నారాయణ సూక్తం | नारायण सूक्तम् | NARAYANA SUKTAM

నారాయణ సూక్తం | नारायण सूक्तम् | NARAYANA SUKTAM

నారాయణ సూక్తం

ఓం స॒హ నా॑వవతు । స॒హ నౌ॑ భునక్తు । స॒హ వీ॒ర్యం॑ కరవావహై ।
తే॒జ॒స్వినా॒వధీ॑తమస్తు॒ మా వి॑ద్విషా॒వహై᳚ ॥
ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥

ఓం ॥ స॒హ॒స్ర॒శీర్॑షం దే॒వం॒ వి॒శ్వాక్షం॑ వి॒శ్వశం॑భువం ।
విశ్వం॑ నా॒రాయ॑ణం దే॒వ॒మ॒క్షరం॑ పర॒మం పదం ।

వి॒శ్వతః॒ పర॑మాన్ని॒త్యం॒ వి॒శ్వం నా॑రాయ॒ణగ్ం హ॑రిం ।
విశ్వ॑మే॒వేదం పురు॑ష॒-స్తద్విశ్వ-ముప॑జీవతి ।

పతిం॒ విశ్వ॑స్యా॒త్మేశ్వ॑ర॒గ్ం॒ శాశ్వ॑తగ్ం శి॒వ-మ॑చ్యుతం ।
నా॒రాయ॒ణం మ॑హాజ్ఞే॒యం॒ వి॒శ్వాత్మా॑నం ప॒రాయ॑ణం ।

నా॒రాయ॒ణప॑రో జ్యో॒తి॒రా॒త్మా నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।
నా॒రాయ॒ణపరం॑ బ్ర॒హ్మ॒ తత్త్వం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।

నా॒రాయ॒ణప॑రో ధ్యా॒తా॒ ధ్యా॒నం నా॑రాయ॒ణః ప॑రః ।
యచ్చ॑ కిం॒చిజ్జగత్స॒ర్వం॒ దృ॒శ్యతే᳚ శ్రూయ॒తేఽపి॑ వా ॥

అంత॑ర్బ॒హిశ్చ॑ తత్స॒ర్వం॒ వ్యా॒ప్య నా॑రాయ॒ణః స్థి॑తః ।
అనంత॒మవ్యయం॑ క॒విగ్ం స॑ము॒ద్రేంఽతం॑ వి॒శ్వశం॑భువం ।

ప॒ద్మ॒కో॒శ-ప్ర॑తీకా॒శ॒గ్ం॒ హృ॒దయం॑ చాప్య॒ధోము॑ఖం ।
అధో॑ ని॒ష్ట్యా వి॑తస్యాం॒తే॒ నా॒భ్యాము॑పరి॒ తిష్ఠ॑తి ।

జ్వా॒ల॒మా॒లాకు॑లం భా॒తీ॒ వి॒శ్వస్యా॑యత॒నం మ॑హత్ ।
సంత॑తగ్ం శి॒లాభి॑స్తు॒ లంబ॑త్యాకోశ॒సన్ని॑భం ।

తస్యాంతే॑ సుషి॒రగ్ం సూ॒క్ష్మం తస్మిన్᳚ స॒ర్వం ప్రతి॑ష్ఠితం ।
తస్య॒ మధ్యే॑ మ॒హాన॑గ్ని-ర్వి॒శ్వార్చి॑-ర్వి॒శ్వతో॑ముఖః ।

సోఽగ్ర॑భు॒గ్విభ॑జంతి॒ష్ఠ॒-న్నాహా॑రమజ॒రః క॒విః ।
తి॒ర్య॒గూ॒ర్ధ్వమ॑ధశ్శా॒యీ॒ ర॒శ్మయ॑స్తస్య॒ సంత॑తా ।

సం॒తా॒పయ॑తి స్వం దే॒హమాపా॑దతల॒మస్త॑కః ।
తస్య॒ మధ్యే॒ వహ్ని॑శిఖా అ॒ణీయో᳚ర్ధ్వా వ్య॒వస్థి॑తః ।

నీ॒లతో॑-యద॑మధ్య॒స్థా॒-ద్వి॒ధ్యుల్లే॑ఖేవ॒ భాస్వ॑రా ।
నీ॒వార॒శూక॑వత్త॒న్వీ॒ పీ॒తా భా᳚స్వత్య॒ణూప॑మా ।

తస్యాః᳚ శిఖా॒యా మ॑ధ్యే ప॒రమా᳚త్మా వ్య॒వస్థి॑తః ।
స బ్రహ్మ॒ స శివః॒ స హరిః॒ సేంద్రః॒ సోఽక్ష॑రః పర॒మః స్వ॒రాట్ ॥

ఋతగ్ం స॒త్యం ప॑రం బ్ర॒హ్మ॒ పు॒రుషం॑ కృష్ణ॒పింగ॑లం ।
ఊ॒ర్ధ్వరే॑తం వి॑రూపా॒క్షం॒ వి॒శ్వరూ॑పాయ॒ వై నమో॒ నమః॑ ॥

ఓం నా॒రా॒య॒ణాయ॑ వి॒ద్మహే॑ వాసుదే॒వాయ॑ ధీమహి ।
తన్నో॑ విష్ణుః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

नारायण सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

ॐ स॒ह ना॑ववतु । स॒ह नौ॑ भुनक्तु । स॒ह वी॒र्यं॑ करवावहै ।
ते॒ज॒स्विना॒वधी॑तमस्तु॒ मा वि॑द्विषा॒वहै᳚ ॥
ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

ॐ ॥ स॒ह॒स्र॒शीर्॑षं दे॒वं॒ वि॒श्वाक्षं॑ वि॒श्वशं॑भुवम् ।
विश्वं॑ ना॒राय॑णं दे॒व॒म॒क्षरं॑ पर॒मं पदम् ।

वि॒श्वतः॒ पर॑मान्नि॒त्यं॒ वि॒श्वं ना॑राय॒णग्ं ह॑रिम् ।
विश्व॑मे॒वेदं पुरु॑ष॒-स्तद्विश्व-मुप॑जीवति ।

पतिं॒ विश्व॑स्या॒त्मेश्व॑र॒ग्ं॒ शाश्व॑तग्ं शि॒व-म॑च्युतम् ।
ना॒राय॒णं म॑हाज्ञे॒यं॒ वि॒श्वात्मा॑नं प॒राय॑णम् ।

ना॒राय॒णप॑रो ज्यो॒ति॒रा॒त्मा ना॑राय॒णः प॑रः ।
ना॒राय॒णपरं॑ ब्र॒ह्म॒ तत्त्वं ना॑राय॒णः प॑रः ।

ना॒राय॒णप॑रो ध्या॒ता॒ ध्या॒नं ना॑राय॒णः प॑रः ।
यच्च॑ किं॒चिज्जगत्स॒र्वं॒ दृ॒श्यते᳚ श्रूय॒तेऽपि॑ वा ॥

अन्त॑र्ब॒हिश्च॑ तत्स॒र्वं॒ व्या॒प्य ना॑राय॒णः स्थि॑तः ।
अनन्त॒मव्ययं॑ क॒विग्ं स॑मु॒द्रेंऽतं॑ वि॒श्वशं॑भुवम् ।

प॒द्म॒को॒श-प्र॑तीका॒श॒ग्ं॒ हृ॒दयं॑ चाप्य॒धोमु॑खम् ।
अधो॑ नि॒ष्ट्या वि॑तस्यां॒ते॒ ना॒भ्यामु॑परि॒ तिष्ठ॑ति ।

ज्वा॒ल॒मा॒लाकु॑लं भा॒ती॒ वि॒श्वस्या॑यत॒नं म॑हत् ।
सन्त॑तग्ं शि॒लाभि॑स्तु॒ लम्ब॑त्याकोश॒सन्नि॑भम् ।

तस्यान्ते॑ सुषि॒रग्ं सू॒क्ष्मं तस्मिन्᳚ स॒र्वं प्रति॑ष्ठितम् ।
तस्य॒ मध्ये॑ म॒हान॑ग्नि-र्वि॒श्वार्चि॑-र्वि॒श्वतो॑मुखः ।

सोऽग्र॑भु॒ग्विभ॑जन्ति॒ष्ठ॒-न्नाहा॑रमज॒रः क॒विः ।
ति॒र्य॒गू॒र्ध्वम॑धश्शा॒यी॒ र॒श्मय॑स्तस्य॒ सन्त॑ता ।

सं॒ता॒पय॑ति स्वं दे॒हमापा॑दतल॒मस्त॑कः ।
तस्य॒ मध्ये॒ वह्नि॑शिखा अ॒णीयो᳚र्ध्वा व्य॒वस्थि॑तः ।

नी॒लतो॑-यद॑मध्य॒स्था॒-द्वि॒ध्युल्ले॑खेव॒ भास्व॑रा ।
नी॒वार॒शूक॑वत्त॒न्वी॒ पी॒ता भा᳚स्वत्य॒णूप॑मा ।

तस्याः᳚ शिखा॒या म॑ध्ये प॒रमा᳚त्मा व्य॒वस्थि॑तः ।
स ब्रह्म॒ स शिवः॒ स हरिः॒ सेन्द्रः॒ सोऽक्ष॑रः पर॒मः स्व॒राट् ॥

ऋतग्ं स॒त्यं प॑रं ब्र॒ह्म॒ पु॒रुषं॑ कृष्ण॒पिङ्ग॑लम् ।
ऊ॒र्ध्वरे॑तं वि॑रूपा॒क्षं॒ वि॒श्वरू॑पाय॒ वै नमो॒ नमः॑ ॥

ॐ ना॒रा॒य॒णाय॑ वि॒द्महे॑ वासुदे॒वाय॑ धीमहि ।
तन्नो॑ विष्णुः प्रचो॒दया᳚त् ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥
 

NARAYANA SUKTAM

This document is in romanized sanskrit according to IAST standard.

ōṃ sa̠ha nā̍vavatu । sa̠ha nau̍ bhunaktu । sa̠ha vī̠rya̍ṃ karavāvahai ।
tē̠ja̠svinā̠vadhī̍tamastu̠ mā vi̍dviṣā̠vahai̎ ॥
ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

ōṃ ॥ sa̠ha̠sra̠śīr̍ṣaṃ dē̠vaṃ̠ vi̠śvākṣa̍ṃ vi̠śvaśa̍mbhuvam ।
viśva̍ṃ nā̠rāya̍ṇaṃ dē̠va̠ma̠kṣara̍ṃ para̠maṃ padam ।

vi̠śvata̠ḥ para̍mānni̠tya̠ṃ vi̠śvaṃ nā̍rāya̠ṇagṃ ha̍rim ।
viśva̍mē̠vēdaṃ puru̍ṣa̠-stadviśva-mupa̍jīvati ।

pati̠ṃ viśva̍syā̠tmēśva̍ra̠gṃ̠ śāśva̍tagṃ śi̠va-ma̍chyutam ।
nā̠rāya̠ṇaṃ ma̍hājñē̠ya̠ṃ vi̠śvātmā̍naṃ pa̠rāya̍ṇam ।

nā̠rāya̠ṇapa̍rō jyō̠ti̠rā̠tmā nā̍rāya̠ṇaḥ pa̍raḥ ।
nā̠rāya̠ṇapara̍ṃ bra̠hma̠ tattvaṃ nā̍rāya̠ṇaḥ pa̍raḥ ।

nā̠rāya̠ṇapa̍rō dhyā̠tā̠ dhyā̠naṃ nā̍rāya̠ṇaḥ pa̍raḥ ।
yachcha̍ ki̠ñchijjagatsa̠rva̠ṃ dṛ̠śyatē̎ śrūya̠tēpi̍ vā ॥

anta̍rba̠hiścha̍ tatsa̠rva̠ṃ vyā̠pya nā̍rāya̠ṇaḥ sthi̍taḥ ।
ananta̠mavyaya̍ṃ ka̠vigṃ sa̍mu̠drēṃta̍ṃ vi̠śvaśa̍mbhuvam ।

pa̠dma̠kō̠śa-pra̍tīkā̠śa̠g̠ṃ hṛ̠daya̍ṃ chāpya̠dhōmu̍kham ।
adhō̍ ni̠ṣṭyā vi̍tasyāṃ̠tē̠ nā̠bhyāmu̍pari̠ tiṣṭha̍ti ।

jvā̠la̠mā̠lāku̍laṃ bhā̠tī̠ vi̠śvasyā̍yata̠naṃ ma̍hat ।
santa̍tagṃ śi̠lābhi̍stu̠ lamba̍tyākōśa̠sanni̍bham ।

tasyāntē̍ suṣi̠ragṃ sū̠kṣmaṃ tasmin̎ sa̠rvaṃ prati̍ṣṭhitam ।
tasya̠ madhyē̍ ma̠hāna̍gni-rvi̠śvārchi̍-rvi̠śvatō̍mukhaḥ ।

sōgra̍bhu̠gvibha̍janti̠ṣṭha̠-nnāhā̍ramaja̠raḥ ka̠viḥ ।
ti̠rya̠gū̠rdhvama̍dhaśśā̠yī̠ ra̠śmaya̍stasya̠ santa̍tā ।

sa̠ntā̠paya̍ti svaṃ dē̠hamāpā̍datala̠masta̍kaḥ ।
tasya̠ madhyē̠ vahni̍śikhā a̠ṇīyō̎rdhvā vya̠vasthi̍taḥ ।

nī̠latō̍-yada̍madhya̠sthā̠-dvi̠dhyullē̍khēva̠ bhāsva̍rā ।
nī̠vāra̠śūka̍vatta̠nvī̠ pī̠tā bhā̎svatya̠ṇūpa̍mā ।

tasyā̎ḥ śikhā̠yā ma̍dhyē pa̠ramā̎tmā vya̠vasthi̍taḥ ।
sa brahma̠ sa śiva̠ḥ sa hari̠ḥ sēndra̠ḥ sōkṣa̍raḥ para̠maḥ sva̠rāṭ ॥

ṛtagṃ sa̠tyaṃ pa̍raṃ bra̠hma̠ pu̠ruṣa̍ṃ kṛṣṇa̠piṅga̍lam ।
ū̠rdhvarē̍taṃ vi̍rūpā̠kṣa̠ṃ vi̠śvarū̍pāya̠ vai namō̠ nama̍ḥ ॥

ōṃ nā̠rā̠ya̠ṇāya̍ vi̠dmahē̍ vāsudē̠vāya̍ dhīmahi ।
tannō̍ viṣṇuḥ prachō̠dayā̎t ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

நாராயண ஸூக்தம்

ஓம் ஸ॒ஹ நா॑வவது । ஸ॒ஹ நௌ॑ பு4னக்து । ஸ॒ஹ வீ॒ர்யம்॑ கரவாவஹை ।
தே॒ஜ॒ஸ்வினா॒வதீ॑4தமஸ்து॒ மா வி॑த்3விஷா॒வஹை᳚ ॥
ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥

ஓம் ॥ ஸ॒ஹ॒ஸ்ர॒ஶீர்॑ஷம் தே॒3வம்॒ வி॒ஶ்வாக்ஷம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு4வம் ।
விஶ்வம்॑ நா॒ராய॑ணம் தே॒3வ॒ம॒க்ஷரம்॑ பர॒மம் பத3ம் ।

வி॒ஶ்வத:॒ பர॑மான்னி॒த்யம்॒ வி॒ஶ்வம் நா॑ராய॒ணக்3ம் ஹ॑ரிம் ।
விஶ்வ॑மே॒வேத3ம் புரு॑ஷ॒-ஸ்தத்3விஶ்வ-முப॑ஜீவதி ।

பதிம்॒ விஶ்வ॑ஸ்யா॒த்மேஶ்வ॑ர॒க்3ம்॒ ஶாஶ்வ॑தக்3ம் ஶி॒வ-ம॑ச்யுதம் ।
நா॒ராய॒ணம் ம॑ஹாஜ்ஞே॒யம்॒ வி॒ஶ்வாத்மா॑னம் ப॒ராய॑ணம் ।

நா॒ராய॒ணப॑ரோ ஜ்யோ॒தி॒ரா॒த்மா நா॑ராய॒ண: ப॑ர: ।
நா॒ராய॒ணபரம்॑ ப்3ர॒ஹ்ம॒ தத்த்வம் நா॑ராய॒ண: ப॑ர: ।

நா॒ராய॒ணப॑ரோ த்4யா॒தா॒ த்4யா॒னம் நா॑ராய॒ண: ப॑ர: ।
யச்ச॑ கி॒ஞ்சிஜ்ஜக3த்ஸ॒ர்வம்॒ த்3ரு॒ஶ்யதே᳚ ஶ்ரூய॒தேபி॑ வா ॥

அன்த॑ர்ப॒3ஹிஶ்ச॑ தத்ஸ॒ர்வம்॒ வ்யா॒ப்ய நா॑ராய॒ண: ஸ்தி॑2த: ।
அனந்த॒மவ்யயம்॑ க॒விக்3ம் ஸ॑மு॒த்3ரேம்தம்॑ வி॒ஶ்வஶ॑ம்பு4வம் ।

ப॒த்3ம॒கோ॒ஶ-ப்ர॑தீகா॒ஶ॒க்3ம்॒ ஹ்ரு॒த3யம்॑ சாப்ய॒தோ4மு॑க2ம் ।
அதோ॑4 நி॒ஷ்ட்யா வி॑தஸ்யாம்॒தே॒ நா॒ப்4யாமு॑பரி॒ திஷ்ட॑2தி ।

ஜ்வா॒ல॒மா॒லாகு॑லம் பா॒4தீ॒ வி॒ஶ்வஸ்யா॑யத॒னம் ம॑ஹத் ।
ஸன்த॑தக்3ம் ஶி॒லாபி॑4ஸ்து॒ லம்ப॑3த்யாகோஶ॒ஸன்னி॑ப4ம் ।

தஸ்யான்தே॑ ஸுஷி॒ரக்3ம் ஸூ॒க்ஷ்மம் தஸ்மின்᳚ ஸ॒ர்வம் ப்ரதி॑ஷ்டி2தம் ।
தஸ்ய॒ மத்4யே॑ ம॒ஹான॑க்3னி-ர்வி॒ஶ்வார்சி॑-ர்வி॒ஶ்வதோ॑முக:2 ।

ஸோக்3ர॑பு॒4க்3விப॑4ஜன்தி॒ஷ்ட॒2-ன்னாஹா॑ரமஜ॒ர: க॒வி: ।
தி॒ர்ய॒கூ॒3ர்த்4வம॑த4ஶ்ஶா॒யீ॒ ர॒ஶ்மய॑ஸ்தஸ்ய॒ ஸன்த॑தா ।

ஸ॒ன்தா॒பய॑தி ஸ்வம் தே॒3ஹமாபா॑த3தல॒மஸ்த॑க: ।
தஸ்ய॒ மத்4யே॒ வஹ்னி॑ஶிகா2 அ॒ணீயோ᳚ர்த்4வா வ்ய॒வஸ்தி॑2த: ।

நீ॒லதோ॑-யத॑3மத்4ய॒ஸ்தா॒2-த்3வி॒த்4யுல்லே॑கே2வ॒ பா4ஸ்வ॑ரா ।
நீ॒வார॒ஶூக॑வத்த॒ன்வீ॒ பீ॒தா பா᳚4ஸ்வத்ய॒ணூப॑மா ।

தஸ்யா:᳚ ஶிகா॒2யா ம॑த்4யே ப॒ரமா᳚த்மா வ்ய॒வஸ்தி॑2த: ।
ஸ ப்3ரஹ்ம॒ ஸ ஶிவ:॒ ஸ ஹரி:॒ ஸேன்த்3ர:॒ ஸோக்ஷ॑ர: பர॒ம: ஸ்வ॒ராட் ॥

ருதக்3ம் ஸ॒த்யம் ப॑ரம் ப்3ர॒ஹ்ம॒ பு॒ருஷம்॑ க்ருஷ்ண॒பிங்க॑3லம் ।
ஊ॒ர்த்4வரே॑தம் வி॑ரூபா॒க்ஷம்॒ வி॒ஶ்வரூ॑பாய॒ வை நமோ॒ நம:॑ ॥

ஓம் நா॒ரா॒ய॒ணாய॑ வி॒த்3மஹே॑ வாஸுதே॒3வாய॑ தீ4மஹி ।
தன்னோ॑ விஷ்ணு: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ನಾರಾಯಣ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ಸ॒ಹ ನಾ॑ವವತು । ಸ॒ಹ ನೌ॑ ಭುನಕ್ತು । ಸ॒ಹ ವೀ॒ರ್ಯಂ॑ ಕರವಾವಹೈ ।
ತೇ॒ಜ॒ಸ್ವಿನಾ॒ವಧೀ॑ತಮಸ್ತು॒ ಮಾ ವಿ॑ದ್ವಿಷಾ॒ವಹೈ᳚ ॥
ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ಓಂ ॥ ಸ॒ಹ॒ಸ್ರ॒ಶೀರ್॑ಷಂ ದೇ॒ವಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾಕ್ಷಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶಂ॑ಭುವಂ ।
ವಿಶ್ವಂ॑ ನಾ॒ರಾಯ॑ಣಂ ದೇ॒ವ॒ಮ॒ಕ್ಷರಂ॑ ಪರ॒ಮಂ ಪದಂ ।

ವಿ॒ಶ್ವತಃ॒ ಪರ॑ಮಾನ್ನಿ॒ತ್ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಗ್ಂ ಹ॑ರಿಂ ।
ವಿಶ್ವ॑ಮೇ॒ವೇದಂ ಪುರು॑ಷ॒-ಸ್ತದ್ವಿಶ್ವ-ಮುಪ॑ಜೀವತಿ ।

ಪತಿಂ॒ ವಿಶ್ವ॑ಸ್ಯಾ॒ತ್ಮೇಶ್ವ॑ರ॒ಗ್ಂ॒ ಶಾಶ್ವ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ವ-ಮ॑ಚ್ಯುತಂ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಂ ಮ॑ಹಾಜ್ಞೇ॒ಯಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವಾತ್ಮಾ॑ನಂ ಪ॒ರಾಯ॑ಣಂ ।

ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಪ॑ರೋ ಜ್ಯೋ॒ತಿ॒ರಾ॒ತ್ಮಾ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಪರಂ॑ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ತತ್ತ್ವಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।

ನಾ॒ರಾಯ॒ಣಪ॑ರೋ ಧ್ಯಾ॒ತಾ॒ ಧ್ಯಾ॒ನಂ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಪ॑ರಃ ।
ಯಚ್ಚ॑ ಕಿಂ॒ಚಿಜ್ಜಗತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ದೃ॒ಶ್ಯತೇ᳚ ಶ್ರೂಯ॒ತೇಽಪಿ॑ ವಾ ॥

ಅಂತ॑ರ್ಬ॒ಹಿಶ್ಚ॑ ತತ್ಸ॒ರ್ವಂ॒ ವ್ಯಾ॒ಪ್ಯ ನಾ॑ರಾಯ॒ಣಃ ಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಅನಂತ॒ಮವ್ಯಯಂ॑ ಕ॒ವಿಗ್ಂ ಸ॑ಮು॒ದ್ರೇಂಽತಂ॑ ವಿ॒ಶ್ವಶಂ॑ಭುವಂ ।

ಪ॒ದ್ಮ॒ಕೋ॒ಶ-ಪ್ರ॑ತೀಕಾ॒ಶ॒ಗ್ಂ॒ ಹೃ॒ದಯಂ॑ ಚಾಪ್ಯ॒ಧೋಮು॑ಖಂ ।
ಅಧೋ॑ ನಿ॒ಷ್ಟ್ಯಾ ವಿ॑ತಸ್ಯಾಂ॒ತೇ॒ ನಾ॒ಭ್ಯಾಮು॑ಪರಿ॒ ತಿಷ್ಠ॑ತಿ ।

ಜ್ವಾ॒ಲ॒ಮಾ॒ಲಾಕು॑ಲಂ ಭಾ॒ತೀ॒ ವಿ॒ಶ್ವಸ್ಯಾ॑ಯತ॒ನಂ ಮ॑ಹತ್ ।
ಸಂತ॑ತಗ್ಂ ಶಿ॒ಲಾಭಿ॑ಸ್ತು॒ ಲಂಬ॑ತ್ಯಾಕೋಶ॒ಸನ್ನಿ॑ಭಂ ।

ತಸ್ಯಾಂತೇ॑ ಸುಷಿ॒ರಗ್ಂ ಸೂ॒ಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್᳚ ಸ॒ರ್ವಂ ಪ್ರತಿ॑ಷ್ಠಿತಂ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॑ ಮ॒ಹಾನ॑ಗ್ನಿ-ರ್ವಿ॒ಶ್ವಾರ್ಚಿ॑-ರ್ವಿ॒ಶ್ವತೋ॑ಮುಖಃ ।

ಸೋಽಗ್ರ॑ಭು॒ಗ್ವಿಭ॑ಜಂತಿ॒ಷ್ಠ॒-ನ್ನಾಹಾ॑ರಮಜ॒ರಃ ಕ॒ವಿಃ ।
ತಿ॒ರ್ಯ॒ಗೂ॒ರ್ಧ್ವಮ॑ಧಶ್ಶಾ॒ಯೀ॒ ರ॒ಶ್ಮಯ॑ಸ್ತಸ್ಯ॒ ಸಂತ॑ತಾ ।

ಸಂ॒ತಾ॒ಪಯ॑ತಿ ಸ್ವಂ ದೇ॒ಹಮಾಪಾ॑ದತಲ॒ಮಸ್ತ॑ಕಃ ।
ತಸ್ಯ॒ ಮಧ್ಯೇ॒ ವಹ್ನಿ॑ಶಿಖಾ ಅ॒ಣೀಯೋ᳚ರ್ಧ್ವಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಃ ।

ನೀ॒ಲತೋ॑-ಯದ॑ಮಧ್ಯ॒ಸ್ಥಾ॒-ದ್ವಿ॒ಧ್ಯುಲ್ಲೇ॑ಖೇವ॒ ಭಾಸ್ವ॑ರಾ ।
ನೀ॒ವಾರ॒ಶೂಕ॑ವತ್ತ॒ನ್ವೀ॒ ಪೀ॒ತಾ ಭಾ᳚ಸ್ವತ್ಯ॒ಣೂಪ॑ಮಾ ।

ತಸ್ಯಾಃ᳚ ಶಿಖಾ॒ಯಾ ಮ॑ಧ್ಯೇ ಪ॒ರಮಾ᳚ತ್ಮಾ ವ್ಯ॒ವಸ್ಥಿ॑ತಃ ।
ಸ ಬ್ರಹ್ಮ॒ ಸ ಶಿವಃ॒ ಸ ಹರಿಃ॒ ಸೇಂದ್ರಃ॒ ಸೋಽಕ್ಷ॑ರಃ ಪರ॒ಮಃ ಸ್ವ॒ರಾಟ್ ॥

ಋತಗ್ಂ ಸ॒ತ್ಯಂ ಪ॑ರಂ ಬ್ರ॒ಹ್ಮ॒ ಪು॒ರುಷಂ॑ ಕೃಷ್ಣ॒ಪಿಂಗ॑ಲಂ ।
ಊ॒ರ್ಧ್ವರೇ॑ತಂ ವಿ॑ರೂಪಾ॒ಕ್ಷಂ॒ ವಿ॒ಶ್ವರೂ॑ಪಾಯ॒ ವೈ ನಮೋ॒ ನಮಃ॑ ॥

ಓಂ ನಾ॒ರಾ॒ಯ॒ಣಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ವಾಸುದೇ॒ವಾಯ॑ ಧೀಮಹಿ ।
ತನ್ನೋ॑ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

നാരായണ സൂക്തമ്

ഓം സ॒ഹ നാ॑വവതു । സ॒ഹ നൌ॑ ഭുനക്തു । സ॒ഹ വീ॒ര്യം॑ കരവാവഹൈ ।
തേ॒ജ॒സ്വിനാ॒വധീ॑തമസ്തു॒ മാ വി॑ദ്വിഷാ॒വഹൈ᳚ ॥
ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

ഓം ॥ സ॒ഹ॒സ്ര॒ശീര്॑ഷം ദേ॒വം॒ വി॒ശ്വാക്ഷം॑ വി॒ശ്വശം॑ഭുവമ് ।
വിശ്വം॑ നാ॒രായ॑ണം ദേ॒വ॒മ॒ക്ഷരം॑ പര॒മം പദമ് ।

വി॒ശ്വതഃ॒ പര॑മാന്നി॒ത്യം॒ വി॒ശ്വം നാ॑രായ॒ണഗ്മ് ഹ॑രിമ് ।
വിശ്വ॑മേ॒വേദം പുരു॑ഷ॒-സ്തദ്വിശ്വ-മുപ॑ജീവതി ।

പതിം॒ വിശ്വ॑സ്യാ॒ത്മേശ്വ॑ര॒ഗ്മ്॒ ശാശ്വ॑തഗ്മ് ശി॒വ-മ॑ച്യുതമ് ।
നാ॒രായ॒ണം മ॑ഹാജ്ഞേ॒യം॒ വി॒ശ്വാത്മാ॑നം പ॒രായ॑ണമ് ।

നാ॒രായ॒ണപ॑രോ ജ്യോ॒തി॒രാ॒ത്മാ നാ॑രായ॒ണഃ പ॑രഃ ।
നാ॒രായ॒ണപരം॑ ബ്ര॒ഹ്മ॒ തത്ത്വം നാ॑രായ॒ണഃ പ॑രഃ ।

നാ॒രായ॒ണപ॑രോ ധ്യാ॒താ॒ ധ്യാ॒നം നാ॑രായ॒ണഃ പ॑രഃ ।
യച്ച॑ കിം॒ചിജ്ജഗത്സ॒ര്വം॒ ദൃ॒ശ്യതേ᳚ ശ്രൂയ॒തേഽപി॑ വാ ॥

അംത॑ര്ബ॒ഹിശ്ച॑ തത്സ॒ര്വം॒ വ്യാ॒പ്യ നാ॑രായ॒ണഃ സ്ഥി॑തഃ ।
അനംത॒മവ്യയം॑ ക॒വിഗ്മ് സ॑മു॒ദ്രേംഽതം॑ വി॒ശ്വശം॑ഭുവമ് ।

പ॒ദ്മ॒കോ॒ശ-പ്ര॑തീകാ॒ശ॒ഗ്മ്॒ ഹൃ॒ദയം॑ ചാപ്യ॒ധോമു॑ഖമ് ।
അധോ॑ നി॒ഷ്ട്യാ വി॑തസ്യാം॒തേ॒ നാ॒ഭ്യാമു॑പരി॒ തിഷ്ഠ॑തി ।

ജ്വാ॒ല॒മാ॒ലാകു॑ലം ഭാ॒തീ॒ വി॒ശ്വസ്യാ॑യത॒നം മ॑ഹത് ।
സംത॑തഗ്മ് ശി॒ലാഭി॑സ്തു॒ ലംബ॑ത്യാകോശ॒സന്നി॑ഭമ് ।

തസ്യാംതേ॑ സുഷി॒രഗ്മ് സൂ॒ക്ഷ്മം തസ്മിന്᳚ സ॒ര്വം പ്രതി॑ഷ്ഠിതമ് ।
തസ്യ॒ മധ്യേ॑ മ॒ഹാന॑ഗ്നി-ര്വി॒ശ്വാര്ചി॑-ര്വി॒ശ്വതോ॑മുഖഃ ।

സോഽഗ്ര॑ഭു॒ഗ്വിഭ॑ജംതി॒ഷ്ഠ॒-ന്നാഹാ॑രമജ॒രഃ ക॒വിഃ ।
തി॒ര്യ॒ഗൂ॒ര്ധ്വമ॑ധശ്ശാ॒യീ॒ ര॒ശ്മയ॑സ്തസ്യ॒ സംത॑താ ।

സം॒താ॒പയ॑തി സ്വം ദേ॒ഹമാപാ॑ദതല॒മസ്ത॑കഃ ।
തസ്യ॒ മധ്യേ॒ വഹ്നി॑ശിഖാ അ॒ണീയോ᳚ര്ധ്വാ വ്യ॒വസ്ഥി॑തഃ ।

നീ॒ലതോ॑-യദ॑മധ്യ॒സ്ഥാ॒-ദ്വി॒ധ്യുല്ലേ॑ഖേവ॒ ഭാസ്വ॑രാ ।
നീ॒വാര॒ശൂക॑വത്ത॒ന്വീ॒ പീ॒താ ഭാ᳚സ്വത്യ॒ണൂപ॑മാ ।

തസ്യാഃ᳚ ശിഖാ॒യാ മ॑ധ്യേ പ॒രമാ᳚ത്മാ വ്യ॒വസ്ഥി॑തഃ ।
സ ബ്രഹ്മ॒ സ ശിവഃ॒ സ ഹരിഃ॒ സേംദ്രഃ॒ സോഽക്ഷ॑രഃ പര॒മഃ സ്വ॒രാട് ॥

ഋതഗ്മ് സ॒ത്യം പ॑രം ബ്ര॒ഹ്മ॒ പു॒രുഷം॑ കൃഷ്ണ॒പിംഗ॑ലമ് ।
ഊ॒ര്ധ്വരേ॑തം വി॑രൂപാ॒ക്ഷം॒ വി॒ശ്വരൂ॑പായ॒ വൈ നമോ॒ നമഃ॑ ॥

ഓം നാ॒രാ॒യ॒ണായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ വാസുദേ॒വായ॑ ധീമഹി ।
തന്നോ॑ വിഷ്ണുഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top