുംബിനീം സരസിജാം വംദേ മുകുംദപ്രിയാം ॥

സിദ്ധലക്ഷ്മീ-ര്മോക്ഷലക്ഷ്മീ-ര്ജയലക്ഷ്മീ-സ്സരസ്വതീ ।
ശ്രീലക്ഷ്മീ-ര്വരലക്ഷ്മീശ്ച പ്രസന്നാ മമ സര്വദാ ॥

വരാംകുശൌ പാശമഭീതി മുദ്രാം ।
കരൈര്വഹംതീം കമലാസനസ്ഥാമ് ।
ബാലര്കകോടി പ്രതിഭാം ത്രിനേത്രാം ।
ഭജേഽഹമംബാം ജഗദീശ്വരീം താമ് ॥

സര്വമംഗള മാംഗള്യേ ശിവേ സര്വാര്ഥ സാധികേ ।
ശരണ്യേ ത്യ്രംബകേ ദേവീ നാരായണി നമോസ്തുതേ ॥

ഓം മ॒ഹാ॒ദേ॒വ്യൈ ച॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വിഷ്ണുപ॒ത്നീ ച॑ ധീമഹി । തന്നോ॑ ലക്ഷ്മീഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ശ്രീ-ര്വര്ച॑സ്വ॒-മായു॑ഷ്യ॒-മാരോ᳚ഗ്യ॒-മാവീ॑ധാ॒ത് പവ॑മാനം മഹീ॒യതേ᳚ ।
ധാ॒ന്യം ധ॒നം പ॒ശും ബ॒ഹുപു॑ത്രലാ॒ഭം ശ॒തസം᳚വത്സ॒രം ദീ॒ര്ഘമായുഃ॑ ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top