దుర్గా సూక్తం | दुर्गा सूक्तम् | DURGA SUKTAM

Shri Durga (Ambaji) Yantra (Yantra to Appease the Goddess Durga)
ఈ చిత్రం:- Shri Durga (Ambaji) Yantra (Yantra to Appease the Goddess Durga) - శ్రీ దుర్గా (అంబాజీ) యంత్రం (దుర్గాదేవిని ప్రసన్నం చేసుకునే యంత్రం)

దుర్గా సూక్తం

ఓం ॥ జా॒తవే॑దసే సునవామ॒ సోమ॑ మరాతీయ॒తో నిద॑హాతి॒ వేదః॑ ।
స నః॑ పర్-ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॑ నా॒వేవ॒ సింధుం॑ దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః ॥

తామ॒గ్నివ॑ర్ణాం తప॑సా జ్వలం॒తీం వై॑రోచ॒నీం క॑ర్మఫ॒లేషు॒ జుష్టాం᳚ ।
దు॒ర్గాం దే॒వీగ్ం శర॑ణమ॒హం ప్రప॑ద్యే సు॒తర॑సి తరసే॑ నమః॑ ॥

అగ్నే॒ త్వం పా॑రయా॒ నవ్యో॑ అ॒స్మాంథ్-స్వ॒స్తిభి॒రతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా᳚ ।
పూశ్చ॑ పృ॒థ్వీ బ॑హు॒లా న॑ ఉ॒ర్వీ భవా॑ తో॒కాయ॒ తన॑యాయ॒ శంయోః ॥

విశ్వా॑ని నో దు॒ర్గహా॑ జాతవేదః॒ సింధు॒న్న నా॒వా దు॑రి॒తాఽతి॑పర్-షి ।
అగ్నే॑ అత్రి॒వన్మన॑సా గృణా॒నో᳚ఽస్మాకం॑ బోధ్యవి॒తా త॒నూనాం᳚ ॥

పృ॒త॒నా॒ జిత॒గ్ం॒ సహ॑మానము॒గ్రమ॒గ్నిగ్ం హు॑వేమ పర॒మాథ్-స॒ధస్థా᳚త్ ।
స నః॑ పర్-ష॒దతి॑ దు॒ర్గాణి॒ విశ్వా॒ క్షామ॑ద్దే॒వో అతి॑ దురి॒తాఽత్య॒గ్నిః ॥

ప్ర॒త్నోషి॑ క॒మీడ్యో॑ అధ్వ॒రేషు॑ స॒నాచ్చ॒ హోతా॒ నవ్య॑శ్చ సత్సి॑ ।
స్వాంచా᳚ఽగ్నే త॒నువం॑ పి॒ప్రయ॑స్వా॒స్మభ్యం॑ చ॒ సౌభ॑గ॒మాయ॑జస్వ ॥

గోభి॒ర్జుష్ట॑మయుజో॒ నిషి॑క్తం॒ తవేం᳚ద్ర విష్ణో॒రను॒సంచ॑రేమ ।
నాక॑స్య పృ॒ష్ఠమ॒భి సం॒వసా॑నో॒ వైష్ణ॑వీం లో॒క ఇ॒హ మా॑దయంతాం ॥

ఓం కా॒త్యా॒య॒నాయ॑ వి॒ద్మహే॑ కన్యకు॒మారి॑ ధీమహి । తన్నో॑ దుర్గిః ప్రచో॒దయా᳚త్ ॥

ఓం శాంతిః॒ శాంతిః॒ శాంతిః॑ ॥
 

दुर्गा सूक्तम्

This document is in शुद्ध देवनागरी with the right anusvaras marked.

ॐ ॥ जा॒तवे॑दसे सुनवाम॒ सोम॑ मरातीय॒तो निद॑हाति॒ वेदः॑ ।
स नः॑ पर्-ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॑ ना॒वेव॒ सिन्धुं॑ दुरि॒ताऽत्य॒ग्निः ॥

ताम॒ग्निव॑र्णां तप॑सा ज्वलं॒तीं वै॑रोच॒नीं क॑र्मफ॒लेषु॒ जुष्टा᳚म् ।
दु॒र्गां दे॒वीग्ं शर॑णम॒हं प्रप॑द्ये सु॒तर॑सि तरसे॑ नमः॑ ॥

अग्ने॒ त्वं पा॑रया॒ नव्यो॑ अ॒स्मान्थ्-स्व॒स्तिभि॒रति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा᳚ ।
पूश्च॑ पृ॒थ्वी ब॑हु॒ला न॑ उ॒र्वी भवा॑ तो॒काय॒ तन॑याय॒ शंयोः ॥

विश्वा॑नि नो दु॒र्गहा॑ जातवेदः॒ सिन्धु॒न्न ना॒वा दु॑रि॒ताऽति॑पर्-षि ।
अग्ने॑ अत्रि॒वन्मन॑सा गृणा॒नो᳚ऽस्माकं॑ बोध्यवि॒ता त॒नूना᳚म् ॥

पृ॒त॒ना॒ जित॒ग्ं॒ सह॑मानमु॒ग्रम॒ग्निग्ं हु॑वेम पर॒माथ्-स॒धस्था᳚त् ।
स नः॑ पर्-ष॒दति॑ दु॒र्गाणि॒ विश्वा॒ क्षाम॑द्दे॒वो अति॑ दुरि॒ताऽत्य॒ग्निः ॥

प्र॒त्नोषि॑ क॒मीड्यो॑ अध्व॒रेषु॑ स॒नाच्च॒ होता॒ नव्य॑श्च सत्सि॑ ।
स्वाञ्चा᳚ऽग्ने त॒नुवं॑ पि॒प्रय॑स्वा॒स्मभ्यं॑ च॒ सौभ॑ग॒माय॑जस्व ॥

गोभि॒र्जुष्ट॑मयुजो॒ निषि॑क्तं॒ तवें᳚द्र विष्णो॒रनु॒सञ्च॑रेम ।
नाक॑स्य पृ॒ष्ठम॒भि सं॒वसा॑नो॒ वैष्ण॑वीं लो॒क इ॒ह मा॑दयन्ताम् ॥

ॐ का॒त्या॒य॒नाय॑ वि॒द्महे॑ कन्यकु॒मारि॑ धीमहि । तन्नो॑ दुर्गिः प्रचो॒दया᳚त् ॥

ॐ शान्तिः॒ शान्तिः॒ शान्तिः॑ ॥

DURGA SUKTAM

ōṃ ॥ jā̠tavē̍dasē sunavāma̠ sōma̍ marātīya̠tō nida̍hāti̠ vēda̍ḥ ।
sa na̍ḥ par-ṣa̠dati̍ du̠rgāṇi̠ viśvā̍ nā̠vēva̠ sindhu̍ṃ duri̠tātya̠gniḥ ॥

tāma̠gniva̍rṇāṃ tapa̍sā jvala̠ntīṃ vai̍rōcha̠nīṃ ka̍rmapha̠lēṣu̠ juṣṭā̎m ।
du̠rgāṃ dē̠vīgṃ śara̍ṇama̠haṃ prapa̍dyē su̠tara̍si tarasē̍ nama̍ḥ ॥

agnē̠ tvaṃ pā̍rayā̠ navyō̍ a̠smānth-sva̠stibhi̠rati̍ du̠rgāṇi̠ viśvā̎ ।
pūścha̍ pṛ̠thvī ba̍hu̠lā na̍ u̠rvī bhavā̍ tō̠kāya̠ tana̍yāya̠ śaṃyōḥ ॥

viśvā̍ni nō du̠rgahā̍ jātavēda̠ḥ sindhu̠nna nā̠vā du̍ri̠tāti̍par-ṣi ।
agnē̍ atri̠vanmana̍sā gṛṇā̠nō̎smāka̍ṃ bōdhyavi̠tā ta̠nūnā̎m ॥

pṛ̠ta̠nā̠ jita̠gṃ̠ saha̍mānamu̠grama̠gnigṃ hu̍vēma para̠māth-sa̠dhasthā̎t ।
sa na̍ḥ par-ṣa̠dati̍ du̠rgāṇi̠ viśvā̠ kṣāma̍ddē̠vō ati̍ duri̠tātya̠gniḥ ॥

pra̠tnōṣi̍ ka̠mīḍyō̍ adhva̠rēṣu̍ sa̠nāchcha̠ hōtā̠ navya̍ścha satsi̍ ।
svāñchā̎gnē ta̠nuva̍ṃ pi̠praya̍svā̠smabhya̍ṃ cha̠ saubha̍ga̠māya̍jasva ॥

gōbhi̠rjuṣṭa̍mayujō̠ niṣi̍kta̠ṃ tavē̎mdra viṣṇō̠ranu̠sañcha̍rēma ।
nāka̍sya pṛ̠ṣṭhama̠bhi sa̠ṃvasā̍nō̠ vaiṣṇa̍vīṃ lō̠ka i̠ha mā̍dayantām ॥

ōṃ kā̠tyā̠ya̠nāya̍ vi̠dmahē̍ kanyaku̠māri̍ dhīmahi । tannō̍ durgiḥ prachō̠dayā̎t ॥

ōṃ śānti̠ḥ śānti̠ḥ śānti̍ḥ ॥

து3ர்கா3 ஸூக்தம்

ஓம் ॥ ஜா॒தவே॑த3ஸே ஸுனவாம॒ ஸோம॑ மராதீய॒தோ நித॑3ஹாதி॒ வேத:॑3 ।
ஸ ந:॑ பர்-ஷ॒த3தி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா॑ நா॒வேவ॒ ஸின்து4ம்॑ து3ரி॒தாத்ய॒க்3னி: ॥

தாம॒க்3னிவ॑ர்ணாம் தப॑ஸா ஜ்வல॒ன்தீம் வை॑ரோச॒னீம் க॑ர்மப॒2லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।
து॒3ர்கா3ம் தே॒3வீக்3ம் ஶர॑ணம॒ஹம் ப்ரப॑த்3யே ஸு॒தர॑ஸி தரஸே॑ நம:॑ ॥

அக்3னே॒ த்வம் பா॑ரயா॒ நவ்யோ॑ அ॒ஸ்மான்த்2-ஸ்வ॒ஸ்திபி॒4ரதி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா᳚ ।
பூஶ்ச॑ ப்ரு॒த்2வீ ப॑3ஹு॒லா ந॑ உ॒ர்வீ ப4வா॑ தோ॒காய॒ தன॑யாய॒ ஶம்யோ: ॥

விஶ்வா॑னி நோ து॒3ர்க3ஹா॑ ஜாதவேத:॒3 ஸின்து॒4ன்ன நா॒வா து॑3ரி॒தாதி॑பர்-ஷி ।
அக்3னே॑ அத்ரி॒வன்மன॑ஸா க்3ருணா॒னோ᳚ஸ்மாகம்॑ போ3த்4யவி॒தா த॒னூனா᳚ம் ॥

ப்ரு॒த॒னா॒ ஜித॒க்3ம்॒ ஸஹ॑மானமு॒க்3ரம॒க்3னிக்3ம் ஹு॑வேம பர॒மாத்2-ஸ॒த4ஸ்தா᳚2த் ।
ஸ ந:॑ பர்-ஷ॒த3தி॑ து॒3ர்கா3ணி॒ விஶ்வா॒ க்ஷாம॑த்3தே॒3வோ அதி॑ து3ரி॒தாத்ய॒க்3னி: ॥

ப்ர॒த்னோஷி॑ க॒மீட்3யோ॑ அத்4வ॒ரேஷு॑ ஸ॒னாச்ச॒ ஹோதா॒ நவ்ய॑ஶ்ச ஸத்ஸி॑ ।
ஸ்வாஞ்சா᳚க்3னே த॒னுவம்॑ பி॒ப்ரய॑ஸ்வா॒ஸ்மப்4யம்॑ ச॒ ஸௌப॑4க॒3மாய॑ஜஸ்வ ॥

கோ3பி॒4ர்ஜுஷ்ட॑மயுஜோ॒ நிஷி॑க்தம்॒ தவே᳚ன்த்3ர விஷ்ணோ॒ரனு॒ஸஞ்ச॑ரேம ।
நாக॑ஸ்ய ப்ரு॒ஷ்ட2ம॒பி4 ஸம்॒வஸா॑னோ॒ வைஷ்ண॑வீம் லோ॒க இ॒ஹ மா॑த3யன்தாம் ॥

ஓம் கா॒த்யா॒ய॒னாய॑ வி॒த்3மஹே॑ கன்யகு॒மாரி॑ தீ4மஹி । தன்னோ॑ து3ர்கி3: ப்ரசோ॒த3யா᳚த் ॥

ஓம் ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॒ ஶான்தி:॑ ॥
 

ದುರ್ಗಾ ಸೂಕ್ತಂ

This document is in ಸರಳ ಕನ್ನಡ with simplified anusvaras.

ಓಂ ॥ ಜಾ॒ತವೇ॑ದಸೇ ಸುನವಾಮ॒ ಸೋಮ॑ ಮರಾತೀಯ॒ತೋ ನಿದ॑ಹಾತಿ॒ ವೇದಃ॑ ।
ಸ ನಃ॑ ಪರ್-ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॑ ನಾ॒ವೇವ॒ ಸಿಂಧುಂ॑ ದುರಿ॒ತಾಽತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥

ತಾಮ॒ಗ್ನಿವ॑ರ್ಣಾಂ ತಪ॑ಸಾ ಜ್ವಲಂ॒ತೀಂ ವೈ॑ರೋಚ॒ನೀಂ ಕ॑ರ್ಮಫ॒ಲೇಷು॒ ಜುಷ್ಟಾಂ᳚ ।
ದು॒ರ್ಗಾಂ ದೇ॒ವೀಗ್ಂ ಶರ॑ಣಮ॒ಹಂ ಪ್ರಪ॑ದ್ಯೇ ಸು॒ತರ॑ಸಿ ತರಸೇ॑ ನಮಃ॑ ॥

ಅಗ್ನೇ॒ ತ್ವಂ ಪಾ॑ರಯಾ॒ ನವ್ಯೋ॑ ಅ॒ಸ್ಮಾಂಥ್-ಸ್ವ॒ಸ್ತಿಭಿ॒ರತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ᳚ ।
ಪೂಶ್ಚ॑ ಪೃ॒ಥ್ವೀ ಬ॑ಹು॒ಲಾ ನ॑ ಉ॒ರ್ವೀ ಭವಾ॑ ತೋ॒ಕಾಯ॒ ತನ॑ಯಾಯ॒ ಶಂಯೋಃ ॥

ವಿಶ್ವಾ॑ನಿ ನೋ ದು॒ರ್ಗಹಾ॑ ಜಾತವೇದಃ॒ ಸಿಂಧು॒ನ್ನ ನಾ॒ವಾ ದು॑ರಿ॒ತಾಽತಿ॑ಪರ್-ಷಿ ।
ಅಗ್ನೇ॑ ಅತ್ರಿ॒ವನ್ಮನ॑ಸಾ ಗೃಣಾ॒ನೋ᳚ಽಸ್ಮಾಕಂ॑ ಬೋಧ್ಯವಿ॒ತಾ ತ॒ನೂನಾಂ᳚ ॥

ಪೃ॒ತ॒ನಾ॒ ಜಿತ॒ಗ್ಂ॒ ಸಹ॑ಮಾನಮು॒ಗ್ರಮ॒ಗ್ನಿಗ್ಂ ಹು॑ವೇಮ ಪರ॒ಮಾಥ್-ಸ॒ಧಸ್ಥಾ᳚ತ್ ।
ಸ ನಃ॑ ಪರ್-ಷ॒ದತಿ॑ ದು॒ರ್ಗಾಣಿ॒ ವಿಶ್ವಾ॒ ಕ್ಷಾಮ॑ದ್ದೇ॒ವೋ ಅತಿ॑ ದುರಿ॒ತಾಽತ್ಯ॒ಗ್ನಿಃ ॥

ಪ್ರ॒ತ್ನೋಷಿ॑ ಕ॒ಮೀಡ್ಯೋ॑ ಅಧ್ವ॒ರೇಷು॑ ಸ॒ನಾಚ್ಚ॒ ಹೋತಾ॒ ನವ್ಯ॑ಶ್ಚ ಸತ್ಸಿ॑ ।
ಸ್ವಾಂಚಾ᳚ಽಗ್ನೇ ತ॒ನುವಂ॑ ಪಿ॒ಪ್ರಯ॑ಸ್ವಾ॒ಸ್ಮಭ್ಯಂ॑ ಚ॒ ಸೌಭ॑ಗ॒ಮಾಯ॑ಜಸ್ವ ॥

ಗೋಭಿ॒ರ್ಜುಷ್ಟ॑ಮಯುಜೋ॒ ನಿಷಿ॑ಕ್ತಂ॒ ತವೇಂ᳚ದ್ರ ವಿಷ್ಣೋ॒ರನು॒ಸಂಚ॑ರೇಮ ।
ನಾಕ॑ಸ್ಯ ಪೃ॒ಷ್ಠಮ॒ಭಿ ಸಂ॒ವಸಾ॑ನೋ॒ ವೈಷ್ಣ॑ವೀಂ ಲೋ॒ಕ ಇ॒ಹ ಮಾ॑ದಯಂತಾಂ ॥

ಓಂ ಕಾ॒ತ್ಯಾ॒ಯ॒ನಾಯ॑ ವಿ॒ದ್ಮಹೇ॑ ಕನ್ಯಕು॒ಮಾರಿ॑ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ॑ ದುರ್ಗಿಃ ಪ್ರಚೋ॒ದಯಾ᳚ತ್ ॥

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॒ ಶಾಂತಿಃ॑ ॥

ദുര്ഗാ സൂക്തമ്

ഓം ॥ ജാ॒തവേ॑ദസേ സുനവാമ॒ സോമ॑ മരാതീയ॒തോ നിദ॑ഹാതി॒ വേദഃ॑ ।
സ നഃ॑ പര്-ഷ॒ദതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ॑ നാ॒വേവ॒ സിംധും॑ ദുരി॒താഽത്യ॒ഗ്നിഃ ॥

താമ॒ഗ്നിവ॑ര്ണാം തപ॑സാ ജ്വലം॒തീം വൈ॑രോച॒നീം ക॑ര്മഫ॒ലേഷു॒ ജുഷ്ടാ᳚മ് ।
ദു॒ര്ഗാം ദേ॒വീഗ്മ് ശര॑ണമ॒ഹം പ്രപ॑ദ്യേ സു॒തര॑സി തരസേ॑ നമഃ॑ ॥

അഗ്നേ॒ ത്വം പാ॑രയാ॒ നവ്യോ॑ അ॒സ്മാംഥ്-സ്വ॒സ്തിഭി॒രതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ᳚ ।
പൂശ്ച॑ പൃ॒ഥ്വീ ബ॑ഹു॒ലാ ന॑ ഉ॒ര്വീ ഭവാ॑ തോ॒കായ॒ തന॑യായ॒ ശംയോഃ ॥

വിശ്വാ॑നി നോ ദു॒ര്ഗഹാ॑ ജാതവേദഃ॒ സിംധു॒ന്ന നാ॒വാ ദു॑രി॒താഽതി॑പര്-ഷി ।
അഗ്നേ॑ അത്രി॒വന്മന॑സാ ഗൃണാ॒നോ᳚ഽസ്മാകം॑ ബോധ്യവി॒താ ത॒നൂനാ᳚മ് ॥

പൃ॒ത॒നാ॒ ജിത॒ഗ്മ്॒ സഹ॑മാനമു॒ഗ്രമ॒ഗ്നിഗ്മ് ഹു॑വേമ പര॒മാഥ്-സ॒ധസ്ഥാ᳚ത് ।
സ നഃ॑ പര്-ഷ॒ദതി॑ ദു॒ര്ഗാണി॒ വിശ്വാ॒ ക്ഷാമ॑ദ്ദേ॒വോ അതി॑ ദുരി॒താഽത്യ॒ഗ്നിഃ ॥

പ്ര॒ത്നോഷി॑ ക॒മീഡ്യോ॑ അധ്വ॒രേഷു॑ സ॒നാച്ച॒ ഹോതാ॒ നവ്യ॑ശ്ച സത്സി॑ ।
സ്വാംചാ᳚ഽഗ്നേ ത॒നുവം॑ പി॒പ്രയ॑സ്വാ॒സ്മഭ്യം॑ ച॒ സൌഭ॑ഗ॒മായ॑ജസ്വ ॥

ഗോഭി॒ര്ജുഷ്ട॑മയുജോ॒ നിഷി॑ക്തം॒ തവേം᳚ദ്ര വിഷ്ണോ॒രനു॒സംച॑രേമ ।
നാക॑സ്യ പൃ॒ഷ്ഠമ॒ഭി സം॒വസാ॑നോ॒ വൈഷ്ണ॑വീം ലോ॒ക ഇ॒ഹ മാ॑ദയംതാമ് ॥

ഓം കാ॒ത്യാ॒യ॒നായ॑ വി॒ദ്മഹേ॑ കന്യകു॒മാരി॑ ധീമഹി । തന്നോ॑ ദുര്ഗിഃ പ്രചോ॒ദയാ᳚ത് ॥

ഓം ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॒ ശാംതിഃ॑ ॥

Sponsored by: Srinivas Vadarevu - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA.
వేద మంత్రాః 
గణపతి ప్రార్థన ఘనాపాఠం | గాయత్రి మంత్రం ఘనాపాఠం | శ్రీ రుద్రం లఘున్యాసం | శ్రీ రుద్రం నమకం | శ్రీ రుద్రం చమకం | పురుష సూక్తం | శ్రీ సూక్తం | దుర్గా సూక్తం | నారాయణ సూక్తం | మంత్ర పుష్పం | శాంతి మంత్రం | నిత్య సంధ్యా వందనం | గణపతి అథర్వ షీర్షం (గణపత్యథర్వషీర్షోపనిషత్) ఈశావాస్యోపనిషద్ (ఈSఒపనిషద్) నక్షత్ర సూక్తం (నక్షత్రేష్టి) | మన్యు సూక్తం | మేధా సూక్తం | విష్ణు సూక్తం | పంచామృత స్నానాభిషేకం | యజ్ఞ్నోపవీత ధారణ | 

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top