శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర గద్యం) | श्री रघुवीर गद्यम् (श्री महावीर गद्यम्) | SRI RAGHUVEERA GADYAM (SRI MAHAVEERA GADYAM)

0
శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర గద్యం) | श्री रघुवीर गद्यम् (श्री महावीर गद्यम्) | SRI RAGHUVEERA GADYAM (SRI MAHAVEERA GADYAM)

శ్రీ రఘువీర గద్యం (శ్రీ మహావీర గద్యం)

శ్రీమాన్వేంకటనాథార్య కవితార్కిక కేసరి ।
వేదాంతాచార్యవర్యోమే సన్నిధత్తాం సదాహృది ॥

జయత్యాశ్రిత సంత్రాస ధ్వాంత విధ్వంసనోదయః ।
ప్రభావాన్ సీతయా దేవ్యా పరమవ్యోమ భాస్కరః ॥

జయ జయ మహావీర మహాధీర ధౌరేయ,
దేవాసుర సమర సమయ సముదిత నిఖిల నిర్జర నిర్ధారిత నిరవధిక మాహాత్మ్య,
దశవదన దమిత దైవత పరిషదభ్యర్థిత దాశరథి భావ,
దినకర కుల కమల దివాకర,
దివిషదధిపతి రణ సహచరణ చతుర దశరథ చరమ ఋణవిమొచన,
కోసల సుతా కుమార భావ కంచుకిత కారణాకార,
కౌమార కేళి గోపాయిత కౌశికాధ్వర,
రణాధ్వర ధుర్య భవ్య దివ్యాస్త్ర బృంద వందిత,
ప్రణత జన విమత విమథన దుర్లలిత దోర్లలిత,
తనుతర విశిఖ వితాడన విఘటిత విశరారు శరారు తాటకా తాటకేయ,
జడకిరణ శకలధర జటిల నటపతి మకుట తట నటనపటు విబుధసరిదతిబహుళ మధుగళన లలితపద
నళినరజ ఉపమృదిత నిజవృజిన జహదుపల తనురుచిర పరమ మునివర యువతి నుత,
కుశిక సుత కథిత విదిత నవ వివిధ కథ,
మైథిల నగర సులోచనా లోచన చకోర చంద్ర,
ఖండపరశు కోదండ ప్రకాండ ఖండన శౌండ భుజదండ,
చండకర కిరణ మండల బోధిత పుండరీక వన రుచి లుంటాక లోచన,
మోచిత జనక హృదయ శంకాతంక,
పరిహృత నిఖిల నరపతి వరణ జనక దుహితృ కుచతట విహరణ సముచిత కరతల,
శతకోటి శతగుణ కఠిన పరశుధర మునివర కరధృత దురవనమతమ నిజ ధనురాకర్షణ ప్రకాశిత పారమేష్ఠ్య,
క్రతుహర శిఖరి కంతుక విహృత్యున్ముఖ జగదరుంతుద జితహరి దంతి దంత దంతుర దశవదన దమన కుశల దశశతభుజ ముఖ నృపతికుల రుధిర ఝర భరిత పృథుతర తటాక తర్పిత పితృక భృగుపతి సుగతి విహతికర నత పరుడిషు పరిఘ,

అనృత భయ ముషిత హృదయ పితృ వచన పాలన ప్రతిజ్ఞావజ్ఞాత యౌవరాజ్య,
నిషాద రాజ సౌహృద సూచిత సౌశీల్య సాగర,
భరద్వాజ శాసన పరిగృహీత విచిత్ర చిత్రకూట గిరి కటక తట రమ్యావసథ,
అనన్యశాసనీయ,
ప్రణత భరత మకుటతట సుఘటిత పాదుకాగ్ర్యాభిషేక, నిర్వర్తిత సర్వలోక యోగ క్షేమ,
పిశిత రుచి విహిత దురిత వలమథన తనయ బలిభుగనుగతి సరభస శయన తృణ శకల పరిపతన భయ చకిత సకల సుర మునివర బహుమత మహాస్త్ర సామర్థ్య,
ద్రుహిణ హర వలమథన దురాలక్ష శరలక్ష,
దండకా తపోవన జంగమ పారిజాత,
విరాధ హరిణ శార్దూల,
విలుళిత బహుఫల మఖ కలమ రజనిచర మృగ మృగయారంభ సంభృత చీరభృదనురోధ,
త్రిశిరః శిరస్త్రితయ తిమిర నిరాస వాసరకర,
దూషణ జలనిధి శోషణ తోషిత ఋషిగణ ఘోషిత విజయ ఘోషణ,
ఖరతర ఖర తరు ఖండన చండ పవన,
ద్విసప్త రక్షః సహస్ర నళవన విలోలన మహాకలభ,
అసహాయ శూర,
అనపాయ సాహస,
మహిత మహామృథ దర్శన ముదిత మైథిలీ దృఢతర పరిరంభణ విభవ విరోపిత వికట వీరవ్రణ,
మారీచ మాయా మృగ చర్మ పరికర్మిత నిర్భర దర్భాస్తరణ,
విక్రమ యశో లాభ విక్రీత జీవిత గృధ్రరాజ దేహ దిధక్షా లక్షిత భక్తజన దాక్షిణ్య,
కల్పిత విబుధభావ కబంధాభినందిత,
అవంధ్య మహిమ మునిజన భజన ముషిత హృదయ కలుష శబరీ మోక్ష సాక్షిభూత,

ప్రభంజనతనయ భావుక భాషిత రంజిత హృదయ,
తరణిసుత శరణాగతి పరతంత్రీకృత స్వాతంత్ర్య,
దృఢఘటిత కైలాస కోటి వికట దుందుభి కంకాళ కూట దూర విక్షేప దక్ష దక్షిణేతర పాదాంగుష్ఠ దరచలన విశ్వస్త సుహృదాశయ,
అతిపృథుల బహు విటపి గిరి ధరణి వివర యుగపదుదయ వివృత చిత్రపుంఖ వైచిత్ర్య,
విపుల భుజ శైలమూల నిబిడ నిపీడిత రావణ రణరణక జనక చతురుదధి విహరణ చతుర కపికులపతి హృదయ విశాల శిలాతల దారణ దారుణ శిలీముఖ,
అపార పారావార పరిఖా పరివృత పరపుర పరిసృత దవ దహన జవన పవనభవ కపివర పరిష్వంగ భావిత సర్వస్వ దాన,
అహిత సహోదర రక్షః పరిగ్రహ విసంవాది వివిధ సచివ విప్రలంభ (విస్రంభణ) సమయ సంరంభ సముజ్జృంభిత సర్వేశ్వర భావ,
సకృత్ప్రపన్న జన సంరక్షణ దీక్షిత వీర, సత్యవ్రత,
ప్రతిశయన భూమికా భూషిత పయోధి పుళిన,
ప్రళయ శిఖి పరుష విశిఖ శిఖా శోషితాకూపార వారిపూర,
ప్రబల రిపు కలహ కుతుక చటుల కపికుల కరతల తూలిత హృత గిరి నికర సాధిత సేతుపథ సీమా సీమంతిత సముద్ర,
ద్రుతగతి తరుమృగ వరూథినీ నిరుద్ధ లంకావరోధ వేపథు లాస్య లీలోపదేశ దేశిక ధనుర్జ్యాఘోష,
గగన చర కనక గిరి గరిమ ధర నిగమమయ నిజ గరుడ గరుదనిల లవ గళిత విష వదన శర కదన,
అకృతచర వనచర రణకరణ వైలక్ష్య కూణితాక్ష బహువిధ రక్షో బలాధ్యక్ష వక్షః కవాట పాటన పటిమ సాటోప కోపావలేప,
కటురటదటని టంకృతి చటుల కఠోర కార్ముఖ వినిర్గత విశంకట విశిఖ వితాడన విఘటిత మకుట విహ్వల విశ్రవస్తనయ విశ్రమ సమయ విశ్రాణన విఖ్యాత విక్రమ,
కుంభకర్ణ కులగిరి విదళన దంభోళి భూత నిశ్శంక కంకపత్ర,
అభిచరణ హుతవహ పరిచరణ విఘటన సరభస పరిపతదపరిమిత కపిబల జలధి లహరి కలకలరవ కుపిత మఘవజి దభిహననకృదనుజ సాక్షిక రాక్షస ద్వంద్వయుద్ధ,
అప్రతిద్వంద్వ పౌరుష,
త్ర్యంబక సమధిక ఘోరాస్త్రాడంబర,
సారథి హృత రథ సత్రప శాత్రవ సత్యాపిత ప్రతాప,
శిత శర కృత లవణ దశముఖ ముఖ దశక నిపతన పునరుదయ దర గళిత జనిత దర తరళ హరిహయ నయన నళినవన రుచి ఖచిత ఖతల నిపతిత సురతరు కుసుమ వితతి సురభిత రథ పథ,
అఖిల జగదధిక భుజ బల దశ లపన దశక లవన జనిత కదన పరవశ రజనిచర యువతి విలపన వచన సమవిషయ నిగమ శిఖర నికర ముఖర ముఖ ముని వర పరిపణిత,
అభిగత శతమఖ హుతవహ పితృపతి నిరృతి వరుణ పవన ధనద గిరిశ ముఖ సురపతి నుత ముదిత,
అమిత మతి విధి విదిత కథిత నిజ విభవ జలధి పృషత లవ,
విగత భయ విబుధ పరిబృఢ విబోధిత వీరశయన శాయిత వానర పృతనౌఘ,
స్వ సమయ విఘటిత సుఘటిత సహృదయ సహధర్మచారిణీక,
విభీషణ వశంవదీకృత లంకైశ్వర్య,
నిష్పన్న కృత్య,
ఖ పుష్పిత రిపు పక్ష,
పుష్పక రభస గతి గోష్పదీకృత గగనార్ణవ,
ప్రతిజ్ఞార్ణవ తరణ కృత క్షణ భరత మనోరథ సంహిత సింహాసనాధిరూఢ,
స్వామిన్, రాఘవ సింహ,
హాటక గిరి కటక సదృశ పాద పీఠ నికట తట పరిలుఠిత నిఖిల నృపతి కిరీట కోటి వివిధ మణి గణ కిరణ నికర నీరాజిత చరణ రాజీవ,
దివ్య భౌమాయోధ్యాధిదైవత,
పితృ వధ కుపిత పరశు ధర ముని విహిత నృప హనన కదన పూర్వ కాల ప్రభవ శత గుణ ప్రతిష్ఠాపిత ధార్మిక రాజ వంశ,
శుభ చరిత రత భరత ఖర్విత గర్వ గంధర్వ యూథ గీత విజయ గాథా శత,
శాసిత మధుసుత శత్రుఘ్న సేవిత,
కుశ లవ పరిగృహీత కుల గాథా విశేష,
విధివశ పరిణమదమర భణితి కవివర రచిత నిజ చరిత నిబంధన నిశమన నిర్వృత,
సర్వ జన సమ్మానిత,
పునరుపస్థాపిత విమాన వర విశ్రాణన ప్రీణిత వైశ్రవణ విశ్రావిత యశః ప్రపంచ,
పంచతాపన్న మునికుమార సంజీవనామృత,
త్రేతాయుగ ప్రవర్తిత కార్తయుగ వృత్తాంత,
అవికల బహుసువర్ణ హయమఖ సహస్ర నిర్వహణ నిర్వర్తిత నిజ వర్ణాశ్రమ ధర్మ,
సర్వ కర్మ సమారాధ్య,
సనాతన ధర్మ,
సాకేత జనపద జని ధనిక జంగమ తదితర జంతు జాత దివ్య గతి దాన దర్శిత నిత్య నిస్సీమ వైభవ,
భవ తపన తాపిత భక్తజన భద్రారామ,
శ్రీ రామభద్ర, నమస్తే పునస్తే నమః ॥

చతుర్ముఖేశ్వరముఖైః పుత్రపౌత్రాదిశాలినే ।
నమః సీతాసమేతాయ రామాయ గృహమేధినే ॥

కవికథకసింహకథితం
కఠోరసుకుమారగుంభగంభీరం ।
భవభయభేషజమేతత్
పఠత మహావీరవైభవం సుధియః ॥

ఇతి శ్రీమహావీరవైభవం ॥

श्री रघुवीर गद्यम् (श्री महावीर गद्यम्)
This document is in शुद्ध देवनागरी - Devanagari - Hindi with the right anusvaras marked.


श्रीमान्वेङ्कटनाथार्य कवितार्किक केसरि ।
वेदान्ताचार्यवर्योमे सन्निधत्तां सदाहृदि ॥

जयत्याश्रित सन्त्रास ध्वान्त विध्वंसनोदयः ।
प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योम भास्करः ॥

जय जय महावीर महाधीर धौरेय,
देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक माहात्म्य,
दशवदन दमित दैवत परिषदभ्यर्थित दाशरथि भाव,
दिनकर कुल कमल दिवाकर,
दिविषदधिपति रण सहचरण चतुर दशरथ चरम ऋणविमॊचन,
कोसल सुता कुमार भाव कञ्चुकित कारणाकार,
कौमार केलि गोपायित कौशिकाध्वर,
रणाध्वर धुर्य भव्य दिव्यास्त्र बृन्द वन्दित,
प्रणत जन विमत विमथन दुर्ललित दोर्ललित,
तनुतर विशिख विताडन विघटित विशरारु शरारु ताटका ताटकेय,
जडकिरण शकलधर जटिल नटपति मकुट तट नटनपटु विबुधसरिदतिबहुल मधुगलन ललितपद
नलिनरज उपमृदित निजवृजिन जहदुपल तनुरुचिर परम मुनिवर युवति नुत,
कुशिक सुत कथित विदित नव विविध कथ,
मैथिल नगर सुलोचना लोचन चकोर चन्द्र,
खण्डपरशु कोदण्ड प्रकाण्ड खण्डन शौण्ड भुजदण्ड,
चण्डकर किरण मण्डल बोधित पुण्डरीक वन रुचि लुण्टाक लोचन,
मोचित जनक हृदय शङ्कातङ्क,
परिहृत निखिल नरपति वरण जनक दुहितृ कुचतट विहरण समुचित करतल,
शतकोटि शतगुण कठिन परशुधर मुनिवर करधृत दुरवनमतम निज धनुराकर्षण प्रकाशित पारमेष्ठ्य,
क्रतुहर शिखरि कन्तुक विहृत्युन्मुख जगदरुन्तुद जितहरि दन्ति दन्त दन्तुर दशवदन दमन कुशल दशशतभुज मुख नृपतिकुल रुधिर झर भरित पृथुतर तटाक तर्पित पितृक भृगुपति सुगति विहतिकर नत परुडिषु परिघ,

अनृत भय मुषित हृदय पितृ वचन पालन प्रतिज्ञावज्ञात यौवराज्य,
निषाद राज सौहृद सूचित सौशील्य सागर,
भरद्वाज शासन परिगृहीत विचित्र चित्रकूट गिरि कटक तट रम्यावसथ,
अनन्यशासनीय,
प्रणत भरत मकुटतट सुघटित पादुकाग्र्याभिषेक, निर्वर्तित सर्वलोक योग क्षेम,
पिशित रुचि विहित दुरित वलमथन तनय बलिभुगनुगति सरभस शयन तृण शकल परिपतन भय चकित सकल सुर मुनिवर बहुमत महास्त्र सामर्थ्य,
द्रुहिण हर वलमथन दुरालक्ष शरलक्ष,
दण्डका तपोवन जङ्गम पारिजात,
विराध हरिण शार्दूल,
विलुलित बहुफल मख कलम रजनिचर मृग मृगयारम्भ सम्भृत चीरभृदनुरोध,
त्रिशिरः शिरस्त्रितय तिमिर निरास वासरकर,
दूषण जलनिधि शोषण तोषित ऋषिगण घोषित विजय घोषण,
खरतर खर तरु खण्डन चण्ड पवन,
द्विसप्त रक्षः सहस्र नलवन विलोलन महाकलभ,
असहाय शूर,
अनपाय साहस,
महित महामृथ दर्शन मुदित मैथिली दृढतर परिरम्भण विभव विरोपित विकट वीरव्रण,
मारीच माया मृग चर्म परिकर्मित निर्भर दर्भास्तरण,
विक्रम यशो लाभ विक्रीत जीवित गृध्रराज देह दिधक्षा लक्षित भक्तजन दाक्षिण्य,
कल्पित विबुधभाव कबन्धाभिनन्दित,
अवन्ध्य महिम मुनिजन भजन मुषित हृदय कलुष शबरी मोक्ष साक्षिभूत,

प्रभञ्जनतनय भावुक भाषित रञ्जित हृदय,
तरणिसुत शरणागति परतन्त्रीकृत स्वातन्त्र्य,
दृढघटित कैलास कोटि विकट दुन्दुभि कङ्काल कूट दूर विक्षेप दक्ष दक्षिणेतर पादाङ्गुष्ठ दरचलन विश्वस्त सुहृदाशय,
अतिपृथुल बहु विटपि गिरि धरणि विवर युगपदुदय विवृत चित्रपुङ्ख वैचित्र्य,
विपुल भुज शैलमूल निबिड निपीडित रावण रणरणक जनक चतुरुदधि विहरण चतुर कपिकुलपति हृदय विशाल शिलातल दारण दारुण शिलीमुख,
अपार पारावार परिखा परिवृत परपुर परिसृत दव दहन जवन पवनभव कपिवर परिष्वङ्ग भावित सर्वस्व दान,
अहित सहोदर रक्षः परिग्रह विसंवादि विविध सचिव विप्रलम्भ (विस्रम्भण) समय संरम्भ समुज्जृम्भित सर्वेश्वर भाव,
सकृत्प्रपन्न जन संरक्षण दीक्षित वीर, सत्यव्रत,
प्रतिशयन भूमिका भूषित पयोधि पुलिन,
प्रलय शिखि परुष विशिख शिखा शोषिताकूपार वारिपूर,
प्रबल रिपु कलह कुतुक चटुल कपिकुल करतल तूलित हृत गिरि निकर साधित सेतुपथ सीमा सीमन्तित समुद्र,
द्रुतगति तरुमृग वरूथिनी निरुद्ध लङ्कावरोध वेपथु लास्य लीलोपदेश देशिक धनुर्ज्याघोष,
गगन चर कनक गिरि गरिम धर निगममय निज गरुड गरुदनिल लव गलित विष वदन शर कदन,
अकृतचर वनचर रणकरण वैलक्ष्य कूणिताक्ष बहुविध रक्षो बलाध्यक्ष वक्षः कवाट पाटन पटिम साटोप कोपावलेप,
कटुरटदटनि टङ्कृति चटुल कठोर कार्मुख विनिर्गत विशङ्कट विशिख विताडन विघटित मकुट विह्वल विश्रवस्तनय विश्रम समय विश्राणन विख्यात विक्रम,
कुम्भकर्ण कुलगिरि विदलन दम्भोलि भूत निश्शङ्क कङ्कपत्र,
अभिचरण हुतवह परिचरण विघटन सरभस परिपतदपरिमित कपिबल जलधि लहरि कलकलरव कुपित मघवजि दभिहननकृदनुज साक्षिक राक्षस द्वन्द्वयुद्ध,
अप्रतिद्वन्द्व पौरुष,
त्र्यम्बक समधिक घोरास्त्राडम्बर,
सारथि हृत रथ सत्रप शात्रव सत्यापित प्रताप,
शित शर कृत लवण दशमुख मुख दशक निपतन पुनरुदय दर गलित जनित दर तरल हरिहय नयन नलिनवन रुचि खचित खतल निपतित सुरतरु कुसुम वितति सुरभित रथ पथ,
अखिल जगदधिक भुज बल दश लपन दशक लवन जनित कदन परवश रजनिचर युवति विलपन वचन समविषय निगम शिखर निकर मुखर मुख मुनि वर परिपणित,
अभिगत शतमख हुतवह पितृपति निरृति वरुण पवन धनद गिरिश मुख सुरपति नुत मुदित,
अमित मति विधि विदित कथित निज विभव जलधि पृषत लव,
विगत भय विबुध परिबृढ विबोधित वीरशयन शायित वानर पृतनौघ,
स्व समय विघटित सुघटित सहृदय सहधर्मचारिणीक,
विभीषण वशंवदीकृत लङ्कैश्वर्य,
निष्पन्न कृत्य,
ख पुष्पित रिपु पक्ष,
पुष्पक रभस गति गोष्पदीकृत गगनार्णव,
प्रतिज्ञार्णव तरण कृत क्षण भरत मनोरथ संहित सिंहासनाधिरूढ,
स्वामिन्, राघव सिंह,
हाटक गिरि कटक सदृश पाद पीठ निकट तट परिलुठित निखिल नृपति किरीट कोटि विविध मणि गण किरण निकर नीराजित चरण राजीव,
दिव्य भौमायोध्याधिदैवत,
पितृ वध कुपित परशु धर मुनि विहित नृप हनन कदन पूर्व काल प्रभव शत गुण प्रतिष्ठापित धार्मिक राज वंश,
शुभ चरित रत भरत खर्वित गर्व गन्धर्व यूथ गीत विजय गाथा शत,
शासित मधुसुत शत्रुघ्न सेवित,
कुश लव परिगृहीत कुल गाथा विशेष,
विधिवश परिणमदमर भणिति कविवर रचित निज चरित निबन्धन निशमन निर्वृत,
सर्व जन सम्मानित,
पुनरुपस्थापित विमान वर विश्राणन प्रीणित वैश्रवण विश्रावित यशः प्रपञ्च,
पञ्चतापन्न मुनिकुमार सञ्जीवनामृत,
त्रेतायुग प्रवर्तित कार्तयुग वृत्तान्त,
अविकल बहुसुवर्ण हयमख सहस्र निर्वहण निर्वर्तित निज वर्णाश्रम धर्म,
सर्व कर्म समाराध्य,
सनातन धर्म,
साकेत जनपद जनि धनिक जङ्गम तदितर जन्तु जात दिव्य गति दान दर्शित नित्य निस्सीम वैभव,
भव तपन तापित भक्तजन भद्राराम,
श्री रामभद्र, नमस्ते पुनस्ते नमः ॥

चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने ।
नमः सीतासमेताय रामाय गृहमेधिने ॥

कविकथकसिंहकथितं
कठोरसुकुमारगुम्भगम्भीरम् ।
भवभयभेषजमेतत्
पठत महावीरवैभवं सुधियः ॥

इति श्रीमहावीरवैभवम् ॥

SRI RAGHUVEERA GADYAM (SRI MAHAVEERA GADYAM)
This document is in romanized sanskrit - English

śrīmānvēṅkaṭanāthārya kavitārkika kēsari ।
vēdāntāchāryavaryōmē sannidhattāṃ sadāhṛdi ॥

jayatyāśrita santrāsa dhvānta vidhvaṃsanōdayaḥ ।
prabhāvān sītayā dēvyā paramavyōma bhāskaraḥ ॥

jaya jaya mahāvīra mahādhīra dhaurēya,
dēvāsura samara samaya samudita nikhila nirjara nirdhārita niravadhika māhātmya,
daśavadana damita daivata pariṣadabhyarthita dāśarathi bhāva,
dinakara kula kamala divākara,
diviṣadadhipati raṇa sahacharaṇa chatura daśaratha charama ṛṇavimochana,
kōsala sutā kumāra bhāva kañchukita kāraṇākāra,
kaumāra kēḻi gōpāyita kauśikādhvara,
raṇādhvara dhurya bhavya divyāstra bṛnda vandita,
praṇata jana vimata vimathana durlalita dōrlalita,
tanutara viśikha vitāḍana vighaṭita viśarāru śarāru tāṭakā tāṭakēya,
jaḍakiraṇa śakaladhara jaṭila naṭapati makuṭa taṭa naṭanapaṭu vibudhasaridatibahuḻa madhugaḻana lalitapada
naḻinaraja upamṛdita nijavṛjina jahadupala tanuruchira parama munivara yuvati nuta,
kuśika suta kathita vidita nava vividha katha,
maithila nagara sulōchanā lōchana chakōra chandra,
khaṇḍaparaśu kōdaṇḍa prakāṇḍa khaṇḍana śauṇḍa bhujadaṇḍa,
chaṇḍakara kiraṇa maṇḍala bōdhita puṇḍarīka vana ruchi luṇṭāka lōchana,
mōchita janaka hṛdaya śaṅkātaṅka,
parihṛta nikhila narapati varaṇa janaka duhitṛ kuchataṭa viharaṇa samuchita karatala,
śatakōṭi śataguṇa kaṭhina paraśudhara munivara karadhṛta duravanamatama nija dhanurākarṣaṇa prakāśita pāramēṣṭhya,
kratuhara śikhari kantuka vihṛtyunmukha jagadaruntuda jitahari danti danta dantura daśavadana damana kuśala daśaśatabhuja mukha nṛpatikula rudhira jhara bharita pṛthutara taṭāka tarpita pitṛka bhṛgupati sugati vihatikara nata paruḍiṣu parigha,

anṛta bhaya muṣita hṛdaya pitṛ vachana pālana pratijñāvajñāta yauvarājya,
niṣāda rāja sauhṛda sūchita sauśīlya sāgara,
bharadvāja śāsana parigṛhīta vichitra chitrakūṭa giri kaṭaka taṭa ramyāvasatha,
ananyaśāsanīya,
praṇata bharata makuṭataṭa sughaṭita pādukāgryābhiṣēka, nirvartita sarvalōka yōga kṣēma,
piśita ruchi vihita durita valamathana tanaya balibhuganugati sarabhasa śayana tṛṇa śakala paripatana bhaya chakita sakala sura munivara bahumata mahāstra sāmarthya,
druhiṇa hara valamathana durālakṣa śaralakṣa,
daṇḍakā tapōvana jaṅgama pārijāta,
virādha hariṇa śārdūla,
viluḻita bahuphala makha kalama rajanichara mṛga mṛgayārambha sambhṛta chīrabhṛdanurōdha,
triśiraḥ śirastritaya timira nirāsa vāsarakara,
dūṣaṇa jalanidhi śōṣaṇa tōṣita ṛṣigaṇa ghōṣita vijaya ghōṣaṇa,
kharatara khara taru khaṇḍana chaṇḍa pavana,
dvisapta rakṣaḥ sahasra naḻavana vilōlana mahākalabha,
asahāya śūra,
anapāya sāhasa,
mahita mahāmṛtha darśana mudita maithilī dṛḍhatara parirambhaṇa vibhava virōpita vikaṭa vīravraṇa,
mārīcha māyā mṛga charma parikarmita nirbhara darbhāstaraṇa,
vikrama yaśō lābha vikrīta jīvita gṛdhrarāja dēha didhakṣā lakṣita bhaktajana dākṣiṇya,
kalpita vibudhabhāva kabandhābhinandita,
avandhya mahima munijana bhajana muṣita hṛdaya kaluṣa śabarī mōkṣa sākṣibhūta,

prabhañjanatanaya bhāvuka bhāṣita rañjita hṛdaya,
taraṇisuta śaraṇāgati paratantrīkṛta svātantrya,
dṛḍhaghaṭita kailāsa kōṭi vikaṭa dundubhi kaṅkāḻa kūṭa dūra vikṣēpa dakṣa dakṣiṇētara pādāṅguṣṭha darachalana viśvasta suhṛdāśaya,
atipṛthula bahu viṭapi giri dharaṇi vivara yugapadudaya vivṛta chitrapuṅkha vaichitrya,
vipula bhuja śailamūla nibiḍa nipīḍita rāvaṇa raṇaraṇaka janaka chaturudadhi viharaṇa chatura kapikulapati hṛdaya viśāla śilātala dāraṇa dāruṇa śilīmukha,
apāra pārāvāra parikhā parivṛta parapura parisṛta dava dahana javana pavanabhava kapivara pariṣvaṅga bhāvita sarvasva dāna,
ahita sahōdara rakṣaḥ parigraha visaṃvādi vividha sachiva vipralambha (visrambhaṇa) samaya saṃrambha samujjṛmbhita sarvēśvara bhāva,
sakṛtprapanna jana saṃrakṣaṇa dīkṣita vīra, satyavrata,
pratiśayana bhūmikā bhūṣita payōdhi puḻina,
praḻaya śikhi paruṣa viśikha śikhā śōṣitākūpāra vāripūra,
prabala ripu kalaha kutuka chaṭula kapikula karatala tūlita hṛta giri nikara sādhita sētupatha sīmā sīmantita samudra,
drutagati tarumṛga varūthinī niruddha laṅkāvarōdha vēpathu lāsya līlōpadēśa dēśika dhanurjyāghōṣa,
gagana chara kanaka giri garima dhara nigamamaya nija garuḍa garudanila lava gaḻita viṣa vadana śara kadana,
akṛtachara vanachara raṇakaraṇa vailakṣya kūṇitākṣa bahuvidha rakṣō balādhyakṣa vakṣaḥ kavāṭa pāṭana paṭima sāṭōpa kōpāvalēpa,
kaṭuraṭadaṭani ṭaṅkṛti chaṭula kaṭhōra kārmukha vinirgata viśaṅkaṭa viśikha vitāḍana vighaṭita makuṭa vihvala viśravastanaya viśrama samaya viśrāṇana vikhyāta vikrama,
kumbhakarṇa kulagiri vidaḻana dambhōḻi bhūta niśśaṅka kaṅkapatra,
abhicharaṇa hutavaha paricharaṇa vighaṭana sarabhasa paripatadaparimita kapibala jaladhi lahari kalakalarava kupita maghavaji dabhihananakṛdanuja sākṣika rākṣasa dvandvayuddha,
apratidvandva pauruṣa,
tryambaka samadhika ghōrāstrāḍambara,
sārathi hṛta ratha satrapa śātrava satyāpita pratāpa,
śita śara kṛta lavaṇa daśamukha mukha daśaka nipatana punarudaya dara gaḻita janita dara taraḻa harihaya nayana naḻinavana ruchi khachita khatala nipatita surataru kusuma vitati surabhita ratha patha,
akhila jagadadhika bhuja bala daśa lapana daśaka lavana janita kadana paravaśa rajanichara yuvati vilapana vachana samaviṣaya nigama śikhara nikara mukhara mukha muni vara paripaṇita,
abhigata śatamakha hutavaha pitṛpati nirṛti varuṇa pavana dhanada giriśa mukha surapati nuta mudita,
amita mati vidhi vidita kathita nija vibhava jaladhi pṛṣata lava,
vigata bhaya vibudha paribṛḍha vibōdhita vīraśayana śāyita vānara pṛtanaugha,
sva samaya vighaṭita sughaṭita sahṛdaya sahadharmachāriṇīka,
vibhīṣaṇa vaśaṃvadīkṛta laṅkaiśvarya,
niṣpanna kṛtya,
kha puṣpita ripu pakṣa,
puṣpaka rabhasa gati gōṣpadīkṛta gaganārṇava,
pratijñārṇava taraṇa kṛta kṣaṇa bharata manōratha saṃhita siṃhāsanādhirūḍha,
svāmin, rāghava siṃha,
hāṭaka giri kaṭaka sadṛśa pāda pīṭha nikaṭa taṭa pariluṭhita nikhila nṛpati kirīṭa kōṭi vividha maṇi gaṇa kiraṇa nikara nīrājita charaṇa rājīva,
divya bhaumāyōdhyādhidaivata,
pitṛ vadha kupita paraśu dhara muni vihita nṛpa hanana kadana pūrva kāla prabhava śata guṇa pratiṣṭhāpita dhārmika rāja vaṃśa,
śubha charita rata bharata kharvita garva gandharva yūtha gīta vijaya gāthā śata,
śāsita madhusuta śatrughna sēvita,
kuśa lava parigṛhīta kula gāthā viśēṣa,
vidhivaśa pariṇamadamara bhaṇiti kavivara rachita nija charita nibandhana niśamana nirvṛta,
sarva jana sammānita,
punarupasthāpita vimāna vara viśrāṇana prīṇita vaiśravaṇa viśrāvita yaśaḥ prapañcha,
pañchatāpanna munikumāra sañjīvanāmṛta,
trētāyuga pravartita kārtayuga vṛttānta,
avikala bahusuvarṇa hayamakha sahasra nirvahaṇa nirvartita nija varṇāśrama dharma,
sarva karma samārādhya,
sanātana dharma,
sākēta janapada jani dhanika jaṅgama taditara jantu jāta divya gati dāna darśita nitya nissīma vaibhava,
bhava tapana tāpita bhaktajana bhadrārāma,
śrī rāmabhadra, namastē punastē namaḥ ॥

chaturmukhēśvaramukhaiḥ putrapautrādiśālinē ।
namaḥ sītāsamētāya rāmāya gṛhamēdhinē ॥

kavikathakasiṃhakathitaṃ
kaṭhōrasukumāragumbhagambhīram ।
bhavabhayabhēṣajamētat
paṭhata mahāvīravaibhavaṃ sudhiyaḥ ॥

iti śrīmahāvīravaibhavam ॥


సమర్పణ: శ్రీనివాస్ వాడరేవు - Principal Applied Scientist Lead, Microsoft Bing, Sunnyvale, CA - USA

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

0 కామెంట్‌లు
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.
కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి (0)

buttons=(Accept !) days=(0)

Our website uses cookies. Learn More
Accept !
To Top